14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere

Bekendtgørelse nr. 1304 af 23. december 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/29/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere på markedet. Direktivet er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§2 Bekendtgørelsen gælder for simple trykbeholdere, som defineret og afgrænset i artikel 1 i bilag 1.

§3 Bekendtgørelsen gælder for fabrikanter, deres repræsentanter, importører, distributører, bemyndigede organer og andre forpligtede, som det følger af bilag 1.

§4 Almindelige bestemmelser
Simple trykbeholdere må kun bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet, hvis beholderne ved korrekt installering, vedligeholdelse og ved anvendelse i overensstemmelse med deres formål ikke frembyder nogen risiko for mennesker, husdyr eller formuegoder.

Stk. 2 Simple trykbeholdere skal endvidere opfylde bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3 Fabrikanter, deres repræsentanter, importører, distributører, bemyndigede organer og andre forpligtede, som det følger af bilag 1, skal opfylde kravene, som følger af denne bekendtgørelse.

§5 Simple trykbeholdere må kun bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet, hvis brugsanvisningen efter direktivets bilag III, punkt 2, er udfærdiget på dansk.

§6 Bemyndigede organer
Direktøren for Arbejdstilsynet kan udpege bemyndigede organer, jf. kapitel 4 i bilag 1.

Stk. 2 For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren være en juridisk person, der er etableret i Danmark.

Stk. 3 For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren være akkrediteret af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond, som er udpeget som det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, jf. bekendtgørelsen om udpegning af det nationale akkrediteringsorgan.

Stk. 4 Akkrediteringen efter stk. 3 skal ske i forhold til den opgave, der ansøges om udpegning til, og sikre, at kravene i artikel 21 i bilag 1 opfyldes.

Stk. 5 For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ skal ansøgeren derudover opfylde kravene i artiklerne 23, 29-31 og 33 i bilag 1.

Stk. 6 DANAK Den Danske Akkrediteringsfond vurderer, om ansøgeren opfylder kravene for at blive udpeget, jf. stk. 2-5, og DANAK Den Danske Akkrediteringsfond overvåger, at de bemyndigede organer til enhver tid opfylder kravene for udpegningen.

Stk. 7 Arbejdstilsynet kan føre kontrol og tilsyn med, at de bemyndigede organer til enhver tid opfylder kravene for at blive udpeget, jf. stk. 2-5. Det bemyndigede organ skal efter anmodning fremlægge alle relevante oplysninger.

Stk. 8 Direktøren for Arbejdstilsynet kan inddrage bemyndigelsen, hvis det konstateres, at det bemyndigede organ ikke længere opfylder kriterierne for bemyndigelsen, jf. stk. 1-5.

§7 Klage
Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog § 8.

§8 Klage over afgørelser truffet af bemyndigede organer kan indbringes for Arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§9 Straf
Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om indretning m.v. af visse produkter eller anden lovgivning, straffes med bøde den, som

  • 1) overtræder §§ 4 og 5, eller bestemmelser i bilag 1, eller

  • 2) ikke efterkommer afgørelser, herunder påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§10 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. april 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 6 træder i kraft den 1. december 2015.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 684 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af simple trykbeholdere ophæves.

Stk. 4 Bekendtgørelsen gælder for simple trykbeholdere der bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet efter bekendtgørelsens ikrafttræden. For indretningen af beholdere der er bragt i omsætning eller gjort tilgængelige på markedet før bekendtgørelsens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

profile photo
Profilside