Bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer, der kan udøve investeringsservice og investeringsaktiviteter uden tilladelse efter lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter eller lov om finansiel virksomhed

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2021 af 08. november 2021

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på fysiske og juridiske personer, der på et professionelt grundlag eller som et fast erhverv yder investeringsservice eller udfører investeringsaktiviteter, jf. § 13, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter.

§ 2

Fysiske og juridiske personer omfattet af denne bekendtgørelse, jf. stk. 1, kan yde investeringsservice eller udføre investeringsaktiviteter uden tilladelse efter § 13, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter, i det omfang det følger af §§ 3-18.

§ 3

Crowdfundingtjenesteudbydere, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed, kan yde investeringsservice eller udføre investeringsaktiviteter efter bilag 1, afsnit A, nr. 1 og 7, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter.

§ 4

Forsikringsselskaber, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed, kan yde investeringsservice eller udføre investeringsaktiviteter, når de udøver forsikringsvirksomhed.

§ 5

Fysiske og juridiske personer kan yde investeringsservice, når dette udelukkende sker til deres modervirksomhed, deres dattervirksomhed eller en af deres modervirksomheders andre dattervirksomheder.

§ 6

Fysiske og juridiske personer, der yder investeringsservice, kan gøre dette, hvis denne service ydes lejlighedsvist i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed, og når denne virksomhed er reguleret ved lov eller et fagetisk kodeks for det pågældende erhverv, som ikke udelukker, at der kan ydes service af denne art.

§ 7

Fysiske og juridiske personer kan handle for egen regning med finansielle instrumenter, der ikke er råvarederivater, emissionskvoter eller derivater af emissionskvoter, hvis de ikke yder anden investeringsservice eller udfører andre investeringsaktiviteter med finansielle instrumenter, der ikke er råvarederivater, emissionskvoter eller derivater af emissionskvoter.

Stk. 2 Undtagelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på fysiske og juridiske personer, der

 • 1) er prisstillere,

 • 2) anvender en algoritmisk højfrekvenshandelsteknik eller

 • 3) handler for egen regning ved udførelse af kundeordrer.

Stk. 3 Fysiske og juridiske personer, der er medlemmer eller deltagere på et reguleret marked eller i en multilateral handelsfacilitet (MHF), eller som har direkte elektronisk adgang til en markedsplads, kan ikke gøre brug af undtagelsen i stk. 1. Dette gælder dog ikke for ikkefinansielle enheder, der gennemfører transaktioner på en markedsplads, som objektivt kan måles til at reducere de risici, der er direkte knyttet til disse ikkefinansielle enheders eller deres koncerns forretningsmæssige aktivitet eller likviditetsfinansieringsaktivitet.

Stk. 4 Fysiske og juridiske personer, der er undtaget i medfør af §§ 4, 12 eller 13, er ikke forpligtet til at opfylde betingelserne i denne bestemmelse for at være undtaget.

§ 8

Driftsledere, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, kan for egen regning handle med emissionskvoter, hvis de ikke udfører kundeordrer og ikke yder anden investeringsservice eller udfører andre investeringsaktiviteter end handel for egen regning, forudsat at de ikke anvender en algoritmisk højfrekvenshandelsteknik.

§ 9

Fysiske og juridiske personer kan yde investeringsservice, hvis denne service udelukkende består i forvaltning af ordninger for medarbejderdeltagelse.

§ 10

Fysiske og juridiske personer kan yde investeringsservice, hvis denne service kun indebærer både forvaltning af medarbejderdeltagelsesordninger og investeringsserviceydelser udelukkende til brug for deres modervirksomhed, dattervirksomheder eller en af deres modervirksomheds andre dattervirksomheder.

§ 11

Danmarks Nationalbank og andre offentlige myndigheder, der har ansvar for forvaltningen af den offentlige gæld, eller som deltager i forvaltningen heraf, og internationale finansieringsinstitutter oprettet af to eller flere EU-medlemslande, som har til formål at mobilisere kapital og stille finansiel bistand til rådighed for deres medlemmer, der er ramt eller truet af alvorlige finansieringsproblemer, kan udføre deres aktiviteter uden tilladelse efter § 13, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter.

§ 12

Kollektive investeringsinstitutter og pensionskasser, hvad enten de er koordineret på EU-plan eller ej, samt depositarer og ledere af sådanne institutter, kan yde investeringsservice eller udføre investeringsaktiviteter.

§ 13

Følgende fysiske og juridiske personer kan yde den omhandlede investeringsservice eller investeringsaktiviteter:

 • 1) personer, der handler for egen regning, herunder prisstillere, med råvarederivater eller emissionskvoter eller derivater heraf, bortset fra personer, der handler for egen regning ved udførelse af kundeordrer, eller

 • 2) personer, der yder investeringsservice, bortset fra handel for egen regning, inden for råvarederivater eller emissionskvoter eller derivater heraf til kunderne eller leverandørerne i deres hovederhverv.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder alene anvendelse, når følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) De i stk. 1 nævnte tilfælde skal både individuelt og samlet set være en accessorisk aktivitet i forhold til personernes hovederhverv på koncernniveau.

 • 2) Disse personer må ikke være en del af en koncern, hvis hovederhverv er at yde investeringsservice i henhold til bilag 1, afsnit A, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter, udførelse af aktiviteter i henhold til i bilag 1 og 2 i lov om finansiel virksomhed, eller at fungere som prisstiller i forbindelse med råvarederivater.

 • 3) Disse personer må ikke anvende en algoritmisk højfrekvenshandelsteknik.

 • 4) Disse personer skal på begæring indsende redegørelse til Finanstilsynet om de kriterier, som de lægger til grund for at vurdere, at deres aktivitet, som omhandlet i stk. 1, er accessorisk i forhold til deres hovederhverv.

Stk. 3 En aktivitet vil, jf. stk. 2, nr. 1, blive anset for at være accessorisk i forhold til hovederhvervet på koncernniveau, hvis den opfylder kriterierne i den til enhver tid gældende forordning.

§ 14

Fysiske og juridiske personer, der i forbindelse med andre erhvervsaktiviteter, der ikke er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, yder investeringsrådgivning, kan yde denne service, når rådgivningen ikke honoreres særskilt.

§ 15

Sammenslutninger, der er oprettet af danske pensionskasser, kan yde forvaltning, når de er oprettet alene med det formål at forvalte de deltagende pensionskassers midler.

§ 16

Følgende fysiske og juridiske personer kan yde den omhandlede investeringsservice eller investeringsaktivitet:

 • 1) Transmissionssystemoperatører, som defineret i artikel 2, stk. 4, i direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet eller artikel 2, stk. 4, i direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas, når de varetager deres opgaver i henhold til disse direktiver eller i henhold til forordning nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling eller i henhold til forordning nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet eller i henhold til netregler eller retningslinjer vedtaget i medfør af disse forordninger.

 • 2) Personer, der handler som tjenesteyder på vegne af de i nr. 1 nævnte personer, med henblik på at varetage deres opgaver i henhold til disse retsakter eller i henhold til regler eller retningslinjer vedtaget i medfør af disse forordninger.

 • 3) Enhver operatør eller administrator af en energibalancemekanisme, et rørledningsnet eller et system til at holde udbuddet af og efterspørgslen efter energi i balance, når de varetager sådanne opgaver.

Stk. 2 Fysiske og juridiske personer, der foretager aktiviteter som nævnt i stk. 1, er kun omfattet af undtagelsen i stk. 1, når personerne udfører investeringsaktiviteter eller yder investeringsservice i forbindelse med råvarederivater for at udføre disse aktiviteter.

Stk. 3 Drift af et sekundært marked, herunder en platform for sekundær handel med finansielle transmissionsrettigheder, er ikke omfattet af undtagelsen i denne bestemmelse.

§ 17

Værdipapircentraler (CSD’er) kan udføre deres aktiviteter uden tilladelse efter § 13, stk. 1, i fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for de værdipapircentraler, der er fastsat i artikel 73 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler.

§ 18

Forvaltningsafdelinger kan yde forvaltning, når de er godkendt af justitsministeren, eller når de er bemyndiget af justitsministeren til at forvalte midler, der hidrører fra personer under værgemål, ikkeerhvervsdrivende fonde eller båndlagte kapitaler.

§ 19

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. november 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 919 af 26. juni 2017 om hvilke fysiske og juridiske personer, der kan udøve investeringsservice og investeringsaktiviteter uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed ophæves.