14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 188 af 09. March 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Nettoindkomsten opgøres separat for skyldneren og dennes ægtefælle, jf. dog § 29, stk. 2.

•••

Stk. 2 Som indkomst medregnes alle indtægter, herunder indtægter omfattet af § 17, bortset fra:

 • 1) Indtægter fra godtgørelser, forsikringssummer m.v., der kompenserer modtageren for en ikkeøkonomisk skade.

 • 2) Børne- og ungeydelse, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører husstandens børn.

 • 3) Boligstøtte og andre boligydelser.

•••

Stk. 3 Som indtægt medregnes endvidere:

 • 1) Udbetalinger af skyldnerens pensionsordninger opgjort efter afgiftsberigtigelse i henhold til pensionsbeskatningslovens regler.

 • 2) Udbetalinger af erstatning for tab af erhvervsevne, tab af forsørger og lignende.

•••

Stk. 4 Nettoindkomsten udgør indtægten i stk. 2 og 3 med fradrag af:

 • 1) Skat, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og bidrag til den obligatoriske pensionsordning.

 • 2) Pensionsindbetalinger, der foretages af arbejdsgiveren.

 • 3) Rimelige omkostninger ved erhvervelsen af indkomsten, herunder månedlige udgifter ud over 550 kr. til offentlig transport eller under særlige omstændigheder forventede og forudsete udgifter til løbende drift og vedligeholdelse af motorkøretøj.

 • 4) Kontingent til arbejdsløshedskasse og fagforening.

 • 5) Bidrag til efterlønsordning.

 • 6) Et beløb svarende til kirkeskatten i bopælskommunen, når der betales et beløb, der svarer til eller overstiger kirkeskatten, til et anerkendt trossamfund. Betales et mindre beløb end kirkeskatten, fradrages alene dette mindre beløb. Fradrages kirkeskat efter nr. 1, kan der ikke fradrages yderligere beløb til trossamfund.

•••
profile photo
Profilside