Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af fleksydelse

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1009 af 02. oktober 2019

I medfør af § 14 c i lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 17. september 2015, som ændret ved lov nr. 339 af 2. april 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Ydelsen, hvoraf der skal indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning
§ 1

Der indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, for modtagere af fleksydelse.

Beregning af bidragets størrelse
§ 2

Udbetaling Danmark beregner bidraget med den procentsats, der er nævnt i § 14 b i lov om fleksydelse, på grundlag af ydelsen til personen efter fradrag for arbejde, indtægter og pensioner samt ATP-bidrag. Bidraget for 1 måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Indberetning af bidrag
§ 3

Ved indberetningen af fleksydelse til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, skal Udbetaling Danmark indberette bidraget til den obligatoriske pensionsordning, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt ydelsesmodtager. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister. Indberetningen sker under det i § 4, stk. 1, nævnte SE-nummer.

Stk. 2 Udbetaling Danmark skal oplyse personen om indberetning af bidraget til den obligatoriske pensionsordning.

Indbetaling af bidrag
§ 4

Bidraget til den obligatoriske pensionsordning af fleksydelse indbetales kvartalsvis af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan vælge at betale bidraget via eget lønsystem eller et lønservicebureau. Ved begge betalingsmuligheder skal anvendes den af Arbejdsmarkedets Tillægspension anviste betalingskanal. Dette kan f.eks. være Pengeinstitutternes Betalingssystemer (Nets), Overførselsservice, Informationsservice eller Letløn. Hvis der ikke betales via en af de nævnte muligheder, bliver beløbet opkrævet via Digital Post. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Indbetalingen sker på det særlige SE-nummer, der anvendes til udbetaling af fleksydelse.

Stk. 2 Bidraget forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Udbetaling Danmark betaler bidraget til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden.

Regulering
§ 5

Regulerer Udbetaling Danmark fleksydelsen skal Udbetaling Danmark regulere bidraget til den obligatoriske pensionsordning af ydelsen.

Tilbagebetaling af bidrag
§ 6

Hvis en ydelsesmodtager skal betale fleksydelse tilbage til Udbetaling Danmark, skal det indbetalte bidrag til den obligatoriske pensionsordning af ydelsen betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til Udbetaling Danmark.

Stk. 2 Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der vedrører tidligere perioder, tilbagebetales til Udbetaling Danmark på baggrund af Udbetaling Danmarks indberetninger til indkomstregisteret.

Stk. 3 Ved beregning af beløbet, som skal betales tilbage efter stk. 1 og 2, anvendes bidragssatsen, jf. § 14 b i lov om fleksydelse, for det år, som det tilskud, der skal tilbagebetales, vedrører.

Ikrafttræden
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.