Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 188 af 09. marts 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 832 af 10. juni 2020, bekendtgørelse nr. 1600 af 10. november 2020, bekendtgørelse nr. 1869 af 23. september 2021 og bekendtgørelse nr. 1082 af 16. juni 2022

§ 10

Afgørelse om afdragsordninger for gæld, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, herunder renter, omkostninger, gebyrer og udlagte retsafgifter, træffes af restanceinddrivelsesmyndigheden. Afgørelsen træffes over for personer på grundlag af en beregnet betalingsevne, svarende til en procentdel (afdragsprocent) af skyldnerens årlige nettoindkomst opgjort som den årlige indkomst inklusive indtægter omfattet af § 17, fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger foretaget af en arbejdsgiver, ATP-bidrag, bidrag til den obligatoriske pensionsordning og skat, jf. dog stk. 6 og 11. Restanceinddrivelsesmyndigheden skal skriftligt varsle skyldneren om, at en afdragsordning agtes iværksat, medmindre det som følge af forudgående dialog med skyldner må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse uden varsel. Varslet skal angive den beregnede betalingsevne, det beregnede månedlige afdrag efter stk. 2, hvilken nettoindkomst der er lagt til grund ved beregning af betalingsevnen, hvilke fordringer der er omfattet af varslet, og hvad den samlede gæld omfattet af varslet er. Sammen med varslet skal restanceinddrivelsesmyndigheden stille et budgetskema til rådighed for skyldneren og oplyse, at skyldneren kan udfylde og indsende skemaet inden for 14 dage, jf. stk. 6. Varslet skal desuden indeholde oplysning om, at restanceinddrivelsesmyndigheden efter fornyet varsel kan ændre afdragsbeløbet efter stk. 2, hvis skyldners økonomiske forhold ændrer sig før eller efter iværksættelsen af afdragsordningen. Det beløb, som skal afdrages årligt, fastsættes med udgangspunkt i følgende tabel, der reguleres årligt efter § 45:

Ikke forsørgerpligt over for børn
 
Forsørgerpligt over for børn
Procent
Nettoindkomstinterval i kr. pr. år
Procent
5
85.000
105.999
0
6
106.000
111.999
4
7
112.000
117.999
4
8
118.000
123.999
4
9
124.000
129.999
4
10
130.000
135.999
5
11
136.000
141.999
6
12
142.000
147.999
7
13
148.000
153.999
8
14
154.000
159.999
9
15
160.000
165.999
10
16
166.000
171.999
11
17
172.000
177.999
12
18
178.000
183.999
13
19
184.000
189.999
14
20
190.000
195.999
15
21
196.000
201.999
16
22
202.000
207.999
17
23
208.000
213.999
18
24
214.000
219.999
19
25
220.000
225.999
20
26
226.000
231.999
21
27
232.000
237.999
22
28
238.000
243.999
23
29
244.000
249.999
24
30
250.000
255.999
25
31
256.000
261.999
26
32
262.000
267.999
28
33
268.000
273.999
29
34
274.000
279.999
30
35
280.000
285.999
31
36
286.000
291.999
32
37
292.000
297.999
33
38
298.000
303.999
34
39
304.000
309.999
35
40
310.000
315.999
36
40
316.000
321.999
37
40
322.000
327.999
38
40
328.000
333.999
39
40
334.000
+ ∞
40

Stk. 2 Det månedlige beløb, som skal afdrages, svarer til den efter stk. 1 beregnede årlige betalingsevne delt med 12 og afrundet nedad til nærmeste hele eller halve hundrede kroner.

Stk. 3 Når afdragsordningen er fastsat efter stk. 1, anses skyldneren for at have overladt et rimeligt rådighedsbeløb til sig og sin familie, jf. dog stk. 6.

Stk. 4 Oplysninger fra indkomstregisteret lægges til grund ved fastsættelsen af den årlige nettoindkomst efter stk. 1. Seneste måneds indkomst, jf. stk. 1, som er tilgængelig for restanceinddrivelsesmyndigheden på beregningstidspunktet, omregnet til årsindkomst ved at gange med 12, anvendes som grundlag for beregningen af det månedlige afdragsbeløb. Indkomstoplysninger for en måned anses for at være tilgængelige for restanceinddrivelsesmyndigheden efter udløbet af fristen for indberetning, jf. § 4, stk. 1, 1.-3. pkt., i lov om et indkomstregister, forudsat at der er foretaget en indberetning for den pågældende måned. Hvis den anvendte måneds indkomst i indkomstregisteret afviger fra den forudgående måneds indkomst, og den forudgående måneds indkomst er tilgængelig for restanceinddrivelsesmyndigheden, anvendes den måneds indkomst, hvor indkomsten er lavest, som grundlag for beregningen af indkomsten efter stk. 1. Den anvendte måneds arbejdsmarkedsbidrag og A-skat omregnes ved at gange med 12 til et årligt fradrag, der fratrækkes ved fastsættelsen af den årlige nettoindkomst efter stk. 1.

Stk. 5 Hvis der ikke foreligger oplysninger fra indkomstregisteret om skyldnerens indkomst inden for de forudgående 3 måneder, fastsættes afdragsordningen i stedet på grundlag af seneste årsopgørelse, som på beregningstidspunktet er tilgængelig i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsessystemer. Nettoindkomsten efter stk. 1 fastsættes i så fald til den i årsopgørelsen opgjorte personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst og med fradrag af den på grundlag af årsopgørelsen beregnede sum af bundskat, topskat, kommuneskat og kirkeskat, som er betalt eller skal betales af skyldner. Hvis der ikke foreligger oplysninger om skyldnerens indkomst inden for de seneste 2 indkomstår, kan afdragsordninger i stedet fastsættes med udgangspunkt i gældens størrelse.

Stk. 6 Afdragsordninger kan fastsættes efter en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 7. Indsender skyldner et budgetskema, vurderer restanceinddrivelsesmyndigheden, om betalingsevnevurderingen efter det fremsendte budgetskema skal træde i stedet for den fastsatte afdragsordning. Restanceinddrivelsesmyndigheden vurderer, om der overlades skyldneren det nødvendige til eget og familiens underhold. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan dog afvise at foretage en betalingsevnevurdering, når denne findes at være uden betydning for afgørelsens udfald.

Stk. 7 Indsender skyldner ikke et budgetskema inden for fristen, jf. stk. 1, kan afdragsordningen iværksættes i overensstemmelse med oplysningerne i varslet. Restanceinddrivelsesmyndigheden underretter straks skyldneren om afgørelsen. Underretningen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse samt tidspunktet for betaling af første afdrag.

Stk. 8 Forældre til børn under 18 år betragtes som forsørgere.

Stk. 9 Restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe afgørelse om at lade yderligere restancer under inddrivelse være omfattet af en for skyldneren igangværende afdragsordning uden forudgående varsel, såfremt der ikke hermed ændres på afdragsprocenten og afdragsbeløbet efter stk. 1. Restanceinddrivelsesmyndigheden vurderer, hvornår en restance skal omfattes af en afdragsordning.

Stk. 10 Restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe afgørelse om et ændret afdragsbeløb, hvis skyldners økonomiske forhold ændrer sig. Ved en forhøjelse af afdragsprocenten eller det beløb, der afdrages, skal restanceinddrivelsesmyndigheden iagttage reglerne om varsel i stk. 1.

Stk. 11 Forslag fra skyldneren til afdragsordninger kan, når særlige forhold taler derfor, tiltrædes af restanceinddrivelsesmyndigheden efter en konkret vurdering, herunder hvis forslaget sikrer afvikling af restancen inden for en rimelig tidshorisont.

Stk. 12 En afdragsordning, som overholdes af skyldneren, er ikke til hinder for, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage og realisere udlæg, foretage modregning, herunder indtrædelse, og gennemføre særskilt lønindeholdelse.