Bekendtgørelse om indretning, registrering og kontrol af tilstedeværelsen af aktiverne i et refinansieringsregister

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1227 af 21. november 2014

I medfør af § 152 j, stk. 5, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på pengeinstitutter, der har fået tilladelse til at oprette et refinansieringsregister, jf. § 152 i, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed eller som ansøger om tilladelse hertil.

Indretning
§ 2

Pengeinstituttets bestyrelse skal fastsætte retningslinjer for registerets indretning i forhold til strukturen og kompleksiteten af de påtænkte refinansieringstransaktioner, og for hvordan registeret føres. Retningslinjerne skal blandt andet angive, hvilke typer af aktiver, der kan indføres i refinansieringsregistret, og om førelsen af registeret kan outsources, jf. bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder.

§ 3

Pengeinstituttets direktion skal fastsætte en forretningsgang for registerets regelmæssige ajourføring henset til typen og antallet af aktiver.

Stk. 2 Forretningsgangen skal som minimum beskrive,

 • 1) hvem der er ansvarlig for at føre registeret,

 • 2) hvordan aktiver indføres og registreres i registeret,

 • 3) hvor hyppigt oplysninger om aktiver i registeret ajourføres,

 • 4) om registeret føres i fysisk eller elektronisk form, og

 • 5) hvordan det sikres, at registeret indeholder oplysninger, der gør det muligt klart og entydigt at identificere de registrerede aktiver.

Registrering
§ 4

Det register, som pengeinstituttet opretter i henhold til § 152 j i lov om finansiel virksomhed, skal til enhver tid udvise samtlige aktiver, som er solgt af pengeinstituttet til den berettigede enhed i forbindelse med refinansieringstransaktioner, jf. § 152 j, stk. 1.

Stk. 2 Pengeinstituttet skal sikre, at det af registeret samt af eventuelle udtræk herfra udtrykkeligt fremgår, at registeret er ført i henhold til § 152 j i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3 Registeret skal være opbygget således, at der til enhver tid i løbet af 24 timer kan fremdrages en oversigt over samtlige registrerede aktiver, herunder de i §§ 5-8 nævnte oplysninger.

§ 5

Ved indførelse af lån og kreditter omfattet af § 152 p, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed i refinansieringsregisteret, skal pengeinstituttet mindst registrere følgende:

 • 1) Det aftalenummer, der modsvarer det solgte lån eller den solgte kredit. Hvis aftalenummeret ikke kan anvendes til entydig identifikation af det solgte lån eller den solgte kredit, skal entydig identifikation ske på anden vis.

 • 2) Hvilken type eksponering, der indføres i registeret, f.eks. om der er tale om en kassekredit eller et lån med fast afvikling, og om kunden er en person eller en virksomhed.

 • 3) Hovedstol eller maksimal trækningsrettighed.

 • 4) Valuta og rente.

 • 5) Eventuel uopsigelighed.

 • 6) Om der er modregningsadgang.

 • 7) Dato for indførelse og eventuel sletning, svarende til datoen for afvikling af aktivet, fra registeret.

§ 6

Ved indførelse af sikkerheder, støtteerklæringer og kautioner omfattet af § 152 p, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed i refinansieringsregisteret skal pengeinstituttet mindst registrere følgende:

 • 1) Hvilket lån eller hvilken kredit omfattet af § 152 p, stk. 1, nr. 1, sikkerheden, støtteerklæringen eller kautionen er tilknyttet.

 • 2) Hvilken type sikkerhed, støtteerklæring eller kaution, der er tale om.

 • 3) Den prioritetsstilling sikkerheden er indført med i refinansieringsregisteret, hvis sikkerheden, støtteerklæringen eller kautionen ligger til sikkerhed for flere udeståender mellem debitor og pengeinstituttet, eller hvis sikkerheden, støtteerklæringen eller kautionen ligger til sikkerhed for udeståender mellem debitor, pengeinstituttet og en eller flere andre kreditorer. Hvis prioritetsstillingen fremgår af en interkreditoraftale eller lignende, kan der henvises til en entydig identifikation af aftalen.

 • 4) Den værdi, som det må forventes, at sikkerheden, støtteerklæringen eller kautionen vil indbringe i tilfælde af realisering, herunder tvangsrealisering, inden for en realistisk tidsramme.

 • 5) Henvisning til unik identifikation i det eventuelle register (tingbog mv.), hvor sikkerheden m.fl. er indført.

 • 6) Dato for indførelse og eventuel sletning fra registeret.

§ 7

Ved indførelse af derivater omfattet af § 152 p, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed i refinansieringsregisteret, skal pengeinstituttet mindst registrere følgende:

 • 1) Hvilket lån eller kredit omfattet af § 152 p, stk. 1, nr. 1, derivatet er tilknyttet.

 • 2) Transaktionsnummer eller anden entydig identifikation af derivatkontrakten.

 • 3) Type af derivat.

 • 4) Hovedstol.

 • 5) Løbetid.

 • 6) Valuta.

 • 7) Dato for indførelse og eventuel sletning fra registeret.

§ 8

Ved indførelse af leasingkontrakter omfattet af § 152 p, stk. 1, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed i refinansieringsregisteret, skal pengeinstituttet mindst registrere følgende:

 • 1) Det aftalenummer, der modsvarer leasingkontrakten. Hvis aftalenummeret ikke kan anvendes til en præcis identifikation af leasingkontrakten, skal der ske entydig identifikation på anden vis.

 • 2) Om der er sket indførelse af aktiver knyttet til leasingkontrakten, jf. § 152 p, stk. 1, nr. 4, og henvisning til eventuelle rettigheder indført i et rettighedsregister, som f.eks. tingbog, bilbog eller flyregister.

 • 3) Typen af de leasede aktiver.

 • 4) Værdi af de leasede aktiver.

 • 5) Leasingkontraktens løbetid.

 • 6) Leasingydelse.

 • 7) Dato for indførelse og eventuel sletning fra registeret.

§ 9

Pengeinstituttet kan ansøge Finanstilsynet om dispensation til at fravige et eller flere af kravene i §§ 5-8, hvis transaktionens struktur og kompleksitet tillader det.

Kontrol
§ 10

Pengeinstituttet skal inden udgangen af hvert kvartal indsende en opgørelse for det foregående kvartal over aktiver i refinansieringsregisteret til den tilsynsførende for en refinansieringstransaktion, jf. § 152 r i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Opgørelsen skal som minimum omfatte den værdi aktiverne i registeret indgår med til dækning af obligationsudstedelsen på tidspunktet for udarbejdelsen af opgørelsen.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis ikke der er aftalt hyppigere indsendelse af opgørelser til den tilsynsførende.

Stk. 4 Den tilsynsførende kan til enhver tid anmode om oplysninger fra refinansieringsregisteret, der er nødvendige for, at den tilsynsførende kan opfylde sine forpligtelser i medfør af § 152 s i lov om finansiel virksomhed.

Straf
§ 11

Overtrædelse af §§ 2-8 og § 10, stk. 1 og 2, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2014.