14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1698 af 19. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Forhold der sidestilles med løntimer
Til beskæftigelseskravet kan uanset § 14, stk. 1, medregnes:

  • 1) Timer med afholdt ferie med feriegodtgørelse.

  • 2) Timer, omregnet med omregningssatsen efter § 53, stk. 12, i loven af det beløb, som Lønmodtagernes Garantifond har indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, hvis beløbet udbetales i stedet for løn, herunder løn i en opsigelsesperiode, jf. stk. 5. Der kan dog ikke medregnes timer, som medlemmet har modtaget dagpenge for.

  • 3) Perioder med forskning ved højere læreanstalter, hvis der er ydet midler, der svarer til overenskomstmæssig løn.

  • 4) Perioder, hvori en afskediget tjenestemand modtager rådighedsløn.

  • 5) Perioder, hvori et medlem har været indkaldt til aftjening af værnepligt, været ansat på værnepligtslignende vilkår eller forrettet frivillig tjeneste ifølge kontrakt med forsvaret.

  • 6) Perioder, hvori et medlem har udøvet kommunalt hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand eller været medlem af Folketinget, Europa-Parlamentet eller regeringen.

•••

Stk. 2 Fratrædelsesordninger på det private arbejdsmarked, der kan sidestilles med rådighedsløn for tjenestemænd, jf. stk. 1, nr. 4, kan medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet.

•••

Stk. 3 Det en betingelse for medregning af forhold omfattet af stk. 1 og 2, at medlemmet fremlægger den fornødne dokumentation.

•••

Stk. 4 Opgørelsen, jf. stk. 1, nr. 1, sker med 7,4 timer pr. dag for fuldtidsforsikrede og 6 timer pr. dag for deltidsforsikrede.

•••

Stk. 5 Timerne efter stk. 1, nr. 2, medregnes i den periode, indberetningen efter lov om et indkomstregister vedrører.

•••
profile photo
Profilside