Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1280 af 07. november 2023

Opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af indberettede løntimer
§ 14

Opgørelse af beskæftigelseskravet efter § 12, stk. 1, foretages på baggrund af indberettede løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Løntimer på beskæftigelseskontoen, der er brugt til at forlænge retten til dagpenge efter § 24, kan dog ikke medregnes i opgørelsen af beskæftigelseskravet efter 1. pkt.

Stk. 2 Er arbejdstiden ukontrollabel efter § 3, lægges et beregnet timetal til grund for opgørelsen af beskæftigelseskravet. Timetallet beregnes ved at omregne den indberettede indkomst med den til enhver tid gældende omregningssats efter lovens § 53, stk. 12.

Stk. 3 Der kan kun medregnes løntimer, der er indberettet til indkomstregisteret, på tidspunktet for ledighedens indtræden. Der kan dog medregnes løntimer, der ligger i den indberetningsperiode, hvor ledigheden indtræder, hvis timerne har betydning for opfyldelse af beskæftigelseskravet. Der kan tidligst udbetales dagpenge fra første ledighedsdag, efter at beskæftigelseskravet er opfyldt. Løntimerne kan medregnes forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i indberetningsperioden. Det gælder også, hvis et medlem arbejder på nedsat tid eller går ned i tid, og dagpengeretten indtræder i en indberetningsperiode.