Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998

I medfør af § 55, stk. 7 og § 84, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985, som senest ændret ved lov nr. 479 af 1. juli 1998, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Følgende definitioner finder anvendelse i denne bekendtgørelse:

 • 1) Alment vandforsyningsanlæg. Herved forstås en almen vandforsyning, som defineret i § 3, stk. 3 i lov om vandforsyning m.v.

 • 2) Enhed. Herved forstås den enkelte udlejningsenhed eller andelsenhed i en ejendom.

 • 3) Ejendom. Herved forstås mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet.

 • 4) Brugeren. Herved forstås den kontraktsmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed.

 • 5) Driftsbidrag. Herved forstås det beløb, et alment vandforsyningsanlæg opkræver for enhedens vandforbrug m.v. jf. § 53, stk. 1 i lov om vandforsyning m.v. I driftsbidraget kan indgå et fast bidrag.

§ 2

Det almene vandforsyningsanlæg kan tilpligtes at afregne driftsbidraget direkte med brugeren, såfremt følgende forudsætninger er til stede:

 • 1) den enkelte enheds samlede forbrug af koldt og varmt vand kan måles med én måler,

 • 2) den enkelte enhed skal være forsynet med én selvstændig vandledning,

 • 3) vandtilførslen til den enkelte enhed skal være udført med stophane, således at det almene vandforsyningsanlæg har umiddelbar adgang til stophanen udenfor enheden.

§ 3

Målerne stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom.

§ 4

Målernes type skal være godkendt af det almene vandforsyningsanlæg og være i overensstemmelse med Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse med senere ændringer om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.

§ 5

Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med det almene vandforsyningsanlæg træffes i henhold til de for den pågældende ejendom gældende regler med virkning for alle enheder under ét, eller for alle enheder i en klart adskilt del af ejendommen under ét.

Stk. 2 Beslutning efter stk. 1 meddeles skriftligt til det pågældende almene vandforsyningsanlæg samt til den kommune, hvor det almene vandforsyningsanlæg er beliggende.

Stk. 3 Det almene vandforsyningsanlæg skal senest 5 måneder efter modtagelse af skriftlig underretning efter stk. 2 foranledige driftsbidraget afregnet individuelt.

Stk. 4 Det almene vandforsyningsanlæg underretter ejendommens ejer, de enkelte brugere, samt kommunalbestyrelsen om tidspunktet for overgang til individuel afregning.

§ 6

Det almene vandforsyningsanlæg kan i forbindelse med etablering af den individuelle afregning til enheden kræve forudbetaling eller a conto betaling for vandforbruget i overensstemmelse med vandforsyningsanlæggets almindelige betalingspraksis for driftsbidrag i forhold til grundejere.

§ 7

Betaler brugeren ikke driftsbidrag inden for den fastsatte frist, kan det almene vandforsyningsanlæg lukke for vandtilførslen til enheden. Senest når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og reetablering af vandforsyningen og eventuel depositumbetaling, jf. stk. 2, tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v., er betalt, skal genåbning finde sted.

Stk. 2 Ved gentagen misligholdelse af brugerens forpligtigelse til at betale driftsbidrag, herunder forskudsbetaling eller a conto betaling, kan det almene vandforsyningsanlæg kræve betaling af depositum til sikkerhed for brugerens forpligtelser over for det almene vandforsyningsanlæg. Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden.

Stk. 3 Det almene vandforsyningsanlæg har pligt til at åbne for vandet, hvis en ny bruger overtager enheden, eller hvis der stilles betryggende sikkerhed for betaling.

§ 8

Ejendommens ejer underretter snarest det almene vandforsyningsanlæg om en ny brugers overtagelse af enheden.

§ 9

Fra tidspunktet for overgang til individuel afregning af driftsbidraget, jf. § 5, stk. 3, bortfalder ejendommens ejers hæftelse for betaling af den enkelte enheds driftsbidrag, jf. dog § 9, stk. 2-3.

Stk. 2 Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er.

Stk. 3 Ejendommens ejer hæfter for fællesforbrug, samt eventuelt spild fra jordledning og andre installationer før brugerens vandmåler.

§ 10

Med bøde straffes:

 • 1) Det almene vandforsyningsanlæg, der ikke afregner driftsbidraget individuelt, jf. § 5, stk. 3, jf. § 2.

 • 2) Den, der gentagne gange undlader at meddele oplysninger efter § 8.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1999.