Bekendtgørelse om indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 422 af 09. april 2015

I medfør af § 37, stk. 4, § 42, stk. 4, og § 105, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, og § 776, 1. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1308 af 9. december 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

I fængsler ydes der støtte til udgivelse af ét blad med det hovedformål, at bladet skal være de indsattes lokale medie for information og kommunikation.

Stk. 2 Det er en forudsætning for tildeling af den støtte, som ydes i fængslet, at artikler af underholdende karakter kun bringes i begrænset omfang, og at gengivelse af artikler eller lignende fra dagblade, tidsskrifter m.v. i almindelighed ikke finder sted.

Stk. 3 Spørgsmålet om udgivelse af et blad med støtte og fastsættelse af retningslinjer herfor forudsættes drøftet mellem kriminalforsorgsområdet og de indsatte eller disses talsmænd.

Stk. 4 Overtrædes de retningslinjer, der gælder for bladets udgivelse, kan støtten til udgivelse af bladet tilbagekaldes.

§ 2

Støtten omfatter både praktisk og økonomisk støtte, herunder anskaffelse af kontormaskiner og betaling af udgifter til fremstilling og udlevering af bladet i institutionen, forsendelse af eksemplarer af bladet til Direktoratet for Kriminalforsorgen og eventuelt til andre af kriminalforsorgens institutioner.

Stk. 2 Udgifter til fremstilling og forsendelse af yderligere eksemplarer af bladet til enkelte andre særligt interesserede forudsættes dækket af bidrag fra modtagerne.

§ 3

Arbejdet med udgivelse af et blad skal foregå i de indsattes fritid, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet kan tillade, at redaktøren af bladet eller eventuelt redaktionen helt eller delvist opfylder beskæftigelsespligten, jf. straffuldbyrdelseslovens § 38, stk. 1, ved at arbejde med udgivelsen af bladet. Dette gælder dog kun i det omfang, det findes nødvendigt af hensyn til bladets udgivelse. For denne beskæftigelse ydes vederlag efter reglerne i beskæftigelsesbekendtgørelsen.

Stk. 3 Overholder redaktøren eller redaktionen ikke de retningslinjer, der gælder for udgivelsen af bladet, kan kriminalforsorgsområdet tilbagekalde en godkendelse af aktiviteten som en opfyldelse af beskæftigelsespligten og henvise redaktøren eller redaktionen til at udøve hvervet i fritiden.

§ 4

Træffes der bestemmelse om støtte til udgivelse af et blad, skal Direktoratet for Kriminalforsorgen have tilsendt 2 eksemplarer af hvert blad, der udkommer.

§ 5

Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om gennemførelse af adgangen til på forhånd at gennemlæse de indsattes blade.

§ 6

Straffuldbyrdelseslovens § 37 og reglerne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter.

§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 371 af 17. maj 2001 om indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner ophæves samtidig.