Bekendtgørelse om information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 44 af 19. januar 2014

I medfør af § 43, stk. 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af 2. juli 2013 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på danske og udenlandske pensions- og livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser samt skadesforsikringsselskaber, som udbyder skades- og livsforsikring til forbrugere her i landet, herunder gennem filialetablering.

§ 2

Ved en forbruger forstås en person, der hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som handler eller indgår en aftale med en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv.

Stk. 2 Ved et forsikringsselskab forstås et pensions- og livsforsikringsselskab, en tværgående pensionskasse eller et skadesforsikringsselskab.

Gebyroplysninger
§ 3

Forsikringsselskaber skal tydeligt og på en fremtrædende måde på selskabets hjemmeside oplyse om størrelsen på de gebyrer, som selskabet pålægger og opkræver forbrugerne.

Markedsføring
§ 4

Hvis forsikringsselskaber i markedsføringsmateriale oplyser om prisen på en forsikring, skal selskabet anføre den samlede pris for forsikringen, som en forbruger vil blive faktureret. Prisen består af

  • 1) forsikringspræmien,

  • 2) de gebyrer, som opkræves i forbindelse med forsikringens etablering, og

  • 3) lovbestemte bidrag og afgifter, som en forbruger faktureres, og som opkræves direkte hos forbrugeren.

Stk. 2 Oplysningerne nævnt i stk. 1 skal gives på en fremtrædende måde.

Organiseret rabat
§ 5

Hvis et forsikringsselskab yder organiseret rabat eller anden særlig fordel til medlemmer af foreninger, organisationer eller andre bestemte persongrupper, herunder ansatte i bestemte virksomheder, skal det tydeligt oplyses på selskabets hjemmeside, hvilke grupper der modtager organiseret rabat, samt størrelsen heraf.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for rabat eller anden særlig fordel, der gives som led i et ansættelsesforhold mellem rabatgiver og rabatmodtager.

Tilsyn og straffebestemmelser
§ 6

Finanstilsynet kan, jf. § 348, stk. 2, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed, give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med §§ 3, 4 og § 5, stk. 1.

§ 7

Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3, 4 og 5, stk. 1, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme påbud efter § 6.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.