14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om hvilke oplysninger der skal indgives til told- og skatteforvaltningen ved genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

Bekendtgørelse nr. 256 af 20. marts 2012

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om hvilke oplysninger der skal indgives til told- og skatteforvaltningen ved genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

I medfør af § 6 A, stk. 6, i ejendomsavancebeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2006, som ændret ved lov nr. 462 af 12. juni 2009 og lov nr. 525 af 12. juni 2009, og i medfør af § 35, stk. 1, 2 og 4, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse 175 af 23. februar 2011, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 En begæring om genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 2, skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Tilkendegivelse af, at fortjeneste ved afståelse af fast ejendom er genanbragt i en fast ejendom her i landet, eller i en fast ejendom der er beliggende i en anden EU-stat, Norge, Island, Grønland eller på Færøerne.

 • 2) Identifikationsoplysninger for den faste ejendom, hvori fortjenesten er genanbragt.

  • a) For faste ejendomme beliggende i Danmark: Det kommunale ejendomsnummer.

  • b) For faste ejendomme beliggende i en anden EU-stat, Norge, Island, Grønland eller på Færøerne: Adresse, postnummer og land.

 • 3) Størrelsen af den genanbragte fortjeneste.

 • 4) Identifikationsoplysninger for den afståede faste ejendom.

  • a) For faste ejendomme beliggende i Danmark: Det kommunale ejendomsnummer.

  • b) For faste ejendomme beliggende i en anden EU-stat, Norge, Island, Grønland eller på Færøerne: Adresse, postnummer og land.

§2 Begæring efter § 1 skal indsendes digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteministeriet anviser.

Stk. 2 Pligten til at indsende oplysningerne i § 1 digitalt omfatter ikke:

 • 1) Selvangivelsespligtige, der gør brug af en af fritagelserne for at indgive selvangivelsen digitalt efter bekendtgørelsen om obligatorisk digital indberetning af selvangivelsen for selvstændigt erhvervsdrivende.

 • 2) Selvangivelsespligtige, der senest 3 måneder efter en ansættelsesændring begærer genanbringelse af fortjeneste fra salg af fast ejendom.

Stk. 3 For indkomstårene 2011 og 2012 vil en indsendelse af begæring om anvendelse af reglerne om genanbringelse af fortjeneste ved salg af fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 2, på anden måde end anvist af Skatteministeriet blive anset for modtaget.

§3 § 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis fortjeneste ved afståelse af fast ejendom genanbringes i ombygning, tilbygning eller nybygning på en fast ejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6 C.

§4 Udover de oplysninger, der er nævnt i § 1, skal blandt andet oplysninger om grundlaget for den opgjorte ejendomsavance og dokumentation for, at betingelserne for genanbringelse er opfyldt, kunne fremlægges efter begæring fra told- og skatteforvaltningen.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2012.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1493 af 15. december 2009 om, hvilke oplysninger, der skal indgives til told- og skatteforvaltningen, ved genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, ophæves samtidig.

profile photo
Profilside