Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1207 af 27. september 2023

§ 11

Afgørelse om afdragsordninger for gæld, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, herunder renter, omkostninger, gebyrer og udlagte retsafgifter, træffes af restanceinddrivelsesmyndigheden. Afgørelsen træffes over for personer på grundlag af en beregnet betalingsevne, svarende til en procentdel (afdragsprocent) af skyldnerens årlige nettoindkomst opgjort som den årlige indkomst inklusive indtægter omfattet af § 17, fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger foretaget af en arbejdsgiver, ATP-bidrag, bidrag til den obligatoriske pensionsordning og skat, jf. dog stk. 6 og 11. Restanceinddrivelsesmyndigheden skal skriftligt varsle skyldneren om, at en afdragsordning agtes iværksat, medmindre det som følge af forudgående dialog med skyldner må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse uden varsel. Varslet skal angive den beregnede betalingsevne, det beregnede månedlige afdrag efter stk. 2, hvilken nettoindkomst der er lagt til grund ved beregning af betalingsevnen, hvilke fordringer der er omfattet af varslet, og hvad den samlede gæld omfattet af varslet er. Sammen med varslet skal restanceinddrivelsesmyndigheden stille et budgetskema til rådighed for skyldneren og oplyse, at skyldneren kan udfylde og indsende skemaet inden for en frist på mindst 14 dage, jf. stk. 6, jf. dog 6. pkt. I forhold til skyldnere med en årlig nettoindkomst under det mindste beløb (»lavindkomstgrænsen«), der efter nedenstående tabel muliggør en afdragsvis betaling med en afdragsprocent på 5 for skyldnere uden forsørgerpligt over for børn og en afdragsprocent på 4 for skyldnere med forsørgerpligt over for børn, skal varslet indeholde oplysning om, at skyldneren inden for en frist, der skal være mindst 14 dage, kan fremsætte indsigelse over for restanceinddrivelsesmyndigheden. Varslet efter 5. og 6. pkt. skal desuden indeholde oplysning om, at restanceinddrivelsesmyndigheden efter fornyet varsel kan ændre afdragsbeløbet efter stk. 2, hvis skyldners økonomiske forhold ændrer sig før eller efter iværksættelsen af afdragsordningen. Det beløb, som skal afdrages årligt, fastsættes med udgangspunkt i følgende tabel, der reguleres årligt efter § 45, idet beløbet for en skyldner, der har en årlig nettoindkomst på eller over lavindkomstgrænsen, jf. 6. pkt., og efter en betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 7 enten ikke har en betalingsevne eller har en betalingsevne under det beløb, som i medfør af tabellen ville skulle være afdraget, hvis skyldnerens nettoindkomst havde været det største beløb under lavindkomstgrænsen, jf. 6. pkt., dog skal være det beløb, der ved anvendelse af dette største beløb skulle være afdraget:

Ikke forsørgerpligt over for børn
 
Forsørgerpligt over for børn
Afdragsprocent (pct.)
Nettoindkomstinterval pr. år (kr.)
Afdragsprocent (pct.)
4
0
129.069
3
5
129.070
160.949
3
6
160.950
165.509
4
7
165.510
170.059
4
8
170.060
174.619
4
9
174.620
179.169
4
10
179.170
183.729
4
11
183.730
188.279
4
12
188.280
192.839
4
13
192.840
197.389
4
14
197.390
201.949
5
15
201.950
206.499
6
16
206.500
211.059
7
17
211.060
215.609
8
18
215.610
220.169
9
19
220.170
224.719
10
20
224.720
229.279
11
21
229.280
233.829
12
22
233.830
238.389
13
23
238.390
242.939
14
24
242.940
247.499
15
25
247.500
252.049
16
26
252.050
256.609
17
27
256.610
261.159
18
28
261.160
265.719
19
29
265.720
270.269
20
30
270.270
274.829
21
31
274.830
279.379
22
32
279.380
283.939
23
33
283.940
288.489
24
34
288.490
293.049
25
35
293.050
297.599
26
36
297.600
302.159
27
37
302.160
306.709
28
38
306.710
311.269
29
39
311.270
315.819
30
40
315.820
320.379
31
41
320.380
324.929
32
42
324.930
329.489
33
43
329.490
334.049
34
44
334.050
338.599
35
45
338.600
343.159
36
46
343.160
347.709
37
47
347.710
352.269
38
48
352.270
356.819
39
49
356.820
361.379
40
50
361.380
365.929
41
51
365.930
370.489
42
52
370.490
375.039
43
53
375.040
379.599
44
54
379.600
384.149
45
55
384.150
388.709
46
56
388.710
393.259
47
57
393.260
397.819
48
58
397.820
402.369
49
59
402.370
406.929
50
60
406.930
411.479
51
60
411.480
416.039
52
60
416.040
420.589
53
60
420.590
425.149
54
60
425.150
429.699
55
60
429.700
434.259
56
60
434.260
438.809
57
60
438.810
443.369
58
60
443.370
447.919
59
60
447.920
60

Stk. 2 Det månedlige beløb, som skal afdrages, svarer til den efter stk. 1 beregnede årlige betalingsevne delt med 12 og afrundet nedad til nærmeste hele eller halve hundrede kroner.

Stk. 3 Når afdragsordningen er fastsat efter stk. 1, anses skyldneren for at have overladt et rimeligt rådighedsbeløb til sig og sin familie, jf. dog stk. 6.

Stk. 4 Oplysninger fra indkomstregisteret lægges til grund ved fastsættelsen af den årlige nettoindkomst efter stk. 1. Seneste måneds indkomst, jf. stk. 1, som er tilgængelig for restanceinddrivelsesmyndigheden på beregningstidspunktet, omregnet til årsindkomst ved at gange med 12, anvendes som grundlag for beregningen af det månedlige afdragsbeløb. Indkomstoplysninger for en måned anses for at være tilgængelige for restanceinddrivelsesmyndigheden efter udløbet af fristen for indberetning, jf. § 4, stk. 1, 1.-3. pkt., i lov om et indkomstregister, forudsat at der er foretaget en indberetning for den pågældende måned. Hvis den anvendte måneds indkomst i indkomstregisteret afviger fra den forudgående måneds indkomst, og den forudgående måneds indkomst er tilgængelig for restanceinddrivelsesmyndigheden, anvendes den måneds indkomst, hvor indkomsten er lavest, som grundlag for beregningen af indkomsten efter stk. 1. Den anvendte måneds arbejdsmarkedsbidrag og A-skat omregnes ved at gange med 12 til et årligt fradrag, der fratrækkes ved fastsættelsen af den årlige nettoindkomst efter stk. 1.

Stk. 5 Hvis der ikke foreligger oplysninger fra indkomstregisteret om skyldnerens indkomst inden for de forudgående 3 måneder, fastsættes afdragsordningen i stedet på grundlag af seneste årsopgørelse, som på beregningstidspunktet er tilgængelig i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsessystemer. Nettoindkomsten efter stk. 1 fastsættes i så fald til den i årsopgørelsen opgjorte personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst og med fradrag af den på grundlag af årsopgørelsen beregnede sum af bundskat, topskat, kommuneskat og kirkeskat, som er betalt eller skal betales af skyldner. Hvis der ikke foreligger oplysninger om skyldnerens indkomst inden for de seneste 2 indkomstår, kan afdragsordninger i stedet fastsættes med udgangspunkt i gældens størrelse.

Stk. 6 Afdragsordninger for skyldnere omfattet af stk. 1, 5. pkt., kan fastsættes efter en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 7. Indsender skyldner et budgetskema, vurderer restanceinddrivelsesmyndigheden, om betalingsevnevurderingen efter det fremsendte budgetskema skal træde i stedet for den fastsatte afdragsordning, jf. dog stk. 1, 8. pkt. Restanceinddrivelsesmyndigheden vurderer efter princippet om trangsbeneficiet, jf. retsplejelovens § 509, om der overlades skyldneren det nødvendige til eget og familiens underhold. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan dog afvise at foretage en betalingsevnevurdering, når denne findes at være uden betydning for afgørelsens udfald. Vurderingen af en indsigelse fra skyldnere omfattet af stk. 1, 6. pkt., sker efter princippet om trangsbeneficiet, jf. retsplejelovens § 509.

Stk. 7 Indsender skyldner ikke et budgetskema eller en indsigelse inden for fristen, jf. stk. 1, 5. og 6. pkt., kan afdragsordningen iværksættes i overensstemmelse med oplysningerne i varslet. Restanceinddrivelsesmyndigheden underretter straks skyldneren om afgørelsen. Underretningen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse samt tidspunktet for betaling af første afdrag.

Stk. 8 Forældre til børn under 18 år betragtes som forsørgere.

Stk. 9 Restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe afgørelse om at lade yderligere restancer under inddrivelse være omfattet af en for skyldneren igangværende afdragsordning uden forudgående varsel, såfremt der ikke hermed ændres på afdragsprocenten og afdragsbeløbet efter stk. 1. Restanceinddrivelsesmyndigheden vurderer, hvornår en restance skal omfattes af en afdragsordning.

Stk. 10 Restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe afgørelse om et ændret afdragsbeløb, hvis skyldners økonomiske forhold ændrer sig. Vurderer restanceinddrivelsesmyndigheden, at skyldners betalingsevne er forhøjet, skal restanceinddrivelsesmyndigheden iagttage reglerne om varsel i stk. 1.

Stk. 11 Forslag fra skyldneren til afdragsordninger kan, når særlige forhold taler derfor, tiltrædes af restanceinddrivelsesmyndigheden efter en konkret vurdering, herunder hvis forslaget sikrer afvikling af restancen inden for en rimelig tidshorisont.

Stk. 12 En afdragsordning, som overholdes af skyldneren, er ikke til hinder for, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage og realisere udlæg samt foretage modregning, herunder indtrædelse.