Bekendtgørelse om indsendelse af meddelelse og oplysninger i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 4 og 6 § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1173 af 10. august 2022

Oplysninger til vurdering af om anbringelsesgrænsen er overholdt
§ 2

Investeringsselskabet skal senest den 1. juli indsende oplysninger til Skatteforvaltningen til vurdering af, om anbringelsesgrænsen i aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 2, i det forudgående kalenderår er overholdt, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 6.

Stk. 2 Vurderingen af, om 50 pct. eller mere af investeringsselskabets aktivmasse i løbet af hvert kalenderår er placeret i værdipapirer m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, bortset fra aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 C og investeringsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22, skal ske på grundlag af et gennemsnit opgjort over kalenderåret. Der kan f.eks. vælges måling pr. kalenderdag, en gang om måneden eller en gang i kvartalet. Opgørelsen skal ske på grundlag af minimum fire målepunkter, som skal være jævnt fordelt over året. Selskabet m.v. må ikke ændre opgørelsesmetode uden tilladelse fra Skatteforvaltningen.

Stk. 3 Indsendelsen efter stk. 1 skal omfatte følgende oplysninger:

  • 1) Det seneste regnskab.

  • 2) Opgørelse over fordelingen af aktivmassen, der viser, at anbringelsesgrænsen er opfyldt.

  • 3) Redegørelse for, hvordan opgørelsen over fordelingen af aktivmassen er foretaget.

Stk. 4 Såfremt investeringsselskabet ejer mindst 25 pct. af kapitalen i et andet aktiebaseret investeringsselskab eller i et aktiebaseret investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 21, skal investeringsselskabet tillige indsende oplysninger som nævnt i stk. 2 for disses vedkommende.

Stk. 5 Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på afdelinger, der er selvstændige skattesubjekter, jf. § 1, stk. 4.