Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 610 af 10. juni 2024

Opfyldelse af beskæftigelseskravet
§ 12

Genoptjening af ret til dagpenge for et medlem, der er indplaceret i dagpengeperioden, er betinget af, jf. dog stk. 4, at medlemmet i optjeningsperioden, jf. § 21,

  • 1) som fuldtidsforsikret har haft mindst 1.924 løntimer, jf. § 3, eller

  • 2) som deltidsforsikret har haft mindst 1.258 løntimer, jf. § 3.

Stk. 2 For et medlem, der aktuelt modtager dagpenge, sker opgørelse efter stk. 1 løbende.

Stk. 3 Løntimer, der er indberettet forud for en tidligere indplacering, jf. § 5 i bekendtgørelse om dagpengeperioden, eller den A- eller B-indkomst, som efter § 6, stk. 3, og § 8, stk. 4, helt eller delvist har været brugt til en tidligere indplacering, kan ikke indgå i en opgørelse efter stk. 1.

Stk. 4 Genoptjening af retten til dagpenge sker dog efter § 4, stk. 1, når retten til dagpenge er bortfaldet som følge af, at perioderne efter lovens § 55, stk. 1 og 2, er udløbet, og når der ikke er registrerede timer på beskæftigelseskontoen, jf. lovens § 55 a.

Stk. 5 Medlemmer, som har gennemført en uddannelse af den i lovens § 54 nævnte art, og som ikke er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 9, 1. pkt., kan vælge at sammenlægge indkomst, jf. stk. 1, med den del af en uddannelse, der ligger forud for lønarbejdet. En måneds uddannelse svarer til opfyldelse af indkomstloftet i stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, i en måned.