Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1451 af 04. december 2023

I medfør af § 85 c, stk 10, og § 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 503 af 11. maj 2023, og § 2 c i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Obligatorisk indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser, der modtager arbejdsløshedsdagpenge eller dagpenge efter artikel 64 eller 65 i forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger
Det samlede ATP-bidrag
§ 1

Der indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension for medlemmer af en a-kasse, der får udbetalt dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller dagpenge efter artikel 64 eller 65 i forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Stk. 2 Der indbetales bidrag for hver time, der udbetales dagpenge for, jf. stk. 1.

Stk. 3 Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter timebidraget i forhold til det årsbidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Årsbidraget udgør 2,13 kr. pr. time.

Stk. 4 For medlemmer, der modtager dagpenge, jf. stk. 1, udgør timebidraget 200 pct. af årsbidraget efter stk. 3, svarende til 4,26 kr. pr. time.

Medlemmets del af ATP-bidraget
§ 2

1/3 af bidraget efter § 1 betales af det medlem, der får udbetalt dagpenge eller dagpenge efter artikel 64 eller 65 i forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Medlemmets bidragsandel for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2 A-kassen tilbageholder bidraget ved udbetaling af dagpengene.

A-kassernes og arbejdsgivernes del af ATP-bidraget for medlemmer, der får udbetalt dagpenge uden for aktivering, eller dagpenge efter artikel 64 eller 65 i forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger
§ 3

1/3 af bidraget efter § 1 betales af a-kasserne for medlemmer, der får udbetalt

  • 1) dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. dog stk. 2, eller

  • 2) dagpenge efter artikel 64 eller 65 i forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 1, bidrager a-kasserne ikke til betaling af det ATP-bidrag, der samlet indbetales for medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som modtager dagpenge under deltagelse i jobrettet uddannelse efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller under tilbud efter kapitel 11, 13 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 A-kassernes bidragsandel efter stk. 1 for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4 Til dækning af a-kassernes udgifter til finansiering af bidraget, jf. stk. 1, kan a-kasserne opkræve et særligt bidrag, der betragtes som en del af det samlede medlemsbidrag til a-kassen, jf. § 77, stk. 1 og 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 5 Der kan ikke opkræves bidrag fra efterlønsmodtagere eller fra medlemmer, der er fritaget for betaling af bidrag efter § 77, stk. 10, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 6 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering beregner på grundlag af et skøn over antallet af timer, der skal udbetales dagpenge for, jf. stk. 1, det bidrag, der, jf. stk. 4, kan opkræves pr. medlem i det kommende regnskabsår. Bidraget er ens for alle a-kasser. Bidraget for deltidsforsikrede udgør 2/3 af bidraget for fuldtidsforsikrede.

Stk. 7 Bidrag, jf. stk. 4, reguleres med et beløb, der svarer til det over- eller underskud, som de indbetalte bidrag i det senest afsluttede regnskabsår har givet i forhold til det samlede regulerede bidrag, som ifølge regnskabet for dette år skulle have været indbetalt.

Stk. 8 A-kassernes bidrag efter denne bestemmelse indbetales til staten efter reglerne i § 10 i bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. Bidraget udgør for hver måned 1/12 af det årlige beløb afrundet til nærmeste hele kronebeløb.

§ 4

1/3 af bidraget efter § 1 betales som finansieringsbidrag af private arbejdsgivere for medlemmer, der får udbetalt dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. dog stk. 2, eller dagpenge efter artikel 64 eller 65 i forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 1, bidrager private arbejdsgivere ikke til betaling af det ATP-bidrag, der samlet indbetales for medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som modtager dagpenge under deltagelse i jobrettet uddannelse efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller under tilbud efter kapitel 11, 13 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 Finansieringsbidraget beregnes efter reglerne i bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag.

Stk. 4 Arbejdsmarkedets Tillægspension forestår opkrævning og inddrivelse af finansieringsbidrag fra arbejdsgiverne efter reglerne i bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag. Statens del af ATP-bidraget for medlemmer, der får udbetalt dagpenge under aktivering eller under deltagelse i jobrettet uddannelse efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Statens del af ATP-bidraget for medlemmer, der får udbetalt dagpenge under aktivering eller under deltagelse i jobrettet uddannelse efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 5

Staten betaler 2/3 af bidraget efter § 1 for medlemmer, der får udbetalt

Stk. 2 Statens andel af bidraget beregnes som det dobbelte af medlemmets nedrundede bidragsandel efter § 2, stk. 1.

Kapitel 2 Frivillig indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser, som modtager efterløn
§ 6

Medlemmer, som modtager efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan efter eget ønske betale bidrag til ATP.

Stk. 2 Der indbetales bidrag for hver time, der udbetales efterløn for. På grundlag af det årsbidrag, der er fastsat efter

§ 15

, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, fastsætter bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension et timebidrag. Bidraget udgør 1,86 kr. pr. time.

§ 7

Medlemmer, der er omfattet af § 6, skal give a-kassen meddelelse, hvis de ønsker at betale bidrag til ATP.

Stk. 2 Medlemmerne har en gang om året mulighed for at ændre valg om betaling af bidrag til ATP. Ændringen skal meddeles til a-kassen senest den 10. januar og har virkning fra den første udbetalingsperiode i kalenderåret.

§ 8

Bidraget efter § 6 betales af efterlønsmodtageren. Bidraget for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2 A-kassen tilbageholder bidraget ved udbetaling af efterlønnen.

Kapitel 3 Frivillig indbetaling af ATP-bidrag for efterlønsmodtagere, som ikke er medlemmer af en dansk a- kasse
§ 9

Personer, der i medfør af § 74 o i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. modtager efterløn, og som ikke er medlemmer af en dansk a-kasse, kan efter eget ønske betale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2 § 6, stk. 2, og §§ 7 og 8 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 4 Fælles bestemmelser
ATP-bidragets opgørelse og opkrævning til ATP
§ 10

A-kasserne skal indberette det samlede ATP-bidrag, der indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. §§ 1, 6 og 9. Indberetningen sker for hver enkelt ydelsesmodtager en gang om måneden til indkomstregisteret, jf. § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister og under de i § 11, stk. 1 nævnte SE-numre.

§ 11

Det samlede ATP-bidrag af de enkelte ydelser opgøres kvartalsvis af Arbejdsmarkedets Tillægspension på grundlag af a-kassernes indberetninger til indkomstregisteret. Opgørelsen sker på særskilte SE-numre for

  • 1) dagpenge og dagpenge efter artikel 64 eller 65 i forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger, og

  • 2) efterløn.

Stk. 2 Bidragene forfalder til betaling den 1. juli (for 1. kvartal), 1. oktober (for 2. kvartal), 1. januar (for 3. kvartal) og 1. april (for 4. kvartal). Arbejdsmarkedets Tillægspension opkræver det samlede bidrag af Styrelsen for Arbejdsmarked.

Stk. 3 Såfremt bidragene forfalder til betaling på en banklukkedag, anses forfald for den førstkommende bankdag.

Stk. 4 Når bidraget er opkrævet, jf. stk. 2, oplyser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering det opkrævede bidrag til den enkelte a-kasse.

Tilbagebetaling af ATP-bidrag
§ 12

Hvis en dagpengemodtager eller efterlønsmodtager skal betale ydelse tilbage til a-kassen, skal det opkrævede ATP-bidrag af ydelsen betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Beløb, der er mindre end ATP-bidrag for 37 timer, tilbagebetales ikke.

Stk. 2 Tilbagebetaling af ATP-bidrag reguleres over de kvartalsvise opkrævninger.

Stk. 3 Tilbagebetalte bidrag i relation til dagpenge indgår i reguleringen efter § 3, stk. 6.

Stk. 4 Når bidraget er tilbagebetalt og reguleret over de kvartalsvise indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. stk. 1 og 2, oplyser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering det tilbagebetalte bidrag til den enkelte a-kasse.

Kapitel 5 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser m.v.
§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1788 af 27. december 2018 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. ophæves.

Stk. 3 Ved indbetaling af ATP-bidrag af godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for uddannelsesforløb, der er påbegyndt før den 1. januar 2019, finder reglerne i bekendtgørelse nr. 895 af 29. juni 2017 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. fortsat anvendelse.