Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 552 af 02. maj 2022

I medfør af § 49, stk. 7 og § 78, stk. 6, i hvidvaskloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 2. april 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Virksomheder og personer, herunder filialer, distributører og agenter af disse her i landet, omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 5, 6, 11, 12, 18 og 22-26, skal til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomhederne og personerne på hvidvaskområdet indberette oplysninger omfattet af stk. 3 til Finanstilsynet kvartalsvis med frist henholdsvis den 11. februar, 12. maj, 11. august og 11. november. Udløber en frist i en weekend eller på en helligdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.

Stk. 2 Virksomheder og personer, herunder filialer, distributører og agenter af disse her i landet, omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 3, 4 og 7-10, skal indberette oplysninger omfattet af stk. 3 til Finanstilsynet årligt med frist den 11. februar. Udløber en frist i en weekend eller på en helligdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.

Stk. 3 Virksomheder og personer omfattet af stk. 1 og 2 skal under hensyntagen til virksomhedens og personens forretningsmodel, kundesammensætning, finansielle tjenesteydelser og produkter, indberette følgende oplysninger:

 • 1) Virksomhedens vurdering af dens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering på referencedato. Vurderingen skal afgives på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget lav risiko, og 10 er meget høj risiko.

 • 2) Antal forretningssteder i Danmark på referencedatoen.

 • 3) Hvilke produkttyper virksomheden udbød på referencedatoen.

 • 4) Omsætning i referenceperioden (i tusind kr.). Omsætning skal defineres på samme måde som i virksomhedens årsrapport.

 • 5) Antal kundeforhold i referenceperioden, opgjort som:

  • a) Antal etablerede forretningsforbindelser på referencedatoen.

  • b) Antal kunder, som virksomheden har udført enkeltstående transaktioner for i referenceperioden.

 • 6) Antal kundeforhold knyttet til udlandet, herunder juridiske personer uden fast driftssted eller lignende tilstedeværelse i Danmark, herboende fysiske personer med udenlandsk statsborgerskab og fysiske personer med bopæl i udlandet, opgjort for hver enkelt jurisdiktion i referenceperioden.

 • 7) Antal erhvervskunder på referencedatoen, der er knyttet til brancher, som den indberetningspligtige har klassificeret som højrisikobrancher.

 • 8) Antal kundeforhold i referenceperioden, hvor virksomheden har tilbudt kunden produkter i form af formuepleje, som virksomheden har angivet at udbyde under nr. 3.

 • 9) Antal kundeforhold, der er oprettet i referenceperioden.

 • 10) Antal kundeforhold, der er oprettet i referenceperioden uden kundens fysiske fremmøde.

 • 11) Antal kundeforhold, der er etableret i referenceperioden via tredjepart.

 • 12) Antal kundeforhold i referenceperioden, hvor den indberetningspligtige har kategoriseret kunden som højrisikokunde.

 • 13) Antal korrespondentforbindelser på referencedatoen opgjort for hver enkelt jurisdiktion.

 • 14) Antal kundetransaktioner i referenceperioden.

 • 15) Antal kundetransaktioner i referenceperioden fra Danmark til andre jurisdiktioner opgjort for hver enkelt jurisdiktion.

 • 16) Volumen af kundetransaktioner i referenceperioden (i tusind kr.) fra Danmark til andre jurisdiktioner opgjort for hver enkelt jurisdiktion.

 • 17) Antal kundetransaktioner i referenceperioden til Danmark fra andre jurisdiktioner opgjort for hver enkelt jurisdiktion.

 • 18) Volumen af kundetransaktioner i referenceperioden (i tusind kr.) til Danmark fra andre jurisdiktioner opgjort for hver enkelt jurisdiktion.

 • 19) Antal kundetransaktioner i referenceperioden, hvor virksomheden har modtaget kontanter.

 • 20) Samlet beløb af modtagne kontanter i referenceperioden (i tusind kr.).

 • 21) Antal kundeforhold i referenceperioden tilknyttet en politisk eksponeret person, en nærtstående til en politisk eksponeret person eller en nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person opgjort for hver enkelt jurisdiktion.

 • 22) Antal underretninger til Hvidvasksekretariatet i referenceperioden.

 • 23) Antal kundeforhold i referenceperioden, som er knyttet til tidligere underretninger til Hvidvasksekretariatet.

 • 24) Antal forretningsforbindelser, der er blevet afviklet i referenceperioden på baggrund af mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

 • 25) Antal kunder, der inden kundeforhold blev etableret, blev afvist i referenceperioden på grund af risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.

 • 26) Antal interne whistleblowermeddelelser i referenceperioden, der drejer sig om hvidvask eller terrorfinansiering.

Stk. 4 For virksomheder og personer omfattet af stk. 1 løber referenceperioden fra og med den første dag til og med den sidste dag i kvartalet. For virksomheder omfattet af stk. 2 løber referenceperioden fra og med den første dag til og med den sidste dag i kalenderåret. Referencedatoen er den sidste dag i referenceperioden.

§ 2

Indberetning efter § 1 skal ske elektronisk ved brug af det indberetningsskema, som er tilgængeligt på Finanstilsynets hjemmeside.

§ 3

Virksomheder eller personer, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at opfylde den elektroniske indberetningspligt efter §§ 1 og 2, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1417 af 25. juni 2021 om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven ophæves.