14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse nr. 44 af 19. januar 2014

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber

§1 Anvendelsesområde og definitioner
Bekendtgørelsen finder anvendelse på danske og udenlandske pensions- og livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser samt skadesforsikringsselskaber, som udbyder skades- og livsforsikring til forbrugere her i landet, herunder gennem filialetablering.

§2 Ved en forbruger forstås en person, der hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som handler eller indgår en aftale med en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv.

Stk. 2 Ved et forsikringsselskab forstås et pensions- og livsforsikringsselskab, en tværgående pensionskasse eller et skadesforsikringsselskab.

§3 Gebyroplysninger
Forsikringsselskaber skal tydeligt og på en fremtrædende måde på selskabets hjemmeside oplyse om størrelsen på de gebyrer, som selskabet pålægger og opkræver forbrugerne.

§4 Markedsføring
Hvis forsikringsselskaber i markedsføringsmateriale oplyser om prisen på en forsikring, skal selskabet anføre den samlede pris for forsikringen, som en forbruger vil blive faktureret. Prisen består af

  • 1) forsikringspræmien,

  • 2) de gebyrer, som opkræves i forbindelse med forsikringens etablering, og

  • 3) lovbestemte bidrag og afgifter, som en forbruger faktureres, og som opkræves direkte hos forbrugeren.

Stk. 2 Oplysningerne nævnt i stk. 1 skal gives på en fremtrædende måde.

§5 Organiseret rabat
Hvis et forsikringsselskab yder organiseret rabat eller anden særlig fordel til medlemmer af foreninger, organisationer eller andre bestemte persongrupper, herunder ansatte i bestemte virksomheder, skal det tydeligt oplyses på selskabets hjemmeside, hvilke grupper der modtager organiseret rabat, samt størrelsen heraf.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for rabat eller anden særlig fordel, der gives som led i et ansættelsesforhold mellem rabatgiver og rabatmodtager.

§6 Tilsyn og straffebestemmelser
Finanstilsynet kan, jf. § 348, stk. 2, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed, give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med §§ 3, 4 og § 5, stk. 1.

§7 Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3, 4 og 5, stk. 1, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme påbud efter § 6.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§8 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

profile photo
Profilside