Bekendtgørelse om indsendelse af meddelelse og oplysninger i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 4 og 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1173 af 10. august 2022

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Relaterede bekendtgørelser

Meddelelse om et investeringsselskabs status som aktiebaseret
§ 1

Meddelelse om, at et investeringsselskab er aktiebaseret, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 2, skal af det pågældende investeringsselskab eller selskabets forvaltningsselskab indsendes til Skatteforvaltningen senest den 1. november i kalenderåret før det kalenderår, som meddelelsen skal have virkning fra, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 4.

Stk. 2 Såfremt et nyoprettet investeringsselskab indsender meddelelse om valg af status som aktiebaseret investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 2, til Skatteforvaltningen senest 2 måneder efter oprettelsen, dog senest den 1. november i det kalenderår, hvor investeringsselskabet er oprettet, har valget virkning fra det kalenderår, hvori investeringsselskabet er oprettet. Det er en betingelse, at valget om status som aktiebaseret er truffet samtidig med oprettelsen, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 4.

Stk. 3 Meddelelsen efter stk. 1 og 2 skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) For danske selskaber m.v. navn, adresse og skattemæssigt hjemsted og for udenlandske selskaber m.v. navn, adresse, skattemæssigt hjemsted og hjemland.

 • 2) Cvr-nummer, SE-nummer eller tilsvarende udenlandsk identifikation.

 • 3) Selskabets m.v. ISIN-kode og eventuelle LEI-kode.

 • 4) Det senest aflagte regnskab.

 • 5) Vedtægter eller lignende dokumenter.

 • 6) Hvis selskabet ikke er dansk, skal det oplyses, hvilken type juridisk enhed selskabet anses for i hjemlandet.

 • 7) Kontaktoplysninger til anmelder, herunder navn, e-mail og telefonnummer inklusiv landekode.

Stk. 4 Meddelelse skal indsendes for det investeringsselskab, som efter dansk skattepraksis anses for at være et selvstændigt skattesubjekt. I de tilfælde, hvor et investeringsselskab er opdelt i afdelinger m.v., som hver især er et selvstændigt skattesubjekt, skal der indsendes meddelelse om hver enkelt afdeling. For et investeringsselskab, som er opdelt i andelsklasser, sker vurderingen samlet for hele investeringsselskabet henholdsvis afdelingen.

Stk. 5 Er investeringsselskabet opdelt i andelsklasser, skal investeringsselskabet oplyse navn og ISIN-kode på hver andelsklasse.

Stk. 6 Oprettes der efterfølgende nye andelsklasser, skal dette også meddeles, og andelsklassens navn og ISIN-kode skal oplyses. Hvis en andelsklasse ophører, skal dette oplyses. Begge meddelelser skal indgives til Skatteforvaltningen senest 2 måneder efter oprettelse henholdsvis ophør af den pågældende andelsklasse.

Stk. 7 Selskabet m.v. vil indgå på listen, jf. § 5, medmindre betingelserne ikke er opfyldt, eller der indgives meddelelse om, at selskabet ikke mere skal anses for aktiebaseret.

Oplysninger til vurdering af om anbringelsesgrænsen er overholdt
§ 2

Investeringsselskabet skal senest den 1. juli indsende oplysninger til Skatteforvaltningen til vurdering af, om anbringelsesgrænsen i aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 2, i det forudgående kalenderår er overholdt, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 6.

Stk. 2 Vurderingen af, om 50 pct. eller mere af investeringsselskabets aktivmasse i løbet af hvert kalenderår er placeret i værdipapirer m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, bortset fra aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 C og investeringsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22, skal ske på grundlag af et gennemsnit opgjort over kalenderåret. Der kan f.eks. vælges måling pr. kalenderdag, en gang om måneden eller en gang i kvartalet. Opgørelsen skal ske på grundlag af minimum fire målepunkter, som skal være jævnt fordelt over året. Selskabet m.v. må ikke ændre opgørelsesmetode uden tilladelse fra Skatteforvaltningen.

Stk. 3 Indsendelsen efter stk. 1 skal omfatte følgende oplysninger:

 • 1) Det seneste regnskab.

 • 2) Opgørelse over fordelingen af aktivmassen, der viser, at anbringelsesgrænsen er opfyldt.

 • 3) Redegørelse for, hvordan opgørelsen over fordelingen af aktivmassen er foretaget.

Stk. 4 Såfremt investeringsselskabet ejer mindst 25 pct. af kapitalen i et andet aktiebaseret investeringsselskab eller i et aktiebaseret investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 21, skal investeringsselskabet tillige indsende oplysninger som nævnt i stk. 2 for disses vedkommende.

Stk. 5 Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på afdelinger, der er selvstændige skattesubjekter, jf. § 1, stk. 4.

Skatteforvaltningens anmodning om yderligere oplysninger
§ 3

Skatteforvaltningen kan efter modtagelse af meddelelse efter § 1 eller oplysninger efter § 2 anmode investeringsselskabet om yderligere oplysninger af betydning for bedømmelsen af, om anbringelsesgrænsen er overholdt. Skatteforvaltningen fastsætter en frist herfor på mindst 14 dage.

Fremgangsmåde med meddelelse og indsendelse af oplysninger efter bekendtgørelsen
§ 4

Meddelelse efter § 1 og indsendelse af oplysninger efter § 2 skal ske elektronisk efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

Liste over aktiebaserede investeringsselskaber
§ 5

Inden udgangen af hvert kalenderår offentliggør Skatteforvaltningen en liste over de investeringsselskaber, som har indsendt meddelelse efter § 1. Listen offentliggøres på Skatteforvaltningens hjemmeside.

Stk. 2 For nyoprettede investeringsselskaber, for hvilke der er indsendt meddelelse i overensstemmelse med § 1, stk. 2, opdateres listen løbende, dog senest med udgangen af hvert kvartal.

Stk. 3 Optagelse på listen er ikke en forvaltningsretlig afgørelse om den skattemæssige kvalifikation af det pågældende investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19.

Stk. 4 Hvis Skatteforvaltningen kommer til kundskab om, at en investeringsenhed m.v., der ikke opfylder kravene til at være et investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, er optaget på listen ved en fejl, skal den pågældende investeringsenhed m.v. slettes fra listen ved næstkommende opdatering af listen, jf. stk. 2.

Stk. 5 Oplysninger indsendt af investeringsselskabet til Skatteforvaltningen om ændringer vedrørende andelsklasser i afdelinger, der allerede fremgår af listen, medtages ved næstkommende opdatering af listen. Opdatering af listen kan i dette tilfælde ske løbende og skal som minimum ske inden udgangen af hvert kvartal.

Stk. 6 Investeringsselskaber, der ikke længere opfylder betingelserne for at være aktiebaserede investeringsselskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19 B, slettes fra listen for det efterfølgende kalenderår.

Selskabet har ikke kalenderårsregnskab
§ 6

I tilfælde, hvor selskabets indkomstår afviger fra kalenderåret, skal meddelelse efter § 1 indgives senest den 1. november før det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for. Oplysninger efter § 2 skal indsendes senest den 1. juli efter det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for. Vurderingen foretages på grundlag af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.

Stk. 2 For udenlandske selskaber, som efter reglerne i det land, hvor selskabet er hjemmehørende, har et skattemæssigt indkomstår, som afviger fra kalenderåret, gælder stk. 1 tilsvarende.

Sprog
§ 7

Indsendelsen af meddelelser og oplysninger efter denne bekendtgørelse kan ske på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Ikrafttræden
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1011 af 4. oktober 2019 om indsendelse af meddelelse og oplysninger i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 4 og 6, ophæves.