14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1348 af 30. November 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Det samlede ATP-bidrag
Der indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension for lønmodtagere, der får udbetalt dagpenge fra en arbejdsgiver, kommunen eller Udbetaling Danmark efter lov om sygedagpenge eller efter barselsloven.

•••

Stk. 2 Ved udbetaling af syge- eller barselsdagpenge fra arbejdsgiveren udgør bidraget det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1 og 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. de i bilaget anførte A-, B-, C-, D-, E-, og F-satser, afhængig af det bidrag, der gælder i det aktuelle beskæftigelsesforhold. Arbejdsgiveren sidestiller ved opgørelsen af lønperiodens timetal det antal timer, der er udbetalt syge- eller barselsdagpenge for, med beskæftigelsesperioder.

•••

Stk. 3 Ved udbetaling af sygedagpenge fra kommunen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark udgør bidraget det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der indbetales bidrag for hver time, der udbetales syge- eller barselsdagpenge for. Grundbidraget pr. time fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og udgør 2,01 kr. Det dobbelte timebidrag udgør 4,02 kr.

•••

Stk. 4 Ved udbetaling af sygedagpenge fra kommunen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark som supplement til lønnen, beregnes det timetal, for hvilket der skal betales ATP-bidrag, ved at dividere det udbetalte beløb med timesatsen efter § 50, stk. 1, i lov om sygedagpenge henholdsvis § 35, stk. 1, i barselsloven.

•••

Stk. 5 Ved beregning af ATP-bidrag af sygedagpenge fra kommunen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, jf. stk. 1, 3 og 4, bortset fra dagpenge ved arbejdsturnus, jf. § 47, stk. 2, i lov om sygedagpenge henholdsvis § 33, stk. 2, i barselsloven, kan ATP-bidraget dog højst beregnes på grundlag af i alt 37 timer pr. uge.

•••
profile photo
Profilside