14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge Kapitel 1

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1698 af 19. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Kapitel 1

Område og begreber

§1 Denne bekendtgørelse fastsætter de krav til beskæftigelse, som et medlem skal opfylde for at få ret til dagpenge, jf. lovens § 53, samt kravet til ophold her i riget, som et medlem skal opfylde for at få ret til dagpenge, jf. lovens § 53 a.

Stk. 2 Administrationen af denne bekendtgørelse sker på grundlag af relevante oplysninger i indkomstregisteret og andre offentlige registre, jf. lovens § 90 b. Oplysningerne i de offentlige registre skal lægges til grund ved administrationen, hvis indberetningen af oplysningerne til registrene er sket i overensstemmelse med den lovgivning, som regulerer de relevante registre. Hvis det ikke er muligt at indhente relevante oplysninger i offentlige registre, eller der mangler oplysninger i registeret, eller oplysningerne er fejlbehæftede, eller oplysningerne ikke er indberettet i overensstemmelse med den lovgivning, som regulerer de relevante registre eller lignende, kan der dog lægges andre oplysninger til grund for opgørelsen af indkomst- og beskæftigelseskravet.

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Indkomstkravet: Er det krav til omfanget af indkomst, der skal være opfyldt for at få ret til dagpenge, jf. lovens § 53, stk. 2.

 • 2) Indkomstloftet: Det højeste beløb, et medlem kan medregne til indkomstkravet pr. måned.

 • 3) Beskæftigelseskravet: Er det krav til antallet af løntimer, der skal være opfyldt for at genoptjene retten til dagpenge, jf. lovens § 53, stk. 8.

 • 4) Optjeningsperioden: Er de kalendermåneder, inden for hvilke indkomst- og beskæftigelseskravet skal være opfyldt.

 • 5) Indberetningstidspunktet: Er det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren indberetter oplysning til indkomstregisteret efter § 4 i lov om et indkomstregister.

 • 6) Indberetningsperiode: Den periode, indberetningen efter lov om et indkomstregister vedrører, jf. § 4 i lov om et indkomstregister.

 • 7) Årsopgørelse: Den skattemæssige opgørelse af indkomst og fradrag i et indkomstår.

 • 8) Indkomstår: Det kalenderår, der går forud for årsopgørelsen. Selvstændige kan dog anvende et andet indkomstår end kalenderåret. I disse tilfælde forstås der ved indkomstår det år, som den skattemæssige opgørelse af indkomst og fradrag vedrører, det vil sige virksomhedens regnskabsår.

§3 Indkomst- og beskæftigelseskravet kan opfyldes på baggrund af følgende:

 • 1) A-indkomst og løntimer indberettet til indkomstregisteret efter § 3 i lov om et indkomstregister, jf. dog nr. 3 og stk. 2.

 • 2) B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud eller underskud.

 • 3) En virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, herunder A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse, som fremgår af årsopgørelsen, samt den selvstændiges ejerandel af overskud i et selskab, hvor personen har afgørende indflydelse, som fremgår af selskabets årsopgørelse.

 • 4) Perioder, hvor et medlem har gennemført en uddannelse, jf. lovens § 54.

Stk. 2 Beskæftigelse, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter lov om seniorjob, kan ikke medregnes ved opgørelsen af indkomst- og beskæftigelseskravet. Indkomst, der er opnået ved udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 eller plejevederlag efter § 120 i lov om social service, kan ikke medregnes til indkomstkravet.

Stk. 3 Indkomst og løntimer, der er opnået ved lønarbejde, kan kun medregnes til indkomst- og beskæftigelseskravet, hvis beskæftigelsen er udført i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster, eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår.

Stk. 4 Ved »løntimer« forstås de timer, for hvilke en arbejdsgiver har udbetalt løn, eller som dækkes af en udbetalt løn, jf. § 3 i lov om et indkomstregister. Der skal være tale om løn for et personligt arbejde i et tjenesteforhold, hvor lønnen er arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst for den ansatte. Ved fuld tid forstås altid 160,33 timer pr. måned (37 timer pr. uge).

Stk. 5 Ved »ukontrollabel arbejdstid« forstås et medlems arbejdstid, hvis der ikke skal foreligge løntimer, jf. stk. 4, eller vederlaget ydes som B-indkomst.

Stk. 6 Der kan kun medregnes indkomst og løntimer, der ligger i en medlemsperiode. Indkomst og løntimer, som ligger delvist inden for en medlemsperiode, kan medregnes forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i medlemsperioden.

profile photo
Profilside