Bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1132 af 17. november 2006,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1284 af 27. november 2017

I medfør af § 56 og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde m.v.
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på danske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, som driver virksomhed her i landet samt på filialer af livsforsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, som driver virksomhed her i landet.

§ 2

Ved en forsikringstager forstås den, der ønsker at indgå eller der har indgået aftale med et forsikringsselskab om tegning af en forsikring.

Oplysninger i forbindelse med aftalens indgåelse
§ 3

I forbindelse med indgåelse af en livsforsikringsaftale skal forsikringsselskabet på papir eller andet varigt medium oplyse forsikringstageren om følgende, jf. dog §§ 5 og 8:

 • 1) Selskabets navn og selskabsform.

 • 2) Adressen på selskabets hovedsæde samt adressen på filialen, såfremt aftalen indgås med denne.

 • 3) En henvisning til selskabets rapport om solvens og finansiel situation, der giver forsikringstageren let adgang til denne information.

 • 4) Definitionen af de enkelte garantier og valgmuligheder.

 • 5) Beskrivelse af de enkelte forsikringsydelser og oplysninger om eventuelle valgmuligheder.

 • 6) Forsikringsydelsernes størrelse.

 • 7) Betingelser for indbetaling af præmierne, herunder over hvilken årrække.

 • 8) Forsikringsaftalens løbetid.

 • 9) De nærmere vilkår for beregning og tildeling af bonus.

 • 10) En angivelse af tilbagekøbsværdi og fripoliceværdi samt arten af de hertil knyttede garantier.

 • 11) Oplysninger om præmier for de enkelte garantier, herunder for hovedforsikringen og supplerende garantier, når sådanne oplysninger er hensigtsmæssige.

 • 12) En angivelse af de relevante referenceværdier i forsikringsaftaler tilknyttet investeringsfonde.

 • 13) En angivelse af arten af underliggende aktiver ved unit-link aftaler.

 • 14) De omkostninger til administrationen af ordningen, der opkræves hos kunden.

 • 15) Angivelse af i hvilket omfang ydelser, præmier, omkostninger m.v. er garanteret. I tilfælde af at ydelsen, præmien, omkostningerne m.v. ikke er garanteret, skal de nærmere vilkår for ændringer angives. Er ydelsen afhængig af udsving på kapitalmarkedet, skal der oplyses om de investeringsmæssige forudsætninger for de oplyste ydelser.

 • 16) Generelle oplysninger vedrørende den skatteordning, der gælder for de valgte ydelser.

 • 17) Den lovgivning, der skal finde anvendelse på aftalen, hvis det er aftalt, at der skal anvendes anden lovgivning end dansk.

 • 18) Betingelser for eventuel opsigelse af forsikringen.

 • 19) Oplysninger om klageadgang for forsikringstageren, de forsikrede eller de begunstigede, herunder om der findes en klageinstans.

 • 20) Yderligere oplysninger, som er nødvendige for at sikre at forsikringstageren kan forstå de risici, der bæres af forsikringstageren.

§ 3a

Forsikringsselskabet skal klart og forståeligt informere forsikringstageren om, at standardberegningen kun er en beregningsmodel, der er baseret på teoretiske antagelser, og at forsikringstageren ikke kan gøre kontraktmæssige krav gældende på grundlag af standardberegningen.

Stk. 2 Hvis forsikringsselskabet i forbindelse med et tilbud om eller indgåelse af en kontrakt om livsforsikring forelægger forsikringstageren tal vedrørende beløbet på potentielle betalinger, der overstiger og går ud over de kontraktmæssigt fastlagte betalinger, skal selskabet forsyne forsikringstageren med en standardberegning med angivelse af den potentielle betaling på udløbsdatoen ved anvendelse af præmieberegningsgrundlaget ved tre forskellige rentesatser.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse på ophørende forsikringer og kontrakter.

Oplysninger under aftalens løbetid og ved ændringer
§ 4

Under forsikringsaftalens løbetid kan væsentlige ændringer til ugunst for forsikringstageren i de i § 3, stk. 1, nævnte forhold ikke finde sted uden varsel til forsikringstageren herom på papir eller andet varigt medium. Dette gælder dog ikke, hvis ændringen er begrundet i udefrakommende forhold, som forsikringsselskabet ikke har indflydelse på.

Stk. 2 Såfremt forsikringsaftalen er etableret som led i et ansættelsesforhold, et organisationsforhold eller forhold af lignende karakter kan oplysningerne dog gives i forbindelse med, at ændringerne træder i kraft.

§ 5

Forsikringsselskabet skal årligt oplyse forsikringstageren om:

 • 1) Størrelsen af forsikringsydelserne og om bonussituationen samt, i hvilket omfang bonus er garanteret.

 • 2) Forsikringstagerens samlede forrentning for året.

 • 3) Tilbagekøbsværdien, såfremt forsikringen giver adgang hertil, samt fripoliceværdien. Det vil være tilstrækkeligt at angive værdien af den pågældende forsikring samt generelle angivelser vedrørende beregningen af fripoliceværdi og tilbagekøbsværdi.

 • 4) Mindre væsentlige ændringer i de i § 3, stk. 1, nævnte forhold samt ændringer i de almindelige og særlige betingelser.

Stk. 2 Såfremt forsikringen er under udbetaling skal der dog kun gives oplysninger efter stk. 1, nr. 1 og 4.

Stk. 3 Ved forsikringer med ret til bonus underretter forsikringsselskabet én gang årligt forsikringstageren om status for forsikringstagerens krav, herunder dennes ret til bonus. Har forsikringsselskabet forelagt tal om den potentielle fremtidige udvikling af bonus, skal selskabet desuden underrette forsikringstageren om forskellene mellem den faktiske udvikling og de oprindelige data.

Stk. 4 Stk. 1 og 2, gælder dog ikke, hvis forsikringsselskabet løbende på papir, andet varigt medium eller på en passwordbeskyttet hjemmeside tilegnet den enkelte kunde giver forsikringstageren adgang til oplysninger om de stk. 1 nævnte forhold.

Generelle bestemmelser
§ 6

Giver forsikringsselskabet forsikringstageren prognoser om fremtidig bonus m.v., skal det tydeligt fremgå, at prognoserne ikke er garanterede.

§ 7

Oplysningerne til forsikringstageren skal være klart og præcist formuleret og skal gives på dansk.

Stk. 2 Oplysningerne kan efter aftale affattes på et andet sprog.

§ 8

Træder forsikringsaftalen i kraft straks, kan den information, der efter denne bekendtgørelse skal gives i forbindelse med forsikringsaftalens indgåelse, gives, når forsikringstagerens identitet er kendt, og forsikringsaftalen endeligt er etableret.

§ 9

Har forsikringsselskabet ikke kendskab til forsikringstagerens identitet, eller i det omfang der i forsikringsordningen er en bemyndiget, kan de i § 3, stk. 1, og §§ 4-6, nævnte oplysninger udleveres til eller gøres tilgængelige for den fysiske eller juridiske person, der er bemyndiget til at modtage dette materiale.

§ 10

(Ophævet)

Straffebestemmelser
§ 11

Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-7 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og gælder for information, der gives fra denne dato, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 §§ 4 og 5 finder først anvendelse på information, der gives efter 1. juli 2007.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 609 af 14. juli 1995 om information fra forsikringsselskabet til forsikringstager ved indgåelse af en livsforsikringsaftale ophæves den 1. januar 2007, dog ophæves § 5 først den 1. juli 2007.