Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1304 af 23. december 2015

Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/29/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere på markedet. Direktivet er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen gælder for simple trykbeholdere, som defineret og afgrænset i artikel 1 i bilag 1.

§ 3

Bekendtgørelsen gælder for fabrikanter, deres repræsentanter, importører, distributører, bemyndigede organer og andre forpligtede, som det følger af bilag 1.

Almindelige bestemmelser
§ 4

Simple trykbeholdere må kun bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet, hvis beholderne ved korrekt installering, vedligeholdelse og ved anvendelse i overensstemmelse med deres formål ikke frembyder nogen risiko for mennesker, husdyr eller formuegoder.

Stk. 2 Simple trykbeholdere skal endvidere opfylde bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3 Fabrikanter, deres repræsentanter, importører, distributører, bemyndigede organer og andre forpligtede, som det følger af bilag 1, skal opfylde kravene, som følger af denne bekendtgørelse.

§ 5

Simple trykbeholdere må kun bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet, hvis brugsanvisningen efter direktivets bilag III, punkt 2, er udfærdiget på dansk.

Bemyndigede organer
§ 6

Direktøren for Arbejdstilsynet kan udpege bemyndigede organer, jf. kapitel 4 i bilag 1.

Stk. 2 For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren være en juridisk person, der er etableret i Danmark.

Stk. 3 For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren være akkrediteret af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond, som er udpeget som det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, jf. bekendtgørelsen om udpegning af det nationale akkrediteringsorgan.

Stk. 4 Akkrediteringen efter stk. 3 skal ske i forhold til den opgave, der ansøges om udpegning til, og sikre, at kravene i artikel 21 i bilag 1 opfyldes.

Stk. 5 For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ skal ansøgeren derudover opfylde kravene i artiklerne 23, 29-31 og 33 i bilag 1.

Stk. 6 DANAK Den Danske Akkrediteringsfond vurderer, om ansøgeren opfylder kravene for at blive udpeget, jf. stk. 2-5, og DANAK Den Danske Akkrediteringsfond overvåger, at de bemyndigede organer til enhver tid opfylder kravene for udpegningen.

Stk. 7 Arbejdstilsynet kan føre kontrol og tilsyn med, at de bemyndigede organer til enhver tid opfylder kravene for at blive udpeget, jf. stk. 2-5. Det bemyndigede organ skal efter anmodning fremlægge alle relevante oplysninger.

Stk. 8 Direktøren for Arbejdstilsynet kan inddrage bemyndigelsen, hvis det konstateres, at det bemyndigede organ ikke længere opfylder kriterierne for bemyndigelsen, jf. stk. 1-5.

Klage
§ 7

Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog § 8.

§ 8

Klage over afgørelser truffet af bemyndigede organer kan indbringes for Arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Straf
§ 9

Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om indretning m.v. af visse produkter eller anden lovgivning, straffes med bøde den, som

  • 1) overtræder §§ 4 og 5, eller bestemmelser i bilag 1, eller

  • 2) ikke efterkommer afgørelser, herunder påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. april 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 6 træder i kraft den 1. december 2015.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 684 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af simple trykbeholdere ophæves.

Stk. 4 Bekendtgørelsen gælder for simple trykbeholdere der bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet efter bekendtgørelsens ikrafttræden. For indretningen af beholdere der er bragt i omsætning eller gjort tilgængelige på markedet før bekendtgørelsens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.