14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug

Bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug

I medfør af § 55, stk. 7 og § 84, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985, som senest ændret ved lov nr. 479 af 1. juli 1998, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Følgende definitioner finder anvendelse i denne bekendtgørelse:

 • 1) Alment vandforsyningsanlæg. Herved forstås en almen vandforsyning, som defineret i § 3, stk. 3 i lov om vandforsyning m.v.

 • 2) Enhed. Herved forstås den enkelte udlejningsenhed eller andelsenhed i en ejendom.

 • 3) Ejendom. Herved forstås mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet.

 • 4) Brugeren. Herved forstås den kontraktsmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed.

 • 5) Driftsbidrag. Herved forstås det beløb, et alment vandforsyningsanlæg opkræver for enhedens vandforbrug m.v. jf. § 53, stk. 1 i lov om vandforsyning m.v. I driftsbidraget kan indgå et fast bidrag.

§2 Det almene vandforsyningsanlæg kan tilpligtes at afregne driftsbidraget direkte med brugeren, såfremt følgende forudsætninger er til stede:

 • 1) den enkelte enheds samlede forbrug af koldt og varmt vand kan måles med én måler,

 • 2) den enkelte enhed skal være forsynet med én selvstændig vandledning,

 • 3) vandtilførslen til den enkelte enhed skal være udført med stophane, således at det almene vandforsyningsanlæg har umiddelbar adgang til stophanen udenfor enheden.

§3 Målerne stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom.

§4 Målernes type skal være godkendt af det almene vandforsyningsanlæg og være i overensstemmelse med Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse med senere ændringer om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.

§5 Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med det almene vandforsyningsanlæg træffes i henhold til de for den pågældende ejendom gældende regler med virkning for alle enheder under ét, eller for alle enheder i en klart adskilt del af ejendommen under ét.

Stk. 2 Beslutning efter stk. 1 meddeles skriftligt til det pågældende almene vandforsyningsanlæg samt til den kommune, hvor det almene vandforsyningsanlæg er beliggende.

Stk. 3 Det almene vandforsyningsanlæg skal senest 5 måneder efter modtagelse af skriftlig underretning efter stk. 2 foranledige driftsbidraget afregnet individuelt.

Stk. 4 Det almene vandforsyningsanlæg underretter ejendommens ejer, de enkelte brugere, samt kommunalbestyrelsen om tidspunktet for overgang til individuel afregning.

§6 Det almene vandforsyningsanlæg kan i forbindelse med etablering af den individuelle afregning til enheden kræve forudbetaling eller a conto betaling for vandforbruget i overensstemmelse med vandforsyningsanlæggets almindelige betalingspraksis for driftsbidrag i forhold til grundejere.

§7 Betaler brugeren ikke driftsbidrag inden for den fastsatte frist, kan det almene vandforsyningsanlæg lukke for vandtilførslen til enheden. Senest når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og reetablering af vandforsyningen og eventuel depositumbetaling, jf. stk. 2, tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v., er betalt, skal genåbning finde sted.

Stk. 2 Ved gentagen misligholdelse af brugerens forpligtigelse til at betale driftsbidrag, herunder forskudsbetaling eller a conto betaling, kan det almene vandforsyningsanlæg kræve betaling af depositum til sikkerhed for brugerens forpligtelser over for det almene vandforsyningsanlæg. Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden.

Stk. 3 Det almene vandforsyningsanlæg har pligt til at åbne for vandet, hvis en ny bruger overtager enheden, eller hvis der stilles betryggende sikkerhed for betaling.

§8 Ejendommens ejer underretter snarest det almene vandforsyningsanlæg om en ny brugers overtagelse af enheden.

§9 Fra tidspunktet for overgang til individuel afregning af driftsbidraget, jf. § 5, stk. 3, bortfalder ejendommens ejers hæftelse for betaling af den enkelte enheds driftsbidrag, jf. dog § 9, stk. 2-3.

Stk. 2 Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er.

Stk. 3 Ejendommens ejer hæfter for fællesforbrug, samt eventuelt spild fra jordledning og andre installationer før brugerens vandmåler.

§10 Med bøde straffes:

 • 1) Det almene vandforsyningsanlæg, der ikke afregner driftsbidraget individuelt, jf. § 5, stk. 3, jf. § 2.

 • 2) Den, der gentagne gange undlader at meddele oplysninger efter § 8.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§11 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1999.

profile photo
Profilside