Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1390 af 24. november 2016

I medfør af § 27 b, stk. 6, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 1569 af 15. december 2015, og efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Opbygning af rapport om risiko og finansiel situation og den regelmæssige tilsynsrapport
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Arbejdsmarkedets Tillægspension skal indberette og offentliggøre oplysninger, der knytter sig til Arbejdsmarkedets Tillægspension i dens egenskab af pensions- og investeringsvirksomhed.

Kapitel 2 Regelmæssig tilsynsindberetning
§ 2

Arbejdsmarkedets Tillægspension skal forelægge Finanstilsynet følgende oplysninger:

 • 1) Rapporten om risiko og finansiel situation, jf. §§ 4-6,

 • 2) Den regelmæssige tilsynsrapport, jf. § 7,

 • 3) Tilsynsrapporten om vurdering af egen risiko og solvenssituation, jf. § 8, og

 • 4) Årlige og kvartalsvise kvantitative indberetningsskemaer, jf. § 9.

Stk. 2 Oplysningerne i stk. 1 skal forelægges Finanstilsynet inden for de frister, der er angivet i § 10.

§ 3

Oplysningerne i rapporterne, jf. § 2, stk. 1, nr. 1) og 2), kan medtages i fuldstændig form eller i form af henvisninger til oplysninger af tilsvarende art og omfang, der er offentliggjort i henhold til andre love og administrative forskrifter.

Kapitel 3 Rapport om risiko og finansiel situation
Opbygning og indhold
§ 4

Rapporten om risiko og finansiel situation skal indeholde beskrivende oplysninger i kvantitativ og kvalitativ form. Rapporten skal opbygges som foreskrevet i bilag I og indeholde et sammendrag samt afsnit om virksomhed og resultater, ledelsessystem og risikoprofil, jf. stk. 2-5.

Stk. 2 Rapportens indledende sammendrag skal affattes i et letforståeligt sprog og skal fremhæve eventuelle væsentlige ændringer i Arbejdsmarkedets Tillægspensions virksomhed og resultater, ledelsessystem og risikoprofil i løbet af rapporteringsperioden.

Stk. 3 Rapportens afsnit om virksomhed og resultater skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Overordnede oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspensions virksomhed.

 • 2) Oplysninger om eventuel væsentlig virksomhed eller andre begivenheder, der har fundet sted i rapporteringsperioden, og som har haft en væsentlig indvirkning på Arbejdsmarkedets Tillægspension.

 • 3) Oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspensions pensionsmæssige og investeringsmæssige resultater samt en sammenligning af oplysningerne indeholdt i Arbejdsmarkedets Tillægspensions regnskab vedrørende den forudgående rapporteringsperiode, herunder:

  • a) Oplysninger om indtægter og udgifter fra investeringer, der dekomponeres i relevante kategorier, f.eks. efter aktivklasser.

  • b) Oplysninger om eventuelle investeringer i securitisering.

 • 4) En beskrivelse af andre væsentlige indtægter og udgifter i løbet af rapporteringsperioden samt en sammenligning af oplysningerne med den forudgående rapporteringsperiode ifølge regnskabet.

 • 5) Alle andre væsentlige oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspensions virksomhed eller resultater.

Stk. 4 Rapportens afsnit om ledelsessystemet skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Sammensætningen af ledelsen i form af direktøren og andet ledende personale, herunder en beskrivelse af de vigtigste roller og ansvarsområder samt en kort beskrivelse af ansvarsfordelingen, navnlig hvorvidt der er nedsat relevante udvalg, samt en beskrivelse af de vigtigste roller og ansvarsområder for udpegede nøglepersoner, jf. § 16, stk. 2, i bekendtgørelse om ledelse og styring af Arbejdsmarkedet Tillægspension.

 • 2) Eventuelle væsentlige ændringer i ledelsessystemet, som er foretaget i rapporteringsperioden.

 • 3) Oplysninger om aflønningspolitik og -praksis vedrørende repræsentantskabet, bestyrelsen, direktøren og øvrige ansatte, som har en væsentlig indflydelse på Arbejdsmarkedets Tillægspensions risikoprofil, herunder:

  • a) Principperne for aflønningspolitikken med en forklaring af de faste og variable lønkomponenters relative vægt.

  • b) Oplysninger om de individuelle og kollektive resultatkriterier, der lægges til grund for variable lønkomponenter.

  • c) En beskrivelse af de vigtigste karakteristika af tillægspensionsordninger eller ordninger for tidlig pensionering af direktøren og nøglepersoner.

 • 4) Oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspensions politik for fit & proper af nøglepersoner i henhold til § 23 a, stk. 4 og 5, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, herunder:

  • a) En beskrivelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions specifikke krav til færdigheder, viden og ekspertise hos nøglepersonerne.

  • b) En beskrivelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions proces til at fit & proper-vurdere nøglepersonerne.

 • 5) Oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspensions risikostyringssystem, herunder:

  • a) En beskrivelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions risikostyringssystem som f.eks. strategier, processer og rapporteringsprocedurer, samt hvordan det effektivt og til stadighed identificerer, måler, overvåger, styrer og rapporterer, på såvel et individuelt som et aggregeret plan, de risici, som Arbejdsmarkedets Tillægspension er eller kan blive eksponeret mod.

  • b) En beskrivelse af, hvordan risikostyringssystemet, herunder risikostyringsfunktionen, anvendes og integreres i Arbejdsmarkedets Tillægspensions organisationsstruktur og beslutningsprocesser.

 • 6) Oplysninger om den proces, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har indført for at udføre en vurdering af egen risiko og solvenssituation, herunder:

  • a) En beskrivelse af den proces, Arbejdsmarkedets Tillægspension anvender til at udføre en vurdering af egen risiko og solvenssituation som led i sit risikostyringssystem, f.eks. hvordan vurderingen af egen risiko og solvenssituation er integreret i Arbejdsmarkedets Tillægspensions organisationsstruktur og beslutningsprocesser.

  • b) En beskrivelse af, hvordan Arbejdsmarkedets Tillægspensions vurdering af egen risiko og solvenssituation foretages og godkendes af Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelse.

 • 7) Oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspensions interne kontrolsystem, herunder:

  • a) En beskrivelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions interne kontrolsystem.

  • b) En beskrivelse af, hvordan compliance-funktionen fungerer.

 • 8) Oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspensions interne auditfunktion, herunder:

  • a) En beskrivelse af, hvordan Arbejdsmarkedets Tillægspensions interne auditfunktion fungerer.

  • b) En beskrivelse af, hvordan Arbejdsmarkedets Tillægspensions interne auditfunktion forbliver uafhængig og objektiv i forhold til de aktiviteter, der undersøges.

 • 9) En beskrivelse af, hvordan Arbejdsmarkedets Tillægspensions aktuarfunktion fungerer.

 • 10) En beskrivelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions interne retningslinjer for outsourcing, herunder kritiske eller vigtige operationelle funktioner eller aktiviteter, samt de områder, som de tjenesteydere, der leverer disse funktioner eller aktiviteter, befinder sig i.

 • 11) En vurdering af, hvorvidt Arbejdsmarkedets Tillægspensions ledelsessystem er fyldestgørende i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der er forbundet med Arbejdsmarkedets Tillægspensions virksomhed.

 • 12) Alle andre væsentlige oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspensions ledelsessystem.

Stk. 5 Rapportens afsnit om risikoprofil skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Risikoprofiler for følgende risikokategorier:

  • a) Pensionsmæssige risici.

  • b) Markedsrisici, herunder kreditrisici.

  • c) Modpartsrisici.

  • d) Likviditetsrisici.

  • e) Operationelle risici.

  • f) Andre væsentlige risici.

 • 2) Arbejdsmarkedets Tillægspensions risikoeksponering, herunder fra ikke-balanceførte positioner og overførsel af risiko til special purpose vehicles:

  • a) En beskrivelse af de foranstaltninger, der bruges til at vurdere disse risici i Arbejdsmarkedets Tillægspension, herunder eventuelle væsentlige ændringer i løbet af rapporteringsperioden.

  • b) En beskrivelse af de væsentlige risici, som Arbejdsmarkedets Tillægspension er eksponeret mod, herunder eventuelle væsentlige ændringer i løbet af rapporteringsperioden.

  • c) En beskrivelse af, hvordan aktiver er blevet investeret i overensstemmelse med ”prudent person”-princippet i § 26 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, således at investeringsrisici og styringen heraf også indgår i beskrivelsen.

  • d) En beskrivelse af de væsentlige risikokoncentrationer, som Arbejdsmarkedets Tillægspension er eksponeret mod.

  • e) En beskrivelse af de metoder, der anvendes til risikoreduktion i aktiv-passiv-styring.

  • f) En beskrivelse af metoder, antagelser og resultatet af stresstest og risikoanalyser for væsentlige risici og begivenheder.

  • g) Alle andre væsentlige oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspensions risikoprofil.

Offentliggørelse og ajourføringer
§ 5

Arbejdsmarkedets Tillægspension skal offentliggøre rapporten om risiko og finansiel situation på sin hjemmeside på et sted, hvor den naturligt hører hjemme.

Stk. 2 Rapporten skal være tilgængelig på hjemmesiden i mindst fem år efter offentliggørelsesdatoen, jf. § 10, stk. 2.

§ 6

Arbejdsmarkedets Tillægspension skal offentliggøre og indberette en ajourført version af rapporten om risiko og finansiel situation til Finanstilsynet ved større begivenheder, der har væsentlig indflydelse på relevansen af en tidligere offentliggjort rapport. §§ 4 og 5 finder anvendelse på en sådan ajourført rapport.

Kapitel 4 Den regelmæssige tilsynsrapport
§ 7

Den regelmæssige tilsynsrapport skal indeholde beskrivende oplysninger i kvantitativ og kvalitativ form. Rapporten skal opbygges som foreskrevet i bilag I og indeholde et sammendrag samt afsnit om virksomhed og resultater, ledelsessystem og risikoprofil, jf. stk. 2-5.

Stk. 2 Rapportens indledende sammendrag skal navnlig fremhæve eventuelle væsentlige ændringer i Arbejdsmarkedets Tillægspensions virksomhed og resultater, ledelsessystem og risikoprofil i løbet af rapporteringsperioden og give en kortfattet forklaring på årsagerne til og konsekvenserne af sådanne ændringer. Sammendraget skal indeholde oplysninger om vurderingen af egen risiko og solvenssituation.

Stk. 3 Rapportens afsnit om virksomhed og resultater skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspensions virksomhed, herunder:

  • a) De vigtigste tendenser og faktorer, der bidrager til Arbejdsmarkedets Tillægspensions udvikling, resultater og situation i løbet af dets forretningsplanlægningsperiode, herunder eventuelle væsentlige lovgivningsmæssige spørgsmål.

  • b) En beskrivelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions forretningsmål, herunder de relevante strategier og tidshorisonter.

 • 2) Oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspensions pensionsmæssige resultater ifølge Arbejdsmarkedets Tillægspensions regnskab, herunder:

  • a) En analyse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions samlede pensionsmæssige resultater i løbet af rapporteringsperioden.

  • b) Prognoser om Arbejdsmarkedets Tillægspensions pensionsmæssige resultater med oplysninger om væsentlige faktorer, der kan påvirke disse pensionsmæssige resultater i løbet af forretningsplanlægningsperioden.

 • 3) Oplysninger om eventuelle væsentlige risikoreduktionsmetoder i relation til aktiv-passiv-styring, som er anvendt i rapporteringsperioden.

 • 4) Oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspensions investeringsresultater ifølge Arbejdsmarkedets Tillægspensions regnskab, herunder:

  • a) Oplysninger om indtægter og udgifter for investeringsaktiviteter i løbet af den seneste rapporteringsperiode, en sammenligning af oplysningerne med den forudgående rapporteringsperiode og årsagerne til eventuelle væsentlige ændringer.

  • b) En analyse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions samlede investeringsresultater i løbet af rapporteringsperioden samt efter dekomponering i relevante kategorier, f.eks. efter aktivklasser.

  • c) Prognoser om Arbejdsmarkedets Tillægspensions forventede investeringsresultater med oplysninger om væsentlige faktorer, der kan påvirke disse investeringsresultater i løbet af forretningsplanlægningsperioden.

  • d) De vigtigste antagelser, som Arbejdsmarkedets Tillægspension anvender i sine investeringsbeslutninger med hensyn til rentebevægelser, valutabevægelser og andre relevante markedsparametre i løbet af forretningsplanlægningsperioden.

  • e) Oplysninger om eventuelle investeringer i securitisering samt Arbejdsmarkedets Tillægspensions risikostyringsprocedurer i relation til sådanne værdipapirer eller instrumenter.

 • 5) Oplysninger om eventuelle væsentlige indtægter og udgifter bortset fra pensionsmæssige eller investeringsmæssige indtægter og udgifter i løbet af Arbejdsmarkedets Tillægspensions forretningsplanlægningsperiode.

 • 6) Alle andre væsentlige oplysninger vedrørende Arbejdsmarkedets Tillægspensions virksomhed og resultater.

Stk. 4 Rapportens afsnit om ledelsessystem skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Oplysninger, som giver Finanstilsynet en god forståelse af ledelsessystemet i Arbejdsmarkedets Tillægspension samt mulighed for at vurdere, om det er hensigtsmæssigt i forhold til Arbejdsmarkedets Tillægspensions forretningsstrategi og virksomhed.

 • 2) Oplysninger om ansvarsfordeling, rapporteringsveje og fordeling af funktioner i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

 • 3) Lønrettigheder for medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse, direktør og andet ledende personale i løbet af rapporteringsperioden samt en sammenligning af oplysningerne med den forudgående rapporteringsperiode og årsagerne til eventuelle væsentlige ændringer.

 • 4) Oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspensions opfyldelse af fit & proper-krav, herunder:

  • a) En liste over nøglepersonerne i Arbejdsmarkedets Tillægspension i henhold til § 23 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

  • b) Oplysninger om de politikker og processer, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har indført for at sikre, at disse personer er fit & proper.

 • 5) Oplysning om Arbejdsmarkedets Tillægspensions risikostyringssystem, herunder:

  • a) Oplysninger om strategier, mål, processer og rapporteringsprocedurer for Arbejdsmarkedets Tillægspensions risikostyring for hver risikokategori.

  • b) Oplysninger om væsentlige risici, som Arbejdsmarkedets Tillægspension eksponeres mod i pensionsforpligtelsernes løbetid, og hvordan der er taget højde for disse i vurderingen af egen risiko og solvenssituation.

  • c) Oplysninger om, hvordan Arbejdsmarkedets Tillægspension opfylder sin forpligtelse til at investere alle sine aktiver i overensstemmelse med ”prudent person”-princippet, jf. § 26 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

  • d) Oplysninger om, hvordan Arbejdsmarkedets Tillægspension kontrollerer, hvorvidt kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer er korrekte, herunder hvordan og i hvilket omfang der anvendes kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer.

 • 6) Oplysninger om vurderingerne af egen risiko og solvenssituation, som er udført i løbet af rapporteringsperioden af Arbejdsmarkedets Tillægspension, herunder:

  • a) En beskrivelse af, hvordan vurderingen af egen risiko og solvenssituation udføres, dokumenteres internt og revideres.

  • b) En beskrivelse af, hvordan vurderingen af egen risiko og solvenssituation er integreret i ledelsesprocessen samt i Arbejdsmarkedets Tillægspensions beslutningsproces.

 • 7) Oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspensions interne kontrolsystem, herunder:

  • a) Oplysninger om de vigtigste procedurer i det interne kontrolsystem.

  • b) Oplysninger om de aktiviteter, som compliance-funktionen udfører i løbet af rapporteringsperioden.

  • c) Oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspensions compliance-politik, processen for revision af politikken, hyppigheden af revisionen samt eventuelle væsentlige ændringer i politikken i løbet af rapporteringsperioden.

 • 8) Oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspensions interne auditfunktion, herunder:

  • a) En beskrivelse af de interne auditter, der er udført i rapporteringsperioden, med et sammendrag af de vigtigste resultater og henstillinger, som er rapporteret til Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelse eller direktør, samt eventuelle foranstaltninger, som er truffet i relation til disse resultater og henstillinger.

  • b) En beskrivelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions interne auditpolitik, processen for revision af politikken, hyppigheden af revisionen samt eventuelle væsentlige ændringer i politikken i løbet af rapporteringsperioden.

  • c) En beskrivelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions auditplan, herunder fremtidige interne auditter og begrundelsen for disse fremtidige auditter.

  • d) En kvalitativ og kvantitativ vurdering af mulige interessekonflikter, hvis personer, som varetager den interne auditfunktion, udfører andre arbejdsopgaver.

 • 9) Oversigt over de aktiviteter, som aktuarfunktionen har udført inden for hvert enkelt ansvarsområde i rapporteringsperioden, hvor det beskrives, hvordan aktuarfunktionen bidrager til effektiv anvendelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions risikostyringssystem.

 • 10) Oplysninger om outsourcing, herunder:

  • a) Begrundelsen for outsourcing og dokumentation for, at der er indført passende overvågning og forholdsregler, hvis Arbejdsmarkedets Tillægspension outsourcer kritiske eller vigtige operationelle funktioner eller aktiviteter.

  • b) Oplysninger om de tjenesteydere, som eventuelle kritiske eller vigtige operationelle funktioner eller aktiviteter er blevet outsourcet til, og hvordan Arbejdsmarkedets Tillægspension sikrer, at tjenesteyderne har evne, kapacitet og eventuel lovpligtig tilladelse til at levere de nødvendige funktioner eller aktiviteter tilfredsstillende under hensynstagen til Arbejdsmarkedets Tillægspensions mål og behov.

  • c) En liste over de personer, der er ansvarlige for de outsourcede aktiviteter hos tjenesteyderen.

 • 11) Alle andre væsentlige oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspensions ledelsessystem.

Stk. 5 Rapportens afsnit om risikoprofil skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Risikoprofil for følgende risikokategorier:

  • a) Pensionsmæssige risici.

  • b) Markedsrisici, herunder kreditrisici.

  • c) Modpartsrisici.

  • d) Likviditetsrisici.

  • e) Operationelle risici.

  • f) Andre væsentlige risici.

 • 2) Arbejdsmarkedets Tillægspensions risikoeksponering, herunder fra ikke-balanceførte positioner og overførsel af risiko til special purpose vehicles:

  • a) En oversigt over eventuelle forventede væsentlige risikoeksponeringer i løbet af forretningsplanlægningsperioden under hensyntagen til Arbejdsmarkedets Tillægspensions forretningsstrategi, og hvordan disse risikoeksponeringer vil blive styret.

  • b) Hvis Arbejdsmarkedets Tillægspension pantsætter sikkerhed: Størrelsen på denne sikkerhed.

  • c) Hvis Arbejdsmarkedets Tillægspension har stillet sikkerhed: Arten af denne sikkerhed, arten og værdien af aktiver, der er stillet som sikkerhed, og de tilsvarende faktiske forpligtelser og eventualforpligtelser, der er opstået som følge af denne aftale om sikkerhedsstillelse.

  • d) Oplysninger om de væsentlige vilkår og betingelser, der er knyttet til aftalen om sikkerhedsstillelse.

  • e) En fuldstændig liste over aktiver og en beskrivelse af, hvordan disse aktiver er blevet investeret i overensstemmelse med ”prudent person”-princippet, jf. § 26 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

  • f) Hvis Arbejdsmarkedets Tillægspension har indgået transaktioner vedrørende ind- og udlån af værdipapirer, genkøbs- eller omvendte genkøbsaftaler, herunder likviditetswaps: Oplysninger om disse transaktioners egenskaber og omfang.

 • 3) Størrelsen og arten af Arbejdsmarkedets Tillægspensions låneportefølje.

 • 4) De væsentlige risikokoncentrationer, som Arbejdsmarkedets Tillægspension er eksponeret mod, samt en oversigt over eventuelle forventede fremtidige risikokoncentrationer i løbet af forretningsplanlægningsperioden under hensyntagen til Arbejdsmarkedets Tillægspensions forretningsstrategi, og hvordan disse risikokoncentrationer vil blive styret.

 • 5) Metoder til risikoreduktion i aktiv-passiv-styringen, som Arbejdsmarkedets Tillægspension aktuelt anvender og overvejer at anvende i løbet af forretningsplanlægningsperioden.

 • 6) Hvis Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget sikkerhed:

  • a) Værdien af sikkerheden.

  • b) De væsentlige vilkår og betingelser, der er knyttet til aftalen om sikkerhedsstillelse.

 • 7) Risikofølsomhed, herunder:

  • a) En beskrivelse af de relevante stresstest og risikoanalyser, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har udført, samt resultatet heraf.

  • b) En beskrivelse af de metoder, der er anvendt, og de vigtigste antagelser, der ligger til grund for disse stresstest og risikoanalyser.

 • 8) Alle andre væsentlige oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspensions risikoprofil.

Kapitel 5 Tilsynsrapport om vurdering af egen risiko og solvenssituation
§ 8

Tilsynsrapporten om vurdering af egen risiko og solvenssituation skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) De kvalitative og kvantitative resultater af vurderingen af egen risiko og solvenssituation samt de konklusioner Arbejdsmarkedets Tillægspension har draget på grundlag af disse resultater.

 • 2) De metoder og primære antagelser, som er anvendt i vurderingen af egen risiko og solvenssituation.

 • 3) Oplysninger om Arbejdsmarkedets Tillægspension kvantificering af væsentlige risici.

Kapitel 6 Årlige og kvartalsvise kvantitative indberetningsskemaer
§ 9

De årlige og kvartalsvise kvantitative indberetningsskemaer skal indeholde oplysninger, der mere detaljeret beskriver og supplerer oplysningerne i rapporten om risiko og finansiel situation samt i den regelmæssige tilsynsrapport.

Stk. 2 Oplysningerne skal samlet set sikre Finanstilsynet et tilstrækkeligt og aktuelt grundlag for at føre tilsyn med, at Arbejdsmarkedets Tillægspension lever op til ”prudent person”-princippet, jf. § 26 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3 Arbejdsmarkedets Tillægspension skal med de ændringer, der følger af Arbejdsmarkedets Tillægspensions særlige forhold, følge de tekniske standarder mv., der fremgår af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF.

Kapitel 7 Frister
§ 10

Arbejdsmarkedets Tillægspension skal forelægge oplysningerne til Finanstilsynet, jf. § 2, stk. 1, med de frister, der er angivet i stk. 2-5:

Stk. 2 Rapporten om risiko og finansiel situation, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, skal offentliggøres og indberettes til Finanstilsynet senest 14 uger efter udgangen af regnskabsåret, dog

 • 1) 18 uger efter udgangen af regnskabsåret for 2017, og

 • 2) 16 uger efter udgangen af regnskabsåret for 2018.

Stk. 3 Den regelmæssige tilsynsrapport, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, skal indberettes til Finanstilsynet mindst hvert tredje år, dog sammendraget hvert år, senest 14 uger efter udgangen af regnskabsåret, dog

 • 1) 18 uger efter udgangen af regnskabsåret for 2017, og

 • 2) 16 uger efter udgangen af regnskabsåret for 2018.

Stk. 4 Tilsynsrapporten om vurdering af egen risiko og solvenssituation, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, skal indberettes årligt til Finanstilsynet senest to uger efter, at bestyrelsens vurdering, jf. § 2, stk. 3 i bekendtgørelse om ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension er afsluttet.

Stk. 5 De årlige henholdsvis kvartalsvise kvantitative indberetningsskemaer, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, skal indberettes til Finanstilsynet med følgende frister:

 • 1) Fristen for de årlige kvantitative indberetningsskemaer er 14 uger efter udgangen af regnskabsåret, dog

  • a) 18 uger efter udgangen af regnskabsåret for 2017, og

  • b) 16 uger efter udgangen af regnskabsåret for 2018.

 • 2) Fristen for de kvartalsvise kvantitative indberetningsskemaer er 5 uger efter udgangen af et kvartal, dog

  • a) 7 uger efter udgangen af hvert kvartal i 2017, og

  • b) 6 uger efter udgangen af hvert kvartal i 2018.

Kapitel 8 Ikrafttrædelsesbestemmelse
§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.