14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om i visse tilfælde at fravige retten til at indrejse i Danmark for visse udlændinge som følge af Covid-19

Bekendtgørelse nr. 2267 af 03. december 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om i visse tilfælde at fravige retten til at indrejse i Danmark for visse udlændinge som følge af Covid-19

I medfør af § 56, nr. 2, og § 64 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. december 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1Liste over lande, som er kategoriseret som røde

§1 Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Covid-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i form af retten til at indrejse for personer, som ikke har bopæl i Danmark, og som meddeles opholdstilladelse eller opholdsret i medfør af udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1910 af 26. september 2021, og regler fastsat i medfør heraf, da de pågældende forpligtelser og rettigheder i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, når personen indrejser fra et land, der er oplistet som rødt i bilag 1.

Stk. 2 Afvisning af indrejse efter stk. 1 skal i øvrigt ske i overensstemmelse med udlændingelovens regler.

Stk. 3 Stk. 1 gælder ikke for udlændinge, der indrejser med et anerkendelsesværdigt formål, herunder navnlig, hvis udlændingen:

  • 1) Skal agere primær omsorgsperson for mindreårige børn.

  • 2) Skal besøge nærtstående, der er alvorligt syge eller døende.

  • 3) Skal foretage transport af gods i eller gennem Danmark.

  • 4) Udgør besætning på fly, skib, eller er offshore-arbejder eller maritim tekniker og rejser gennem Danmark (transit) som en del af udlændingens hjemrejse.

  • 5) Er diplomat eller lignende persongruppe nævnt i Schengengrænsekodeksens bilag VII, pkt. 1. og 4, eller diplomatisk kurer eller er person, der indrejser som led i et servicebesøg ved en herværende repræsentation, eller som ifølge en værtskabsaftale har ret til indrejse.

§2 Afgørelse om afvisning ved indrejsen, jf. § 1, træffes af vedkommende politidirektør.

Stk. 2 Udlændingenævnet kan behandle klager over afgørelser om afvisning efter stk. 1. Klagen skal være indgivet inden 8 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Udlændingenævnets formand eller den, formanden bemyndiger dertil, kan i særlige tilfælde beslutte, at en klage skal behandles, selv om klagen er indgivet efter udløb af fristen.

§3 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. december 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 11. december 2021.

profile photo
Profilside