14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte

Bekendtgørelse nr. 717 af 09. juni 2016

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte

I medfør af § 32, stk. 2, og § 32 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved lov nr. 379 af 27. april 2016, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Udredning og inddragelse af forældre og barnet eller den unge
Kommunalbestyrelsen skal for de børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, på baggrund af faglige undersøgelser af barnets eller den unges ressourcer og behov, kortlægge barnets eller den unges funktionsevne og udarbejde forslag til særlig støtte og behandling.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal inddrage forældrene i udredningsprocessen, således at forældrene får mulighed for at være aktive deltagere i processen. Forældrenes viden om egne ressourcer og barnets eller den unges færdigheder skal indgå i udredningen, og forældrene skal have mulighed for at få indsigt i barnets eller den unges behov, og hvilke behandlings-, støtte- og udviklingsmuligheder der findes for barnet eller den unge.

Stk. 3 Barnet eller den unge skal ligeledes inddrages i udredningsforløbet. Kommunalbestyrelsen vurderer sammen med forældrene, i hvilken udstrækning det er muligt at inddrage barnet eller den unge, på grundlag af barnets eller den unges egne ønsker, alder og modenhed, og hvad der skønnes at være bedst for barnet eller den unge. Et barns eller en ungs synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med barnets eller den unges alder og modenhed.

§2 Tilrettelæggelse af hjælp og støtte til barnet eller den unge
Kommunalbestyrelsen visiterer barnet eller den unge til et særligt dagtilbud, et særligt klubtilbud eller et andet tilbud efter serviceloven eller dagtilbudsloven på baggrund af sagens oplysninger, herunder de faglige undersøgelser af barnets eller den unges ressourcer og behov, jf. § 1, stk. 1. Det er ikke et krav, at der inden visitation til disse tilbud udarbejdes en undersøgelse efter § 50 i lov om social service.

Stk. 2 Forældre, som ikke ønsker at modtage det kommunale tilbud, kan ansøge om godkendelse af, at de selv helt eller delvist træner barnet eller den unge i hjemmet, jf. servicelovens § 32 a, stk. 3, 1. pkt.

Stk. 3 Forældrene kan søge om godkendelse til at træne efter konventionelle metoder, der almindeligvis anvendes i de offentlige tilbud, eller efter alternative metoder, der traditionelt ikke indgår i de offentlige tilbud. Der kan også være tale om hjemmetræning, der kombinerer konventionelle og alternative metoder, eller om træning kombineret med et offentligt tilbud efter servicelovens § 32, stk. 1.

§3 Godkendelse af hjemmetræning efter servicelovens § 32 a
Kommunalbestyrelsen skal, når den får en ansøgning fra forældrene om at træne barnet eller den unge helt eller delvist i hjemmet efter § 2, stk. 2 og 3, foretage en undersøgelse af barnets eller den unges forhold efter § 50 i lov om social service.

Stk. 2 Med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse skal kommunalbestyrelsen vurdere, om hjemmetræning efter den af forældrene foreslåede træningsmetode imødekommer barnets behov, tarv og trivsel. Denne vurdering skal tage afsæt i barnets eller den unges støttebehov, alder og udvikling.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal desuden vurdere familiens samlede situation og forældrenes personlige ressourcer i forhold til at kunne påtage sig at træne barnet eller den unge.

Stk. 4 Endeligt skal kommunalbestyrelsen sikre sig, at træningsmetoden og målene jf. servicelovens § 32 a, stk. 1, 3. pkt., er dokumenterbare, så det er muligt at vurdere effekten af træningen.

Stk. 5 Kravet om dokumenterbarhed indebærer, at kommunalbestyrelsen skal vurdere, om metoden indeholder målbare indikatorer, som kommunalbestyrelsen kan bruge til at følge op på effekten af hjemmetræningen og den anvendte metode på barnets eller den unges udvikling og trivsel. Kommunalbestyrelsen kan ikke stille som betingelse for godkendelse, at den ønskede metode skal være evidensbaseret.

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen skal i den enkelte hjemmetræningssag vurdere, om de træningsmetoder, forældrene ønsker at anvende, indeholder fysiske, sundhedsfaglige elementer i et ikke-uvæsentligt omfang. Hvis dette er tilfældet, skal kommunalbestyrelsen inddrage relevante sundhedsfaglige kompetencer i forbindelse med vurderingen af den ønskede træningsmetode.

Stk. 7 Sundhedsfaglige træningselementer, som enten er fastlagt som sygehusbehandling, eller på anden vis har karakter af specialiseret sundhedsfaglig behandling, kan ikke godkendes som en del af hjemmetræningen.

Stk. 8 Kommunalbestyrelsen træffer inden for de rammer, der er angivet i stk. 1-7, afgørelse om godkendelse af hjemmetræning efter den foreslåede træningsmetode.

§4 Tilsyn med hjemmetræning
Kommunalbestyrelsen skal, jf. servicelovens § 32 a, stk. 4, to gange årligt føre tilsyn med barnets eller den unges udvikling og trivsel, når forældre træner barnet eller den unge i hjemmet efter servicelovens § 32 a. Kommunalbestyrelsen skal under tilsynet blandt andet vurdere, om hjemmetræningen tilgodeser barnets eller den unges fysiske, psykiske og sociale behov, samt vurdere familiens trivsel som helhed, herunder eventuelle søskendes trivsel.

Stk. 2 Hvis de træningsmetoder, forældrene anvender, indeholder fysiske, sundhedsfaglige elementer i et ikke-uvæsentligt omfang, skal kommunalbestyrelsen inddrage relevante sundhedsfaglige kompetencer i forbindelse med tilsynet med hjemmetræningen.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med tilsynet observere og eventuelt teste barnet eller den unge med udgangspunkt i en tids- og faseplan for evaluering af indsatsen og en plan for måling og dokumentation af virkningen af indsatsen for barnets eller den unges udvikling. Rammerne for tilsynet fastlægges af kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelsen af hjemmetræningen i dialog med forældrene.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen udfærdiger på baggrund af tilsynet en tilsynsrapport med begrundet indstilling om fortsættelse, justering eller ophør af hjemmetræningen. Rapporten sendes til høring både hos forældrene og, hvor det er muligt og relevant, hos barnet eller den unge. Barnets eller den unges synspunkter skal tillægges betydning set i forhold til barnets eller den unges alder og modenhed.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen vurderer på grundlag af rapporten og bemærkninger fra forældrene og barnet eller den unge, om der er behov for i samarbejde med familien at justere hjemmetræningen, eller om der skal ske en revisitation af barnet eller den unge.

Stk. 6 Ud over de to årlige tilsynsbesøg, som skal gennemføres efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsen vælge at gennemføre yderligere tilsyn, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at der er behov herfor.

§5 Økonomisk støtte
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 32 a, stk. 5, 42 og 43 til forældre, der forsørger og hjemmetræner et barn eller en ung under 18 år efter servicelovens § 32 a. Der kan ikke ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste som følge af hjemmeundervisning, uanset om undervisningen foregår i kombination med hjemmetræning.

§6 Kommunalbestyrelsen skal sørge for de nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere mv., når forældre træner et barn eller en ung i hjemmet. Hjælpen kan omfatte både enkeltstående og løbende ydelser til dækning af udgifter til træningsredskaber, kurser, løn til hjælpere mv.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens udgifter til nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. til det enkelte barn eller den enkelte unge må ikke overstige et beløb på 596.681 kr. årligt.

Stk. 3 Hjælpen til nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. bevilges på grundlag af dokumenterede udgifter.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen og forældrene kan indgå frivillige aftaler om, at der udbetales et fast månedligt, halvårligt eller årligt beløb til dækning af forventede udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere mv.

Stk. 5 Beløbet i stk. 2 reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2017.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1130 af 27. september 2010 om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte ophæves.

profile photo
Profilside