14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om indberetning af covid-19-relateret indtægt

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 712 af 26. april 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indberetning af covid-19-relateret indtægt

I medfør af § 30, stk. 8, og § 32 b, stk. 8, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af 12. februar 2021, som ændret ved lov nr. 707 af 26. april 2021, og § 28, stk. 8, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 233 af 12. februar 2021, som ændret ved lov nr. 707 af 26. april 2021, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Indberetning og dokumentation

§1 Tidspunkt for indberetning
Udbetaling Danmark udmelder i 2021 og 2022 frister for at indberette covid-19-relateret indtægt, der skal bortses fra ved opgørelsen af pension til brug for den årlige efterregulering efter § 39 b i lov om social pension og § 38 a i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 2 Indberetning af indtægt, der kan bortses fra ved efterreguleringen, skal senest ske forud for den endelige afgørelse om efterregulering, jf. dog § 5.

§2 Digital indberetning
Ved indberetning til Udbetaling Danmark af covid-19-relateret indtægt finder bestemmelserne i bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning er til rådighed til udgangen af 2021 vedrørende indtægt fra 2020 og til udgangen af 2022 vedrørende indtægt fra 2021.

§3 Indtægt fra udlandet
Indtægter fra udlandet, som ikke er skattepligtige i Danmark, omregnes med den officielle valutakurs af pensionisten ved indberetningen eller af Udbetaling Danmark ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget.

§4 Arbejdsgivererklæring
Til brug for indberetning af indtægt efter § 1 skal den arbejdsgiver, hvorfra indtægten kommer, afgive en erklæring. Arbejdsgiveren skal erklære, at det arbejde, som pensionisten oplyser om, er covid-19-relateret, og at indtægten for den periode, der er angivet i erklæringen, er indtægt fra mer- eller overarbejde. Er arbejdet påbegyndt den 1. marts 2020 eller senere, skal arbejdsgiveren alene erklære, at det påbegyndte arbejde er covid-19-relateret.

Stk. 2 Kravet om at indberetningen skal indeholde en arbejdsgivererklæring kan i særlige tilfælde fraviges. Som særlige tilfælde anses tilfælde, hvor arbejdsgiver er gået konkurs, er afgået ved døden eller hvor det af andre grunde er uforholdsmæssigt vanskeligt at indhente en erklæring fra arbejdsgiveren.

Kapitel 2

Dødsfald

§5 Indberetning og opgørelse ved ægtefælles eller samlevers dødsfald
Der kan ske efterbetaling af pension, når en efterlevende pensionist indberetter covid-19- relateret indtægt, som pensionisten eller pensionistens afdøde ægtefælle eller samlever har haft for en periode, hvor den efterlevende har modtaget pension, hvis der som følge af dødsfaldet ikke sker efterregulering af perioden eller en del af perioden, som indtægten vedrører.

Stk. 2 Opgørelsen af efterbetaling sker efter reglerne i kapitel 4, 4a og 7 i lov om social pension og kapitel 4 og 7 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. for fastlæggelse af indtægtsgrundlaget og beregning af pension, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3 Der foretages en forholdsmæssig beregning af pensionen for perioden, der skal ske efterbetaling for. Beregningen foretages på baggrund af indtægten fastsat efter bestemmelserne i §§ 6 og 7.

Stk. 4 Satser og fradrag efter § 49 i lov om social pension og § 48 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., nedsættes forholdsmæssigt, når efterbetalingsperioden er kortere end kalenderåret.

Stk. 5 Fradrag efter § 29, stk. 1, nr. 7, i lov om social pension og § 26, stk. 1, og § 32 a, stk. 1, nr. 6, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., nedsættes forholdsmæssigt, når efterbetalingsperioden er kortere end kalenderåret.

Stk. 6 Opgørelsen af en eventuel efterbetaling sker efter, at der er foretaget efterregulering af efterlevendes pension for den del af året, hvor pensionen blev beregnet efter reglerne for enlige. Foretages der ikke en beregning og efterregulering efter reglerne for enlige som følge af tidspunktet for dødsfaldet, opgøres og efterbetales på grundlag af indberetning af covid-19-relateret indtægt inden årets udgang.

Stk. 7 Var afdøde ægtefælle eller samlever pensionist, kan der ikke ske efterbetaling i forhold til afdødes pension efter stk. 1.

§6 Opgørelse af efterlevendes indtægtsgrundlag
Indtægten i efterbetalingsperioden for den efterlevende pensionist svarer til den årlige indtægt, som den fremgår af årsopgørelsen fra skattemyndighederne, bortset fra en eventuel årlig indtægt fra covid-19-relateret arbejde, jf. §§ 30 eller 32 b i lov om social pension eller § 28 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. dog stk. 2 og stk. 3.

Stk. 2 Har den efterlevende pensionist ikke modtaget pension fra årets start, opgøres indtægten på baggrund af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret. Indtægten i efterbetalingsperioden udgør herefter indtægten fra den første i den måned, hvor pensionen udbetales fra og resten af året, bortset fra en eventuel indtægt fra covid-19-relateret arbejde, jf. §§ 30 eller 32 b i lov om social pension eller § 28 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 3 Indtægten efter stk. 1 og 2, nedsættes forholdsmæssigt, når efterbetalingsperioden er kortere end kalenderåret.

Stk. 4 Indtægt, som ikke er skattepligtig i Danmark, indgår i efterbetalingsperioden og opgøres efter principperne i stk. 1.

§7 Opgørelse af afdødes indtægtsgrundlag
Indtægten i efterbetalingsperioden for afdøde opgøres efter reglerne i stk. 2-4, hvis afdøde har haft covid-19-relateret indtægt, der skal ses bort fra efter §§ 30 eller 32 b i lov om social pension eller § 28 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Har afdøde ikke haft covid-19-relateret indtægt, opgøres indtægten i det hele efter stk. 2.

Stk. 2 Indtægten i efterbetalingsperioden opgøres på baggrund af de indtægter, som blev lagt til grund ved den seneste beregning af den foreløbige pension for den periode, hvor afdøde var samlevende med den efterlevende pensionist, jf. dog stk. 3 og 4. Indtægten nedsættes forholdsmæssigt, når efterbetalingsperioden er kortere end kalenderåret.

Stk. 3 Har afdøde haft covid-19-relateret indtægt, opgøres afdødes lønindtægt ud fra oplysninger fra indkomstregisteret om indtægten i efterbetalingsperioden, jf. dog stk. 4. Der ses ved opgørelsen bort fra covid-19-relateret indtægt, jf. §§ 30 og § 32 b i lov om social pension og § 28 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 4 Har der i efterbetalingsperioden været udbetalt efterlevelsespension til efterlevende, omregnes lønindtægten efter stk. 3, så den svarer til hele efterbetalingsperioden.

Stk. 5 Indtægt, som ikke er skattepligtig i Danmark, indgår i efterbetalingsperioden og opgøres efter principperne i stk. 1-4.

§8 Efterbetaling
Efterbetalingen opgøres ved at fratrække den udbetalte pension i efterbetalingsperioden i den beregnede pension for efterbetalingsperioden, jf. §§ 5-7. Er resultatet heraf, at den beregnede pension for efterbetalingsperioden er højere end den udbetalte pension, efterbetales forskelsbeløbet.

Kapitel 3

Kontrol

§9 Indhentelse af oplysninger fra arbejdsgiver
Til kontrol af indberetningen kan Udbetaling Danmark uden samtykke fra borgeren anmode en arbejdsgiver om oplysninger om den ansatte pensionists eller dennes eventuelle ægtefælles eller samlevers ansættelsesforhold, såfremt den pågældende har indberettet covid-19-relateret merindtægt til Udbetaling Danmark.

Stk. 2 Arbejdsgiveren har pligt til at videregive relevante og nødvendige oplysninger efter stk. 1.

§10 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. april 2021.

profile photo
Profilside