14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af statens voksenuddannelsesstøtte

Bekendtgørelse nr. 1010 af 02. oktober 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af statens voksenuddannelsesstøtte

I medfør af § 18 a i lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 803 af 8. august 2019, som ændret ved lov nr. 339 af 2. april 2019, og efter forhandling med børne- og undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

§1 Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (styrelsen) indbetaler bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, for personer, der modtager SVU. Der indbetales ikke bidrag til den obligatoriske pensionsordning for SVU, der udbetales som refusion til en arbejdsgiver.

§2 Beregning af bidragets størrelse
Bidraget af SVU beregnes på grundlag af den beregnede SVU med den procentsats, der er nævnt i § 18 i lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. § 13 i lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Bidraget for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§3 Indberetning af bidrag
Ved indberetningen af SVU til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, skal styrelsen indberette bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt modtager af SVU. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister. Indberetningen sker under det i § 4, stk. 1, nævnte SE-nummer.

Stk. 2 Styrelsen skal oplyse modtageren af SVU om indberetning af bidraget til den obligatoriske pensionsordning.

§4 Indbetaling af bidrag
Bidraget til den obligatoriske pensionsordning indbetales kvartalsvis af styrelsen. Styrelsen kan vælge at betale bidraget via eget lønsystem eller et lønservicebureau. Ved begge betalingsmuligheder skal anvendes den af Arbejdsmarkedets Tillægspension anviste betalingskanal. Dette kan f.eks. være Pengeinstitutternes Betalingssystemer (Nets), Overførselsservice, Informationsservice eller Letløn. Hvis der ikke betales via en af de nævnte muligheder, bliver beløbet opkrævet via Digital Post. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Indbetalingen sker på det særlige SE-nummer, der anvendes til udbetaling af SVU.

Stk. 2 Bidragene forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Styrelsen betaler bidraget af SVU til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden.

§5 Omberegning
Hvis der sker omberegning eller ændring af SVU til støttemodtageren for en periode, omberegner styrelsen bidraget til den obligatoriske pensionsordning for perioden tilsvarende, så bidraget beregnes af ændringen af SVU med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår af § 18. Indbetaling af bidrag sker efter § 4, og tilbagebetaling af bidrag sker efter § 6.

Stk. 2 Indberetning af bidraget, jf. stk. 1, sker efter § 3.

§6 Tilbagebetaling af bidrag
Hvis en modtager af SVU helt eller delvist skal betale støtten tilbage til styrelsen, skal det indbetalte bidrag til den obligatoriske pensionsordning af ydelsen betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til styrelsen.

Stk. 2 Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der vedrører tidligere perioder, tilbagebetales til styrelsen på baggrund af styrelsens indberetninger til indkomstregisteret.

Stk. 3 Ved beregning af beløbet, som skal betales tilbage efter stk. 1 og 2, anvendes bidragssatsen, jf. § 18 i lov om statens voksenuddannelsesstøtte, for den periode, som den ydelse, der skal tilbagebetales, vedrører.

Kapitel 2

Udbetaling af tillæg til refusion til arbejdsgivere

§7 Styrelsen beregner tillæg efter § 17 a, stk. 4, i lov om statens voksenuddannelsesstøtte for de uger, hvor en arbejdsgiver får udbetalt SVU efter regler fastsat i medfør af § 13, stk. 8, i lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2 Opgørelse af tillægget sker på grundlag af den SVU, som styrelsen beregner for den enkelte uge til den pågældende arbejdsgiver. Tillægget opgøres ved, at SVU-beløbet for den enkelte uge ganges med den procentsats, der er gældende for perioden, og som fremgår af § 18 i lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Resultatet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§8 Tillægget for en periode udbetales til arbejdsgiveren sammen med udbetaling af SVU for den pågældende periode.

§9 Hvis der sker omberegning eller ændring af SVU-beløbet til arbejdsgiveren for en periode, beregner styrelsen tillægget for perioden tilsvarende, så tillægget beregnes af ændringen af refusionen med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår af § 18 i lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Efterbetaling skal ske efter stk. 2, og tilbagebetaling skal ske efter § 10.

Stk. 2 Efterbetaling af tillæg, jf. stk. 1, skal ske sammen med efterbetaling af SVU-beløbet for den pågældende periode.

§10 Når arbejdsgiver helt eller delvist skal tilbagebetale den SVU, som et tillæg er beregnet på grundlag af, skal tillægget eller den forholdsmæssige del heraf ligeledes tilbagebetales.

§11 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

profile photo
Profilside