Bekendtgørelse om i visse tilfælde at fravige retten til at indrejse i Danmark for visse udlændinge som følge af Covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2267 af 03. december 2021

I medfør af § 56, nr. 2, og § 64 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Liste over lande, som er kategoriseret som røde
§ 1

Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Covid-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i form af retten til at indrejse for personer, som ikke har bopæl i Danmark, og som meddeles opholdstilladelse eller opholdsret i medfør af udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1910 af 26. september 2021, og regler fastsat i medfør heraf, da de pågældende forpligtelser og rettigheder i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, når personen indrejser fra et land, der er oplistet som rødt i bilag 1.

Stk. 2 Afvisning af indrejse efter stk. 1 skal i øvrigt ske i overensstemmelse med udlændingelovens regler.

Stk. 3 Stk. 1 gælder ikke for udlændinge, der indrejser med et anerkendelsesværdigt formål, herunder navnlig, hvis udlændingen:

  • 1) Skal agere primær omsorgsperson for mindreårige børn.

  • 2) Skal besøge nærtstående, der er alvorligt syge eller døende.

  • 3) Skal foretage transport af gods i eller gennem Danmark.

  • 4) Udgør besætning på fly, skib, eller er offshore-arbejder eller maritim tekniker og rejser gennem Danmark (transit) som en del af udlændingens hjemrejse.

  • 5) Er diplomat eller lignende persongruppe nævnt i Schengengrænsekodeksens bilag VII, pkt. 1. og 4, eller diplomatisk kurer eller er person, der indrejser som led i et servicebesøg ved en herværende repræsentation, eller som ifølge en værtskabsaftale har ret til indrejse.

§ 2

Afgørelse om afvisning ved indrejsen, jf. § 1, træffes af vedkommende politidirektør.

Stk. 2 Udlændingenævnet kan behandle klager over afgørelser om afvisning efter stk. 1. Klagen skal være indgivet inden 8 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Udlændingenævnets formand eller den, formanden bemyndiger dertil, kan i særlige tilfælde beslutte, at en klage skal behandles, selv om klagen er indgivet efter udløb af fristen.

Ikrafttræden
§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. december 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 11. december 2021.