Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 334 af 26. marts 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 729 af 22. april 2021, bekendtgørelse nr. 514 af 25. april 2022, bekendtgørelse nr. 439 af 26. april 2023 og bekendtgørelse nr. 398 af 15. april 2024

I medfør af § 22, stk. 1 og 3, § 23, stk. 2, § 48, stk. 2 og 3, § 52, stk. 3, og § 59, stk. 2, i skatteindberetningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 8. januar 2024, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Definitioner
§ 1

Udtrykkene med stort begyndelsesbogstav i denne bekendtgørelse, skal tillægges den betydning, de har i henhold til dette kapitel.

Stk. 2 Ethvert andet begreb, som er defineret i OECD’s standard for automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti i skatteforhold (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters), som inkluderer kommentarerne til standarden, men ikke er defineret i denne bekendtgørelse, skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med standarden.

Indberettende finansielt institut
§ 2

Udtrykket »Indberettende finansielt institut« betyder et Finansielt institut i Danmark, der ikke er et ikke-indberettende finansielt institut.

Stk. 2 Udtrykket »Finansielt institut i Danmark« betyder

 • 1) et Finansielt institut, der er hjemmehørende i Danmark, med undtagelse af filialer af det pågældende Finansielle institut, der er beliggende uden for Danmark, og

 • 2) en filial af et Finansielt institut, der ikke er hjemmehørende i Danmark, hvis den pågældende filial er beliggende i Danmark.

Stk. 3 Udtrykket »Finansielt institut i en Deltagende jurisdiktion« betyder

 • 1) et Finansielt institut, der er hjemmehørende i en Deltagende jurisdiktion, undtagen en filial af det Finansielle institut, der er beliggende uden for en Deltagende jurisdiktion, og

 • 2) en filial af det Finansielle institut, der ikke er hjemmehørende i en Deltagende jurisdiktion, hvis filialen er beliggende i en Deltagende jurisdiktion.

§ 3

Et Finansielt institut er »hjemmehørende« i en Deltagende jurisdiktion, herunder Danmark, hvis det er underlagt lovgivningen i denne Deltagende jurisdiktion, hvilket vil sige, at den Deltagende jurisdiktion er i stand til at håndhæve det Finansielle instituts indberetningspligt. Generelt er et Finansielt institut, der har skattemæssigt hjemsted i en Deltagende jurisdiktion, underlagt lovgivningen i denne, og dermed er det et Finansielt institut i en Deltagende jurisdiktion.

Stk. 2 En trust, der er et Finansielt institut, uanset om det har skattemæssigt hjemsted i en Deltagende jurisdiktion, anses for at være underlagt en Deltagende jurisdiktions lovgivning, hvis en eller flere af dens forvaltere er hjemmehørende i denne Deltagende jurisdiktion, medmindre trusten indberetter alle de oplysninger, der skal indberettes i henhold til kapitel 9, for så vidt angår Indberetningspligtige konti, der føres af trusten, til en anden Deltagende jurisdiktion, fordi den har skattemæssigt hjemsted i denne anden Deltagende jurisdiktion.

Stk. 3 Hvis et Finansielt institut, bortset fra en trust, ikke har et skattemæssigt hjemsted, f.eks. fordi det betragtes som skattemæssigt transparent eller er beliggende i en jurisdiktion, som ikke har nogen indkomstskat, anses det for at være underlagt en Deltagende jurisdiktions lovgivning, og det er således et Finansielt institut i en Deltagende jurisdiktion, hvis

 • 1) det er registreret i henhold til den Deltagende jurisdiktions lovgivning,

 • 2) ledelsen, herunder den faktiske ledelse, har hjemsted i den Deltagende jurisdiktion, eller

 • 3) det er underlagt finansielt tilsyn i den Deltagende jurisdiktion.

Stk. 4 Når et Finansielt institut, bortset fra en trust, er hjemmehørende i to eller flere Deltagende jurisdiktioner, er dette Finansielle institut underlagt de forpligtelser til indberetning og passende omhu, der er gældende i den Deltagende jurisdiktion, hvori det fører den eller de Finansielle konti.

§ 4

En konto anses for at føres af et Finansielt institut på følgende måde:

 • 1) Hvis den Finansielle konto er en Forvaltningskonto: af det Finansielle institut, der har aktiverne på kontoen i forvaring, herunder et Finansielt institut, som opbevarer aktiver i instituttets eget navn på vegne af en Kontohaver i et sådant institut.

 • 2) Hvis den Finansielle konto er en Indskudskonto: af det Finansielle institut, der er forpligtet til at foretage betalinger vedrørende kontoen, undtagen en befuldmægtiget for et Finansielt institut, uanset om den befuldmægtigede er et Finansielt institut.

 • 3) Hvis den Finansielle konto er en andel i egenkapital eller gæld i det Finansielle institut, der udgør en Finansiel konto: af dette Finansielle institut.

 • 4) Hvis den Finansielle konto er en Forsikringsaftale med kontantværdi eller en Annuitetsaftale: af det Finansielle institut, der er forpligtet til at foretage betalinger vedrørende aftalen.

Stk. 2 For så vidt angår værdipapirer registreret i en dansk værdipapircentral som defineret i værdipapirhandelslovens kapitel 21, som ejes af eller gennem et eller flere andre Finansielle institutter, skal de relevante Finansielle konti behandles som ejet af sådanne andre Finansielle institutter, og sådanne andre Finansielle institutter vil være ansvarlige for enhver indberetning, der er påkrævet med hensyn til sådanne Finansielle konti. Dette hindrer dog ikke, at den pågældende værdipapircentral kan indberette på vegne af sådanne andre Finansielle institutter.

Stk. 3 Hvis en andel i en Investeringsenhed er ejet af eller gennem Personer, hvorom der ikke skal indberettes, vil Investeringsenheden ikke skulle indberette om andelen. Er andelen deponeret på en Forvaltningskonto i et Forvaltningsinstitut, vil Forvaltningsinstituttet skulle behandle andelen som et Finansielt aktiv i relation til denne bekendtgørelse.

§ 5

Udtrykket »Finansielt institut« betyder

 • 1) et Forvaltningsinstitut,

 • 2) et Indskudsinstitut,

 • 3) en Investeringsenhed eller

 • 4) et Specificeret forsikringsselskab.

§ 6

Udtrykket »Forvaltningsinstitut« (Custodial Institution) betyder en Enhed, der som en væsentlig del af sin forretningsvirksomhed besidder Finansielle aktiver for andres regning.

Stk. 2 En Enhed besidder Finansielle aktiver for andres regning som en væsentlig del af sin forretningsvirksomhed, hvis Enhedens bruttoindkomst, der kan henføres til besiddelse af Finansielle aktiver og dertil knyttede finansielle tjenesteydelser, svarer til eller overstiger 20 pct. af Enhedens bruttoindkomst i den korteste af følgende to perioder:

 • 1) Den treårige periode, som slutter den 31. december (eller den sidste dag af en regnskabsperiode, som ikke følger kalenderåret) forud for det år, hvor fastsættelsen sker.

 • 2) Den periode, Enheden har eksisteret.

§ 7

Udtrykket »Indskudsinstitut« (Depository Institution) betyder en Enhed, der accepterer indskud som et sædvanligt led i bankvirksomhed eller lignende forretningsvirksomhed.

§ 8

Udtrykket »Investeringsenhed« (Investment Entity) betyder følgende:

 • 1) En Enhed, der som led i forretningsvirksomhed hovedsageligt udfører en eller flere af følgende aktiviteter eller operationer for eller på vegne af en kunde:

  • a) Handel med pengemarkedsinstrumenter, dvs. checks, veksler, indskudsbeviser, derivater mv., valutaveksling, børs-, rente- og indeksinstrumenter, omsættelige værdipapirer eller råvareterminskontrakter.

  • b) Individuel og kollektiv porteføljeforvaltning.

  • c) Anden form for investering, administration eller forvaltning af Finansielle aktiver eller penge på vegne af andre personer.

 • 2) En Enhed, hvis bruttoindkomst hovedsageligt kan tilskrives investering, geninvestering eller handel med Finansielle aktiver, hvis Enheden forvaltes af en anden Enhed, som er et Indskudsinstitut, et Forvaltningsinstitut, et Specificeret forsikringsselskab eller en Investeringsenhed som beskrevet i nr. 1.

Stk. 2 En Enhed anses for som led i forretningsvirksomhed hovedsageligt at udføre en eller flere af de aktiviteter, der er beskrevet i stk. 1, nr. 1, eller en Enheds bruttoindkomst kan hovedsageligt tilskrives investering, geninvestering eller handel med Finansielle aktiver til de formål, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, hvis Enhedens bruttoindkomst, der kan henføres til de relevante aktiviteter, svarer til eller overstiger 50 pct. af Enhedens bruttoindkomst i den korteste af følgende to perioder:

 • 1) Den treårige periode, som slutter den 31. december i det år, der går forud for det år, hvor fastsættelsen sker.

 • 2) Den periode, Enheden har eksisteret.

Stk. 3 Udtrykket »Investeringsenhed« omfatter ikke en Enhed, som er en Aktiv NFE, fordi den pågældende Enhed opfylder en eller flere af betingelserne i § 47, nr. 4-7.

Stk. 4 Stk. 1-3 skal fortolkes på en måde, der er i overensstemmelse med ordlyden i definitionen af »Finansielt institut« i henstillingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (»Financial Action Task Force«).

§ 9

Udtrykket »Finansielt aktiv« omfatter følgende:

 • 1) Værdipapirer, som f.eks. kapitalandele i et aktieselskab, andele eller ejerinteresser i et interessentskab eller trust, der har udvidet ejerkreds eller er børsnoteret, obligationer, lånebeviser, gældsbreve eller tilsvarende gældsbeviser.

 • 2) Andele i et interessentskab, varer, swaps, som f.eks. renteswaps, valutaswaps, basisswaps, rentelofter, rentegulve, råvareswaps, aktieswaps, aktieindeksswaps og lignende aftaler.

 • 3) Forsikringsaftaler eller Annuitetsaftaler.

 • 4) Andele, herunder en futureskontrakt, en terminskontrakt eller en option, i værdipapirer, interessentskaber, varer, swaps, Forsikringsaftaler eller Annuitetsaftaler.

Stk. 2 Udtrykket »Finansielt aktiv« omfatter ikke en ikke-gældsbaseret, direkte andel i fast ejendom.

§ 10

Udtrykket »Specificeret forsikringsselskab« (Specified Insurance Company) betyder en Enhed, som er et forsikringsselskab (eller holdingselskab til et forsikringsselskab), som udsteder, eller er forpligtet til at foretage betalinger med hensyn til, en Forsikringsaftale med kontantværdi (Cash Value Insurance Contract) eller en Annuitetsaftale.

Ikke-indberettende finansielt institut
§ 11

Udtrykket »Ikke-indberettende finansielt institut« betyder et Finansielt institut, der er

 • 1) en Offentlig enhed, en International organisation eller en Centralbank, undtagen med hensyn til en betaling, der er afledt af en forpligtelse i forbindelse med en kommerciel finansiel aktivitet af en type, som udøves af et Specificeret forsikringsselskab, et Forvaltningsinstitut eller et Indskudsinstitut,

 • 2) en Pensionskasse med bred deltagelse, en Pensionskasse med begrænset deltagelse, en Pensionskasse tilhørende en Offentlig enhed, en International organisation eller en Centralbank eller en Kvalificeret kreditkortudsteder,

 • 3) visse andre pensionskasser m.v.,

 • 4) et Fritaget institut for kollektiv investering, eller

 • 5) en trust, i det omfang forvalteren af trusten er et Indberettende finansielt institut og indberetter alle oplysninger, der kræves indberettet i henhold til kapitel 9 for så vidt angår alle trustens Indberetningspligtige konti.

§ 12

Udtrykket »Offentlig enhed« betyder en jurisdiktions regering, en politisk underinddeling af jurisdiktion, hvilket omfatter stat, provins, region eller kommune, eller en myndighed eller anden institution, der ejes fuldt ud af en jurisdiktion eller af en eller flere af ovenstående Offentlig enheder. Denne kategori består af integrerende dele, kontrollerede enheder og politiske underinddelinger af en jurisdiktion.

Stk. 2 En »integrerende del« af en jurisdiktion betyder en person, en organisation, en myndighed, et kontor, en fond, en institution eller et andet organ, uanset betegnelsen, der udgør en styrende myndighed i en jurisdiktion. Det styrende organs nettoindtjening skal godskrives dets egen konto eller andre konti, der tilhører denne jurisdiktion, uden at nogen del kommer en privatperson til gode. En integrerende del omfatter ikke en fysisk person, der er regeringsrepræsentant, embedsmand eller administrator, som handler i privat eller personlig egenskab.

Stk. 3 En »kontrolleret enhed« betyder en Enhed, der i sin form er adskilt fra jurisdiktionen, eller som på anden vis udgør en særskilt juridisk enhed, forudsat at

 • 1) Enheden ejes fuldt ud og kontrolleres direkte af en eller flere offentlige Enheder eller gennem en eller flere kontrollerede enheder,

 • 2) Enhedens nettoindtjening godskrives dens egen konto eller konti, der tilhører en eller flere Offentlige enheder, uden at nogen del af indkomsten tilskrives en privatperson, og

 • 3) Enhedens aktiver ved opløsning tilfalder en eller flere Offentlige enheder.

Stk. 4 Indkomst kommer ikke privatpersoner til gode, hvis disse personer er de tilsigtede modtagere af et offentligt program, og programmets aktiviteter udføres over for offentligheden i almenhedens interesse eller vedrører forvaltningen af et offentligt tiltag. Uanset ovenstående anses indkomst imidlertid for at komme privatpersoner til gode, hvis indkomsten stammer fra anvendelsen af en Offentlig enhed til at udføre en erhvervsmæssig virksomhed, som f.eks. en kommerciel bankvirksomhed, som leverer finansielle tjenesteydelser til privatpersoner.

§ 13

Udtrykket »International organisation« betyder en international organisation eller en myndighed eller institution, der ejes fuldt ud heraf. Denne kategori omfatter enhver mellemstatslig organisation, herunder en overstatslig organisation,

 • 1) der hovedsagelig består af regeringer,

 • 2) der i praksis har en hjemstedsaftale eller en i alt væsentlighed tilsvarende aftale med Danmark, og

 • 3) hvorfra indkomsten ikke kommer privatpersoner til gode.

§ 14

Udtrykket »Centralbank« betyder en institution, der ved lov eller offentlig godkendelse er den øverste myndighed ud over jurisdiktionens regering selv, og som udsteder instrumenter, der skal sættes i omløb som valuta. Denne bank kan omfatte en institution, der er adskilt fra jurisdiktionens regering, uanset om den ejes helt eller delvist af jurisdiktionen.

§ 15

Udtrykket »Pensionskasse med bred deltagelse« betyder en fond, der er oprettet for at tilvejebringe pensionsydelser, invaliditetsydelser eller udbetalinger ved dødsfald, eller en kombination af disse, til modtagere, der er nuværende eller tidligere arbejdstagere, eller personer, som er udpeget af sådanne arbejdstagere, hos en eller flere arbejdsgivere, som modydelse for de leverede ydelser, forudsat at pensionskassen opfylder følgende betingelser:

 • 1) Pensionskassen har ikke har nogen modtager, der har ret til mere end 5 pct. af pensionskassens aktiver.

 • 2) Pensionskassen er underlagt offentlig regulering og indberetter oplysninger til skattemyndighederne.

 • 3) Pensionskassen opfylder mindst ét af følgende krav:

  • a) Pensionskassen er generelt fritaget for skat på investeringsindtægter, eller beskatningen af disse indtægter er udskudt, eller de beskattes med en nedsat sats på grund af dens status som pensionsordning.

  • b) Pensionskassen modtager mindst 50 pct. af sine samlede bidrag, bortset fra overførsler af aktiver fra andre ordninger som beskrevet i nærværende paragraf og §§ 16 og 17, eller fra pensionskonti som beskrevet i § 33, fra de finansierende arbejdsgivere.

  • c) Udlodninger eller udbetalinger fra pensionskassen er kun tilladt, når specifikke hændelser vedrørende pension, invaliditet eller dødsfald har fundet sted, undtagen overførsel af udlodninger til andre pensionskasser som beskrevet i nærværende paragraf og §§ 16 og 17 eller pensionskonti som beskrevet i § 33, eller der i modsat fald pålægges sanktioner på udlodninger eller udbetalinger, der foretages før disse specifikke hændelser.

  • d) Arbejdstagernes bidrag, undtagen visse tilladte supplerende bidrag, til pensionskassen er begrænset under henvisning til arbejdstagerens arbejdsindkomst eller må ikke på årsbasis overstige 303.000 kr., under anvendelse af reglerne i §§ 98-101 om kontosammenlægning og valutaomregning.

§ 16

Udtrykket »Pensionskasse med begrænset deltagelse« betyder en fond, der er oprettet for at tilvejebringe pensionsydelser, invaliditetsydelser eller udbetalinger ved dødsfald til modtagere, der er nuværende eller tidligere arbejdstagere, eller personer, som er udpeget af sådanne arbejdstagere, hos en eller flere arbejdsgivere, som modydelse for de leverede ydelser, forudsat at

 • 1) pensionskassen har færre end 50 deltagere,

 • 2) pensionskassen finansieres af en eller flere arbejdsgivere, som ikke er Investeringsenheder eller Passive NFE'er,

 • 3) arbejdstagerens og arbejdsgiverens bidrag til pensionskassen bortset fra overførsler af aktiver fra pensionskonti som beskrevet i § 33 er begrænset under henvisning til hhv. arbejdstagerens arbejdsindkomst og godtgørelse,

 • 4) deltagere, der ikke er hjemmehørende i den jurisdiktion, hvori pensionskassen er etableret, er ikke berettiget til mere end 20 pct. af pensionskassens aktiver, og

 • 5) pensionskassen er underlagt offentlig regulering og indberetter oplysninger til skattemyndighederne.

§ 17

Udtrykket »Pensionskasse tilhørende en Offentlig enhed, International organisation eller Centralbank« betyder en fond, der er oprettet af en Offentlig enhed, en International organisation eller en Centralbank for at tilvejebringe pensionsydelser, invaliditetsydelser eller udbetalinger ved dødsfald til modtagere eller deltagere, der er nuværende eller tidligere arbejdstagere, eller personer, som er udpeget af sådanne arbejdstagere, eller som hverken er nuværende eller tidligere arbejdstagere, hvis ydelserne til modtagerne eller deltagerne tilvejebringes som modydelse for personlige tjenesteydelser udført for den Offentlige enhed, den Internationale organisation eller Centralbanken.

§ 18

Udtrykket »Kvalificeret kreditkortudsteder« betyder et Finansielt institut, som opfylder følgende krav:

 • 1) Det Finansielle institut er udelukkende et Finansielt institut, fordi det er en kreditkortudsteder, som kun accepterer indskud, når en kunde foretager en betaling, der overstiger en debetsaldo på kortet, og overbetalingen ikke straks returneres til kunden.

 • 2) Det Finansielle institut gennemfører senest den 1. januar 2016 politikker og procedurer, der enten har til formål at forhindre, at en kunde foretager en overbetaling på over 341.000 kr., eller at sikre, at enhver overbetaling fra kunden ud over dette beløb tilbagebetales til kunden inden for 60 dage, i begge tilfælde under anvendelse af reglerne i §§ 98-101 om kontosammenlægning og valutaomregning. Fra og med den 1. maj 2018 er beløbsgrænsen i 1. pkt. 303.000 kr. I denne forbindelse henviser overbetaling fra kunden ikke til kreditsaldi for så vidt angår omtvistede betalinger, men omfatter kreditsaldi, der stammer fra returnering af varer.

§ 19

Ved »Visse andre pensionskasser m.v.« forstås følgende enheder i det omfang de ikke er omfattet af §§ 16-18:

§ 20

Udtrykket »Fritaget institut for kollektiv investering« betyder en Investeringsenhed, der er reguleret som et institut for kollektiv investering, forudsat at alle andele i investeringsinstituttet ejes af eller gennem fysiske personer eller Enheder, der ikke er Personer, hvorom der skal indberettes, undtagen en Passiv NFE med Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes.

Stk. 2 En Investeringsenhed, der er reguleret som et institut for kollektiv investering, opfylder også kravene i stk. 1 som et Fritaget institut for kollektiv investering, selv om investeringsinstituttet har udstedt fysiske ihændehaveraktier, forudsat at

 • 1) investeringsinstituttet ikke har udstedt og ikke udsteder nogen fysiske ihændehaveraktier efter den 31. december 2015,

 • 2) investeringsinstituttet inddrager alle sådanne aktier ved tilbagekøb,

 • 3) investeringsinstituttet udfører de procedurer for passende omhu, der er omhandlet i Kapitel 3-8, og indberetter de oplysninger, der skal indberettes med hensyn til sådanne aktier, når disse aktier fremvises til indløsning eller anden betaling, og

 • 4) investeringsinstituttet har indført politikker og procedurer, der skal sikre, at disse aktier indløses eller gøres uomsættelige hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden den 1. januar 2018.

Finansiel konto
§ 21

Udtrykket »Finansiel konto« betyder en konto, der føres af et Finansielt institut, herunder følgende:

 • 1) En Indskudskonto.

 • 2) En Forvaltningskonto.

 • 3) For så vidt angår en Investeringsenhed, enhver andel i egenkapital eller gæld i det Finansielle institut. Uanset det foranstående omfatter udtrykket »Finansiel konto« ikke nogen andel i egenkapital eller gæld i en Enhed, der er en Investeringsenhed, udelukkende fordi den yder investeringsrådgivning til og handler på vegne af, eller forvalter porteføljer for og handler på vegne af en kunde med henblik på investering, forvaltning eller administration af Finansielle aktiver, der er deponeret i kundens navn i et andet Finansielt institut end denne Enhed.

 • 4) For så vidt angår et Finansielt institut, der ikke er beskrevet i nr. 3, enhver andel i egenkapital eller gæld i det Finansielle institut, hvis denne type andel er oprettet med henblik på at undgå indberetning i overensstemmelse med kapitel 9.

 • 5) Enhver Forsikringsaftale med kontantværdi og enhver Annuitetsaftale, som er udstedt eller føres af et Finansielt institut, med undtagelse af en ikke-investeringstilknyttet, ikke-overdragelig umiddelbar livrente, der er udstedt til en fysisk person og tillægger en økonomisk værdi til pensions- eller invaliditetsydelsen, som indrømmes under en konto, som er en Undtaget konto.

Stk. 2 Udtrykket »Finansiel konto« omfatter ikke en konto, der er en Undtaget konto.

§ 22

Udtrykket »Indskudskonto« omfatter enhver forretningskonto, lønkonto, opsparingskonto, aftalekonto eller en konto, der er dokumenteret ved et indskudsbevis, opsparingsbevis, investeringsbevis, gældsbevis eller andet tilsvarende instrument, som føres af et Finansielt institut som et sædvanligt led i bankvirksomhed eller tilsvarende forretningsvirksomhed.

Stk. 2 En Indskudskonto omfatter også et beløb, som opbevares af et forsikringsselskab i henhold til en garanteret investeringskontrakt eller en tilsvarende aftale om at betale eller godskrive renter af beløbet.

§ 23

Udtrykket »Forvaltningskonto« betyder en konto, bortset fra en Forsikringsaftale eller Annuitetsaftale, der indeholder et eller flere Finansielle aktiver til fordel for en anden person.

§ 24

Udtrykket »Andel i egenkapital« betyder, for så vidt angår et interessentskab, der er et Finansielt institut, enten andel i kapital eller andel i overskud i interessentskabet.

Stk. 2 For så vidt angår en trust, der er et Finansielt institut, anses en Andel i egenkapital for at være besiddet af en person, der behandles som stifter eller berettiget i hele eller en del af trusten, eller en anden fysisk person, der udøver endelig effektiv kontrol over trusten. En Person, hvorom der skal indberettes, behandles som værende berettiget i en trust, hvis en sådan Person, hvorom der skal indberettes, har ret til at modtage direkte eller indirekte, f.eks. gennem en forvalter, en pligtmæssig udlodning eller kan modtage direkte eller indirekte en skønsmæssig udlodning fra trusten.

§ 25

Udtrykket »Forsikringsaftale« betyder en aftale, bortset fra en Annuitetsaftale, i henhold til hvilken udstederen accepterer at betale et beløb ved indtræden af en specificeret hændelse, der omfatter døds-, sygdoms-, ulykkes-, ansvars- eller ejendomsrisiko.

§ 26

Udtrykket »Annuitetsaftale« betyder en aftale, i henhold til hvilken udstederen accepterer at foretage udbetalinger i en tidsperiode, der helt eller delvis bestemmes under hensyn til en eller flere fysiske personers forventede levetid.

Stk. 2 Udtrykket »Annuitetsaftale« omfatter også en aftale, der anses for en Annuitetsaftale i henhold til lov, forskrift eller praksis i den jurisdiktion, hvor aftalen er udstedt, og i henhold til hvilken udstederen accepterer at foretage betalinger i en årrække.

§ 27

Udtrykket »Forsikringsaftale med kontantværdi« betyder en Forsikringsaftale, bortset fra en genforsikringsaftale for regresansvar mellem to forsikringsselskaber, som har en Kontantværdi.

§ 28

Udtrykket »Kontantværdi« betyder det største af følgende to beløb:

 • 1) Det beløb, som forsikringstageren er berettiget til at modtage ved opsigelse eller udløb af aftalen, bestemt uden nedsættelse for en eventuel betaling i forbindelse med opsigelse eller forsikringspolicelån.

 • 2) Det beløb, som forsikringstageren kan låne i henhold til eller under hensyn til aftalen.

Stk. 2 Uanset det foranstående omfatter udtrykket »Kontantværdi« ikke et beløb, som skal betales i henhold til en Forsikringsaftale

 • 1) alene som følge af, at en person, som er forsikret i henhold til en livsforsikringsaftale, er afgået ved døden,

 • 2) i form af personskade- eller sygdomsydelser eller anden ydelse, der erstatter et økonomisk tab ved indtræden af den hændelse, der er forsikret mod,

 • 3) i form af tilbagebetaling af en tidligere indbetalt præmie fratrukket udgifter til forsikringsgebyrer, uanset om de er opkrævet eller ej, i henhold til en Forsikringsaftale, bortset fra en investeringstilknyttet livsforsikrings- eller annuitetsaftale, som følge af annullering eller udløb af aftalen, nedsættelse af risikoeksponering i aftalens dækningsperiode, eller som følge af rettelse af posteringsfejl eller anden lignende fejl vedrørende aftalens præmie,

 • 4) som en udlodning til forsikringstager, undtagen udlodning i forbindelse med udløb, såfremt udlodningen vedrører en Forsikringsaftale, i henhold til hvilken kun de ydelser, der er beskrevet i nr. 2, skal udbetales, eller

 • 5) i form af tilbagebetaling af en forudbetalt præmie eller et præmiedepositum for en Forsikringsaftale, for hvilken præmien skal betales mindst én gang årligt, hvis beløbet for forskudspræmien eller præmiedepositummet ikke overstiger den næste årlige præmie, der skal betales i henhold til aftalen.

§ 29

Udtrykket »Allerede eksisterende konto« betyder følgende:

 • 1) En Finansiel konto, som føres af et Indberettende finansielt institut pr. 31. december 2015.

 • 2) En Finansiel konto tilhørende en Kontohaver, uanset hvilken dato en sådan Finansiel konto blev åbnet, såfremt

  • a) kontohaveren også har en Finansiel konto, der er en Allerede eksisterende konto i medfør af nr. 1, i det Indberettende finansielle institut, eller i en Tilknyttet enhed i Danmark,

  • b) det Indberettende finansielle institut og eventuelt den Tilknyttede enhed i Danmark behandler begge de ovennævnte Finansielle konti og Kontohaverens eventuelle andre Finansielle konti, der anses for Allerede eksisterende konti i henhold til nærværende nummer, som en enkelt Finansiel konto med henblik på opfyldelsen af de standarder for krav til viden, der er omhandlet i § 94 og med henblik på beregningen af saldoen eller værdien af de Finansielle konti, når beløbsgrænserne på kontiene anvendes,

  • c) det Indberettende finansielle institut for så vidt angår en Finansiel konto, der er omfattet af AML/KYC- procedurer, er berettiget til at opfylde sådanne AML/KYC-procedurer for den finansielle konto ved at benytte de AML/KYC-procedurer, der er gennemført for den Allerede eksisterende konto beskrevet i nr. 1, og

  • d) åbningen af den Finansielle konto ikke kræver, at Kontohaveren forelægger nye, supplerende eller ændrede kundeoplysninger, undtagen som følge af dette direktiv.

§ 30

Udtrykket »Ny konto« betyder en Finansiel konto, der føres af et Indberettende finansielt institut og er oprettet den 1. januar 2016 eller senere, medmindre den opfattes som en Allerede eksisterende konto i henhold til § 29, nr. 2.

§ 31

Udtrykket »Allerede eksisterende personkonto« betyder en Allerede eksisterende konto, som tilhører en eller flere fysiske personer.

Stk. 2 Udtrykket »Ny personkonto« betyder en Ny konto, som tilhører en eller flere fysiske personer.

Stk. 3 Udtrykket »Allerede eksisterende enhedskonto« betyder en Allerede eksisterende konto, som tilhører en eller flere Enheder.

Stk. 4 Udtrykket »Lavværdikonto« betyder en Allerede eksisterende personkonto med en samlet saldo eller værdi pr. 31. december 2015, der ikke overstiger 6,83 mio. kr.

Stk. 5 Udtrykket »Højværdikonto« betyder en Allerede eksisterende personkonto med en samlet saldo eller værdi pr. 31. december 2015 eller 31. december i et hvilket som helst senere år, der overstiger 6,83 mio. kr. Fra og med kalenderåret 2018 er beløbsgrænsen i 1. pkt. 6,06 mio. kr.

Stk. 6 Udtrykket »Ny enhedskonto« betyder en Ny konto, som tilhører en eller flere Enheder.

§ 32

Udtrykket »Konto, der er undtaget« betyder en af de konti, som er nævnt i §§ 33-39.

§ 33

En pensionskonto, der opfylder følgende krav, er en »Konto, der er undtaget«:

 • 1) Kontoen er reguleret som en personlig pensionskonto eller indgår i en registreret eller reguleret pensionsordning for udbetaling af pensionsydelser, herunder invaliditetsydelser eller udbetalinger ved dødsfald.

 • 2) Kontoen er skattebegunstiget, hvilket vil sige, at bidrag til kontoen, som ellers ville være skattepligtige, er fradragsberettigede eller fratrækkes Kontohaverens bruttoindkomst eller beskattes til en reduceret sats, eller beskatning af investeringsindkomst fra kontoen udskydes eller beskattes til en reduceret sats.

 • 3) Kontooplysningerne skal indberettes til skattemyndighederne.

 • 4) Udbetalinger er betinget af opnåelse af en bestemt pensionsalder, invaliditet eller dødsfald, eller der i modsat fald pålægges der sanktioner på udbetalinger, der foretages før disse specifikke hændelser.

 • 5) Enten

  • a) de årlige bidrag er begrænset til 303.000 kr. eller derunder, eller

  • b) det bidrag, der må indbetales til kontoen i løbet af en levetid, er begrænset til 6,06 mio. kr. eller derunder, i begge tilfælde under anvendelse af reglerne i §§ 98-101 om kontosammenlægning og valutaomregning.

Stk. 2 En Finansiel konto, der i øvrigt opfylder kravene i stk. 1, nr. 5, vil også opfylde disse krav, selv om en sådan Finansiel konto måtte modtage aktiver eller midler, der overføres fra en eller flere Finansielle konti, der opfylder kravene i nærværende paragraf eller § 34, eller fra en eller flere pensionskasser, der opfylder et af kravene i §§ 15-17.

§ 34

En konto, der opfylder følgende krav, er en »Konto, der er undtaget«:

 • 1) Kontoen er reguleret som et investeringsinstrument til andre formål end pension og handles regelmæssigt på et etableret værdipapirmarked, eller kontoen er reguleret som et opsparingsinstrument til andre formål end pension.

 • 2) Kontoen er skattebegunstiget, hvilket vil sige, at bidrag til kontoen, som ellers ville være skattepligtige, er fradragsberettigede eller fratrækkes Kontohaverens bruttoindkomst eller beskattes til en reduceret sats, eller beskatning af investeringsindkomst fra kontoen udskydes eller beskattes til en reduceret sats.

 • 3) Udbetalinger er betinget af, at bestemte kriterier vedrørende formålet med investerings- eller opsparingskontoen opfyldes, som f.eks. udbetaling af uddannelsesmæssige ydelser eller sygesikringsydelser, eller der i modsat fald pålægges der sanktioner på udbetalinger, der foretages, før disse kriterier er opfyldt.

 • 4) De årlige bidrag er begrænset til 303.000 kr. eller derunder under anvendelse af reglerne i §§ 98-101 om kontosammenlægning og valutaomregning.

Stk. 2 En Finansiel konto, der i øvrigt opfylder kravene i stk. 1, nr. 4, vil også opfylde disse krav, selv om en sådan Finansiel konto måtte modtage aktiver eller midler, der overføres fra en eller flere Finansielle konti, der opfylder kravene i nærværende paragraf eller § 33, eller fra en eller flere pensionskasser, der opfylder et af kravene i §§ 15-17.

§ 35

En livsforsikringsaftale med en dækningsperiode, der udløber, inden den forsikrede person fylder 90 år, er en »Konto, der er undtaget«, forudsat at aftalen opfylder følgende krav:

 • 1) Periodiske præmier, som ikke mindskes over tid, betales mindst en gang om året i den periode, aftalen er gældende, eller indtil den forsikrede fylder 90 år, alt efter hvilken periode der er kortest.

 • 2) Aftalen har ingen aftaleværdi, som en person kan få adgang til, ved udbetaling, lån eller på anden måde, uden at bringe aftalen til ophør.

 • 3) Det beløb, bortset fra en udbetaling ved dødsfald, der skal betales ved aftalens annullering eller ophør, kan ikke overstige de samlede betalte præmier for aftalen, fratrukket de samlede udgifter i forbindelse med død og sygdom, uanset om de faktisk blev pålagt eller ej, for den eller de perioder, hvor aftalen har løbet, og eventuelle beløb, der er betalt forud for aftalens annullering eller ophør.

 • 4) Aftalen tilhører ikke en erhverver mod vederlag.

§ 36

En konto, som udelukkende tilhører et bo, er en »Konto, der er undtaget«, såfremt dokumentationen for en sådan konto indeholder en kopi af afdødes testamente eller dødsattest.

§ 37

En konto, der er oprettet i forbindelse med et af følgende forhold, er en »Konto, der er undtaget«:

 • 1) Retsafgørelse eller dom.

 • 2) Salg, bytte, leje eller leasing af fast ejendom eller løsøre, forudsat at kontoen opfylder følgende krav:

  • a) Kontoen er finansieret udelukkende med en udbetaling, et forskud eller et depositum på et passende beløb for at sikre en forpligtelse, der er direkte forbundet med transaktionen, eller en lignende betaling eller finansieres med et Finansielt aktiv, som er deponeret på kontoen i forbindelse med salg, bytte eller leasing af ejendommen eller ejendelene.

  • b) Kontoen er oprettet og anvendes udelukkende til at sikre køberens forpligtelse til at betale købsprisen for ejendommen eller ejendelene, sælgerens forpligtelse til at afholde alle eventuelle forpligtelser eller leasinggivers eller leasingtagers forpligtelse til at betale for eventuelle skader, der berører den leasede ejendom eller de leasede ejendele som aftalt i forbindelse med leasingen.

  • c) Kontoens aktiver, herunder afkastet heraf, udbetales eller på anden måde fordeles til køber, sælger, leasinggiver eller leasingtager, herunder for at opfylde denne persons forpligtelser, når ejendommen eller ejendelene sælges, byttes eller overdrages, eller lejemålet ophører.

  • d) Kontoen er ikke en margenkonto eller lignende konto oprettet i forbindelse med salg eller bytte af et Finansielt aktiv.

  • e) Kontoen er ikke forbundet med en konto, der er beskrevet i § 38.

 • 3) Et Finansielt instituts forpligtelse til, når det yder et lån med sikkerhed i fast ejendom, at hensætte en del af betalingen udelukkende med det formål at gøre det muligt at betale skatter eller forsikringer i forbindelse med den faste ejendom på et senere tidspunkt.

 • 4) Et Finansielt instituts forpligtelse til udelukkende at lette betalingen af skatter på et senere tidspunkt.

§ 38

Indskudskonto, der opfylder følgende krav, er en »Konto, der er undtaget«:

 • 1) Kontoen eksisterer udelukkende, fordi en kunde foretager en betaling ud over en debetsaldo på et kreditkort eller en anden revolverende kreditfacilitet, og overbetalingen ikke straks returneres til kunden.

 • 2) Det Finansielle institut gennemfører senest den 1. januar 2016 politikker og procedurer, der enten har til formål at forhindre, at en kunde foretager en overbetaling på over 341.000 kr., eller at sikre, at enhver overbetaling fra kunden ud over dette beløb tilbagebetales til kunden inden for 60 dage, i begge tilfælde under anvendelse af reglerne i §§ 98-101 om valutaomregning. Fra og med den 1. maj 2018 er beløbsgrænsen i 1. pkt. 303.000 kr. I denne forbindelse henviser overbetaling fra kunden ikke til kreditsaldi for så vidt angår omtvistede betalinger, men omfatter kreditsaldi, der stammer fra returnering af varer.

§ 39

Følgende konti anses for »Konti, der er undtaget«:

Stk. 2 Undtagelsen i stk. 1 fritager ikke for den generelle indberetningspligt efter pensionsbeskatningslovens kapitel 1.

Indberetningspligtig konto
§ 40

Udtrykket »Indberetningspligtig konto« betyder en Finansiel konto, som føres af et Indberettende finansielt institut, og som ejes af en eller flere Personer, hvorom der skal indberettes, eller af en Passiv NFE med en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes, forudsat at den er blevet identificeret som sådan i henhold til de procedurer for passende omhu, der beskrives i kapitel 3-8.

Stk. 2 Udtrykket en »Konto med tilknytning til udlandet, Færøerne eller Grønland« betyder en Finansiel konto, som føres af et Indberettende finansielt institut, og som ejes af en eller flere Personer i udlandet, Færøerne eller Grønland, eller af en Passiv NFE med en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer i udlandet, Færøerne eller Grønland, forudsat at den er blevet identificeret som sådan i henhold til de procedurer for passende omhu, der beskrives i kapitel 3-8.

§ 41

Udtrykket »Person, hvorom der skal indberettes« betyder en Person i en Deltagende jurisdiktion, som ikke er

 • 1) et selskab, hvis aktier regelmæssigt handles på et eller flere etablerede værdipapirmarkeder,

 • 2) et selskab, der er en Tilknyttet enhed til et selskab, der er beskrevet i nr. 1,

 • 3) en Offentlig enhed,

 • 4) en International organisation,

 • 5) en Centralbank eller

 • 6) et Finansielt institut.

§ 42

Udtrykket »Person i en Deltagende jurisdiktion« betyder en fysisk person eller en Enhed, der er hjemmehørende i en anden Deltagende jurisdiktion i henhold til skattelovgivningen i denne jurisdiktion, eller et bo efter en afdød person, der var hjemmehørende i en anden Deltagende jurisdiktion.

Stk. 2 Udtrykket »Person i udlandet, Færøerne eller Grønland« betyder med hensyn til hver jurisdiktion en fysisk person eller en Enhed, der er hjemmehørende i udlandet, Færøerne eller Grønland i henhold til skattelovgivningen i den pågældende jurisdiktion, eller et bo efter en afdød person, der var hjemmehørende i udlandet, Færøerne eller Grønland.

Stk. 3 Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 skal en Enhed som f.eks. et interessentskab, et kommanditselskab eller lignende juridisk ordning, der ikke har noget skattemæssigt hjemsted, betragtes som hjemmehørende i den jurisdiktion, hvor stedet for dens faktiske ledelse er beliggende.

Stk. 4 Ved anvendelsen af stk. 3 anses en juridisk person eller en juridisk ordning for en lignende juridisk ordning, hvis den ikke betragtes som en skattepligtig Enhed i en Deltagende jurisdiktion i henhold til den pågældende jurisdiktions skattelovgivning. En trust, der er en Passiv NFE, anses, men henblik på at undgå dobbelt indberetning, ikke for at være en lignende juridisk ordning.

§ 43

Udtrykket »Deltagende jurisdiktion« betyder følgende:

 • 1) En anden EU-medlemsstat.

 • 2) En anden jurisdiktion,

  • a) med hvilken Danmark har indgået en aftale om, at denne jurisdiktion vil tilvejebringe de oplysninger, der er anført i kapitel 9, og

  • b) der er opført i liste B i bilag 1 til denne bekendtgørelse og meddelt Europa-Kommissionen.

 • 3) En anden jurisdiktion,

  • a) med hvilken EU har indgået en aftale om, at denne jurisdiktion vil tilvejebringe de oplysninger, der er anført i kapitel 9, og

  • b) der er opført på en liste, der offentliggøres af Europa-Kommissionen.

Stk. 2 Jurisdiktionerne omfattet af stk. 1, nr. 1 og 3, er angivet i liste A i bilag 1.

§ 44

Udtrykket »Kontrollerende personer« betyder fysiske personer, der udøver kontrol over en Enhed.

Stk. 2 For så vidt angår trusts betyder dette udtryk stifter(e), forvalter(e), (eventuel) protektor(er), de(n) begunstigede eller klasse(r) af begunstigede og en eller flere andre fysiske personer, der i sidste instans udøver reel kontrol over trusten, og for så vidt angår en anden juridisk ordning end en trust betyder udtrykket personer i tilsvarende eller lignende stilling.

Stk. 3 Udtrykket »Kontrollerende personer« betyder de fysiske personer, der udøver kontrol over en Enhed. For så vidt angår trusts betyder dette udtryk stifter(e), forvalter(e), eventuel(le) protektor(er), de(n) begunstigede eller klasse(r) af begunstigede og en eller flere andre fysiske personer, der i sidste instans udøver reel kontrol over trusten, og for så vidt angår en anden juridisk ordning end en trust betyder udtrykket personer i tilsvarende eller lignende stilling. Udtrykket »Kontrollerende personer« skal fortolkes i overensstemmelse med begrebet »reelle ejere« i hvidvasklovens § 2, stk. 9, og på en måde, der er i overensstemmelse med henstillingerne fra Financial Action Task Force.

§ 45

Udtrykket »NFE« (ikke-finansiel enhed – Non Financial Entity) betyder en Enhed, som ikke er et Finansielt institut.

§ 46

Udtrykket »Passiv NFE« betyder

 • 1) en NFE, der ikke er en aktiv NFE, eller

 • 2) en Investeringsenhed beskrevet i § 8, stk. 1, nr. 2, der ikke er et Finansielt institut i en Deltagende jurisdiktion.

§ 47

Udtrykket »Aktiv NFE« betyder en NFE, der opfylder et af følgende kriterier:

 • 1) Mindre end 50 pct. af NFE'ens bruttoindkomst for det foregående kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode er passiv indkomst, og mindre end 50 pct. af de aktiver, der ejes af NFE'en i det foregående kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode, er aktiver, som genererer eller ejes med henblik på at generere passiv indkomst.

 • 2) Aktierne i NFE'en handles regelmæssigt på et etableret værdipapirmarked, eller NFE'en er en Tilknyttet enhed til en Enhed, hvis aktier regelmæssigt handles på et etableret værdipapirmarked.

 • 3) NFE'en er en Offentlig enhed, en International organisation, en Centralbank eller en Enhed, der ejes fuldt ud af en eller flere af ovenstående.

 • 4) Praktisk taget alle aktiviteterne i NFE'en består i at eje, helt eller delvist, den udstedte beholdning af aktier i, eller yde finansiering og tjenesteydelser til, et eller flere datterselskaber, der driver anden handel eller forretningsvirksomhed end virksomhed som Finansielt institut, bortset fra, at en Enhed ikke er kvalificeret til denne status, hvis Enheden fungerer som eller foregiver at være en investeringsfond, som f.eks. en private equity-fond, venturekapitalfond, leveraged buyout-fond eller et investeringsinstrument, der har til formål at erhverve eller finansiere selskaber og derefter eje aktieposter i disse selskaber som anlægsaktiver til investeringsformål.

 • 5) NFE'en driver endnu ikke forretningsvirksomhed og har ingen tidligere driftshistorie, men investerer kapital i aktiver med det formål at drive anden forretningsvirksomhed end virksomhed som Finansielt institut, forudsat at NFE'en ikke er berettiget til denne undtagelse efter den dato, der ligger 24 måneder efter datoen for den oprindelige oprettelse af NFE'en.

 • 6) NFE'en har ikke været et Finansielt institut i de seneste fem år og er i færd med at afvikle sine aktiver eller er ved at omorganisere sig med det formål at fortsætte eller genoptage driften af anden forretningsvirksomhed end virksomhed som Finansielt institut.

 • 7) NFE'en er hovedsageligt beskæftiget med finansiering og hedgingtransaktioner med eller for Tilknyttede enheder, der ikke er Finansielle institutter, og yder ikke finansiering eller hedgingydelser til nogen Enhed, der ikke er en Tilknyttet enhed, forudsat at den gruppe af sådanne Tilknyttede enheder hovedsagelig driver anden forretningsvirksomhed end virksomhed som Finansielt institut.

 • 8) NFE'en opfylder alle følgende krav:

  • a) Den er etableret og drives i den jurisdiktion, hvor den er hjemmehørende, udelukkende til religiøse, velgørende, videnskabelige, kunstneriske, kulturelle, sports- eller uddannelsesmæssige formål, eller den er etableret og drives i den jurisdiktion, hvor den er hjemmehørende, og er en faglig organisation, et erhvervsforbund, et handelskammer, en arbejdsmarkedsorganisation, en landbrugs- eller havebrugsorganisation, en borgerforening eller en organisation, der udelukkende drives til fremme af social velfærd.

  • b) Den er fritaget for indkomstskat i den jurisdiktion, hvor den er hjemmehørende.

  • c) Den har ingen aktionærer eller medlemmer, der har ejerskab eller retmæssig andel i dens indkomst eller aktiver.

  • d) Den gældende ret i den jurisdiktion, hvor NFE'en er hjemmehørende, eller NFE'ens stiftelsesdokumenter tillader ikke nogen del af NFE'ens indkomst eller aktiver at blive udloddet til, eller anvendt til fordel for, en privatperson eller ikke-velgørende Enhed, bortset fra, hvad der følger af udøvelsen af NFE'ens velgørende aktiviteter, eller som betaling af et rimeligt vederlag for leverede tjenesteydelser, eller som betaling, der repræsenterer den rimelige markedsværdi af ejendom eller ejendele, som NFE'en har købt.

  • e) Den gældende ret i den jurisdiktion, hvor NFE'en er hjemmehørende, eller NFE'ens stiftelsesdokumenter kræver, at alle NFE'ens aktiver ved enhedens likvidation eller opløsning skal udloddes til en Offentlig enhed eller anden nonprofitorganisation eller tilfalde regeringen i den jurisdiktion, hvor NFE'en er hjemmehørende, eller en politisk underafdeling deraf.

Stk. 2 Passiv indkomst omfatter følgende elementer, som indgår i bruttoindkomsten:

 • 1) Udbytte.

 • 2) Renter.

 • 3) Indkomst svarende til renter.

 • 4) Leje og royalties, bortset fra leje og royalties oppebåret som led i aktiv drift af en virksomhed, der i det mindste delvist udføres af medarbejdere i NFE’en.

 • 5) Annuitetsydelser.

 • 6) Nettogevinst ved salg eller udveksling af finansielle aktiver, der giver anledning til den tidligere beskrevne passive indkomst.

 • 7) Nettogevinst fra transaktioner (herunder futures, forwarders, optioner og lignende transaktioner) i enhver type af finansielle aktiver.

 • 8) Nettogevinst på valuta.

 • 9) Nettoindkomst fra swaps.

 • 10) Beløb modtaget efter Forsikringsaftaler med kontantværdi.

Stk. 3 Uanset stk. 2 omfatter passiv indkomst ikke, når der er tale om en NFE, der regelmæssigt fungerer som forhandler af finansielle aktiver, enhver indkomst fra enhver transaktion, der indgås i normal handel i en sådan forhandlers virksomhed som forhandler.

Diverse
§ 48

Udtrykket »Kontohaver« betyder den person, som det Finansielle institut, der fører kontoen, har opført eller identificeret som ejer af en Finansiel konto.

Stk. 2 En person, som ikke er et Finansielt institut, og som ejer en Finansiel konto til fordel for eller for regning af en anden person som befuldmægtiget, depositar, forvalter, underskriftsberettiget, investeringsrådgiver eller mellemmand, betragtes ikke som indehaver af kontoen, og denne anden person betragtes som indehaver af kontoen.

Stk. 3 For så vidt angår en Forsikringsaftale med kontantværdi eller en Annuitetsaftale er Kontohaver enhver person, der er berettiget til at få Kontantværdien eller til at ændre den begunstigede efter aftalen. Hvis ingen person kan få Kontantværdien eller kan ændre den begunstigede, er Kontohaver enhver person, der er nævnt som ejer i aftalen, og enhver person med en personlig ret til betalinger i henhold til aftalens betingelser. Når udbetalinger i henhold til en Forsikringsaftale med kontantværdi eller en Annuitetsaftale påbegyndes, skal enhver person, der er berettiget til at modtage en betaling i henhold til aftalen, betragtes som Kontohaver.

§ 49

Udtrykket »AML/KYC-procedurer« betyder et Indberettende finansielt instituts procedurer for passende omhu i forhold til kunder i henhold til hvidvaskloven eller tilsvarende krav, som dette Indberettende finansielle institut er underlagt.

§ 50

Udtrykket »Enhed« betyder en juridisk person eller en juridisk ordning såsom et selskab, et interessentskab, en trust eller en fond.

§ 51

En Enhed er en »Tilknyttet enhed« til en anden Enhed, hvis

 • 1) en af Enhederne kontrollerer den anden Enhed,

 • 2) de to Enheder er under fælles kontrol, eller

 • 3) de to Enheder er Investeringsenheder som beskrevet i § 8, stk. 1, nr. 2, er under fælles forvaltning, og denne forvaltning opfylder forpligtelserne for passende omhu for sådanne Investeringsenheder.

Stk. 2 Ved anvendelsen af stk. 1 omfatter kontrol direkte eller indirekte ejerskab af mere end 50 pct. af stemmerne og værdien i en Enhed.

§ 52

Udtrykket »Skatteydernummer« betyder en Skattepligtigs identifikationsnummer, eller hvad der til praktiske formål svarer dertil i mangel af et Skatteydernummer.

§ 53

Udtrykket »Bevisdokument« omfatter en eller flere af følgende:

 • 1) En hjemlandsattest udstedt af et autoriseret myndighedsorgan, som f.eks. en statslig myndighed, et andet offentligt organ eller en kommune, i den jurisdiktion, hvori betalingsmodtageren hævder at være hjemmehørende.

 • 2) Med hensyn til en fysisk person: Enhver gyldig dokumentation udstedt af et autoriseret myndighedsorgan, som f.eks. en statslig myndighed, et andet offentligt organ eller en kommune, der omfatter personens navn, og som typisk anvendes til identifikationsformål.

 • 3) Med hensyn til en Enhed: Enhver gyldig dokumentation udstedt af et autoriseret myndighedsorgan, som f.eks. en statslig myndighed, et andet offentligt organ eller en kommune, der omfatter Enhedens navn og enten adressen på dens hovedkontor i den jurisdiktion, hvor den hævder at være hjemmehørende, eller den jurisdiktion, hvor Enheden blev registreret eller oprettet.

 • 4) Et revideret årsregnskab, en tredjeparts kreditrapport, en konkursbegæring eller en rapport fra en værdipapirtilsynsmyndighed.

Stk. 2 Adressen på Enhedens hovedkontor er normalt det sted, hvor den faktiske ledelse er beliggende. Adressen på et Finansielt institut, hvor Enheden fører en konto, en postboks eller en adresse, der udelukkende anvendes til postforsendelse, er ikke adressen på Enhedens hovedkontor, medmindre en sådan adresse er den eneste adresse, der anvendes af Enheden og fremstår som Enhedens registrerede adresse i Enhedens oprettelsesdokumenter. Endvidere er en adresse, der er opgivet med instrukser om at opbevare al post til den pågældende adresse, ikke adressen på Enhedens hovedkontor.

Stk. 3 Med hensyn til en Allerede eksisterende enhedskonto kan Indberettende finansielle institutter som Bevisdokument anvende enhver klassificering i det Indberettende finansielle instituts arkiver på Kontohaveren, som er fastlagt på grundlag af et standardiseret branchekodesystem, som er registreret af det Indberettende finansielle institut i overensstemmelse med dets normale forretningspraksis med henblik på AML/KYC-procedurer eller andre reguleringsmæssige formål, bortset fra skattemæssige formål, og som er foretaget af det Indberettende finansielle institut inden den dato, hvor den Finansielle konto er klassificeret som en Allerede eksisterende konto, forudsat at det Indberettende finansielle institut ikke ved eller ikke har grund til at vide, at en sådan klassificering er forkert eller upålidelig.

Stk. 4 Udtrykket »Standardiseret branchekodesystem« betyder et kodesystem, der anvendes til at klassificere virksomheder efter virksomhedstype til andre formål end skattemæssige formål.

Kapitel 2 Registrering
§ 54

Indberettende finansielle institutter skal senest 8 dage efter indtræden i status som Indberettende finansielt institut foretage anmeldelse herom til Skatteforvaltningen, medmindre det Indberettende finansielle institut alene fører Konti, der er undtaget, er et helejet datterselskab af et sådant Indberettende finansielt institut og ikke fører andre Finansielle konti end ejerandele ejet heraf, eller er en Investeringsenhed, hvor samtlige andele i egenkapital eller gæld i Enheden er omfattet af § 21, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

Stk. 2 Anmeldelsen kan enten foretages på en særlig blanket, der kan rekvireres hos Skatteforvaltningen, eller elektronisk efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

Stk. 3 Tvivl om, hvorvidt en virksomhed er et Indberettende finansielt institut, fritager ikke for anmeldelse. Anmeldelsen skal i disse tilfælde vedlægges en redegørelse for den anmeldelsespligtiges virksomhed, hvorefter Skatteforvaltningen træffer afgørelse om registrering.

Stk. 4 Ved anmeldelsen skal det Indberettende finansielle institut give oplysning om

 • 1) navn, adresse og hjemstedskommune,

 • 2) dets cvr-nummer, eller, hvis det ikke har et cvr-nummer, registreringsnummer i Skatteforvaltningens Erhvervssystem (SE-nummer),

 • 3) dato for indtræden i status som Indberettende finansielt institut og

 • 4) karakteren af indberetningspligten.

Stk. 5 Er det Indberettende finansielle institut hverken registreret med cvr-nummer eller SE-nummer, foretages en registrering i et af disse registre.

Stk. 6 Efter registreringen sender Skatteforvaltningen et registreringsbevis indeholdende de registrerede oplysninger til det Indberettende finansielle institut.

Stk. 7 Indtræder der efter registreringen ændring i de meddelte oplysninger, herunder ophør af status som Indberettende finansielt institut, eller konstateres der fejl i de registrerede oplysninger, skal den indberetningspligtige give Skatteforvaltningen skriftlig meddelelse herom inden 8 dage efter, at ændringen er sket, eller fejlen konstateret. Skatteforvaltningen fremsender herefter et nyt registreringsbevis, og ved ophør af indberetningspligt gives der meddelelse om, at ophøret er registreret.

Stk. 8 Ændring af registrering efter stk. 7 kan undlades ved midlertidigt ophør af indberetningspligten, mod at den indberetningspligtige for de pågældende perioder indberetter til Skatteforvaltningen om, at der ikke er oplysninger at indberette.

Kapitel 3 Generelle krav vedrørende passende omhu
§ 55

En konto behandles som en Indberetningspligtig konto fra og med den dato, den er identificeret som sådan i henhold til procedurerne for passende omhu i kapitel 3-8, og oplysninger vedrørende en Indberetningspligtig konto skal, medmindre andet er bestemt, indberettes årligt i kalenderåret efter det år, oplysningerne vedrører.

§ 56

Et Indberettende finansielt institut, som i henhold til procedurerne i kapitel 3-8 identificerer en konto som en Konto med tilknytning til udlandet, Færøerne eller Grønland, som ikke er en Indberetningspligtig konto, på tidspunktet for gennemførelsen procedurerne, kan benytte sig af resultatet af sådanne procedurer med henblik på opfyldelse af fremtidige forpligtelser til at indberette.

§ 57

En kontos saldo eller værdi fastsættes pr. den sidste dag i kalenderåret.

§ 58

Når en saldo- eller værdigrænse skal fastsættes pr. den sidste dag i et kalenderår, skal den relevante saldo eller værdi fastsættes pr. den sidste dag i den indberetningsperiode, der udløber med det pågældende kalenderår.

§ 59

Indberettende finansielle institutter kan anvende de procedurer for passende omhu, der gælder for Nye konti, på Allerede eksisterende konti, og de procedurer for passende omhu, der gælder for Højværdikonti, på Lavværdikonti. Uanset at et Finansielt institut anvender de procedurer for passende omhu, der gælder for Nye konti, på Allerede eksisterende konti, finder de regler, der i øvrigt gælder for Allerede eksisterende konti, fortsat anvendelse.

Stk. 2 Indberettende finansielle institutter kan vælge kontraktmæssigt at gøre brug af tjenesteydere til at opfylde de forpligtelser til indberetning og passende omhu, der pålægges sådanne Indberettende finansielle institutter i henhold til denne bekendtgørelse, men disse forpligtelser forbliver de Indberettende finansielle institutters ansvar.

§ 60

En ændring i omstændighederne omfatter enhver ændring, der medfører nye oplysninger vedrørende en persons status, eller på anden måde er i modstrid med personens status. En ændring i omstændighederne omfatter desuden enhver ændring eller tilføjelse af oplysninger til Kontohaverens konto, herunder tilføjelse, udskiftning eller andre ændringer i forbindelse med en Kontohaver, eller enhver ændring eller tilføjelse af oplysninger til en konto med tilknytning til en sådan konto under anvendelse af reglerne om kontosammenlægning, jf. §§ 98-100, hvis en sådan ændring eller tilføjelse af oplysninger påvirker Kontohaverens status.

Stk. 2 Hvis et Indberettende finansielt institut har anvendt bopælsadressetesten beskrevet i § 62, og der er sket en ændring i omstændighederne, som bevirker, at det Indberettende finansielle institut får viden om eller grund til at vide, at det oprindelige Bevisdokument eller anden tilsvarende dokumentation er forkert eller upålideligt, skal det Indberettende finansielle institut senest den sidste dag i det relevante kalenderår eller 90 kalenderdage efter meddelelsen eller opdagelsen af en sådan ændring i omstændighederne indhente en egenerklæring og et nyt Bevisdokument, der kan fastlægge Kontohaverens skattemæssige hjemsted eller hjemsteder.

Stk. 3 Hvis det Indberettende finansielle institut ikke kan fremskaffe egenerklæringen og det nye Bevisdokument inden den dato, der følger af stk. 2, skal det Indberettende finansielle institut anvende proceduren for søgning i elektroniske arkiver som beskrevet i §§ 63-67.

Kapitel 4 Passende omhu for allerede eksisterende personkonti
Generelt
§ 61

Procedurer i dette kapitel finder anvendelse med hensyn til Allerede eksisterende personkonti.

Lavværdikonti
§ 62

Hvis det Indberettende finansielle institut har arkivført en nuværende bopælsadresse for den enkelte Kontohaver på baggrund af Bevisdokument, kan det Indberettende finansielle institut behandle den enkelte Kontohaver som en person, der er skattemæssigt hjemmehørende i den jurisdiktion, hvor adressen findes, for at afgøre, hvorvidt en sådan enkelt Kontohaver er en Person, hvorom der skal indberettes.

§ 63

Hvis det Indberettende finansielle institut ikke baserer sig på en nuværende bopælsadresse for den enkelte Kontohaver på baggrund af Bevisdokument som fastsat i § 62, skal det Indberettende finansielle institut undersøge de elektronisk søgbare data, der opbevares af det Indberettende finansielle institut, for følgende indicier under anvendelse af §§ 64-67:

 • 1) Identifikation af Kontohaver som hjemmehørende i udlandet, Færøerne eller Grønland.

 • 2) Nuværende post- eller bopælsadresse, herunder en postboksadresse, i udlandet, Færøerne eller Grønland.

 • 3) Et eller flere telefonnumre i udlandet, Færøerne eller Grønland og intet telefonnummer i Danmark.

 • 4) Stående instrukser, undtagen med hensyn til en Indskudskonto, om at overføre midler til en konto, der føres i udlandet, Færøerne eller Grønland.

 • 5) Gældende fuldmagt eller underskriftsret tildelt en person med en adresse i udlandet, Færøerne eller Grønland.

 • 6) En opbevaringsinstruks eller c/o-adresse i udlandet, Færøerne eller Grønland, hvis det Indberettende finansielle institut ikke har registreret nogen anden adresse på Kontohaveren.

§ 64

Hvis ingen af de indicier, der er angivet i § 63, opdages i den elektroniske søgning, er der ingen pligt til yderligere handling, indtil der sker en ændring i omstændighederne, som resulterer i, at et eller flere indicier sættes i forbindelse med kontoen, eller kontoen bliver en Højværdikonto.

§ 65

Hvis nogen af de indicier, der er angivet i § 63, nr. 1-5, opdages i den elektroniske søgning, eller hvis der sker en ændring i omstændighederne, som resulterer i, at et eller flere indicier sættes i forbindelse med kontoen, skal det Indberettende finansielle institut behandle Kontohaveren som skattemæssigt hjemmehørende i hver af de jurisdiktioner i udlandet, Færøerne eller Grønland, for hvilken et indicium er identificeret, medmindre det vælger at anvende § 67, og en af undtagelserne i denne bestemmelse gælder for denne konto.

§ 66

Hvis en opbevaringsinstruks eller c/o-adresse opdages i den elektroniske søgning og ingen anden adresse og ingen af de øvrige indicier, der er anført i § 63, nr. 1-5, er identificeret for Kontohaveren, skal det Indberettende finansielle institut i den mest hensigtsmæssige rækkefølge under de foreliggende omstændigheder

 • 1) gøre brug af søgningen i papirarkiver som beskrevet i § 69, stk. 2, og

 • 2) søge at indhente en egenerklæring eller et Bevisdokument fra Kontohaveren, der kan fastslå det eller de skattemæssige hjemsteder for denne Kontohaver.

Stk. 2 Hvis søgningen i papirarkiver ikke giver et indicium, og forsøget på at indhente en egenerklæring eller et Bevisdokument ikke giver resultat, skal det Indberettende finansielle institut indberette kontoen til Skatteforvaltningen som en ikke-dokumenteret konto.

§ 67

Uanset en konstatering af indicier under § 63, nr. 1-5, er et Indberettende finansielt institut ikke forpligtet til at behandle en Kontohaver som hjemmehørende i en jurisdiktion i udlandet, Færøerne eller Grønland, hvis Kontohaverinformationerne indeholder følgende:

 • 1) En nuværende post- eller bopælsadresse i den pågældende jurisdiktion i udlandet, Færøerne eller Grønland, et eller flere telefonnumre i den pågældende jurisdiktion i udlandet, Færøerne eller Grønland, og intet telefonnummer i Danmark, eller stående instrukser med hensyn til Finansielle konti bortset fra Indskudskonti om at overføre midler til en konto, der føres i en jurisdiktion i udlandet, Færøerne eller Grønland, og det Indberettende finansielle institut indhenter eller tidligere har undersøgt og arkivfører dokumentation i form af

  • a) en egenerklæring fra Kontohaveren om den eller de jurisdiktioner i udlandet, Færøerne eller Grønland, hvor Kontohaver er hjemmehørende, som ikke omfatter den pågældende jurisdiktion, og

  • b) et Bevisdokument, som fastslår Kontohaverens status som ikke at være skattemæssigt hjemmehørende i den pågældende jurisdiktion.

 • 2) En gældende fuldmagt eller underskriftsret tildelt en person med en adresse i denne jurisdiktion i udlandet, Færøerne eller Grønland, og det Indberettende finansielle institut indhenter eller tidligere har undersøgt og arkivfører dokumentation i form af

  • a) en egenerklæring fra Kontohaveren om den eller de jurisdiktioner i udlandet, Færøerne eller Grønland, hvor Kontohaver er hjemmehørende, som ikke omfatter den pågældende jurisdiktion, eller

  • b) et Bevisdokument, som fastslår Kontohaverens status som ikke at være skattemæssigt hjemmehørende i den pågældende jurisdiktion.

Udvidede undersøgelsesprocedurer for Højværdikonti
§ 68

Det Indberettende finansielle institut skal med hensyn til Højværdikonti undersøge elektronisk søgbare data opbevaret af det Indberettende finansielle institut for hvert af de indicier, som er beskrevet i § 63, nr. 1-5.

§ 69

Hvis det Indberettende finansielle instituts elektronisk søgbare databaser indeholder felter for og opfanger alle oplysninger som beskrevet i § 70, er der ingen pligt til yderligere søgning i papirarkiver.

Stk. 2 Hvis de elektroniske databaser ikke opfanger alle disse oplysninger, skal det Indberettende finansielle institut, for så vidt angår Højværdikonti, også undersøge de nuværende kundesagsakter og, i det omfang de ikke indgår i de nuværende kundesagsakter, følgende dokumenter med tilknytning til kontoen, som det Indberettende finansielle institut har indhentet inden for de seneste fem år, for hvert af de indicier, som er beskrevet i § 63, nr. 1-5:

 • 1) Det seneste Bevisdokument indhentet med hensyn til kontoen.

 • 2) Den seneste kontooprettelsesaftale eller -dokumentation.

 • 3) Den seneste dokumentation indhentet af det Indberettende finansielle institut i henhold til AML/KYC-procedurer eller til andre reguleringsmæssige formål.

 • 4) Enhver gældende fuldmagt eller underskriftsret.

 • 5) Enhver gældende stående instruks, undtagen med hensyn til en Indskudskonto, om at overføre midler.

§ 70

Et Indberettende finansielt institut er ikke forpligtet til at foretage søgningen i papirarkiv som beskrevet i § 69, stk. 2, i det omfang det Indberettende finansielle instituts elektronisk søgbare oplysninger indeholder følgende:

 • 1) Kontohaverens bopælsstatus.

 • 2) Kontohaverens bopælsadresse og postadresse, som på det aktuelle tidspunkt er registreret hos det Indberettende finansielle institut.

 • 3) Kontohaverens eventuelle telefonnummer eller -numre, som på det aktuelle tidspunkt er registreret hos det Indberettende finansielle institut.

 • 4) I tilfælde af Finansielle konti, bortset fra Indskudskonti, om der er stående instrukser om at overføre midler fra kontoen til en anden konto, herunder en konto i en anden filial af det Indberettende finansielle institut eller et andet Finansielt institut.

 • 5) Om der er en aktuel c/o-adresse eller opbevaringsinstruks for Kontohaveren.

 • 6) Om der er nogen fuldmagt eller underskriftsret for kontoen.

§ 71

Ud over søgningerne i elektroniske arkiver og papirarkiver som beskrevet i §§ 68 og 69 skal det Indberettende finansielle institut behandle enhver Højværdikonto tildelt en kundeansvarlig, herunder enhver Finansiel konto lagt sammen med denne Højværdikonto, som en Indberetningspligtig konto, hvis den kundeansvarlige har aktuel viden om, at Kontohaveren er en Person, hvorom der skal indberettes.

§ 72

Hvis ingen af de indicier, der er angivet i § 63, bliver opdaget i den udvidede undersøgelse af Højværdikonti som beskrevet i §§ 68-71, og kontoen ikke er identificeret som ejet af en Person i udlandet, Færøerne eller Grønland, efter § 71, er der ingen pligt til yderligere handling, indtil der sker en ændring i omstændighederne, som resulterer i, at en eller flere indicier sættes i forbindelse med kontoen.

Stk. 2 Hvis nogen af de indicier, der er angivet i § 63, nr. 1-5, opdages i den udvidede undersøgelse af Højværdikonti som beskrevet i §§ 68-71, eller hvis der sker en efterfølgende ændring i omstændighederne, som resulterer i, at et eller flere indicier sættes i forbindelse med kontoen, skal det Indberettende finansielle institut behandle Kontohaveren som skattemæssigt hjemmehørende i enhver jurisdiktion i udlandet, Færøerne eller Grønland, for hvilken et indicium er identificeret, medmindre det vælger at anvende § 67, og en af undtagelserne i denne bestemmelse gælder for denne konto.

Stk. 3 Hvis en opbevaringsinstruks eller c/o-adresse opdages i den udvidede undersøgelse af Højværdikonti som beskrevet i §§ 68-71, og ingen anden adresse og ingen af de øvrige indicier, der er anført i § 63, nr. 1-5, er identificeret for Kontohaveren, skal det Indberettende finansielle institut indhente en egenerklæring eller et Bevisdokument fra denne Kontohaver, der kan fastslå det eller de skattemæssige hjemsteder for Kontohaveren. Hvis det Indberettende finansielle institut ikke kan indhente denne egenerklæring eller dette Bevisdokument, skal det indberette kontoen til Skatteforvaltningen som en ikke-dokumenteret konto.

§ 73

Hvis en Allerede eksisterende personkonto ikke er en Højværdikonto pr. 31. december 2015, men bliver en Højværdikonto pr. den sidste dag i et efterfølgende kalenderår, skal det Indberettende finansielle institut gennemføre de udvidede undersøgelsesprocedurer beskrevet i §§ 68-71 med hensyn til en sådan konto i kalenderåret efter det år, hvor kontoen bliver en Højværdikonto.

Stk. 2 Hvis en sådan konto på grundlag af denne undersøgelse bliver identificeret som en Indberetningspligtig konto, skal det Indberettende finansielle institut indberette de krævede oplysninger om den pågældende konto med hensyn til det år, hvor den er identificeret som en Indberetningspligtig konto, og de efterfølgende år på årlig basis, medmindre Kontohaveren ophører med at være en Person, hvorom der skal indberettes.

§ 74

Når et Indberettende finansielt institut anvender de udvidede undersøgelsesprocedurer, der er beskrevet i §§ 68-71, på en højværdikonto, er det Indberettende finansielle institut ikke forpligtet til at anvende sådanne procedurer igen, bortset fra i forbindelse med en forespørgsel til den kundeansvarlige som beskrevet i § 71, på den samme Højværdikonto i et efterfølgende år, medmindre kontoen er ikke-dokumenteret, i hvilket tilfælde det Indberettende finansielle institut bør anvende dem igen årligt, indtil denne konto ophører med at være ikke-dokumenteret.

§ 75

Hvis der sker en ændring i omstændighederne med hensyn til en Højværdikonto, som resulterer i, at et eller flere indicier som beskrevet i § 63 sættes i forbindelse med kontoen, skal det Indberettende finansielle institut behandle Kontohaveren som skattemæssigt hjemmehørende i enhver jurisdiktion i udlandet, Færøerne eller Grønland, for hvilken et indicium er identificeret, medmindre det vælger at anvende § 67, og en af undtagelserne i denne bestemmelse gælder for denne konto.

§ 76

Et Indberettende finansielt institut skal indføre procedurer, som sikrer, at en kundeansvarlig identificerer enhver ændring i omstændighederne vedrørende en konto. Hvis en kundeansvarlig for eksempel bliver underrettet om, at Kontohaveren har en ny postadresse i udlandet, Færøerne eller Grønland, er det Indberettende finansielle institut forpligtet til at behandle den nye adresse som en ændring i omstændighederne, og hvis det vælger at anvende § 67, er det forpligtet til at indhente den relevante dokumentation fra Kontohaveren.

Fælles regler for allerede eksisterende personkonti
§ 77

Undersøgelsen af Allerede eksisterende højværdipersonkonti skal være afsluttet senest den 31. december 2016. Undersøgelsen af Allerede eksisterende lavværdipersonkonti skal være afsluttet senest den 31. december 2017.

§ 78

Enhver Allerede eksisterende personkonto, som er blevet identificeret som en Konto med tilknytning til udlandet, Færøerne eller Grønland i henhold til denne afdeling, skal behandles som en Konto med tilknytning til udlandet, Færøerne eller Grønland i alle efterfølgende år, medmindre Kontohaveren ophører med at være en Person i udlandet, Færøerne eller Grønland.

Stk. 2 Er kontoen tillige identificeret som en Indberetningspligtig konto, skal den behandles som en Indberetningspligtig konto i alle efterfølgende år, medmindre Kontohaveren ophører med at være en Person, hvorom der skal indberettes.

Kapitel 5 Passende omhu for nye personkonti
§ 79

Med hensyn til Nye personkonti skal det Indberettende finansielle institut ved oprettelsen af kontoen indhente en egenerklæring, der kan være en del af kontooprettelsesdokumentationen, og som sætter det Indberettende finansielle institut i stand til at fastslå Kontohaverens skattemæssige hjemsted eller hjemsteder og bekræfte rimeligheden af en sådan egenerklæring på grundlag af oplysninger indhentet af det Indberettende finansielle institut i forbindelse med oprettelse af kontoen, herunder eventuel dokumentation indhentet i henhold til AML/KYC-procedurer.

§ 80

Hvis egenerklæringen fastslår, at Kontohaveren er skattemæssigt hjemmehørende i en Deltagende jurisdiktion, skal det Indberettende finansielle institut behandle kontoen som en Indberetningspligtig konto, og egenerklæringen skal også omfatte Kontohaverens Skatteydernummer i denne Deltagende jurisdiktion, med forbehold for § 104, samt fødselsdato.

§ 81

Hvis der sker en ændring i omstændighederne med hensyn til en Ny personkonto, som medfører, at det Indberettende finansielle institut får viden om eller grund til at vide, at den oprindelige egenerklæring er forkert eller upålidelig, kan det Indberettende finansielle institut ikke basere sig på den oprindelige egenerklæring og skal indhente en gyldig egenerklæring, som fastslår Kontohaverens skattemæssige hjemsted eller hjemsteder.

Kapitel 6 Passende omhu for allerede eksisterende enhedskonti
§ 82

Medmindre det Indberettende finansielle institut vælger andet enten med hensyn til alle Allerede eksisterende enhedskonti eller særskilt med hensyn til en klart identificeret gruppe af sådanne konti, er der ikke pligt til at undersøge, identificere eller indberette en Allerede eksisterende enhedskonto med en samlet kontosaldo eller værdi, der den 31. december 2015 ikke overstiger 1,71 mio. kr., som en Indberetningspligtig konto, indtil den samlede kontosaldo eller værdi overstiger dette beløb den sidste dag i et efterfølgende kalenderår. Fra og med kalenderåret 2018 er beløbsgrænsen i 1. pkt. 1,5 mio. kr.

§ 83

En Allerede eksisterende enhedskonto, der har en samlet kontosaldo eller værdi, der den 31. december 2015 overstiger 1,71 mio. kr., og en Allerede eksisterende enhedskonto, der ikke den 31. december 2015 overstiger dette beløb, men hvor den samlede kontosaldo eller værdi overstiger dette beløb den sidste dag i et efterfølgende kalenderår, skal undersøges efter procedurerne, der er omhandlet i §§ 85-87. Fra og med kalenderåret 2018 er beløbsgrænsen i 1. pkt. 1,5 mio. kr.

§ 84

Med hensyn til Allerede eksisterende enhedskonti beskrevet i § 83 skal kun konti, der ejes af en eller flere Enheder, der er Personer i udlandet, Færøerne eller Grønland, eller af Passive NFE’er med en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer i udlandet, Færøerne eller Grønland, behandles som Konti med tilknytning til udlandet, Færøerne eller Grønland.

Stk. 2 Med hensyn til Allerede eksisterende enhedskonti beskrevet i § 83 skal kun konti, der ejes af en eller flere Enheder, der er Personer, hvorom der skal indberettes, eller af Passive NFE’er med en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes, behandles som Indberetningspligtige konti.

§ 85

Med hensyn til Allerede eksisterende enhedskonti beskrevet i § 83 skal et Indberettende finansielt institut anvende de i §§ 86 og 87 omhandlede undersøgelsesprocedurer.

§ 86

Ved afgørelse af, hvor Enheden er skattemæssigt hjemmehørende, skal følgende undersøgelser foretages:

 • 1) Undersøgelse af oplysninger, der opbevares ud fra reguleringsmæssige eller kundeforholdsmæssige formål, herunder information, der indhentes i henhold til AML/KYC-procedurer, for at afgøre, hvor Kontohaveren er hjemmehørende. I denne henseende skal oplysninger, der indikerer, hvor Kontohaveren er hjemmehørende, indbefatte indregistrerings- eller organiseringssted eller en adresse i udlandet, Færøerne eller Grønland.

 • 2) Hvis oplysninger indikerer, at Kontohaveren er hjemmehørende i en Deltagende jurisdiktion, skal det Indberettende finansielle institut behandle kontoen som en Indberetningspligtig konto, medmindre det indhenter en egenerklæring fra Kontohaveren, eller det med rimelighed kan afgøre, at Kontohaveren ikke er en Person, hvorom der skal indberettes, baseret på oplysninger, der er i dets besiddelse, eller som er offentligt tilgængelige.

§ 87

For så vidt angår en Kontohaver af en Allerede eksisterende enhedskonto, herunder en Enhed, som er en Person, hvorom der skal indberettes eller en Person i udlandet, Færøerne eller Grønland, skal det Indberettende finansielle institut afgøre, om Kontohaveren er en Passiv NFE med en eller flere Kontrollerende personer, og afgøre, hvor sådanne kontrollerende personer er hjemmehørende. Hvis nogen af de Kontrollerende personer i en Passiv NFE er en Person, hvorom der skal indberettes, skal kontoen behandles som en Indberetningspligtig konto.

Stk. 2 Ved afgørelserne efter stk. 1 skal det Indberettende finansielle institut foretage følgende undersøgelser i den rækkefølge, der efter omstændighederne er mest hensigtsmæssig:

 • 1) Med henblik på at afgøre, om Kontohaveren er en Passiv NFE, skal det Indberettende finansielle institut indhente en egenerklæring fra Kontohaveren for at fastslå dennes status, medmindre det er i besiddelse af oplysninger, eller der foreligger offentligt tilgængelige oplysninger, hvoraf det med rimelighed kan afgøre, at Kontohaveren er en Aktiv NFE eller et andet Finansielt institut end en Investeringsenhed som beskrevet i § 8, stk. 1, nr. 2, der ikke er et Finansielt institut i en Deltagende jurisdiktion.

 • 2) Med henblik på at fastslå en Kontohavers Kontrollerende personer kan et Indberettende finansielt institut basere sig på oplysninger indsamlet og opbevaret efter AML/KYC-procedurerne.

 • 3) Med henblik på at afgøre, hvor en Kontrollerende person i en Passiv NFE er hjemmehørende, kan et Indberettende finansielt institut basere sig på

  • a) oplysninger indsamlet og opbevaret efter AML/KYC-procedurer for så vidt angår en Allerede eksisterende enhedskonto, der ejes af en eller flere NFE'er, med en samlet kontosaldo eller værdi, der ikke overstiger 6,06 mio. kr., eller

  • b) en egenerklæring fra Kontohaveren eller en sådan Kontrollerende person om den jurisdiktion eller de jurisdiktioner, hvor den Kontrollerende person er skattemæssigt hjemmehørende.

§ 88

Undersøgelse af Allerede eksisterende enhedskonti med en samlet kontosaldo eller værdi, der den 31. december 2015 overstiger 1,71 mio. kr., skal være afsluttet senest den 31. december 2017.

§ 89

Undersøgelse af Allerede eksisterende enhedskonti med en samlet kontosaldo eller værdi, som den 31. december 2015 ikke overstiger 1,71 mio. kr., men den 31. december i et efterfølgende år overstiger dette beløb, skal være afsluttet inden for kalenderåret efter det år, hvor den samlede kontosaldo eller værdi overstiger dette beløb. Fra og med kalenderåret 2018 er beløbsgrænsen i 1. pkt. 1,5 mio. kr.

§ 90

Hvis der sker en ændring i omstændighederne med hensyn til en Allerede eksisterende enhedskonto, som medfører, at det Indberettende finansielle institut får viden om eller grund til at vide, at egenerklæringen eller anden dokumentation knyttet til en konto er forkert eller upålidelig, skal det Indberettende finansielle institut omgøre kontoens status efter procedurerne, der er omhandlet i §§ 85-87.

Kapitel 7 Passende omhu for nye enhedskonti
§ 91

Med hensyn til Nye enhedskonti skal et Indberettende finansielt institut anvende undersøgelsesprocedurerne i §§ 92 og 93.

§ 92

Med henblik på at afgøre, hvor Enheden er hjemmehørende, skal det Indberettende finansielle institut foretage følgende undersøgelser:

 • 1) Indhente en egenerklæring, som kan være en del af kontooprettelsesdokumentationen, og som sætter det Indberettende finansielle institut i stand til at fastslå Kontohaverens skattemæssige hjemsted eller hjemsteder og bekræfte rimeligheden af en sådan egenerklæring på grundlag af oplysninger indhentet af det Indberettende finansielle institut i forbindelse med oprettelse af kontoen, herunder eventuel dokumentation indhentet i henhold til AML/KYC-procedurer. Hvis Enheden erklærer, at den ikke har et skattemæssigt hjemsted, kan det Indberettende finansielle institut basere sig på adressen på Enhedens hovedkontor for at fastslå Kontohaverens hjemsted.

 • 2) Hvis egenerklæringen indikerer, at Kontohaveren er hjemmehørende i en Deltagende jurisdiktion, skal det Indberettende finansielle institut behandle kontoen som en Indberetningspligtig konto, medmindre det med rimelighed kan afgøres, at Kontohaveren ikke er en Person, hvorom der skal indberettes, i forhold til denne Deltagende jurisdiktion, baseret på oplysninger, der er i dets besiddelse, eller som er offentligt tilgængelige.

§ 93

For så vidt angår en indehaver af en ny enhedskonto, herunder en Enhed, som er en Person, hvorom der skal indberettes eller en Person i udlandet, Færøerne eller Grønland, skal det Indberettende finansielle institut afgøre, om Kontohaveren er en Passiv NFE med en eller flere Kontrollerende personer, og afgøre, hvor sådanne Kontrollerende personer er hjemmehørende. Hvis nogen af de Kontrollerende personer i en passiv NFE er en Person, hvorom der skal indberettes, skal kontoen behandles som en Indberetningspligtig konto. Ved afgørelsen heraf skal det Indberettende finansielle institut foretage følgende undersøgelser i den rækkefølge, der efter omstændighederne er mest hensigtsmæssig:

 • 1) Med henblik på at afgøre, om Kontohaveren er en Passiv NFE, skal det Indberettende finansielle institut basere sig på en egenerklæring fra Kontohaveren for at fastslå dennes status, medmindre det er i besiddelse af oplysninger, eller der foreligger offentligt tilgængelige oplysninger, hvoraf det med rimelighed kan afgøres, at Kontohaveren er en Aktiv NFE eller et andet Finansielt institut end en Investeringsenhed som beskrevet i § 8, stk. 1, nr. 2, der ikke er et Finansielt institut i en Deltagende jurisdiktion.

 • 2) Med henblik på at fastslå en Kontohavers Kontrollerende personer kan et Indberettende finansielt institut basere sig på oplysninger indsamlet og opbevaret efter AML/KYC-procedurerne.

 • 3) Med henblik på at afgøre, hvor en Kontrollerende person i en Passiv NFE er hjemmehørende, skal et Indberettende finansielt institut basere sig på en egenerklæring fra Kontohaveren eller denne Kontrollerende person.

Stk. 2 Hvis nogen af de Kontrollerende personer i en Passiv NFE er en Person, hvorom der skal indberettes, skal kontoen behandles som en Indberetningspligtig konto.

Kapitel 8 Særlige regler for passende omhu
§ 94

Et Indberettende finansielt institut kan ikke basere sig på en egenerklæring eller et Bevisdokument, hvis det Indberettende finansielle institut ved eller har grund til at vide, at egenerklæringen eller Bevisdokumentet er forkert eller upålideligt.

§ 95

Et Indberettende finansielt institut kan anvende de alternative procedurer i §§ 96 og 97 for Finansielle konti, der indehaves af fysiske personer, som er begunstiget i en Forsikringsaftale med kontantværdi eller en Annuitetsaftale, og for en Gruppeforsikringsaftale med kontantværdi eller en Gruppeannuitetsaftale.

§ 96

Et Indberettende finansielt institut kan antage, at en fysisk person, bortset fra ejeren, som er begunstiget i en Forsikringsaftale med kontantværdi eller en Annuitetsaftale, og som modtager en udbetaling ved dødsfald, ikke er en Person, hvorom der skal indberettes, og kan behandle en sådan Finansiel konto som en ikke-indberetningspligtig konto, medmindre det Indberettende finansielle institut har aktuel viden om, eller grund til at vide, at den begunstigede er en Person, hvorom der skal indberettes.

Stk. 2 Et Indberettende finansielt institut har grund til at vide, at en begunstiget i en Forsikringsaftale med kontantværdi eller en Annuitetsaftale er en Person, hvorom der skal indberettes, hvis de oplysninger, der er indsamlet af det Indberettende finansielle institut og knyttet til den begunstigede indeholder indicier for hjemmehør i udlandet, Færøerne eller Grønland som beskrevet i §§ 62-67.

Stk. 3 Hvis et Indberettende finansielt institut har aktuel viden om, eller grund til at vide, at den begunstigede er en Person, hvorom der skal indberettes, skal det Indberettende finansielle institut følge procedurerne i §§ 62-67.

§ 97

Et Indberettende finansielt institut kan behandle en Finansiel konto, der er et medlems andel i en Gruppeforsikringsaftale med kontantværdi eller en Gruppeannuitetsaftale, som en Finansiel konto, der ikke er en Indberetningspligtig konto, indtil den dato, hvor et beløb skal betales til arbejdstageren/bevisindehaveren eller den begunstigede, hvis den Finansielle konto, som er et medlems andel i en Gruppeforsikringsaftale med kontantværdi eller en Gruppeannuitetsaftale, opfylder følgende krav:

 • 1) Gruppeforsikringsaftalen med kontantværdi eller Gruppeannuitetsaftalen er udstedt til en arbejdsgiver og dækker 25 eller flere arbejdstagere/bevisindehavere.

 • 2) Arbejdstagerne/bevisindehaverne er berettigede til at modtage en kontraktværdi vedrørende deres andele og til at udpege de begunstigede til den ydelse, der skal udbetales ved arbejdstagerens død.

 • 3) Det samlede beløb, der skal udbetales til en arbejdstager/bevisindehaver eller begunstiget, overstiger ikke 6,06 mio. kr.

Stk. 2 Udtrykket »Gruppeforsikringsaftale med kontantværdi« betyder en Forsikringsaftale med kontantværdi, som

 • 1) yder dækning til enkeltpersoner, der er tilknyttet gennem en arbejdsgiver, erhvervsorganisation, fagforening eller anden sammenslutning eller gruppe, og

 • 2) opkræver en præmie for hvert medlem af gruppen, eller medlem af en klasse inden for gruppen, som er fastsat uden hensyn til individuelle sundhedsmæssige karakteristika bortset fra gruppemedlemmets eller gruppemedlemsklassens alder, køn og rygevaner.

Stk. 3 Udtrykket »Gruppeannuitetsaftale« betyder en Annuitetsaftale, hvor fordringshaverne er enkeltpersoner, som er tilknyttet gennem en arbejdsgiver, erhvervsorganisation, fagforening eller anden sammenslutning eller gruppe.

§ 98

Med henblik på fastsættelsen af den samlede saldo eller værdi af de Finansielle konti, der ejes af en fysisk person, er et Indberettende finansielt institut forpligtet til at sammenlægge alle Finansielle konti ført i det Indberettende finansielle institut eller en Tilknyttet enhed, men kun i den udstrækning det Indberettende finansielle instituts IT-systemer forbinder de pågældende Finansielle konti til et dataelement som f.eks. kundenummer eller Skatteydernummer og tillader, at kontosaldi eller -værdier sammenlægges.

Stk. 2 Hver indehaver af en Finansiel konto, der ejes i fællesskab, skal tildeles hele saldoen eller værdien af den fælles finansielle konto ved anvendelsen af de sammenlægningsforpligtelser, der beskrives i dette afsnit.

§ 99

Med henblik på fastsættelsen af den samlede saldo eller værdi af de Finansielle konti, der ejes af en Enhed, er et Indberettende finansielt institut forpligtet til at tage alle Finansielle konti, som er ført i det Indberettende finansielle institut eller en Tilknyttet enhed, i betragtning, men kun i den udstrækning det Indberettende finansielle instituts IT-systemer forbinder de pågældende Finansielle konti til et dataelement som f.eks. kundenummer eller Skatteydernummer og tillader, at kontosaldi eller -værdier sammenlægges.

Stk. 2 Hver indehaver af en Finansiel konto, der ejes i fællesskab, skal tildeles hele saldoen eller værdien af den fælles Finansielle konto ved anvendelsen af de sammenlægningsforpligtelser, der beskrives i dette afsnit.

§ 100

For så vidt angår en Finansiel konto, som en kundeansvarlig ved eller har grund til at vide er direkte eller indirekte ejet, kontrolleret eller oprettet af den samme person, bortset fra i egenskab af en betroet person, er et Indberettende finansielt institut også forpligtet til at sammenlægge alle sådanne konti med henblik på fastsættelsen af den samlede saldo eller værdi af Finansielle konti, der ejes af en person, for at afgøre, om en Finansiel konto er en Højværdikonto.

§ 101

Beløb anses for at indbefatte tilsvarende beløb i andre valutaer. Alle beløb i danske kroner skal forstås som inkluderende tilsvarende beløb i andre valutaer ved anvendelse af en offentliggjort spotkurs fastsat pr. den sidste dag i kalenderåret forud for det år, hvor det Indberettende finansielle institut fastsætter saldoen eller værdien.

Stk. 2 Som alternativ til beløbsgrænserne i danske kroner kan Finansielle institutter vælge at anvende følgende beløbsgrænser i USD, idet stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved omregning til USD af beløb i andre valutaer:

 • 1) I stedet for 341.000 kr. eller 303.000 kr. kan anvendes 50.000 USD.

 • 2) I stedet for 1,71 mio. kr. eller 1,5 mio. kr. kan anvendes 250.000 USD.

 • 3) I stedet for 6,83 mio. kr. eller 6,06 mio. kr. kan anvendes 1 mio. USD.

Kapitel 9 Indberetning
§ 102

Med forbehold for §§ 103-105 skal hvert Indberettende finansielle institut indberette følgende oplysninger til Skatteforvaltningen om hver Indberetningspligtig konto i sådanne Indberettende finansielle institutter:

 • 1) Navn, adresse, den jurisdiktion eller de jurisdiktioner, hvor den pågældende anses for hjemmehørende, dansk cpr-, cvr- eller SE-nummer og udenlandsk Skatteydernummer eller udenlandske Skatteydernumre samt fødselsdato og fødested, for så vidt angår en fysisk person, for hver Person, hvorom der skal indberettes, og som er Kontohaver, og for så vidt angår en Enhed, der er Kontohaver, og som efter iagttagelse af procedurerne for passende omhu i overensstemmelse med kapitel 6-8 bliver identificeret som havende en eller flere Kontrollerende personer, der er en Person, hvorom der skal indberettes, navn, adresse, den jurisdiktion eller de jurisdiktioner, hvor den pågældende anses for hjemmehørende, eventuelt anden jurisdiktion eller andre jurisdiktioner, hvor den er hjemmehørende, dansk cpr-, cvr- eller SE-nummer og udenlandsk Skatteydernummer eller udenlandske Skatteydernumre for Enheden og navn, adresse, den jurisdiktion eller de jurisdiktioner, hvor den pågældende anses for hjemmehørende, og dansk cpr-, cvr- eller SE-nummer og udenlandsk Skatteydernummer eller udenlandske Skatteydernumre samt fødselsdato og fødested for hver Person, hvorom der skal indberettes.

 • 2) Kontonummer, eller hvad der til praktiske formål svarer dertil, hvis et kontonummer ikke forefindes.

 • 3) Det Indberettende finansielle instituts navn og cvr- eller SE-nummer.

 • 4) Kontoens saldo eller værdi, herunder, for så vidt angår en Forsikringsaftale med kontantværdi eller Annuitetsaftale, Kontantværdien eller tilbagekøbsværdien, ved udgangen af det relevante kalenderår, eller, hvis kontoen er lukket i løbet af et sådant år eller en sådan periode, kontoens lukning.

 • 5) For så vidt angår en Forvaltningskonto

  • a) det samlede bruttobeløb af renter, det samlede bruttobeløb af udbytter og det samlede bruttobeløb af anden indkomst genereret med hensyn til de aktiver, der indestår på kontoen, i hvert enkelt tilfælde betalt eller tilskrevet kontoen eller med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret, og

  • b) det samlede bruttoafkast ved salg eller indløsning af Finansielle aktiver, der er betalt eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret, hvor det Indberettende finansielle institut har optrådt som depositar, mægler, forvalter, eller på anden måde som befuldmægtiget for Kontohaveren.

 • 6) For så vidt angår en Indskudskonto, det samlede bruttobeløb af renter betalt til eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret.

 • 7) For så vidt angår en konto, der ikke er beskrevet i nr. 5 eller 6, det samlede bruttobeløb betalt til eller godskrevet Kontohaveren med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, hvor det Indberettende finansielle institut er betalings- eller godskrivningsforpligtet, herunder det samlede beløb af eventuelle indløsningsbeløb betalt til Kontohaveren i løbet af kalenderåret.

Stk. 2 De indberettede oplysninger skal identificere den valuta, hvori hvert beløb er denomineret.

§ 103

Uanset § 102, stk. 1, nr. 1, for så vidt angår enhver Indberetningspligtig konto, der er en Allerede eksisterende konto, eller enhver Finansiel konto, der er åbnet, inden den blev en Indberetningspligtig konto, kræves der ikke indberetning af Skatteydernummer eller -numre eller fødselsdato, hvis Skatteydernummeret eller -numrene eller fødselsdatoen ikke indgår i det Indberettende finansielle instituts sagsakter og ikke i øvrigt skal indsamles af sådanne Indberettende finansielle institutter i henhold til dansk ret eller et EU-retsinstrument.

Stk. 2 Et Indberettende finansielt institut er imidlertid forpligtet til at udfolde rimelige bestræbelser for at indhente Skatteydernummeret eller -numrene og fødselsdatoen for Allerede eksisterende konti ved udgangen af det andet kalenderår efter det år, i hvilket Allerede eksisterende konti identificeres som Indberetningspligtige konti.

§ 104

Uanset § 102, stk. 1, nr. 1, skal Skatteydernummeret ikke indberettes, hvis den relevante Deltagende jurisdiktion, hvor den pågældende person er hjemmehørende, ikke har udstedt et Skatteydernummer.

§ 105

Uanset § 102, stk. 1, nr. 1, skal fødested ikke indberettes, medmindre

 • 1) det Indberettende finansielle institut på anden vis er forpligtet til at indhente og indberette det i henhold til dansk ret, eller det Indberettende finansielle institut på anden vis er, eller har været, forpligtet til at indhente og indberette det i henhold til et gældende EU-retsinstrument eller et, som var gældende den 5. januar 2015, og

 • 2) det er tilgængeligt blandt de elektronisk søgbare data, der opbevares af det Indberettende finansielle institut.

§ 106

Personer, hvorom der skal indberettes, og Enheder med Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes, skal til brug for indberetningen oplyse den indberetningspligtige om dansk cpr-, cvr- eller SE-nummer.

Stk. 2 For så vidt angår dansk cpr-, cvr- eller SE-nummer oplyses i første række cpr-nummeret. Har den pågældende ikke cpr-nummer, men cvr-nummer, oplyses cvr-nummer. Har den pågældende hverken cpr- eller cvr-nummer, men et SE-nummer, oplyses SE-nummer.

Stk. 3 For selskaber, fonde, foreninger, dødsboer og lignende, der hverken har cpr-, cvr- eller SE-nummer, afgives identifikationsoplysningerne om formanden eller en anden person, der er berettiget til at handle på vegne af Enheden eller den Person, hvorom der skal indberettes.

Stk. 4 Kan det ikke afklares ved åbningen af en Indberetningspligtig finansiel konto, hvem indberetningen skal foretages om, afgives de i stk. 1-3 nævnte oplysninger om den, som den indberetningspligtige har etableret retsforholdet med. Når det er afklaret, hvem indberetningen skal foretages om, afgives identifikationsoplysningerne om denne.

Stk. 5 Den, hvorom indberetning skal foretages, skal underrette den indberetningspligtige om ændringer i de afgivne identifikationsoplysninger inden 1 måned efter, at ændringen er sket.

Stk. 6 Ved afgivelse af identifikationsoplysninger skal der forevises fornøden legitimation.

§ 107

Indberetning skal ske senest den 1. maj i året efter det kalenderår, indberetningen vedrører. Er den 1. maj en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen den nærmest følgende hverdag.

Kapitel 10 Omgåelse
§ 108

Hvis der foretages handlinger eller undladelser, der alene eller i det væsentlige har til formål, at en konto ikke bliver identificeret som en Indberetningspligtig konto, eller at der ikke sker korrekt indberetning om en konto, herunder at der ikke sker korrekt indberetning vedrørende en Person, hvorom der skal indberettes, skal der ved gennemførelse af procedurerne til identifikation af Indberetningspligtige konti og ved indberetning handles, som om disse handlinger eller undladelser ikke var foretaget.

Kapitel 11 Tvangsbøder
§ 109

Hvis anmeldelse til registrering efter § 54 ikke foretages rettidigt, kan Skatteforvaltningen give pålæg om anmeldelse til registrering inden en fastsat frist og om betaling af daglige tvangsbøder, der skal betales fra overskridelsen af fristen, og indtil pålægget efterkommes.

Kapitel 12 Straffebestemmelser
§ 110

Med bøde straffes det indberetningspligtige Finansielle institut, som forsætligt eller groft uagtsomt ikke rettidigt gennemfører procedurerne for passende omhu efter § 60, stk. 3, eller kapitel 4-8, undlader at opfylde sin indberetningspligt efter § 102 eller afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, medmindre højere straf er forskyldt efter skatteindberetningslovens § 58.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt giver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger i en egenerklæring, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven.

§ 111

Reglerne i skatteindberetningslovens §§ 60-63 gælder også for overtrædelser af bekendtgørelsen.

Kapitel 13 Fortolkning
§ 112

Denne bekendtgørelse skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med OECD’s standard for automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti i skatteforhold (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters), som inkluderer kommentarerne til standarden.

Kapitel 14 Ikrafttrædelse
§ 113

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. april 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1316 af 20. november 2015 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsen har virkning for indberetning vedrørende kalenderåret 2019 og senere kalenderår.