Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1324 af 01. december 2010

I medfør af § 152 h, nr. 7, og § 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 23. september 2010, § 33 f, nr. 3, og § 39, stk. 3 og 4, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 15. november 2010, samt § 5, stk. 4, nr. 7, og § 14, stk. 2 og 3, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 10. december 2007, som ændret ved lov nr. 579 af 2. juni 2010, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på

§ 2

Institutter med tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, jf. § 1, skal udarbejde en opgørelse over supplerende sikkerhed i overensstemmelse med stk. 2-5 og bilag 1 og 2.

Stk. 2 Opgørelsen af supplerende sikkerhed skal være godkendt af instituttets direktion.

Stk. 3 Indberetning af opgørelse af supplerende sikkerhed skal foretages for hver enkelt serie eller grupper af serier med seriereservefond (kapitalcenter), kapitalcenter eller register i instituttet, der udsteder særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.

Stk. 4 Indberetningen af opgørelsen skal ske på maskinlæsbart varigt medium.

Stk. 5 Opgørelsen af supplerende sikkerhed skal indberettes til Finanstilsynet på SU-skemaet, jf. bilag 2, senest 20 arbejdsdage efter udløb af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Indberetning af opgørelsen for ultimo året skal ske senest 30 arbejdsdage efter årets udløb. SU-skemaet til indberetning af supplerende sikkerhed er tilgængeligt på Finanstilsynets hjemmeside.

§ 3

Overtrædelse af § 2 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.