14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge Kapitel 5

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1698 af 19. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Kapitel 5

Beskæftigelseskonto med fleksibel genoptjening af dagpengeretten

§23 For et medlem, som indplaceres i dagpengeperioden efter lovens § 55, stk. 1, skal a-kassen oprette en beskæftigelseskonto. Løntimer efter §§ 14-16, § 18 samt § 30, som er indberettet til indkomstregisteret siden seneste indplacering i dagpengeperioden, skal registreres på beskæftigelseskontoen, jf. dog stk. 2. Der kan desuden registreres timer som følge af omregning af ikke-indberetningspligtig B-indkomst efter § 18, stk. 2, og § 20. Dette gælder dog ikke, hvis de har været brugt til en tidligere indplacering, eller indkomst, som efter § 6, stk. 3, og § 8, stk. 4, delvist har været brugt til en indplacering efter § 4.

Stk. 2 Timer med afholdt ferie med feriegodtgørelse, der sidestilles med løntimer efter § 16, stk. 1, nr. 1, skal dog ikke registreres på beskæftigelseskontoen.

Stk. 3 For et ledigt medlem skal beskæftigelseskontoen løbende opdateres på baggrund af indberettede oplysninger i indkomstregistreret. For et ikke-ledigt medlem, der er indplaceret i en dagpengeperiode og hvis dagpengeret efter lovens § 55, stk. 1 og stk. 2, ikke er udløbet, skal beskæftigelseskontoen opdateres på baggrund af indberettede oplysninger i indkomstregisteret, hvis medlemmet anmoder a-kassen om det.

Stk. 4 Løntimer, der ikke kan medregnes til beskæftigelseskravet på grund af optjeningsperiodens længde, jf. § 21, skal ikke fremgå af beskæftigelseskontoen.

Stk. 5 Når et medlem ikke længere har ret til dagpenge, jf. lovens § 55, stk. 1 og 2, fordi enten ydelsesperioden eller referenceperioden er udløbet, skal der ikke registreres løntimer på beskæftigelseskontoen. Der kan dog registreres løntimer, der ligger i den indberetningsperiode, hvor dagpengeretten udløber, hvis timerne har betydning for forlængelse af retten til dagpenge.

Stk. 6 Løntimer, der er registreret på beskæftigelseskontoen, kan medregnes til genoptjeningen af retten til dagpenge efter § 12, stk. 1. Når et medlem har genoptjent retten til dagpenge efter § 12, stk. 1, bortfalder registrerede løntimer på beskæftigelseskontoen.

Stk. 7 Et medlem kan anmode a-kassen om, at der på baggrund af oplysningerne på beskæftigelseskontoen bliver truffet afgørelse om den aktuelle ret til dagpenge.

§24 Retten til dagpenge kan forlænges med op til 1.924 timer for fuldtidsforsikrede og 1.560 timer for deltidsforsikrede (ydelsesperiode) inden for 18 måneder (referenceperiode) på baggrund af løntimer, der er registreret på beskæftigelseskontoen efter § 23, stk. 1.

Stk. 2 Et medlem kan forlænge retten til dagpenge, hvis medlemmet ikke har ret til dagpenge, fordi dagpengeperioden efter lovens § 55, stk. 1 eller 2, er udløbet.

Stk. 3 Hver løntime på beskæftigelseskontoen giver ret til at modtage dagpenge i 2 timer (ydelsesperiode) inden for en periode på 3 timer (referenceperiode). Referenceperioden opgøres i timer, som deles med 160,33 timer og rundes op til nærmeste antal hele måneder. Første gang et medlem forlænger retten til dagpenge, når dagpengeperioden efter lovens § 55, stk. 1, er udløbet, tillægges den opgjorte referenceperiode 1 måned.

Stk. 4 Beskæftigelseskontoen nedskrives i forhold til det faktiske forbrug af dagpenge. For hver udbetalt dagpengetime i den forlængede dagpengeret, nedskrives beskæftigelseskontoen med 0,5 timer. De løntimer, der tidligst er registreret på beskæftigelseskontoen, skal nedskrives først. Registrerede timer på beskæftigelseskontoen kan ikke benyttes til forlængelse af dagpengeperioden, hvis de ikke er brugt ved udløb af den samlede forlængede referenceperiode.

§25 A-kassen skal i god tid før medlemmets ret til dagpenge efter lovens § 55, stk. 1, udløber, opgøre medlemmets beskæftigelseskonto, jf. § 23, stk. 1, og medlemmets samlede mulige forlængelse af dagpengeretten. A-kassen skal før medlemmets forlængede ret til dagpenge efter lovens § 55, stk. 2, udløber, opgøre medlemmets samlede mulige forlængelse på baggrund af de løntimer, der er registreret på beskæftigelseskontoen siden seneste opgørelse af den forlængede dagpengeperiode. A-kassen skal kun opgøre beskæftigelseskontoen for et medlem, der aktuelt får ydelser fra a-kassen eller er ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og for et medlem, der melder sig ledigt på ny efter retten til dagpenge efter lovens § 55, stk. 1, er udløbet og ikke har genoptjent ret til en ny periode med dagpenge.

Stk. 2 A-kassen skal på det tidspunkt, hvor et medlem bliver indplaceret i den forlængede dagpengeperiode, opgøre den samlede forlængelse af referenceperioden efter § 24, stk. 3.

Stk. 3 Et medlem søger om forlængelse af dagpengeretten en måned ad gangen ved at indsende et dagpengekort for udbetalingsperioden.

profile photo
Profilside