14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud

Bekendtgørelse nr. 1344 af 30. november 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1204 af 25. november 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud

I medfør af § 2 c i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, og § 141 i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Det samlede ATP-bidrag
Der indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension for personer, der får udbetalt fleksløntilskud efter lovens § 70 f.

Stk. 2 ATP-bidraget består af

Stk. 3 Bidraget efter stk. 2, nr. 2, udgør 1,18 kr. pr time. Er antallet af løntimer efter stk. 2, nr. 2, mindre end 9 timer om ugen for uge- eller 14-dages lønnede eller 39 timer om måneden for månedslønnede, indbetales et ATP-bidrag, der svarer til det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bidraget udgør 284 kr. pr. måned. For beregningsperioder på mindre end en måned, beregnes ATP-bidraget forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i måneden.

§2 Tilskudsmodtagerens del af ATP-bidraget
Modtageren af fleksløntilskuddet afholder udgiften til bidraget efter § 1, stk. 2, nr. 1. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2 Bidraget beregnes på grundlag af fleksløntilskuddet efter fradrag for lønindtægt, jf. lovens § 123, stk. 2.

Stk. 3 Kommunen tilbageholder bidraget ved udbetaling af tilskuddet.

§3 Kommunens del af ATP-bidraget
Kommunen betaler ATP-bidraget efter § 1, stk. 2, nr. 2, og stk. 3. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2 Antallet af timer, der efter § 1, stk. 2, nr. 2, indbetales ATP-bidrag for, beregnes som forskellen mellem 37 timer om ugen og antallet af løntimer, der er indberettet fra ansættelsen i fleksjobbet til indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 3 ATP-bidrag af fleksløntilskud som modtages sammen med sygedagpenge eller ressourceforløbsydelsen, jf. § 124 beregnes på grund af det antal timer, som har været anvendt til beregningen af ATP-bidraget af fleksløntilskuddet i den sidste hele indberetningsperiode til indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 4 Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til ATP-bidraget.

§4 Kommunens indbetaling til ATP
Det samlede ATP-bidrag opgøres kvartalsvis af kommunen. Kommunen kan vælge at betale bidraget via eget lønsystem eller et servicebureau. Ved begge betalingsmuligheder skal der enten anvendes Pengeinstitutternes Betalingssystemer (Nets) Overførselsservice, Informationsservice eller Letløn. Hvis kommunen ikke betaler via en af de nævnte muligheder, bliver beløbet opkrævet via Nets Betalingsservice, hvorefter beløbet opkræves ved automatisk træk, elektronisk indbetalingskort eller fysisk indbetalingskort. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension via Nets. Indbetalingen skal ske under det særlige SE-nummer, der anvendes til udbetaling af fleksløntilskuddet.

Stk. 2 Bidragene efter § 1 forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Kommunen betaler det samlede bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden.

Stk. 3 Hvis kommunen ikke indbetaler bidraget rettidigt, ifalder den ansvar for betaling af renter for forsinket indbetaling. Renterne opkræves af Arbejdsmarkedets Tillægspension og udgør 1½ pct. af det samlede bidrag for hver påbegyndt måned regnet fra kvartalets udløb.

§5 Kommunens indberetning til ATP
Kommunen indberetter en gang om måneden det samlede ATP-bidrag, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt modtager af fleksløntilskud. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister og under det i § 4, stk. 1, nævnte særskilte SE-nummer.

§6 Tilbagebetaling af ATP-bidrag
Hvis en person skal tilbagebetale fleksløntilskud for en periode skal indbetalte ATP-bidrag af dette overføres fra Arbejdsmarkedets Tillægspension til kommunen.

§7 Ikrafttræden m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 806 af 27. juni 2014 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud ophæves.

profile photo
Profilside