Bekendtgørelse om indeholdelse af udbytteskat og royaltyskat

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1442 af 20. december 2005

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Udbytteskat
§ 1

Henvisningen til kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra f er forkert, da den bestemmelse er ændret, jf. § 5 i LOV nr 425 af 06/06/2005. For skattepligtige udbyttemodtagere, der er omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra f, eller af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, dog bortset fra moderselskaber m.v. omfattet af bekendtgørelse nr. 993 af 19. oktober 2005, § 29, stk. 1 nr. 2, som dokumenterer at være hjemmehørende i fremmed stat, Færøerne eller Grønland, hvormed Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst, nedsættes indeholdelsesprocenten eller bortfalder indeholdelsen af udbytteskat i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser umiddelbart i forbindelse med udbyttets udbetaling eller godskrivning, såfremt dokumentationen afgives i overensstemmelse med en af told- og skatteforvaltningen indgået ordning med Værdipapircentralen eller det udbyttebetalende selskab.

Stk. 2 Dokumentation for hvilken dobbeltbeskatningsoverenskomst udbyttemodtager er omfattet af skal afleveres til udlodder eller det danske pengeinstitut, der fører aktionærens depot i Værdipapircentralen. Dokumentation skal foreligge på en af told- og skatteforvaltningen udformet blanket og skal fornys hvert 5. år.

Royaltyskat
§ 2

Henvisningen til kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra i er forkert, da den bestemmelse er ændret, jf. § 5 i LOV nr 425 af 06/06/2005. Hvis en skattepligtig royaltymodtager, der er omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra i, eller selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra g, dokumenterer at være hjemmehørende i fremmed stat, Færøerne eller Grønland, hvormed Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst, nedsættes indeholdelsesprocenten eller bortfalder indeholdelsen af royaltyskat i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser. Når Danmarks afkald eller begrænsning af beskatningsretten er betinget af, at royaltyen er skattepligtig i fremmed stat, Færøerne eller Grønland, skal modtageren fremvise fornøden dokumentation herfor, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2 Dokumentation efter stk. 1 skal indsendes til told- og skatteforvaltningen, der træffer afgørelse om, hvorvidt indeholdelse af royaltyskat kan nedsættes eller bortfalde. Afgørelsen meddeles den skattepligtige og den indeholdelsespligtige.

Stk. 3 Ved dokumentation efter stk. 1 skal anvendes de af told- og skatteforvaltningen udarbejdede eller godkendte blanketter.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. december 2005 og har virkning fra den 1. november 2005.