Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 724 af 22. april 2021

I medfør af § 22, § 23, stk. 4, § 48, stk. 2 og 3, § 52, stk. 3, § 55 og § 59, stk. 2, i skatteindberetningsloven, lov nr. 1536 af 19. december 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Definitioner
Finansielle institutter
§ 1

Ved finansielle institutter forstås i denne bekendtgørelse

 • 1) forvaltningsinstitutter,

 • 2) indskudsinstitutter,

 • 3) investeringsenheder og

 • 4) specificerede forsikringsselskaber.

§ 2

Ved forvaltningsinstitutter forstås i denne bekendtgørelse enheder, der som en væsentlig del af deres erhvervsmæssige virksomhed besidder finansielle aktiver for andres regning.

Stk. 2 En enhed besidder finansielle aktiver for andres regning som en væsentlig del af dens erhvervsmæssige virksomhed, hvis enhedens bruttoindkomst, der kan henføres til besiddelse af finansielle aktiver og dertil knyttede finansielle tjenesteydelser, svarer til eller overstiger 20 pct. af enhedens bruttoindkomst i den korteste af

 • 1) den tre-års-periode, som slutter den 31. december, eller den sidste dag i en regnskabsperiode, som ikke følger kalenderåret, forud for det år, hvor det afgøres, om der er tale om et forvaltningsinstitut, eller

 • 2) den periode, hvori enheden har eksisteret.

Stk. 3 Ved bruttoindkomst, som kan henføres til besiddelse af finansielle aktiver og dertil knyttede finansielle ydelser, jf. stk. 2, forstås

 • 1) betalinger for deponering, kontoføring og overførsler,

 • 2) provisioner og gebyrer ved udførelse og prissætning af værdipapirtransaktioner,

 • 3) indtægter fra kreditgivning til kunder i forbindelse med deponerede eller kontoførte finansielle aktiver eller finansielle aktiver erhvervet ved en sådan kreditgivning,

 • 4) indtægten fra forskel mellem salgspris og købspris ved handel med finansielle aktiver, og

 • 5) betalinger for finansiel rådgivning samt clearing- og afviklingsvirksomhed.

§ 3

Ved indskudsinstitutter forstås i denne bekendtgørelse enheder, der accepterer indskud som sædvanligt led i bankvirksomhed eller lignende erhvervsmæssig virksomhed.

Stk. 2 Virksomheder anses ikke for indskudsinstitutter, hvis de udelukkende yder finansiering baseret på aktiver eller modtager indskud udelukkende som sikkerhed i henhold til aftaler mellem virksomheden og den, der foretager indskuddet, om salg eller leasing af aktiver, lån med sikkerhed i aktiver eller lignende finansiering.

§ 4

Ved investeringsenheder forstås i denne bekendtgørelse enhver enhed, der primært som led i erhvervsmæssig virksomhed udfører eller bliver administreret af enheder, der som led i erhvervsmæssige virksomhed udfører, en eller flere af følgende aktiviteter eller operationer for eller på vegne af en kunde

 • 1) handel med pengemarkedsinstrumenter, herunder checks, veksler, indskudsbeviser og derivater, valutaveksling, børs-, rente- og indeksinstrumenter, omsættelige værdipapirer, eller råvareterminskontrakter,

 • 2) individuel og kollektiv porteføljeforvaltning, eller

 • 3) anden form for investering, administration eller forvaltning af kapital eller penge på vegne af andre personer.

Stk. 2 En enhed anses for primært som led i erhvervsmæssige virksomhed at udføre de i stk. 1 nævnte aktiviteter, hvis enhedens bruttoindkomst ved sådanne aktiviteter udgør mindst 50 pct. af enhedens bruttoindkomst i den korteste af

 • 1) den tre-års-periode, som slutter den 31. december, eller den sidste dag i en regnskabsperiode, som ikke følger kalenderåret, forud for det år, hvor det afgøres, om der er tale om et forvaltningsinstitut, eller

 • 2) den periode, hvor enheden har eksisteret.

Stk. 3 Stk. 1 skal fortolkes på en måde, der er overensstemmelse med tilsvarende sprogbrug fastsat i definitionerne af finansielt institut i anbefalingerne fra Financial Action Task Force.

§ 5

Ved specificerede forsikringsselskaber forstås i denne bekendtgørelse forsikringsselskaber eller holdingselskaber til forsikringsselskaber, som udsteder eller er forpligtet til at foretage betalinger med hensyn til en forsikringsaftale med kontantværdi eller en annuitetsaftale.

Ikke-deltagende finansielle institutter
§ 6

Ved ikke-deltagende finansielle institutter forstås i denne bekendtgørelse finansielle institutter, som ikke er amerikanske, og som ikke er

 • 1) et deltagende finansielt institut, hvorved forstås et finansielt institut, der har indgået en FFI aftale med de amerikanske skattemyndigheder, om indeholdelse af kildeskat, identifikation af og dokumentation for kontohavere og indberetning,

 • 2) et skønnet efterretteligt finansielt institut eller

 • 3) en fritaget retmæssig ejer.

Stk. 2 Begrebet ikke-deltagende finansielle institutter omfatter ikke danske finansielle institutter eller finansielle institutter i partnerjurisdiktioner, bortset fra finansielle institutter, der er identificeret som ikke-deltagende finansielle institutter af de amerikanske myndigheder.

Indberetningspligtige finansielle institutter
§ 7

Ved indberetningspligtige finansielle institutter forstås i denne bekendtgørelse finansielle institutter, som ikke er omfattet af undtagelserne i §§ 8 eller 9, og som

 • 1) er hjemmehørende i Danmark, med undtagelse af filialer af sådanne finansielle institutter, der er beliggende uden for Danmark, eller

 • 2) er filialer beliggende i Danmark af finansielle institutter, der ikke er hjemmehørende i Danmark.

§ 8

Følgende er uanset § 7 ikke indberetningspligtige finansielle institutter:

 • 1) Den danske regering, enhver politisk underafdeling af den danske regering eller enhver myndighed eller virksomhed fuldt ud ejet af en eller flere af de førnævnte.

 • 2) Internationale organisationer og enhver myndighed eller virksomheder fuldt ud ejet heraf. Ved internationale organisationer forstås mellem- eller overstatslige organisationer, som primært er dannet af regeringer, som har en gældende hovedkvartersaftale eller lignende aftale med Danmark, og hvor organisationens indtægter ikke kommer private personer til gode.

 • 3) Danmarks Nationalbank.

 • 4) Pensionskasser m.v. oprettet i Danmark og beskrevet i artikel 22, stk. 2, litra e, i protokol underskrevet i København den 2. maj 2006 til ændring af Overenskomsten mellem regeringen i Danmark og regeringen i Amerikas Forenede Stater til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, underskrevet den 19. august 1999.

 • 5) Kollektive investeringsinstrumenter reguleret i den danske lovgivning, hvis alle andelene i det kollektive investeringsinstrument er ejet af eller gennem et eller flere finansielle institutter, som ikke er ikke-deltagende finansielle institutter, og indberetningspligten for enhver investeringsenhed vedrørende andelene heri vil blive anset for opfyldt, bortset fra for et finansielt institut, gennem hvilket andelene er ejet.

 • 6) Hvis et kollektivt investeringsinstrument ikke er omfattet af nr. 5, og hvis de oplysninger, der skal indberettes af det kollektive investeringsinstrument efter kapitel 9 med hensyn til andele i det kollektive investeringsinstrument, indberettes af det kollektive investeringsinstrument eller en anden investeringsenhed, vil indberetningspligterne efter denne bekendtgørelse for alle andre investeringsenheder, som har pligt til at indberette om andelene i det kollektive investeringsinstrument, blive anset for opfyldt med hensyn til sådanne andele.

 • 7) Kollektive investeringsinstrumenter, som er finansielle institutter, alene fordi de er investeringsenheder, og som opfylder følgende kriterier:

  • a) Det kollektive investeringsinstrument er reguleret af lovgivningen i det land, hvor det er oprettet eller organiseret, eller af lovgivningen i alle de lande, hvor det er registreret og alle de lande, hvor det opererer. Betingelsen anses også for opfyldt, hvis dets administrationsselskab er reguleret med hensyn det kollektive investeringsinstrument i alle de lande, hvor investeringsinstrumentet er registreret, og i alle de lande, hvor investeringsinstrumentet opererer.

  • b) Alle andelene og fordringerne på i det kollektive investeringsinstrument er ejet af eller gennem deltagende ikke-amerikanske finansielle institutter, registrerede skønnet efterrettelige ikke-amerikanske finansielle institutter, pensionsordninger, der er fritagne retmæssige ejere, amerikanske personer, der ikke er specificerede amerikanske personer, ikke-indberetningspligtige finansielle institutter i partnerjurisdiktioner eller andre fritagne retmæssige ejere.

  • c) Hvis det kollektive investeringsinstrument indgår i en gruppe af forbundne enheder, skal hvert medlem af gruppen være deltagende udenlandske finansielle institutter, registrerede skønnet efterrettelige ikke-amerikanske finansielle institutter, sponsorerede ikke-amerikanske finansielle institutter, ikke-indberetningspligtige finansielle institutioner i partnerjurisdiktioner eller andre fritagne retmæssige ejere.

 • 8) Investeringsenheder, som er finansielle institutter alene fordi de er investeringsenheder, hvor alle direkte indehavere af kapitalandele i investeringsenheden er fritagne retmæssige ejere, og enhver, der har en direkte fordring på investeringsenheden, er enten et forvaltningsinstitut eller en fritaget retmæssig ejer.

 • 9) Sponsorerede investeringsenheder og kontrollerede udenlandske selskaber som beskrevet i litra a og b, som har en sponsorerende enhed, som opfylder kravene i litra c:

  • a) Et finansielt institut er en sponsoreret investeringsenhed, hvis

  • i) det er en investeringsenhed oprettet i Danmark, som ikke er en kvalificeret mellemmand (qualified intermediary), et indeholdende udenlandsk interessentskab eller en indeholdende udenlandsk trust i henhold til de relevante amerikanske ”U. S. Treasury Regulations”, og

  • ii) en enhed har aftalt med det finansielle institut, at den fungerer som sponsorerende enhed for det finansielle institut.

  • b) Et finansielt institut er et sponsoreret kontrolleret udenlandsk selskab, hvis

  • i) det finansielle institut er et kontrolleret udenlandsk selskab oprettet i henhold til Danmarks lovgivning, som ikke er en kvalificeret mellemmand (qualified intermediary), et indeholdende udenlandsk interessentskab eller en indeholdende udenlandsk trust i henhold til de relevante amerikanske ”U. S. Treasury Regulations”,

  • ii) det finansielle institut fuldt ud er ejet, direkte eller indirekte, af et indberettende amerikansk finansielt institut, som har påtaget sig at fungere som, eller pålægger en enhed, der er organisatorisk tilknyttet det finansielle institut at fungere som, sponsorerende enhed for det finansielle institut, og

  • iii) det finansielle institut deler et fælles elektronisk regnskabssystem med den sponsorerende enhed, som gør det muligt for den sponsorerende enhed at identificere alle kontohavere og betalingsmodtagere i det finansielle institut og at tilgå al konto- og kundeinformation, der opretholdes af det finansielle institut, herunder, men ikke udelukkende, oplysninger om kundeidentifikation, kundedokumentation, saldoen og alle betalinger foretaget til kontohaveren eller betalingsmodtageren.

  • c) Den sponsorerende enhed opfylder følgende krav:

  • i) Den sponsorerende enhed er bemyndiget til, på vegne af det finansielle institut (herunder i egenskab af fund manager, trustee, administrerende direktør eller administrerende partner), at opfylde de relevante registreringskrav, der stilles på den amerikanske Internal Revenue Services FATCA-registreringshjemmeside.

  • ii) Den sponsorerende enhed har registreret sig som en sponsorerende enhed hos den amerikanske Internal Revenue Service på den amerikanske Internal Revenue Services FATCA-registreringshjemmeside.

  • iii) Hvis den sponsorerende enhed identificerer nogle amerikansk indberetningspligtige konti hos det finansielle institut, skal den sponsorerende enhed registrere det finansielle institut i overensstemmelse med de relevante registreringskrav på den amerikanske Internal Revenue Services FATCA-registreringshjemmeside på eller før den dato, der ligger 90 dage efter, at en sådan amerikansk indberetningspligtig konto første gang er blevet identificeret.

  • iv) Den sponsorerende enhed påtager sig at udføre, på vegne af det finansielle institut, alle forpligtelser til passende omhu, indeholdelse, indberetning og andre forpligtelser, som det finansielle institut ville have været forpligtet til at udføre, hvis det havde været et indberettende dansk finansielt institut.

  • v) Den sponsorerende enhed identificerer det finansielle institut og inkluderer det finansielle instituts identifikationsnummer (opnået ved opfyldelse af relevante registreringsforpligtelser på den amerikanske Internal Revenue Services FATCA-registreringshjemmeside) ved al indberetning udført på vegne af det finansielle institut.

  • vi) Den sponsorerende enhed har ikke fået sin status som sponsor tilbagekaldt.

 • 10) Sponsorerede investeringsinstrumenter med begrænset ejerkreds, hvorved forstås et dansk finansielt institut, der opfylder følgende krav:

  • a) Det finansielle institut er et finansielt institut, udelukkende fordi det er en investeringsenhed, og er ikke en kvalificeret mellemmand (qualified intermediary), et indeholdende udenlandsk interessentskab eller en indeholdende udenlandsk trust i henhold til relevante amerikanske ”U. S. Treasury Regulations”.

  • b) Den sponsorerende enhed er et indberettende amerikansk finansielt institut, et indberettende fremmed finansielt institut i en jurisdiktion, som har indgået en FATCA-aftale efter model I, eller et deltagende fremmed finansielt institut, er bemyndiget til at handle på vegne af det finansielle institut (herunder i egenskab af formueforvalter, trustee eller administrerende partner), og påtager sig at udføre, på vegne af det finansielle institut, alle forpligtelser til passende omhu, indeholdelse, indberetning og andre forpligtelser, som det finansielle institut ville have været forpligtet til at udføre, hvis det havde været et indberettende dansk finansielt institut.

  • c) Det finansielle institut fremstår ikke som et investeringsinstrument for uafhængige parter.

  • d) 20 eller færre fysiske personer ejer alle gældsandele og andele i egenkapitalen i det finansielle institut (herved bortses dog fra gældsandele ejet af deltagende fremmede finansielle institutter og skønnet efterrettelige fremmede finansielle institutter samt andele i egenkapital, der ejes af en enhed, hvis den pågældende enhed ejer 100 pct. af egenkapitalen i det finansielle institut og selv er et sponsoreret finansielt institut som beskrevet i dette nummer).

  • e) Den sponsorerende enhed opfylder følgende krav:

  • i) Den sponsorerende enhed har registreret sig som en sponsorerende enhed hos den amerikanske Internal Revenue Service på den amerikanske Internal Revenue Services FATCA-registreringshjemmeside.

  • ii) Den sponsorerende enhed påtager sig at udføre, på vegne af det finansielle institut, alle forpligtelser til passende omhu, indeholdelse, indberetning og andre forpligtelser, som det finansielle institut ville have været forpligtet til at udføre, hvis det havde været et indberettende dansk finansielt institut, og opbevarer dokumentation indsamlet for så vidt angår det finansielle institut i en periode på 6 år.

  • iii) Den sponsorerende enhed identificerer det finansielle institut ved al indberetning udført på vegne af det finansielle institut.

  • iv) Den sponsorerende enhed har ikke fået sin status som sponsor tilbagekaldt.

 • 11) Investeringsenheder, som er finansielle institutter alene fordi de er investeringsenheder, som ikke er qualified intermediaries, og som har en aftale om at opfylde de krav, som stilles til et deltagende finansielt institut, med et deltagende finansielt institut eller et amerikansk finansielt institut, som er bemyndiget til at administrere investeringsenheden og at indgå aftaler på vegne af denne. Følgende yderligere betingelser skal være opfyldt

  • a) investeringsenheden betegner ikke sig selv som et investeringsinstrument for udenforstående,

  • b) 20 eller færre ejer alle andelene i investeringsenheden, idet der ses bort fra andele ejet af deltagende finansielle institutter og skønnet efterrettelige finansielle institutter samt andele i egenkapital ejet af enheder, som ejer alle andelene i egenkapitalen, og som selv er sponsorerede investeringsenheder efter nærværende nummer, og

  • c) den sponsorerende enhed opfylder betingelserne i nr. 9, litra b og d-f.

 • 12) Investeringsenheder, som er finansielle institutter, alene fordi de er investeringsenheder, og som ikke fører finansielle konti. Andele og fordringer på investeringsenheder, der er formueforvaltere, investeringsrådgivere, administrationsselskaber for investeringsforeninger mv. eller lignende enheder, anses ikke for en finansiel konti.

 • 13) Almenvelgørende foreninger, fonde, stiftelser og institutioner omfattet af ligningslovens § 8 A.

 • 14) Andelsboligforeninger som defineret i §§ 1 og 1 a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

 • 15) Ejerforeninger som defineret i § 2, stk. 2, i lov om ejerlejligheder.

 • 16) Almene boligselskaber som defineret i og oprettet efter § 1 i lov om almene boliger m.v.

 • 17) Udstedere af og servicevirksomheder i forhold til kreditkort, som opfylder følgende krav

  • a) udstederen eller servicevirksomheden omfattes alene af definitionen af finansielle institutter som følge af udstedelse af eller funktion som servicevirksomhed i forhold til kreditkort, hvor der accepteres indskud, når en kunde foretager en betaling der overstiger forfaldne beløb med hensyn til kortet, og overbetalingen ikke straks føres tilbage til kunden, og

  • b) udstederen eller servicevirksomheden gennemfører politikker og procedurer, som enten forhindrer et kundeindskud efter litra a på over 50.000 USD eller sikrer, at ethvert kundeindskud efter litra a på over 50.000 USD refunderes til kunden inden for 60 dage. Kundeindskud omfatter ikke positive saldi svarende til omstridte betalinger, men omfatter tilgodehavender som følge af returnering af varer.

 • 18) For så vidt angår værdipapirer registreret i en dansk værdipapircentral som defineret i værdipapirhandelslovens kapitel 21, som ejes af eller gennem et eller flere andre finansielle institutter, skal de relevante finansielle konti behandles som ejet af sådanne andre finansielle institutter, og sådanne andre finansielle institutter vil være ansvarlige for enhver indberetning, der er påkrævet med hensyn til sådanne finansielle konti. Dette hindrer dog ikke, at den pågældende værdipapircentral kan indberette på vegne af sådanne andre finansielle institutter.

§ 9

Små finansielle institutter med et lokalt kundeunderlag, som opfylder alle de følgende krav, er alene indberetningspligtige og alene forpligtet til at følge reglerne i kapitel 3-7, i det omfang det følger af nr. 7 og 8:

 • 1) Det finansielle institut skal være godkendt og reguleret i henhold til lovgivningen.

 • 2) Det finansielle institut skal være uden faste forretningssteder uden for Danmark.

 • 3) Det finansielle institut må ikke søge at tiltrække kontohavere uden for Danmark. I denne forbindelse skal et finansielt institut ikke anses for at have søgt at tiltrække kontohavere uden for Danmark, blot fordi det har en hjemmeside, forudsat at hjemmesiden ikke specifikt angiver, at det finansielle institut tilbyder konti eller tjenesteydelser til ikke-hjemmehørende, eller på anden måde er rettet mod eller søger at tiltrække amerikanske kunder.

 • 4) Det finansielle institut skal være forpligtet efter skattekontrolloven, kildeskatteloven eller regler udstedt i medfør af disse love til at foretage enten indberetning eller indeholdelse af kildeskat med hensyn til konti, hvor ejeren er hjemmehørende i Danmark.

 • 5) For mindst 98 procent af værdien af de konti, der er ført af det finansielle institut, skal ejerne være hjemmehørende i Danmark eller en anden medlemsstat i den Europæiske Union.

 • 6) Med forbehold for nr. 7 fører det finansielle institut fra og med den 1. juli 2014 ikke konti for

  • a) nogen specificeret amerikansk person, som ikke er hjemmehørende i Danmark, herunder en amerikansk person, som var hjemmehørende i Danmark, da kontoen blev oprettet, men efterfølgende ophører med at være hjemmehørende i Danmark,

  • b) et ikke-deltagende finansielt institut, eller

  • c) en passiv NFFE med kontrollerende personer, som er amerikanske statsborgere eller hjemmehørende i USA.

 • 7) Det finansielle institut skal pr. 1. juli 2014 have indført politikker og procedurer for at kontrollere, om det fører nogen konto ejet af personer som omhandlet i nr. 6, og hvis en sådan konto opdages, skal det finansielle institut indberette den pågældende konto, som om det finansielle institut var et indberetningspligtigt finansielt institut, eller lukke den pågældende konto.

 • 8) Med hensyn til enhver konto, der ejes af en person, som ikke er hjemmehørende i Danmark, eller af en enhed, og som er oprettet før den dato, hvor den finansielle institution indfører de politikker og procedurer, som er beskrevet i nr. 7 ovenfor, skal det finansielle institut undersøge disse konti i overensstemmelse med procedurerne i kapitel 3 og 5 for at identificere enhver amerikansk indberetningspligtig konto eller konto ejet af et ikke-deltagende finansielt institut. Det finansielle institut skal lukke sådanne konti, der måtte blive identificeret, eller indberette sådanne konti, som om det finansielle institut var et indberetningspligtigt institut.

 • 9) Hver forbundet enhed af et finansielt institut skal være registreret eller oprettet i Danmark og skal opfylde kravene fastsat i denne paragraf.

 • 10) Det finansielle institut må ikke have politikker eller praksis, som diskriminerer imod oprettelse eller førelsen af konti for specificerede amerikanske personer, som er hjemmehørende i Danmark.

Partnerjurisdiktion
§ 10

Ved partnerjurisdiktion forstås i denne bekendtgørelse en jurisdiktion, som har en aftale, der har fået virkning, med USA til forbedring af efterrettelighed vedrørende international beskatning og til gennemførelse af den amerikanske lovgivning om efterrettelighed vedrørende beskatning i udlandet, eller som behandles af de amerikanske skattemyndigheder som havende en sådan aftale.

Finansielle konti
§ 11

Ved finansiel konto forstås i denne bekendtgørelse en konto, der føres af et finansielt institut, og omfatter ud over de i §§ 12 og 13 nævnte:

 • 1) For så vidt angår en enhed, som er et finansielt institut, alene fordi det er en investeringsenhed: Enhver andel i egenkapital eller gæld i det finansielle institut, bortset fra andele, der er optaget til handel på et etableret værdipapirmarked.

 • 2) For så vidt angår et finansielt institut, som ikke er beskrevet i nr. 1: Enhver andel i egenkapital eller gæld i det finansielle institut, bortset fra andele, der er optaget til handel på et etableret værdipapirmarked, hvis

  • a) værdien af andelen i egenkapitalen eller gælden bliver bestemt direkte eller indirekte hovedsagligt under hensyn til aktiver, som ville medføre kildeskattepligtige betalinger med amerikansk kilde, og

  • b) denne type andel er oprettet med et formål om at undgå indberetning i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

 • 3) Enhver forsikringsaftale med kontantværdi og enhver annuitetsaftale, som er udstedt eller føres af et finansielt institut, med undtagelse af en ikke-investeringstilknyttet, ikke-overdragelig umiddelbar livrente, der er udstedt til en fysisk person og tillægger en økonomisk værdi til pensions- eller invaliditetsydelsen, som indrømmes under en konto, produkt eller ordning, der er identificeret som undtaget fra definitionen af finansiel konto i § 20, stk. 1.

Stk. 2 Andele anses ikke for optaget til handel på et etableret værdipapirmarked, hvis optagelsen hovedsageligt er sket med henblik på, at andelene ikke omfattes af definitionen af finansielle konti.

§ 12

Ved indskudskonto forstås i denne bekendtgørelse enhver type indlån eller en konto, der er dokumenteret ved et indskudsbevis, opsparingsbevis, investeringsbevis, gældsbevis eller andet tilsvarende instrument, som føres af et finansielt institut som sædvanligt led i bankvirksomhed eller tilsvarende erhvervsmæssig virksomhed. En indskudskonto omfatter også et beløb, som opbevares af et forsikringsselskab i henhold til en garanteret investeringskontrakt eller en tilsvarende aftale om at betale eller godskrive renter af beløbet.

§ 13

Ved forvaltningskonto forstås i denne bekendtgørelse en konto, bortset fra en forsikringsaftale eller annuitetsaftale, til fordel for en anden person, som indeholder ethvert finansielt instrument eller kontrakt, som ejes til investeringsformål, herunder, men ikke begrænset til, en aktie eller andel i et selskab, en obligation, et lånebevis, et gældsbrev, eller et tilsvarende bevis på gæld, en valuta- eller råvaretransaktion, en credit default swap, en swap baseret på et ikke-finansielt indeks, en notional principal contract, en forsikringsaftale eller annuitetsaftale og enhver option eller andet derivatinstrument.

§ 14

Ved andel i egenkapital forstås i denne bekendtgørelse, for så vidt angår et interessentskab, der er et finansielt institut, enten andel i kapital eller andel i overskud i interessentskabet.

Stk. 2 For så vidt angår en trust, der er et finansielt institut, skal en andel i egenkapital anses som besiddet af enhver person, der behandles som stifter eller berettiget i hele eller en del af trusten, eller enhver anden fysisk person, der udøver endelig effektiv kontrol over trusten. En specificeret amerikansk person skal behandles som værende berettiget i en udenlandsk trust, hvis en sådan specificeret amerikansk person har retten til at modtage en pligtmæssig udlodning direkte eller indirekte, herunder gennem en nominel ejer, eller kan modtage en skønsmæssig udlodning direkte eller indirekte fra trusten.

§ 15

Ved forsikringsaftale forstås i denne bekendtgørelse en aftale, bortset fra en annuitetsaftale, i henhold til hvilken udstederen accepterer at betale et beløb ved indtræden af en specificeret hændelse, der omfatter døds-, sygdoms-, ulykkes-, ansvars- eller ejendomsrisiko.

§ 16

Ved annuitetsaftale forstås i denne bekendtgørelse en aftale, i henhold til hvilken udstederen accepterer at foretage udbetalinger i en tidsperiode, der helt eller delvis bestemmes under hensyn til forventet levetid for en eller flere fysiske personer. Udtrykket omfatter også en aftale, der anses som en annuitetsaftale i henhold til lov, forskrift eller praksis i den jurisdiktion, hvor aftalen er udstedt, og i henhold til hvilken udstederen accepterer at foretage betalinger for et tidsrum af år.

§ 17

Ved forsikringsaftale med kontantværdi forstås i denne bekendtgørelse en forsikringsaftale, som har en kontantværdi større end 50.000 USD, bortset fra en genforsikringsaftale for regresansvar mellem to forsikringsselskaber.

Stk. 2 Ved kontantværdi forstås det største af

 • 1) det beløb, som policeejeren er berettiget til at modtage ved opsigelse eller udløb af aftalen, bestemt uden nedsættelse for enhver betaling i forbindelse med opsigelse eller forsikringspolicelån, og

 • 2) det beløb, som policeejeren kan låne i henhold til eller med hensyn til aftalen.

Stk. 3 Uanset stk. 2 omfatter kontantværdi ikke beløb, som skal betales efter en forsikringsaftale i form af

 • 1) personskade- eller sygdomsydelser eller anden ydelse, der erstatter et økonomisk tab ved indtræden af den begivenhed, der er forsikret mod,

 • 2) tilbagebetaling til policeejeren af en tidligere indbetalt præmie efter en forsikringsaftale, bortset fra en livsforsikringsaftale, som følge af annullering eller udløb af police, nedsættelse af risikoeksponering i forsikringsaftalens dækningsperiode eller omberegning af præmien som følge af rettelse af posteringsfejl eller anden lignende fejl, eller

 • 3) udlodning til policeejer på grundlag af forsikringsudviklingen for aftalen eller gruppen.

§ 18

Ved en allerede eksisterende konto forstås i denne bekendtgørelse en finansiel konto, som føres af et indberetningspligtigt finansielt institut pr. den 30. juni 2014.

§ 19

Ved indberetningspligtig konto forstås i denne bekendtgørelse en finansiel konto, som føres af et indberetningspligtigt finansielt institut og ejes af en eller flere specificerede amerikanske personer eller af en ikke-amerikansk enhed med en eller flere kontrollerende personer, der er specificerede amerikanske personer, jf. dog § 20.

Stk. 2 Uanset stk. 1 skal en konto ikke anses som en indberetningspligtig konto, hvis en sådan konto ikke er identificeret som en indberetningspligtig konto efter anvendelse af procedurerne efter kapitel 3-7.

§ 20

Følgende finansielle konti er uanset § 19 ikke indberetningspligtige konti:

 • 1) Pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1.

 • 2) Selvpensioneringskonti som defineret i pensionsbeskatningslovens § 51.

 • 3) Boligsparekontrakter oprettet i overensstemmelse med lov om boligsparekontrakter.

 • 4) Børneopsparingskonti oprettet i overensstemmelse med bekendtgørelse om børneopsparingskonti.

 • 5) Uddannelseskonti oprettet i overensstemmelse med lov om uddannelsesopsparing.

 • 6) Konti, som alene ejes af et dødsbo, når det finansielle instituts dokumentation for sådanne konti omfatter en kopi af afdødes testamente eller dødsattest. Konti ejet af dødsboer behandles i øvrigt efter reglerne for person-konti.

 • 7) Spærrede konti, der er etableret i forbindelse med en retskendelse eller dom.

 • 8) Spærrede konti etableret i forbindelse med salg, udveksling eller leje eller leasing af fast ejendom eller løsøre, forudsat at kontoen opfylder følgende betingelser

  • a) på kontoen indgår alene midler egnet til at sikre en forpligtelse for en af parterne direkte forbundet med transaktionen eller et finansielt aktiv, der er deponeret i kontoen i forbindelse med transaktionen,

  • b) kontoen er etableret og anvendes udelukkende til at sikre en forpligtelse for parterne i transaktionen,

  • c) indeståendet eller de finansielle aktiver på kontoen, herunder afkastet heraf, vil blive udbetalt eller på anden måde overført til fordel for parterne, når transaktionen er gennemført,

  • d) kontoen er ikke en konto oprettet i forbindelse med et salg eller udveksling af et finansielt aktiv, og

  • e) der er ikke knyttet et kreditkort til kontoen.

Kontohaver
§ 21

Ved kontohaver forstås i denne bekendtgørelse den, som det finansielle institut, der fører kontoen, har opført eller identificeret som ejer af en finansiel konto. Er denne ejer ikke et finansielt institut, og ejes den finansielle konto til fordel for eller for regning af en anden som repræsentant, værge, nominel ejer, underskriftsberettiget, investeringsrådgiver eller mellemmand, skal denne anden anses for kontohaver.

Stk. 2 For så vidt angår en forsikringsaftale med kontantværdi eller en annuitetsaftale er kontohaver enhver person, der er berettiget til adgang til kontantværdien eller til at ændre den begunstigede efter aftalen. Hvis ingen person kan få kontantværdien eller kan ændre den begunstigede, er kontohaverne enhver person, der er nævnt som ejer i aftalen, og enhver person med en personlig ret til rettidige betalinger i henhold til aftalens betingelser. Når udbetalinger i henhold til en forsikringsaftale med kontantværdi eller en annuitetsaftale påbegyndes, skal enhver person, der er berettiget til at modtage en betaling i henhold til aftalen, behandles som kontohaver.

Amerikansk person og specificeret amerikansk person
§ 22

Ved amerikansk person forstås i denne bekendtgørelse en amerikansk statsborger eller en fysisk person hjemmehørende i USA, et dødsbo efter en afdød person, der var amerikansk statsborger eller hjemmehørende i USA, et interessentskab eller selskab, der er oprettet i USA eller i henhold til lovgivningen i USA eller enhver af dens stater, eller en trust, hvis

 • 1) en domstol i USA ville have myndighed i henhold til gældende lovgivning til at afsige kendelse eller dom vedrørende væsentligt alle emner med hensyn til administrationen af trusten, og

 • 2) en eller flere amerikanske personer har myndighed til at kontrollere alle væsentlige beslutninger for trusten.

Stk. 2 Ved specificeret amerikansk person forstås en amerikansk person, som ikke er en af følgende:

 • 1) Selskaber, hvis aktier m.v. er optaget til handel på et eller flere etablerede værdipapirmarkeder. Aktierne m.v. anses ikke for optaget til handel på et etableret værdipapirmarked, hvis optagelsen hovedsageligt er sket med henblik på, at selskabet ikke anses for en specificeret amerikansk person.

 • 2) Selskaber, der er medlem af samme udvidede forbundne gruppe, som defineret i § 1471(e)(2) i den amerikanske Internal Revenue Code, som et selskab, der er beskrevet i litra (i).

 • 3) USA eller enhver fuldt ejet institution eller organ heraf.

 • 4) Delstaterne i USA, ethvert amerikansk territorium, enhver politisk underafdeling af enhver af de foranstående eller enhver fuldt ejet institution eller organ af enhver eller flere af de foranstående.

 • 5) Organisationer, der er fritaget for beskatning i henhold til paragraf 501 (a), eller en individuel pensionsordning, som defineret i paragraf 7701 (a) (37) i den amerikanske Internal Revenue Code.

 • 6) Banker, som defineret i paragraf 581 i den amerikanske Internal Revenue Code.

 • 7) Enhver “real estate investment trust”, som defineret i paragraf 856 i den amerikanske Internal Revenue Code.

 • 8) Regulerede investeringsselskaber, som defineret i paragraf 851 i den amerikanske Internal Revenue Code, eller enhver enhed, som er registreret hos Securities Exchange Commission i henhold til Investment Company Act fra 1940 (15 U. S. C. 80a-64).

 • 9) Common trust funds, som defineret i paragraf 584(a) i den amerikanske Internal Revenue Code.

 • 10) Trusts, som er fritaget for beskatning i henhold til paragraf 664(c) i den amerikanske Internal Revenue Code, eller som er beskrevet i paragraf 4947(a)(1) i den amerikanske Internal Revenue Code.

 • 11) Forhandlere af værdipapirer, råvarer eller finansielle derivatinstrumenter, herunder notional principal contracts, futures, forwards og optioner, der er registreret som sådan i henhold til lovgivningen i USA eller enhver stat.

 • 12) Mæglere, som defineret i paragraf 6045(c) i den amerikanske Internal Revenue Code.

Enheder
§ 23

Ved enhed forstås i denne bekendtgørelse en juridisk person eller et juridisk arrangement såsom en trust.

Stk. 2 Ved ikke-amerikansk enhed forstås i denne bekendtgørelse en enhed, som ikke er en amerikansk person.

§ 24

En enhed er en forbundet enhed af en anden enhed, hvis enten en enhed kontrollerer den anden enhed, eller de to enheder er under fælles kontrol. I denne henseende omfatter kontrol direkte og indirekte ejerskab af mere end 50 pct. af stemmerne eller værdien i en enhed.

NFFE
§ 25

Ved NFFE forstås i denne bekendtgørelse enhver ikke-amerikansk enhed, der ikke er et finansielt institut.

Stk. 2 Ved aktiv NFFE forstås i denne bekendtgørelse enhver NFFE, der opfylder mindst et af følgende kriterier:

 • 1) Under 50 pct. af NFFE’ens bruttoindkomst for det foregående kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode er passiv indkomst, og mindre end 50 pct. af de aktiver, der ejes af NFFE’en i det foregående kalenderår, er aktiver, som genererer eller ejes med henblik på at generere passiv indkomst. Opgørelsen foretages efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 4.

 • 2) Aktierne m.v. i NFFE’en er optaget til handel på et etableret værdipapirmarked, eller NFFE’en er en forbundet enhed af en enhed, hvis aktier m.v. er optaget til handel på et etableret værdipapirmarked. Aktierne m.v. anses ikke for optaget til handel på et etableret værdipapirmarked, hvis optagelsen hovedsageligt er sket med henblik på, at NFFE’en ikke anses for passiv.

 • 3) NFFE’en er organiseret i et amerikansk territorium, og alle ejerne af NFFE’en er reelt hjemmehørende i dette amerikanske territorium.

 • 4) NFFE’en er en ikke-amerikansk regering, en regering i et amerikansk territorium, en international organisation, en ikke-amerikansk pengeudstedende centralbank eller en enhed fuldt ud ejet af en eller flere af de nævnte.

 • 5) Væsentligt alle aktiviteterne i NFFE’en består i at eje aktier m.v. i og yde finansiering og tjenesteydelser til et eller flere datterselskaber, der driver virksomhed, der ikke er virksomhed som et finansielt institut. Dette gælder dog ikke, hvis NFFE’en fungerer som eller angiver at være en investeringsfond, som f.eks. en private equity fond, venturekapitalfond, leveraged buyout fond eller ethvert investeringsinstrument, hvis formål er at erhverve eller finansiere selskaber og derefter eje aktier m.v. i disse selskaber som anlægsaktiver til investeringsformål.

 • 6) NFFE’en driver endnu ikke virksomhed og har ingen tidligere driftshistorie, men investerer kapital i aktiver med det formål at drive en virksomhed, der ikke er virksomhed som et finansielt institut. Dette gælder dog kun i en periode på 24 måneder efter datoen for den oprindelige oprettelse af NFFE’en.

 • 7) NFFE’en har ikke været et finansielt institut i de seneste 5 år og er i færd med at afvikle sine aktiver eller er ved at omorganisere sig med det formål at fortsætte eller genoptage driften i en virksomhed, der ikke er virksomhed som et finansielt institut.

 • 8) NFFE’en er hovedsageligt beskæftiget med finansiering og hedgingtransaktioner med eller for forbundne enheder, der ikke er finansielle institutter, og yder ikke finansiering eller hedgingydelser til nogen enhed, der ikke er en forbundet enhed. Det er en forudsætning, at den gruppe af sådanne tilknyttede enheder hovedsagelig driver virksomhed, der ikke er virksomhed som et finansielt institut.

 • 9) NFFE’en opfylder alle følgende krav:

  • a) Den er etableret og opretholdt i sit hjemland udelukkende til religiøse, velgørende, videnskabelige, kunstneriske, kulturelle eller uddannelsesmæssige formål.

  • b) Den er fritaget for indkomstskat i sit hjemland.

  • c) Den har ingen aktionærer eller medlemmer, der har ejerskab eller retmæssig andel i dens indkomst eller aktiver.

  • d) Gældende ret i enhedens hjemland eller enhedens stiftelsesdokumenter tillader ikke nogen del af enhedens indkomst eller aktiver at blive udloddet til, eller anvendt til fordel for, en privat person eller ikke-velgørende enhed, bortset fra hvad der følger af udøvelsen af enhedens velgørende aktiviteter, som betaling af et rimeligt vederlag for leverede tjenesteydelser eller som betaling, der repræsenterer den rimelige markedsværdi af ejendom, som enheden har købt.

  • e) Gældende ret i enhedens hjemland eller enhedens stiftelsesdokumenter kræver, at alle enhedens aktiver ved enhedens likvidation eller opløsning skal udloddes til en statslig enhed eller en anden non-profit organisation eller tilfalde regeringen i enhedens hjemland eller enhver politisk underafdeling deraf.

Stk. 3 Ved passiv NFFE forstås i denne bekendtgørelse enhver NFFE, der ikke er en aktiv NFFE eller et ikke amerikansk interessentskab eller trust, som har indgået en indeholdelsesaftale med de amerikanske skattemyndigheder.

Kontrollerende personer
§ 26

Ved kontrollerende personer forstås i denne bekendtgørelse fysiske personer, der udøver kontrol over en enhed. Begrebet skal forstås i overensstemmelse med begrebet reelle ejere i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Stk. 2 For så vidt angår trusts betyder udtrykket stifteren, forvaltere, en eventuel protektor, de begunstigede eller klassen af begunstigede og enhver anden fysisk person, der udøver ultimativ effektiv kontrol over trusten, og for så vidt angår et andet juridisk arrangement end en trust, betyder udtrykket personer i tilsvarende eller lignende stilling.

Kildeskattepligtige betalinger med amerikansk kilde
§ 27

Ved kildeskattepligtig betaling med amerikansk kilde forstås i denne bekendtgørelse enhver betaling af rente, herunder enhver oprindelig udstedelsesrabat, udbytte, leje, løn, gage, præmier, livrenter, kompensationsbeløb, vederlag, godtgørelse og anden fast eller bestemmelig årlig eller periodisk gevinst, fortjeneste og indkomst, hvis en sådan betaling har kilde i USA.

Stk. 2 Uanset stk. 1 omfatter en kildeskattepligtig betaling med amerikansk kilde dog ikke enhver betaling, der ikke behandles som en betaling omfattet af pligt til indeholdelse af amerikansk kildeskat.

Amerikansk skatteydernummer
§ 28

Ved amerikansk skatteydernummer forstås i denne bekendtgørelse amerikansk føderalt skatteyderidentifikationsnummer.

Kapitel 2 Registrering
§ 29

Indberetningspligtige finansielle institutter skal senest 8 dage efter indberetningspligtens indtræden foretage anmeldelse herom til Skatteforvaltningen. Denne registrering træder ikke i stedet for registrering hos de amerikanske myndigheder efter amerikanske regler.

Stk. 2 Anmeldelsen kan enten foretages på en særlig blanket, der kan rekvireres hos Skatteforvaltningen, eller elektronisk efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

Stk. 3 Tvivl om, hvorvidt en virksomhed er omfattet af en indberetningspligt, fritager ikke for anmeldelse. Anmeldelsen skal i disse tilfælde vedlægges en redegørelse for den anmeldelsespligtiges virksomhed, hvorefter Skatteforvaltningen træffer afgørelse om registrering.

Stk. 4 Ved anmeldelsen skal den indberetningspligtige give oplysning om

 • 1) navn, adresse og hjemstedskommune,

 • 2) den indberetningspligtiges nummer i Det Centrale Virksomhedsregister (cvr-nummer). Har den indberetningspligtige ikke et cvr-nummer, oplyses registreringsnummer i Skatteforvaltningens Erhvervssystem (SE-nummer),

 • 3) dato for indberetningspligtens indtræden og

 • 4) karakteren af indberetningspligten.

Stk. 5 Er den indberetningspligtige hverken registreret med cvr-nummer eller SE-nummer, foretages en registrering i et af disse registre.

Stk. 6 Efter registreringen sender Skatteforvaltningen et registreringsbevis indeholdende de registrerede oplysninger til den indberetningspligtige.

Stk. 7 Indtræder der efter registreringen ændring i de meddelte oplysninger, herunder ophør af indberetningspligt, eller konstateres der fejl i de registrerede oplysninger, skal den indberetningspligtige give Skatteforvaltningen skriftlig meddelelse herom inden 8 dage efter, at ændringen er sket, eller fejlen konstateret. Skatteforvaltningen fremsender herefter et nyt registreringsbevis, og ved ophør af indberetningspligt gives der meddelelse om, at ophøret er registreret.

Stk. 8 Ændring af registrering efter stk. 7 kan undlades ved midlertidigt ophør af indberetningspligten, mod at den indberetningspligtige for de pågældende perioder indberetter til Skatteforvaltningen om, at der ikke er oplysninger at indberette.

Kapitel 3 Identifikation af indberetningspligtige finansielle konti – eksisterende person-konti
Finansielle konti, der ikke er pligt til at undersøge eller identificere
§ 30

Indberetningspligtige finansielle institutter kan vælge ikke at undersøge eller identificere følgende finansielle konti som indberetningspligtige konti:

 • 1) Allerede eksisterende person-konti med en saldo eller værdi, der ikke overstiger 50.000 USD pr. den 30. juni 2014, jf. dog § 43, stk. 2.

 • 2) Allerede eksisterende person-konti, som er forsikringsaftaler med kontantværdi eller annuitetsaftaler med en saldo eller værdi på 250.000 USD eller derunder pr. den 30. juni 2014, jf. dog § 43, stk. 2.

 • 3) Allerede eksisterende person-konti, som er forsikringsaftaler med kontantværdi eller annuitetsaftaler, forudsat at love eller forskrifter i praksis forhindrer salg af forsikringsaftaler med kontantværdi eller annuitetsaftaler til nogen, som er hjemmehørende i USA.

 • 4) Enhver indskudskonto med en saldo eller værdi på 50.000 USD eller mindre.

Lavværdikonti
§ 31

Ved lavværdikonti forstås allerede eksisterende personkonti med en saldo eller værdi, som ikke overstiger 1.000.000 USD. Anvendes beløbsgrænserne i § 30, forstås der ved lavværdikonti allerede eksisterende person-konti med en saldo eller værdi pr. den 30. juni 2014, som overstiger 50.000 USD, eller 250.000 USD for en forsikringsaftale med kontantværdi eller annuitetsaftale, men som ikke overstiger 1.000.000 USD.

§ 32

Det indberetningspligtige finansielle institut skal undersøge elektronisk søgbare data opbevaret af det finansielle institut for hvert af følgende amerikanske indicier

 • 1) identifikation af kontohaver som amerikansk statsborger eller hjemmehørende i USA,

 • 2) entydig angivelse af amerikansk fødested,

 • 3) aktuel amerikansk post- eller bopælsadresse, herunder en amerikansk postboksadresse eller amerikansk c/o-adresse,

 • 4) aktuelt amerikansk telefonnummer,

 • 5) stående instruktioner om at overføre midler til en konto ført i USA,

 • 6) gældende fuldmagt eller underskriftsret tildelt en person med en amerikansk adresse, eller

 • 7) en c/o-adresse eller opbevaringsadresse, som er den eneste adresse, det indberetningspligtige finansielle institut har for kontohaveren. En c/o-adresse uden for USA skal dog ikke behandles som et amerikansk indicium, for så vidt angår person-konti, som er lavværdikonti.

Stk. 2 Hvis ingen af de amerikanske indicier angivet i stk. 1 opdages i den elektroniske søgning, er der ingen pligt til yderligere handling, indtil der sker en ændring i omstændigheder, jf. § 35, med hensyn til kontoen, som resulterer i, at et eller flere amerikanske indicier sættes i forbindelse med kontoen.

Stk. 3 Hvis nogen af de amerikanske indicer angivet i stk. 1 opdages i den elektroniske søgning, skal det indberetningspligtige finansielle institut behandle kontoen som en indberetningspligtig konto, medmindre det vælger at anvende § 33, og det finansielle institut efter denne paragraf ikke skal behandle kontoen som indberetningspligtig.

§ 33

Uanset et fund af amerikanske indicier efter § 32, stk. 1, skal et indberetningspligtigt finansielt institut ikke behandle en konto som en indberetningspligtig konto i følgende tilfælde:

 • 1) Hvis kontohaverinformationerne entydigt angiver et amerikansk fødested, og det indberetningspligtige institut indhenter eller tidligere har undersøgt og arkivfører dokumentation i form af

  • a) en egenerklæring om, at kontohaveren hverken er en amerikansk statsborger eller er hjemmehørende i USA i skattemæssig henseende, hvilket kan ske på IRS-blanket W-8,

  • b) et ikke-amerikansk pas eller anden myndighedsudstedt legitimation, som dokumenterer kontohaverens indfødsret i et andet land end USA, og

  • c) en kopi af kontohaverens certifikat for fortabelse af amerikansk statsborgerskab eller en rimelig forklaring på grunden til, at kontohaveren ikke har et sådant certifikat på trods af, at vedkommende har givet afkald på amerikansk statsborgerskab, eller grunden til, at kontohaveren ikke er blevet tildelt amerikansk statsborgerskab ved fødslen.

 • 2) Hvis kontohaverinformationerne indeholder aktuel amerikansk post- eller bopælsadresse eller et eller flere amerikanske telefonnumre, som er de eneste telefonnumre med tilknytning til kontoen, og det indberetningspligtige institut indhenter eller tidligere har undersøgt og arkivfører dokumentation i form af

  • a) en egenerklæring om, at kontohaveren ikke er en amerikansk statsborger eller hjemmehørende i USA i skattemæssig henseende, hvilket kan ske på IRS-blanket W-8, og

  • b) et ikke-amerikansk pas eller anden myndighedsudstedt legitimation, som dokumenterer kontohaverens indfødsret i et andet land end USA.

 • 3) Hvis kontohaverinformationerne indeholder stående instruktioner om at overføre midler til en konto ført i USA, og det indberetningspligtige finansielle institut indhenter eller tidligere har undersøgt og arkivfører dokumentation i form af

  • a) en egenerklæring om, at kontohaveren ikke er en amerikansk statsborger eller hjemmehørende i USA i skattemæssig henseende, hvilket kan ske på IRS-blanket W-8, og

  • b) dokumentation som defineret i § 64, som fastslår kontohaverens ikke-amerikanske status.

 • 4) Hvis kontohaverinformationerne indeholder en gældende fuldmagt eller underskriftsret tildelt en person, som har en amerikansk adresse, indeholder en c/o-adresse eller opbevaringsadresse, som er den eneste adresse angivet for kontohaveren, eller indeholder et eller flere amerikanske telefonnumre (hvis et ikke-amerikansk telefonnummer også er tilknyttet kontoen), og det indberetningspligtige finansielle institut indhenter eller tidligere har undersøgt og arkivfører dokumentation i form af

  • a) en egenerklæring om, at kontohaveren ikke er en amerikansk statsborger eller hjemmehørende i USA i skattemæssig henseende, hvilket kan ske på IRS-blanket W-8, eller

  • b) dokumentation som defineret i § 64, som fastslår kontohaverens ikke-amerikanske status.

§ 34

Undersøgelse af amerikanske indicier for allerede eksisterende konti, som er lavværdikonti, skal være afsluttet senest den 30. juni 2016.

§ 35

Hvis der sker en ændring af omstændigheder med hensyn til en allerede eksisterende person-konto, som er en lavværdikonto, som resulterer i, at et eller flere amerikanske indicier som omhandlet i § 32, stk. 1, sættes i forbindelse med kontoen, skal det indberetningspligtige finansielle institut behandle kontoen som en indberetningspligtig konto. § 33 finder tilsvarende anvendelse.

§ 36

Med undtagelse af indskudskonti omfattet af § 30, nr. 4, skal enhver allerede eksisterende konto, der er identificeret som en indberetningspligtig konto i henhold til §§ 31-35, behandles som en indberetningspligtig konto i alle efterfølgende år, medmindre kontohaveren ophører med at være en specificeret amerikansk person.

Højværdikonti
§ 37

Ved højværdikonti forstås allerede eksisterende person-konti med en saldo eller værdi, som overstiger 1.000.000 USD pr. den 30. juni 2014, den 31. december 2015 eller den 31. december i et efterfølgende år.

§ 38

Det indberetningspligtige finansielle institut skal undersøge elektronisk søgbare data opbevaret af det indberetningspligtige finansielle institut for hvert af de amerikanske indicier, som er angivet i § 32, stk. 1.

§ 39

Hvis det indberetningspligtige finansielle instituts elektronisk søgbare databaser indeholder felter for og opfanger alle oplysninger som omhandlet i § 40, er der ingen pligt til søgning i papirarkiver.

Stk. 2 Hvis de elektroniske databaser ikke opfanger alle disse oplysninger, skal det indberetningspligtige finansielle institut også undersøge kundesagsakterne og, i det omfang de ikke indgår i kundesagsakterne, følgende dokumenter med tilknytning til kontoen, som det indberetningspligtige finansielle institut har indhentet inden for de seneste fem år, for hvert af de amerikanske indicier omfattet af § 32, stk. 1,

 • 1) den seneste dokumentation, der er indhentet med hensyn til kontoen,

 • 2) den seneste kontooprettelsesaftale eller -dokumentation,

 • 3) den seneste dokumentation, der er indhentet af det indberetningspligtige finansielle institut i henhold til kundeidentifikationsprocedurer eller med andre regulatoriske formål,

 • 4) enhver gældende fuldmagt eller ethvert gældende underskriftsretsskema, og

 • 5) enhver stående instruktion om at overføre midler.

§ 40

Et indberetningspligtigt finansielt institut er ikke forpligtet til at foretage søgningen i papirarkiv efter § 39, stk. 2, hvis det finansielle instituts elektronisk søgbare oplysninger indeholder oplysninger om

 • 1) kontohaverens nationalitet eller bopælsstatus,

 • 2) kontohaverens bopælsadresse og postadresse, som på det aktuelle tidspunkt er registreret hos det indberetningspligtige finansielle institut,

 • 3) kontohaverens eventuelle telefonnummer eller -numre, som på det aktuelle tidspunkt er registreret hos det indberetningspligtige finansielle institut,

 • 4) hvorvidt der er stående instruktioner om at overføre midler på kontoen til en anden konto, herunder en konto i en anden filial af det indberetningspligtige finansielle institut eller et andet finansielt institut,

 • 5) hvorvidt der er en aktuel c/o-adresse eller opbevaringsadresse for kontohaveren, og

 • 6) hvorvidt der er nogen fuldmagt eller underskriftsret for kontoen.

§ 41

Ud over søgningerne efter §§ 38-40 skal det indberetningspligtige finansielle institut behandle enhver højværdikonto tildelt en kundeansvarlig, herunder enhver konto lagt sammen med en sådan konto, som en indberetningspligtig konto, hvis den kundeansvarlige har aktuel viden om, at kontohaveren er en specificeret amerikansk person.

§ 42

Hvis ingen amerikanske indicier omfattet af § 32, stk. 1, bliver opdaget i den udvidede undersøgelse af højværdikonti efter §§ 38-40, og kontoen ikke er identificeret som ejet af en specificeret amerikansk person efter § 41, er ingen yderligere handling påkrævet, indtil der sker en ændring i omstændigheder omhandlet i § 43, stk. 4.

Stk. 2 Hvis nogen af de amerikanske indicier som omhandlet i § 32, stk. 1, bliver opdaget i den udvidede undersøgelse af højværdikonti efter § 38-41, eller hvis der efterfølgende sker en ændring af omstændigheder, som resulterer i, at et eller flere amerikanske indicier sættes i forbindelse med kontoen, skal det indberetningspligtige finansielle institut behandle kontoen som en indberetningspligtig konto. § 33 finder dog tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Med undtagelse af indskudskonti omfattet af § 30, nr. 4, skal enhver allerede eksisterende person-konto, som er identificeret som en indberetningspligtig konto efter §§ 38-41 eller stk. 2, behandles som en indberetningspligtig konto i alle efterfølgende år, medmindre kontohaveren ophører med at være en specificeret amerikansk person.

§ 43

Hvis en allerede eksisterende person-konto er en højværdikonto pr. 30. juni 2014, skal det indberetningspligtige finansielle institut gennemføre de udvidede undersøgelsesprocedurer i §§ 38-42 med hensyn til en sådan konto senest den 30. juni 2015. Hvis en sådan konto på grundlag af denne undersøgelse bliver identificeret som en indberetningspligtig konto senest den 31. december 2014, skal det indberetningspligtige finansielle institut indberette om en sådan konto med hensyn til 2014 og årligt derefter. Hvis en konto er identificeret som en indberetningspligtig konto efter den 31. december 2014 og senest den 30. juni, 2015, skal det indberetningspligtige finansielle institut ikke indberette oplysninger om en sådan konto med hensyn til 2014, men skal indberette oplysninger om kontoen årligt derefter.

Stk. 2 Hvis en allerede eksisterende person-konto ikke er en højværdikonto pr. den 30. juni 2014, men bliver en højværdikonto pr. den sidste dag i 2015 eller et efterfølgende kalenderår, skal det indberetningspligtige finansielle institut gennemføre de udvidede undersøgelsesprocedurer beskrevet i §§ 38-42 med hensyn til en sådan konto inden for seks måneder efter den sidste dag i det kalenderår, i hvilket kontoen bliver en højværdikonto. Hvis en sådan konto på grundlag af denne undersøgelse bliver identificeret som en indberetningspligtig konto, skal det indberetningspligtige finansielle institut indberette de krævede oplysninger om den pågældende konto med hensyn til det år, i hvilket den er identificeret som en indberetningspligtig konto, og efterfølgende år på årlig basis.

Stk. 3 Når et indberetningspligtigt finansielt institut anvender de udvidede undersøgelsesprocedurer i §§ 38-42, jf. stk. 1 og 2, på en højværdikonto, er det indberetningspligtige finansielle institut ikke forpligtet til at anvende sådanne procedurer igen, bortset fra forespørgsel til den kundeansvarlige efter § 41, på den samme højværdikonto i noget efterfølgende år.

Stk. 4 Hvis der sker en ændring i omstændighederne med hensyn til en højværdikonto, som resulterer i, at et eller flere amerikanske indicier efter § 32, stk. 1, sættes i forbindelse med kontoen, skal det indberetningspligtige finansielle institut behandle kontoen som en indberetningspligtig konto. § 33 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Et indberetningspligtigt finansielt institut skal indføre procedurer, som sikrer, at en kundeansvarlig identificerer enhver ændring i omstændigheder vedrørende en konto. Herunder skal det indberetningspligtige finansielle institut være forpligtet til at behandle oplysninger om, at kontohaveren har en ny postadresse i USA, som en ændring i omstændigheder og skal være forpligtet til at indhente den relevante dokumentation fra kontohaveren, hvis en kundeansvarlig bliver underrettet om en sådan ny adresse.

Kapitel 4 Identifikation af indberetningspligtige finansielle konti – nye person-konti
§ 44

Indberetningspligtige finansielle institutter kan vælge ikke at undersøge og identificere følgende finansielle konti som indberetningspligtige konti:

 • 1) Indskudskonto, medmindre saldoen overstiger 50.000 USD ved udgangen af et kalenderår.

 • 2) Forsikringsaftaler med kontantværdi, medmindre kontantværdien overstiger 50.000 USD ved udgangen af et kalenderår.

§ 45

Med hensyn til nye person-konti, som ikke er omfattet af § 44, skal det indberetningspligtige finansielle institut indhente en egenerklæring ved oprettelsen af kontoen, hvilken kan være en del af kontooprettelsesdokumentationen, og som sætter det finansielle institut i stand til at fastslå, om kontohaveren er hjemmehørende i USA i skattemæssig henseende. I denne sammenhæng anses en amerikansk statsborger for at være hjemmehørende i USA i skattemæssig henseende, selv om kontohaveren også er skattemæssigt hjemmehørende i et andet land. Rimeligheden af en sådan egenerklæring skal bekræftes på grundlag af oplysninger indhentet af det indberetningspligtige finansielle institut i forbindelse med oprettelse af kontoen, herunder enhver dokumentation indhentet i henhold til kundeidentifikationsprocedurer.

§ 46

Hvis egenerklæringen fastslår, at kontohaveren er hjemmehørende i USA i skattemæssig henseende, skal det indberetningspligtige finansielle institut behandle kontoen som en indberetningspligtig konto og indhente en egenerklæring, som omfatter kontohaverens amerikanske skatteydernummer. Dette kan ske på IRS-blanket W-9.

§ 47

Hvis der sker en ændring af omstændigheder med hensyn til en ny person-konto, som medfører, at det indberetningspligtige finansielle institut får viden om eller grund til at vide, at den oprindelige egenerklæring er forkert eller upålidelig, kan det finansielle institut ikke basere sig på den oprindelige egenerklæring og skal indhente en gyldig egenerklæring, som fastslår, om kontohaveren er amerikansk statsborger eller hjemmehørende i USA i skattemæssig henseende. Hvis det indberetningspligtige finansielle institut ikke er i stand til at indhente en gyldig egenerklæring, skal det indberetningspligtige finansielle institut behandle kontoen som en amerikansk indberetningspligtig konto.

Kapitel 5 Identifikation af indberetningspligtige finansielle konti – allerede eksisterende enheds-konti
§ 48

Indberetningspligtige finansielle institutter kan vælge ikke at undersøge og identificere allerede eksisterende enheds-konti, hvis kontoens saldo eller værdi ikke overstiger 250.000 USD pr. den 30. juni 2014, som indberetningspligtige konti, indtil saldoen eller værdien overstiger 1.000.000 USD.

§ 49

Allerede eksisterende enheds-konti skal undersøges i overensstemmelse med procedurerne i §§ 50-53. Anvendes beløbsgrænsen i § 48, gælder dette for allerede eksisterende enheds-konti, der har en saldo eller værdi, der overstiger 250.000 USD pr. den 30. juni 2014, og allerede eksisterende enheds-konti, der oprindelig ikke overstiger 250.000 USD, men hvor saldoen eller værdien pr. den sidste dag i 2015 eller et efterfølgende kalenderår overstiger 1.000.000 USD.

Stk. 2 Med hensyn til allerede eksisterende enheds-konti omfattet af stk. 1 skal kun konti, der ejes af enheder, der er specificerede amerikanske personer, eller af passive NFFE’er med en eller flere kontrollerende personer, der er amerikanske statsborgere eller hjemmehørende i USA, behandles som indberetningspligtige konti.

Stk. 3 Konti ejet af ikke-deltagende finansielle institutter behandles som konti, for hvilke de samlede betalinger skal indberettes efter § 68.

§ 50

Indberetningspligtige finansielle institutter skal foretage følgende undersøgelser for at afgøre, om enheden er en specificeret amerikansk person:

 • 1) Undersøgelse af oplysninger, der opbevares ud fra regulatoriske eller kundeforholdsmæssige formål, herunder information, der indhentes i henhold til kundeidentifikationsprocedurer, for at afgøre, om oplysningen indikerer, at enheds-kontohaveren er en amerikansk person. I denne henseende skal oplysninger, der indikerer, at en enhed er en amerikansk person, omfatte amerikansk indregistrerings- eller organiseringssted eller en amerikansk adresse.

 • 2) Hvis oplysninger indikerer, at enheds-kontohaveren er en amerikansk person, skal det indberetningspligtige finansielle institut behandle kontoen som en indberetningspligtig konto, medmindre det indhenter en egenerklæring fra kontohaveren, hvilket kan ske på en IRS-blanket W-8 eller W-9, eller det med rimelighed kan afgøre, at kontohaveren ikke er en specificeret amerikansk person baseret på oplysninger, der er i dets besiddelse, eller som er offentligt tilgængelige.

§ 51

Indberetningspligtige finansielle institutter skal undersøge oplysninger, der opbevares til regulatoriske eller kundeforholdsmæssige formål, herunder oplysninger, der indhentes i henhold til kundeidentifikationsprocedurer, for at afgøre, om oplysningerne indikerer, at enheds-kontohaveren er et ikke-amerikansk finansielt institut.

Stk. 2 Hvis oplysningerne indikerer, at enheds-kontohaveren er et ikke-amerikansk finansielt institut, er kontoen ikke en indberetningspligtig konto.

§ 52

Indberetningspligtige finansielle institutter skal foretage følgende undersøgelser for at afgøre, om en enhed er et ikke-deltagende ikke-amerikansk finansielt institut, for hvilket betalinger er omfattet af indberetning efter § 68:

 • 1) Det indberetningspligtige finansielle institut kan afgøre, om et finansielt institut er et dansk finansielt institut eller et finansielt institut i en anden partnerjurisdiktion, på grundlag af kontoindehaverens Global Intermediary Identification Number (GIIN-nummer) på en liste over ikke-amerikanske finansielle institutter offentliggjort af de amerikanske skattemyndigheder eller på grundlag af andre oplysninger, der er offentligt tilgængelige eller i det indberetningspligtige finansielle instituts besiddelse. Hvis kontohaveren er et dansk finansielt institut eller et finansielt institut i en anden partnerjurisdiktion, er der ikke pligt til yderligere undersøgelse, identifikation eller indberetning med hensyn til kontoen, medmindre andet følger af nr. 2.

 • 2) Hvis en kontohaver er et dansk finansielt institut eller et finansielt institut i en anden partnerjurisdiktion, som behandles som et ikke-deltagende finansielt institut af amerikanske skattemyndigheder, skal betalinger til kontoindehaveren indberettes efter § 68.

 • 3) Hvis kontohaveren ikke er et dansk finansielt institut eller et finansielt institut i en anden partnerjurisdiktion, skal det indberetningspligtige finansielle institut behandle enheden som et ikke-deltagende finansielt institut, til hvilket betalinger er indberetningspligtige efter § 68, medmindre det indberetningspligtige finansielle institut gør følgende

  • a) indhenter en egenerklæring, hvilket kan ske på en IRS-blanket W-8, fra enheden om, at den behandles, som den er et certificeret skønnet efterretteligt fremmed finansielt institut, en fritaget retmæssig ejer eller et undtaget fremmed finansielt institut af de amerikanske skattemyndigheder, eller

  • b) for så vidt angår et deltagende fremmed finansielt institut eller et registreret skønnet efterretteligt fremmed finansielt institut, verificerer enhedens Global Intermediary Identification Number (GIIN-nummer) på en liste over ikke-amerikanske finansielle institutter offentliggjort af de amerikanske skattemyndigheder.

§ 53

For så vidt angår en konto, hvis kontohaver ikke er identificeret som enten en amerikansk person eller et finansielt institut, skal det indberetningspligtige finansielle institut afgøre, om kontohaveren er et passivt NFFE’er med en eller flere kontrollerende personer, der er amerikanske statsborgere eller hjemmehørende i USA.

Stk. 2 Ved identifikationen efter stk. 1 skal det indberetningspligtige finansielle institut foretage følgende undersøgelser i den rækkefølge, der er mest hensigtsmæssig efter omstændighederne:

 • 1) Med henblik på at fastslå en enheds kontrollerende personer kan det indberetningspligtige finansielle institut basere sig på oplysninger indsamlet og opbevaret efter kundeidentifikationsprocedurerne.

 • 2) Med henblik på at afgøre, om en enhed er en passiv NFFE, skal det indberetningspligtige finansielle institut indhente en egenerklæring, hvilket kan ske på en IRS-blanket W-8 eller W-9, fra kontohaveren for at fastslå dennes status, medmindre det har oplysninger i besiddelse eller oplysninger, der er offentligt tilgængelige, hvoraf det med rimelighed kan afgøre, at enheden er en aktiv NFFE.

 • 3) Med henblik på at afgøre, om en kontrollerende person i en passiv NFFE er statsborger eller hjemmehørende i USA i skattemæssig henseende, kan det indberetningspligtige finansielle institut basere sig på følgende

  • a) oplysninger indsamlet og opbevaret efter kundeidentifikationsprocedurer, for så vidt angår en allerede eksisterende enheds-konto, der ejes af en eller flere NFFE’er, med en saldo eller værdi, der ikke overstiger 1.000.000 USD, eller

  • b) en egenerklæring, hvilket kan ske på en IRS-blanket W-8 eller W-9, fra kontohaveren eller sådan kontrollerende person, for så vidt angår en allerede eksisterende enheds-konto, der ejes af en eller flere NFFE’er med en saldo eller værdi, der overstiger 1.000.000 USD.

 • 4) Hvis nogen kontrollerende person i en passiv NFFE er statsborger eller hjemmehørende i USA, skal kontoen behandles som en indberetningspligtig konto.

§ 54

Undersøgelse af allerede eksisterende enheds-konti skal være afsluttet senest den 30. juni 2016. Anvendes beløbsgrænsen i § 48, gælder dette for allerede eksisterende enheds-konti med en saldo eller værdi, der overstiger 250.000 USD pr. den 30. juni 2014.

Stk. 2 Anvendes beløbsgrænsen i § 48 skal undersøgelse af allerede eksisterende enheds-konti med en saldo eller værdi, som ikke overstiger 250.000 USD pr. den 30. juni 2014, men overstiger 1.000.000 USD pr. den sidste dag i 2015 eller et efterfølgende kalenderår, være afsluttet inden for seks måneder efter udløbet af det kalenderår, hvor saldoen eller værdien overstiger 1.000.000 USD.

Stk. 3 Hvis der sker en ændring af omstændigheder med hensyn til en allerede eksisterende enheds-konto, der medfører, at det indberetningspligtige finansielle institut får viden om eller grund til at vide, at egenerklæringen eller anden dokumentation knyttet til en konto er forkert eller upålidelig, skal det indberetningspligtige finansielle institut omgøre kontoens status i overensstemmelse med procedurerne i §§ 50-53.

Kapitel 6 Identifikation af indberetningspligtige finansielle konti – nye enheds-konti
§ 55

Det indberetningspligtige finansielle institut skal afgøre, hvilken af følgende kategorier kontohaveren tilhører

 • 1) en specificeret amerikansk person,

 • 2) et dansk finansielt institut eller finansielt institut i en anden partnerjurisdiktion,

 • 3) et finansielt institut, som af de amerikanske skattemyndigheder behandles som et deltagende fremmed finansielt institut, et skønnet efterretteligt fremmed finansielt institut, en fritaget retmæssig ejer eller et undtaget fremmed finansielt institut eller

 • 4) en aktiv NFFE eller en passiv NFFE.

§ 56

Et indberetningspligtigt finansielt institut kan afgøre, at en kontohaver er en aktiv NFFE, et dansk finansielt institut eller finansielt institut i en anden partnerjurisdiktion, hvis det indberetningspligtige finansielle institut med rimelighed kan afgøre, at enheden har en sådan status, på grundlag af oplysninger, som er offentligt tilgængelige, eller som det indberetningspligtige finansielle institut er i besiddelse af.

Stk. 2 I alle andre tilfælde skal et indberetningspligtigt finansielt institut indhente en egenerklæring fra kontohaveren for at fastslå kontohaverens status.

§ 57

Hvis enheds-kontohaveren er en specificeret amerikansk person, skal det indberetningspligtige finansielle institut behandle kontoen som en indberetningspligtig konto.

Stk. 2 Hvis enheds-kontohaveren er en passiv NFFE, skal det indberetningspligtige finansielle institut identificere de kontrollerende personer som bestemt i henhold til kundeidentifikationsprocedurer og afgøre, om enhver sådan person er statsborger eller hjemmehørende i USA, på grundlag af en egenerklæring fra kontohaveren eller en sådan person. Hvis nogen kontrollerende person er statsborger eller hjemmehørende i USA, skal kontoen behandles som en indberetningspligtig konto.

Stk. 3 Kontoen er ikke en indberetningspligtig konto, og ingen indberetning er påkrævet, for så vidt angår kontoen, hvis enheds-kontohaveren er

 • 1) en amerikansk person, der ikke er en specificeret amerikansk person,

 • 2) et dansk finansielt institut eller et finansielt institut i en anden partnerjurisdiktion, medmindre andet følger af stk. 4,

 • 3) et finansielt institut, som af de amerikanske skattemyndigheder behandles som et deltagende fremmed finansielt institut, et skønnet efterretteligt fremmed finansielt institut, en fritaget retmæssig ejer eller et undtaget fremmed finansielt institut,

 • 4) en aktiv NFFE eller

 • 5) en passiv NFFE, hvor ingen af dens kontrollerende personer er statsborgere eller hjemmehørende i USA.

Stk. 4 Hvis enheds-kontohaveren er et ikke-deltagende finansielt institut, herunder et dansk finansielt institut eller et finansielt institut i en anden partnerjurisdiktion, som de amerikanske skattemyndigheder har identificeret som et ikke-deltagende finansielt institut, skal betalinger til kontohaveren indberettes efter § 68.

Kapitel 7 Fælles regler om identifikation af indberetningspligtige finansielle konti
Eksisterende kontohaveres oprettelse af nye konti
§ 58

Hvis en kontohaver med en allerede eksisterende konto den 1. juli 2014 eller senere åbner en ny konto hos samme finansielle institut, skal det finansielle institut ikke gennemføre procedurerne for identifikation af indberetningspligtige konti i relation til nye konti, hvis de relevante procedurer er i færd med at blive gennemført eller er gennemført for den allerede eksisterende konto.

Stk. 2 Hvis en kontohaver med en konto oprettet den 1. juli 2014 eller senere åbner en ny konto hos samme finansielle institut, skal det finansielle institut ikke gennemføre procedurerne for identifikation af indberetningspligtige konti, hvis de relevante procedurer er i færd med at blive gennemført eller er gennemført for den første konto.

Stk. 3 Stk. 2 finder alene anvendelse under følgende betingelser:

 • 1) Hvis der sker en ændring af omstændighederne, eller det finansielle institut har grund til at vide, at oplysningerne om kontohaverens status er unøjagtige i forhold til én konto, vil dette gælde for alle andre konti, som kontohaveren har i det finansielle institut.

 • 2) Kontoens saldo eller værdi lægges sammen efter reglerne i § 62 med saldi og værdier af andre konti, som kontohaveren har i det finansielle institut.

§ 59

Et indberetningspligtigt finansielt institut kan undlade at foretage søgning i de elektroniske arkiver eller i papirarkiver efter §§ 32, 38 og 39, hvis det finansielle institut tidligere har indhentet dokumentation fra en kontohaver for at fastslå kontohaverens status som hverken en amerikansk statsborger eller hjemmehørende i USA med henblik på at opfylde sine forpligtelser i henhold til en aftale med de amerikanske skattemyndigheder som qualified intermediary, withholding foreign partnership eller withholding foreign trust, eller med henblik på at opfylde sine forpligtelser i henhold til kapitel 61 i afsnit 26 i United States Code.

Tillid til egenerklæringer og dokumentbeviser
§ 60

Et indberetningspligtigt finansielt institut kan ikke basere sig på en egenerklæring eller et dokumentbevis, hvis det ved eller har grund til at vide, at egenerklæringen eller dokumentbeviset er forkert eller upålidelig.

Kundeidentifikationsprocedurer
§ 61

Kundeidentifikationsprocedurer betyder de procedurer til identifikation af kunder, et finansielt institut skal gennemføre i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Sammenlægning af kontosaldi og valutaomregningsregler
§ 62

Med henblik på fastsættelsen af den samlede saldo eller værdi af konti, der ejes af en fysisk person, er et indberetningspligtigt finansielt institut forpligtet til at sammenlægge alle konti ført i det finansielle institut eller tilknyttede enheder, men kun i den udstrækning det finansielle instituts it-systemer forbinder de pågældende konti til et dataelement som f.eks. kundenummer eller skatteydernummer og tillader kontosaldi at blive sammenlagt.

Stk. 2 Hver ejer af en konto, der ejes i fællesskab, skal anses for ejer af hele saldoen eller værdien af den i fællesskab ejede konto ved anvendelsen af sammenlægningsforpligtelserne efter stk. 1.

Stk. 3 Med henblik på fastsættelsen af den samlede saldo eller værdi af konti, der ejes af en enhed, er et indberetningspligtigt finansielt institut forpligtet til at tage alle konti i betragtning, der ejes af enheder, og som er ført af det finansielle institut eller forbundne enheder, i det omfang det finansielle instituts it-systemer forbinder de pågældende konti til et dataelement, som f.eks. et kundenummer eller skatteydernummer, og tillader kontosaldi at blive sammenlagt.

Stk. 4 Med henblik på at fastsættelsen af den samlede saldo eller værdi af konti, der ejes af en person, for at afgøre, om en konto er en højværdikonto, er et indberetningspligtigt finansielt institut også forpligtet til at sammenlægge alle sådanne konti, som en kundeansvarlig ved eller har grund til at vide er direkte eller indirekte ejet, kontrolleret eller oprettet af samme person, bortset fra i egenskab af værge eller anden betroet egenskab.

Stk. 5 Sammenlægning af saldi og værdier efter stk. 1-4 skal ske med henblik på at afgøre, om følgende beløbsgrænser er overskredet:

§ 63

Med henblik på fastsættelsen af saldoen eller værdien af konti angivet i en anden valuta end den amerikanske dollar, skal et indberetningspligtigt finansielt institut omregne dollar-beløbsgrænser beskrevet i kapitel 3-6 til en sådan valuta ved anvendelse af en offentliggjort spotkurs fastsat pr. den sidste dag i kalenderåret forud for det år, hvor det indberetningspligtige finansielle institut fastsætter saldoen eller værdien.

Dokumentationsbevis
§ 64

I relation til kapitel 3-6 omfatter dokumentationsbeviser hvert af de følgende:

 • 1) En hjemlandsattest udstedt af en relevant skatteembedsmand i det land, hvor betalingsmodtageren hævder at være hjemmehørende.

 • 2) Med hensyn til en fysisk person, enhver gyldig dokumentation udstedt af et autoriseret myndighedsorgan, der omfatter personens navn, og som typisk anvendes til identifikationsformål.

 • 3) Med hensyn til en enhed, enhver gyldig dokumentation udstedt af et autoriseret myndighedsorgan, der omfatter enhedens navn og enten adressen på dens hovedkontor i det land eller amerikanske territorium hvor den hævder at være hjemmehørende, eller det land eller amerikanske territorium, hvor enheden blev registreret eller oprettet.

 • 4) Med hensyn til en konto ført i en jurisdiktion med anti-hvidvaskregler, som er blevet godkendt af de amerikanske skattemyndigheder i forbindelse med en Qualified Intermediary-aftale, ethvert af dokumenterne, bortset fra IRS-blanket W-8 eller W-9, som der er henvist til i jurisdiktionens tillæg til Qualified Intermediary-aftalen til identifikation af fysiske personer eller enheder.

 • 5) Ethvert årsregnskab, tredjeparts kreditrapport, konkursbegæring eller rapport fra det amerikanske Securities and Exchange Commission.

Kapitel 8 Identifikation af den, der indberettes om
§ 65

Den, hvorom indberetning skal foretages efter §§ 67 og 68, skal til brug for indberetningen oplyse den indberetningspligtige om navn, adresse - ved udenlandsk adresse tillige hjemland - og personnummer (cpr-nummer) og amerikansk skatteydernummer. Har den pågældende ikke cpr-nummer, men cvr-nummer, oplyses cvr-nummer. Har den pågældende hverken cpr- eller cvr-nummer, oplyses SE-nummer. Har den pågældende heller ikke SE-nummer, oplyses i stedet fødselsdato.

Stk. 2 For selskaber, fonde, foreninger, dødsboer og lignende, der hverken har cpr-nummer, cvr-nummer, SE-nummer eller et amerikansk skatteydernummer, afgives identifikationsoplysningerne om formanden eller en anden person, der er berettiget til at handle på vegne af den, hvorom indberetning skal foretages.

Stk. 3 Kan det ikke afklares ved åbningen af en finansiel konto, hvorom der skal indberettes efter kapitel 9, hvem indberetningen skal foretages om, afgives de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger om den, som den indberetningspligtige har etableret retsforholdet med. Når det er afklaret, hvem indberetningen skal foretages om, afgives identifikationsoplysningerne om denne.

Stk. 4 Den, hvorom indberetning skal foretages, skal underrette den indberetningspligtige om ændringer i de afgivne identifikationsoplysninger inden 1 måned efter, at ændringen er sket.

Stk. 5 Ved afgivelse af identifikationsoplysninger skal der forevises fornøden legitimation.

§ 66

Med hensyn til indberetningspligtige konti, der er allerede eksisterende konti ført af et indberetningspligtigt finansielt institut, skal instituttet til brug for indberetninger vedrørende 2017 og efterfølgende år fremskaffe det amerikanske skatteydernummer for enhver specificeret amerikansk person, hvorom der skal indberettes, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Enhver specificeret amerikansk person, hvorom der skal indberettes, er forpligtet til på forespørgsel fra et indberetningspligtigt finansielt institut, jf. stk. 1, at meddele det finansielle institut sit amerikanske skatteydernummer i det omfang, vedkommende har et sådant.

Stk. 3 Har et indberetningspligtigt finansielt institut ikke, uanset stk. 1, fremskaffet det amerikanske skatteydernummer for enhver specificeret amerikansk person, hvorom der skal indberettes, til brug for indberetningerne vedrørende årene 2017-2019, kan det indberettende finansielle institut i stedet

 • 1) fremskaffe og vedrørende hvert af årene 2017-2019 indberette fødselsdato for enhver kontohaver og kontrollerende person, for hvem amerikanske skatteydernummer ikke indberettes,

 • 2) årligt anmode enhver kontohaver om at oplyse ethvert manglende amerikansk skatteydernummer og

 • 3) gennemføre en søgning af elektronisk søgbare data med henblik på fremskaffelse af ethvert manglende amerikansk skatteydernummer. Denne søgning skal være gennemført, inden det indberetningspligtige finansielle institut indberetter oplysninger vedrørende 2017.

Kapitel 9 Indberetning
§ 67

Indberetningspligtige finansielle institutter skal hvert år indberette følgende oplysninger om indberetningspligtige konti til Skatteforvaltningen:

 • 1) Navn, adresse, dansk cpr-, cvr- eller SE-nummer og amerikansk skatteydernummer for enhver specificeret amerikansk person, som er kontohaver af en sådan konto, og for så vidt angår en ikke-amerikansk enhed, som efter kapitel 3-7 bliver identificeret som havende en eller flere kontrollerende personer, der er specificerede amerikanske personer, tilsvarende oplysninger vedrørende sådanne kontrollerende personer.

 • 2) Kontonummeret, eller hvad der til praktiske formål svarer dertil, hvis et kontonummer ikke findes.

 • 3) Navn, Global Intermediary Identification Number (GIIN-nummer) og cvr- eller SE-nummer, jf. § 29, på det indberetningspligtige finansielle institut.

 • 4) Kontoens saldo eller værdi, herunder, for så vidt angår en forsikringsaftale med kontantværdi eller annuitetsaftale, kontantværdien eller tilbagekøbsværdien, ved udløbet af kalenderåret eller umiddelbart før lukningen, hvis kontoen er lukket i løbet af kalenderåret.

 • 5) For så vidt angår forvaltningskonti:

  • a) Det samlede bruttobeløb af renter, det samlede bruttobeløb af udbytter og det samlede bruttobeløb af anden indkomst genereret med hensyn til de aktiver, der findes på kontoen, når beløbene er betalt eller tilskrevet kontoen eller med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret.

  • b) Det samlede bruttoafkast ved salg eller indløsning af værdier, der er betalt eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret, når det indberetningspligtige finansielle institut har optrådt som værge, mægler, nominel ejer eller i øvrigt som repræsentant for kontohaveren.

 • 6) For så vidt angår indskudskonti det samlede bruttobeløb af renter betalt eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret.

 • 7) For så vidt angår konti, som ikke er omfattet af nr. 5 eller 6, det samlede bruttobeløb betalt til eller godskrevet kontohaveren med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret, for hvilket det indberetningspligtige finansielle institut er betalings- eller godskrivningsforpligtet, herunder det samlede beløb af eventuelle indløsningsbeløb betalt til kontohaveren i løbet af kalenderåret.

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 1, kan indberetningspligtige finansielle institutter undlade at indberette oplysninger om det amerikanske skatteydernummer for en relevant person eller enhed ved indberetning om allerede eksisterende konti, hvis et sådant skatteydernummer ikke er arkivført hos det indberetningspligtige finansielle institut, jf. dog § 66. I sådanne tilfælde skal indberetningen omfatte oplysninger fødselsdatoen for den relevante person, hvis det indberetningspligtige finansielle institut har arkivført en sådan.

§ 68

For årene 2015 og 2016 skal indberetningspligtige finansielle institutter hvert år indberette til Skatteforvaltningen om navnet på ethvert ikke-deltagende finansielt institut, hvortil det har foretaget betalinger vedrørende finansielle konti, herunder vedrørende konti ført af det ikke-deltagende finansielle institut for dets kunder, og det samlede beløb af sådanne betalinger.

§ 69

Indberetning skal ske senest den 1. maj i året efter det kalenderår, indberetningen vedrører. Er den 1. maj en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen den nærmest følgende hverdag.

Kapitel 10 Meddelelse af oplysninger mellem finansielle institutter
§ 70

Et indberetningspligtigt finansielt institut, som foretager en betaling til et ikke-deltagende finansielt institut af eller fungerer som mellemmand for en sådan betaling med amerikansk kilde, som er amerikansk kildeskattepligtig, skal videregive oplysninger til den umiddelbare betaler af en sådan betaling, der er nødvendige for, at indeholdelse og indberetning kan foregå, for så vidt angår betalingen.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse for indberetningspligtige finansielle institutter, som

 • 1) fungerer som en qualified intermediary ved anvendelsen af paragraf 1441 i den amerikanske Internal Revenue Code, som har valgt at påtage sig en umiddelbar indeholdelsesforpligtelse efter afsnit A, kapitel 3, i den amerikanske Internal Revenue Code, eller

 • 2) er et ikke-amerikansk interessentskab eller en ikke-amerikansk trust, som har indgået en indeholdelsesaftale med de amerikanske skattemyndigheder.

Kapitel 11 Tvangsbøder
§ 71

Hvis anmeldelse til registrering efter § 29 ikke foretages rettidigt, kan Skatteforvaltningen give pålæg om anmeldelse til registrering inden en fastsat frist og betaling af daglige tvangsbøder, der skal betales fra overskridelsen af fristen, og indtil pålægget efterkommes.

Kapitel 12 Straffebestemmelser
§ 72

Med bøde straffes det indberetningspligtige Finansielle institut, som forsætligt eller groft uagtsomt ikke rettidigt gennemfører procedurerne efter kapitel 3-7, undlader at opfylde sin indberetningspligt efter § 67 eller afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, medmindre højere straf er forskyldt efter skatteindberetningslovens § 58.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt giver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger i en egenerklæring, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven.

§ 73

Reglerne i skatteindberetningslovens §§ 60-63 gælder også for overtrædelser af bekendtgørelsen.

Kapitel 13 Ikrafttræden m.v.
§ 74

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 769 af 25. juni 2014 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA ophæves.