Bekendtgørelse om hjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1471 af 16. december 2019

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Relaterede bekendtgørelser

§ 1

Personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning i fængsel eller arresthus, i det følgende betegnet som indsatte kan alene få udbetalt hjælp med de beløb, som fremgår af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 For varetægtsfængslede bør hjælp efter § 2 normalt ydes, indtil der er faldet endelig dom i sagen.

Hjælp til løbende udgifter
§ 2

En indsat, hvis bolig bør bevares af hensyn til den indsattes benyttelse, heraf under udgang eller efter løsladelsen, har ret til hjælp til dækning af en rimelig boligudgift, hvis pågældende ikke selv har indtægter eller formue, der kan dække udgifterne.

Beregning af hjælpen
§ 3

Hjælpen efter § 2 kan ikke overstige den indsattes andel af boligudgifterne.

Stk. 2 I hjælpen fradrages den indsattes indtægter efter skat, i det omfang disse sammenlagt med hjælp efter §§ 2-6 og 8 overstiger det beløb, som den indsatte ville være berettiget til efter skat efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3 Hvis den indsatte er gift, fradrages parrets samlede indtægter efter skat, i det omfang disse overstiger det beløb, som de ville være berettiget til efter skat efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 4 Som indtægt betragtes bl.a. også kostbeløb eller værdien af kost, selvforsørgelsesbeløb, grundtimeløn, stabilitetstillæg, kompetencetillæg og lignende, der udbetales eller ydes i fængsel eller arresthuse.

Stk. 5 Ved beregning af hjælpen betragtes den indsatte kun som forsørger, hvis den pågældende har forsørgelsespligt og rent faktisk bidrager til forsørgelsen med et beløb, der mindst svarer til normalbidraget.

§ 4

Hvis den forventede afsoningstid overstiger 6 måneder, skal kommunen undersøge, om den indsattes boligbehov kan dækkes på anden måde end ved hjælp efter § 2, f.eks. ved fremleje eller ved, at der på anden måde sikres den indsatte en bolig ved løsladelsen.

Forsørgelsesudgifter m.v.
§ 5

Hvis den indsatte inden afsoningen har deltaget i den faktiske forsørgelse af et barn, og forsørgelsen under afsoningen overtages af en person, der modtager hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik, kan kommunen, hvis der skønnes at være behov herfor, yde hjælp til den indsatte til forsørgelse af barnet. Hjælpen kan højst udgøre et beløb svarende til normalbidraget og er betinget af, at den indsatte faktisk bidrager til forsørgelsen med et beløb, der mindst svarer til den ydede hjælp.

Stk. 2 Indsatte, der er sat i bidrag, er ikke omfattet af stk. 1.

§ 6

Der kan ydes hjælp til dækning af udgifter ved samvær med børn under 18 år efter reglerne i § 83 i lov om aktiv socialpolitik.

Beregning af hjælp efter kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik til ægtefæller
§ 7

Hvis den indsattes ægtefælle er berettiget til hjælp efter kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik, beregnes hjælpen til den pågældende som til en enlig.

Opbevaring af bohave
§ 8

Kommunen kan i tilfælde, hvor der ikke ydes hjælp efter § 2, yde et beløb til dækning af opbevaring af bohave, hvis der skønnes at være behov herfor af hensyn til den indsattes tilværelse efter løsladelsen, og hvis betingelserne i § 81 i lov om aktiv socialpolitik i øvrigt er opfyldt.

Hjælp i forbindelse med løsladelsen
§ 9

Der kan ydes hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er nødvendige for den indsattes tilværelse efter løsladelsen, hvis betingelserne i § 81 i lov om aktiv socialpolitik er opfyldt.

Stk. 2 Hvis der ydes hjælp efter stk. 1 til etablering af bolig, kan hjælpen efter en konkret vurdering ydes kortere tid før løsladelsen, når det er nødvendigt for at sikre en bolig. Ved kortere tid forstås normalt 3 måneder eller derunder.

Kriminalforsorgens oplysningspligt
§ 10

Hvis Kriminalforsorgen ved, at en person, der er frihedsberøvet, modtager hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik, skal Kriminalforsorgen give oplysning herom til den frihedsberøvedes kommune senest 7 dage efter, at personen er blevet frihedsberøvet.

Beskatning
§ 11

Hjælpen efter denne bekendtgørelse medregnes ikke til den skattepligtige indtægt, jf. ligningslovens § 7, nr. 9.

Ikrafttrædelse
§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1756 af 15. december 2015 om hjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus, ophæves.