Bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1132 af 17. november 2006,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1284 af 27. november 2017

Oplysninger under aftalens løbetid og ved ændringer
§ 4

Under forsikringsaftalens løbetid kan væsentlige ændringer til ugunst for forsikringstageren i de i § 3, stk. 1, nævnte forhold ikke finde sted uden varsel til forsikringstageren herom på papir eller andet varigt medium. Dette gælder dog ikke, hvis ændringen er begrundet i udefrakommende forhold, som forsikringsselskabet ikke har indflydelse på.

Stk. 2 Såfremt forsikringsaftalen er etableret som led i et ansættelsesforhold, et organisationsforhold eller forhold af lignende karakter kan oplysningerne dog gives i forbindelse med, at ændringerne træder i kraft.