14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 545 af 29. maj 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen

I medfør af § 32, stk. 3, i lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed, § 4, stk. 3 og 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni 2016, § 15, stk. 1 og 2, § 22, stk. 1 og 2, § 22 a, § 22 b, § 24, stk. 3, § 24 b og § 25, stk. 2, i lov om gasinstallationer og gasmateriel, jf. lovbekendtgørelse nr. 556 af 2. juni 2014, § 3, § 6, § 8, § 10, stk. 3, § 11, stk. 3, § 12, § 15, § 17, stk. 2, § 18, stk. 2, § 20, stk. 3 og 5, § 31, § 32, stk. 1 og 2, § 33, stk. 1 og 2, § 34 og § 36, stk. 2, i lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, § 5, § 7, stk. 3, § 8, stk. 5, § 29, stk. 1 og 2, § 30, § 31, § 34, stk. 2, og § 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven), § 1, stk. 3 og 5, § 2, stk. 5, § 2 b, stk. 1 og 2, § 2 c, § 2 d, § 3, § 3 a, stk. 3 og 4, § 5, § 6 b, § 7, stk. 2, og § 11 i lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 9. april 2013, som ændret ved lov nr. 267 af 25. marts 2014, § 3, stk. 2, § 5, stk. 3, § 7, stk. 4, § 11, stk. 4, § 23, stk. 2, § 26, stk. 3, § 28, stk. 3, § 40, stk. 1 og 2, og § 45, stk. 2, i lov nr. 608 af 7. juni 2016 om tobaksvarer m.v., § 5, stk. 3, § 10, stk. 2, § 12, stk. 3, § 13, stk. 2 og 3, § 30, stk. 1 og 2, og § 33, stk. 2, i lov nr. 426 af 18. maj 2016 om elektroniske cigaretter m.v., og § 4 a, stk. 2 og 3, og § 4 b i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1123 af 22. september 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Følgende beføjelser i henhold til lov om produktsikkerhed er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om underretningspligten, jf. lovens § 11, stk. 2.

 • 2) Fastsættelse af regler om samarbejdet mellem producent, distributør og kontrolmyndighed, jf. lovens § 12, stk. 2.

 • 3) Bemyndigelse af anden offentlig myndighed eller privat virksomhed til at varetage de beføjelser, som kontrolmyndigheden har i medfør af § 17, stk. 1, nr. 2 og 3, jf. lovens § 17, stk. 4.

 • 4) Fastsættelse af regler, som er nødvendige for at gennemføre eller anvende EU-retsakter om sikkerhedskrav til legetøj og produkter, der på grund af ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og herigennem være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed, samt fastsættelse af regler til gennemførelse af kommissionsbeslutninger, der vedrører produkter omfattet af produktsikkerhedsdirektivet, jf. lovens § 30, stk. 1.

 • 5) Varetagelse af beføjelser i medfør af regler, der er udstedt med hjemmel i § 30, stk. 1, herunder bemyndigelse af privat virksomhed til at udtage prøveeksemplarer af produkter eller bestanddele heraf og til at foretage relevante og nødvendige undersøgelser af produkter, jf. lovens § 30, stk. 2.

 • 6) Fastsættelse af regler om samarbejdet mellem kontrolmyndighederne efter forhandling med relevante ministre, jf. lovens § 32, stk. 2.

 • 7) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra myndigheder om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt, jf. lovens § 32 a, stk. 1.

 • 8) Fastsættelse af regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign., jf. lovens § 32 a, stk. 2.

 • 9) Fastsættelse af regler om, at myndighederne kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet, jf. lovens § 32 b.

 • 10) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra bemyndigede i medfør af § 17, stk. 4, om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt, jf. lovens § 32 c.

 • 11) Fastsættelse af regler om anvendelsen af RAPEX samt retningslinjerne for underretning af Europa-Kommissionen, jf. lovens § 33, stk. 3.

 • 12) Fastsættelse af bestemmelser om bødestraf for overtrædelse af regler, der udstedes i medfør af § 11, stk. 2, § 12, stk. 2, § 26 og § 30, jf. lovens § 35, stk. 3.

§2 Følgende beføjelser i henhold til lov om erhvervsfremme og regional udvikling er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, kommunerne og regionerne, herunder de regionale vækstfora, om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt, jf. lovens § 3 a, stk. 1.

 • 2) Fastsættelse af regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign., jf. lovens § 3 a, stk. 2.

 • 3) Fastsættelse af regler om, at myndigheder m.v., jf. § 3 a, stk. 1 og 4, kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet, jf. lovens § 3 b, stk. 1.

 • 4) Fastsættelse af regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af den myndighed m.v., jf. § 3 a, stk. 1 og 4, der har udstedt afgørelserne og dokumenterne, som afsender, jf. lovens § 3 b, stk. 2.

 • 5) Fastsættelse af regler om fravigelse af underskriftskrav, herunder kan det bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter, jf. lovens § 3 c, stk. 2.

 • 6) Fastsættelse af regler om henlæggelse af administrationen af metrologiske regler, som er fastsat i medfør af § 15, til en anden offentlig myndighed eller en privat institution, samt indgåelse af aftaler herom, jf. lovens § 4, stk. 4.

 • 7) Fastsættelse af regler vedrørende akkreditering, som er nødvendige for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 765 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter, herunder regler om udpegning af et nationalt akkrediteringsorgan og dets opgavevaretagelse, samt indgåelse af de nødvendige aftaler herom, jf. lovens § 14, stk. 1.

 • 8) Fastsættelse af regler som er nødvendige for anvendelsen her i landet af den i § 14, stk. 1, nævnte forordning, herunder regler om det i § 14, stk. 1, nævnte organs akkreditering af virksomheder til f.eks. prøvning, kalibrering, medicinske undersøgelser, certificering, inspektion, attestering, CO2-verifikation, og miljøverifikation samt regler om sanktioner ved manglende overholdelse af en meddelt akkreditering, jf. lovens § 14, stk. 2.

 • 9) Indgåelse af særskilte aftaler med akkrediteringsorganet om at foretage akkreditering i udlandet, jf. lovens § 14, stk. 3.

 • 10) Fastsættelse af regler om metrologi, herunder om hvilke måleenheder der finder anvendelse, regler om etablering og vedligeholdelse af primær- og referencenormaler, regler om måleteknik og måleinstrumenter samt deres anvendelse, regler om anmeldelsespligt for ibrugværende måleinstrumenter, regler om måleteknisk kontrol, regler om hvilke varer der skal sælges i bestemte enheder i henseende til mål eller vægt, herunder regler om klassificering, sortering og lign., samt regler om bemyndigelse af organer til at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver i henhold til nationale regler og EU-retten, jf. lovens § 15, stk. 1.

 • 11) Udpegning af nationale metrologiinstitutter til at etablere og vedligeholde primær- og referencenormaler inden for afgrænsede metrologiske felter, jf. lovens § 15, stk. 2.

 • 12) Adgang uden retskendelse med henblik på at varetage hvervet med måleteknisk kontrol, jf. lovens § 15, stk. 3.

 • 13) Fastsættelse af regler om opkrævning af gebyr for bl.a. udarbejdelse af certifikater og typegodkendelser samt udpegning af bemyndigede organer, jf. lovens § 16, stk. 2.

 • 14) Fastsættelse af regler om, at forskrifter vedrørende metrologi og akkreditering, som indeholder krav til virksomheder, anlæg, installationer, indretninger og produkter m.v., og tekniske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende, jf. lovens § 17 a, stk. 1.

 • 15) Fastsættelse af regler om hvordan oplysninger om indholdet af tekniske forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. § 17 a, stk. 1, kan fås, jf. lovens § 17 a, stk. 2.

 • 16) Fastsættelse af regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. § 17 a, stk. 1, skal være gældende, selvom de ikke foreligger på dansk, jf. lovens § 17 a, stk. 3.

 • 17) Fastsættelse af regler om bødestraf for overtrædelse af regler udstedt i medfør af loven, jf. lovens § 22, stk. 4.

§3 Følgende beføjelser i henhold til lov om gasinstallationer og gasmateriel er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler for gasinstallationer (gasreglementet) samt for gasproduktionsanlæg, distributionsledninger og øvrige gasforsyningssystemer, medmindre gassikkerheden ved disse anlæg er omfattet af særlige bestemmelser udstedt i medfør af lov om arbejdsmiljø, jf. lovens § 15, stk. 1.

 • 2) Fastsættelse af regler om konstruktion, funktion, overensstemmelsesvurdering, mærkning, salg og markedsføring af gasmateriel, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 1.

 • 3) Fastsættelse af regler om udførelse, afprøvning og kontrol af og service på gasinstallationer, herunder det anvendte gasmateriel, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 2.

 • 4) Fastsættelse af regler om uddannelseskrav til opstart, indregulering og servicering af gasforbrugende anlæg, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 3.

 • 5) Fastsættelse af regler om benyttelse og vedligeholdelse af gasinstallationer, herunder det anvendte gasmateriel, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 4.

 • 6) Fastsættelse af regler om pligt for bygherrer, leverandører og installatører til at give gasleverandørerne oplysninger om konkrete installationer og installationsarbejder, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 5.

 • 7) Fastsættelse af regler om tilladelse til at udføre særlige arbejder på gasinstallationer og gasmateriel på grundlag af en særlig uddannelsesmæssig kompetence, herunder bestemmelser om, hvorledes sådanne tilladelser kan frakendes, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 6.

 • 8) Fastsættelse af regler om bygherrers, leverandørers og installatørers egenkontrol af udførte installationer samt leveret gasmateriel, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 7.

 • 9) Fastsættelse af regler om godkendelse af og tilsyn med gasleverandører og disses sikkerhedsarbejde, herunder tilsyn med de gasinstallationer, hvortil levering sker samt bestemmelser om tilbagekaldelse af godkendelse, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 8.

 • 10) Fastsættelse af regler om gaskvaliteter, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 9.

 • 11) Fastsættelse af overgangsbestemmelser med hensyn til eksisterende gasinstallationer, herunder gasmateriel, der ikke er i overensstemmelse med reglementets bestemmelser, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 10.

 • 12) Fastsættelse af regler med henblik på at opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til EU-retten vedrørende krav til gasinstallationer, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 11.

 • 13) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt, jf. lovens § 22, stk. 1.

 • 14) Fastsættelse af regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign., jf. lovens § 22, stk. 2.

 • 15) Fastsættelse af regler om, at Sikkerhedsstyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet, jf. lovens § 22 a, stk. 1.

 • 16) Fastsættelse af regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Sikkerhedsstyrelsen som afsender, jf. lovens § 22 a, stk. 2.

 • 17) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra bemyndigede i medfør af § 20, jf. § 19, stk. 2, om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov skal foregå digitalt, jf. lovens § 22 b.

 • 18) Fastsættelse af regler om betaling af omkostninger forbundet med Sikkerhedsstyrelsens tilsyn og kontrol, jf. lovens § 24, stk. 3.

 • 19) Fastsættelse af regler om at forskrifter udstedt i medfør af loven, som indeholder krav til virksomheder, gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel m.v., og tekniske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende, jf. lovens § 24 b, stk. 1.

 • 20) Fastsættelse af regler om hvordan oplysninger om indholdet af tekniske forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. § 24 b, stk. 1, kan fås, jf. lovens § 24 b, stk. 2.

 • 21) Fastsættelse af regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. § 24 b, stk. 1, skal være gældende, selvom de ikke foreligger på dansk, jf. lovens § 24 b, stk. 3.

 • 22) Fastsættelse af regler om bødestraf for overtrædelse af regler udstedt i medfør af loven, jf. lovens § 25, stk. 2.

§4 Følgende beføjelser i henhold til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen: Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør

 • 1) Fastsættelse af regler om undtagelse fra autorisationskravet for producenters udførelse af faste elektriske installationer i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder, producenters forberedelse af elektriske installationer ved fremstilling af bygningsdele, føring af elkabler af personer, der har gennemført et kursus godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og udførelse af simple arbejder, jf. lovens § 3, stk. 1.

 • 2) Fastsættelse af regler om installation og servicering af ikkekonventionelle elproducerende anlæg og regler om undtagelse fra autorisationskravet for disse anlæg, jf. lovens § 3, stk. 2.

 • 3) Fastsættelse af regler om krav til godkendelse af de kurser, som er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 3, herunder krav om, at kurset skal gøre kabelmontøren i stand til at fastmontere kablerne korrekt, så de ikke beskadiges, give kabelmontøren viden om kabeltyper, begrænsning af brandspredning, elektrisk dokumentation og egnet materiel og gøre vedkommende i stand til at vælge kabeltyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation, jf. lovens § 3, stk. 3.

 • 4) Fastsættelse af regler om undtagelse fra autorisationskravet for arbejder, som personale ansat hos gasleverandører eller i vandforsyningsvirksomheder udfører inden for deres forsyningsområde, og arbejder, som personale ansat i vandselskaber og personale ansat i serviceselskaber, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, udfører inden for vandselskabets forsyningsområde som et naturligt led i deres arbejde som ansvarlige for distributions- eller vandforsyningsledninger, producenters forberedelse af gasinstallationer og vandinstallationer samt af afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger ved fremstilling af bygningsdele, føring af vandrør af personer, der har gennemført et kursus godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og udførelse af simple arbejder, jf. lovens § 6, stk. 1.

 • 5) Fastsættelse af regler om krav til godkendelse af de kurser, som er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 3, herunder krav om, at kurset skal gøre rørmontøren i stand til at fastmontere vandrørene korrekt, så de ikke beskadiges, give rørmontøren viden om forskellige rørtyper, begrænsning af brandspredning, dokumentation og egnet materiel og gøre vedkommende i stand til at vælge rørtyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation, jf. lovens § 6, stk. 2.

 • 6) Fastsættelse af regler om undtagelse fra autorisationskravet for arbejder, som personale ansat i vandselskaber og personale ansat i serviceselskaber, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, udfører inden for vandselskabets forsyningsområde ved afløbsinstallationer, som er tilsluttet vandselskabets hovedkloak, eller arbejder, som den, der er ansvarlig for en hovedkloak, ved eget personale udfører ved installationer, som er tilsluttet denne hovedkloak, som et naturligt led i deres arbejde som ansvarlige for hovedkloakken, og udførelse af simple arbejder, jf. lovens § 8.

 • 7) Fastsættelse af regler om, hvilke afgrænsede arbejdsområder der kan ansøges om delautorisation til, jf. lovens § 10, stk. 3.

 • 8) Fastsættelse af regler om, hvilke faglige kvalifikationer den fagligt ansvarlige og de udførende medarbejdere skal være i besiddelse af, for at virksomheden kan meddeles en virksomhedsgodkendelse på gasområdet, jf. lovens § 11, stk. 3.

 • 9) Fastsættelse af regler om udøvelse af autoriseret virksomhed og virksomhed med en virksomhedsgodkendelse på gasområdet, den fagligt ansvarliges tilknytning til virksomheden, kompetencekrav til medarbejdere, der udfører autorisationskrævende arbejde hos autoriserede kloakmestervirksomheder, og emner, som er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, der er omfattet af autorisationskrav i medfør af denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer med senere ændringer, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked med senere ændringer og EU-regulering om sikkerhed ved tjenesteydelser, jf. lovens § 12.

 • 10) Fastsættelse af regler om hvilke opgaver den fagligt ansvarlige i autoriserede virksomheder og virksomheder med en virksomhedsgodkendelse på gasområdet har, kompetencegivende prøver, der giver adgang til at ansøge om godkendelse som fagligt ansvarlig, administration af de kompetencegivende prøver på vvs- og kloakområdet og gasområdet i øvrigt, herunder gebyrer for deltagelse i prøverne, og udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for el-, vvs- og kloakområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer, herunder om forbud mod midlertidig eller lejlighedsvis udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig, jf. § 9, stk. 1, nr. 1, for personer, som ikke opfylder kvalifikationskravene, jf. lovens § 15.

 • 11) Fastsættelse af regler om adgangen til dispensation fra kravet i § 9, stk. 1, nr. 1, jf. lovens § 17, stk. 2.

 • 12) Fastsættelse af regler om størrelsen og opkrævningen af gebyrerne i § 18, stk. 1, jf. lovens § 18, stk. 2.

 • 13) Fastsættelse af regler om det i § 20, stk. 1, nævnte kvalitetsledelsessystems indhold, omfang, godkendelse og efterprøvning, undtagelse fra kravet om efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet for virksomheder, der er etableret, i et andet EU- eller EØS-land, og som udfører arbejde som midlertidig tjenesteyder i Danmark, undtagelse fra kravet om efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet for virksomheder uden cvr-nummer, som ved lovens ikrafttræden har autorisation, og som har tilknyttet en bibeskæftiget person som personligt autoriseret eller teknisk ansvarlig, ekstraordinær efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet i tilfælde, hvor virksomheden har udvist forsømmelighed ved udførelse af installationsarbejde, godkendelse af kontrolinstanser til at udføre opgaver efter § 20, stk. 1, og efterprøvning af de godkendte kontrolinstanser og kontrolinstanser, som er etableret i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med, med henblik på implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked med senere ændringer og EU-regulering om sikkerhed ved tjenesteydelser, jf. lovens § 20, stk. 3.

 • 14) Fastsættelse af regler om akkreditering af kontrolinstanserne, herunder om, at den enkelte kontrolinstans afholder omkostningerne i forbindelse med akkreditering og efterprøvning af sine kompetencer og sit kvalitetsledelsessystem, jf. lovens § 20, stk. 5.

 • 15) Fastsættelse af regler om fremgangsmåden ved ansøgning om autorisation, virksomhedsgodkendelse på gasområdet og godkendelse som fagligt ansvarlig og andre ansøgninger i medfør af loven, jf. lovens § 31.

 • 16) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt, jf. lovens § 32, stk. 1.

 • 17) Fastsættelse af regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign., jf. lovens § 32, stk. 2.

 • 18) Fastsættelse af regler om, at Sikkerhedsstyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet, jf. lovens § 33, stk. 1.

 • 19) Fastsættelse af regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Sikkerhedsstyrelsen som afsender, jf. lovens § 33, stk. 2.

 • 20) Fastsættelse af regler om, at forskrifter udstedt i medfør af denne lov, som indeholder krav til virksomheder m.v., og tekniske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende, jf. lovens § 34, stk. 1.

 • 21) Fastsættelse af regler om, hvordan oplysning om indholdet af de forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. § 34, stk. 1, kan fås, jf. lovens § 34, stk. 2.

 • 22) Fastsættelse af regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. § 34, stk. 1, skal være gældende, selv om de ikke foreligger på dansk, jf. lovens § 34, stk. 3.

 • 23) Fastsættelse af bestemmelser om bødestraf for overtrædelse af regler, der fastsættes i medfør af §§ 3, 6, 8, 12 og 15, jf. lovens § 36, stk. 2.

§5 Følgende beføjelser i henhold til lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske anlæg, udførelse og drift af elektriske installationer, elektrisk materiel og udførelse og drift af andre anlæg i nærheden af eller i forbindelse med elektriske anlæg eller elektriske installationer, jf. lovens § 5, stk. 1.

 • 2) Fastsættelse af krav om dokumentation for udførelse og drift af elektriske anlæg og elektriske installationer og for elektrisk materiel, jf. § 5, stk. 1, nr. 1-3, jf. lovens § 5, stk. 2.

 • 3) Fastsættelse af regler med henblik på gennemførelse af EU-regulering om elektrisk materiel, jf. lovens § 5, stk. 3.

 • 4) Fastsættelse af regler om dokumentation efter § 7, stk. 2, jf. lovens § 7, stk. 3.

 • 5) Fastsættelse af regler om dokumentation efter § 8, stk. 2, jf. lovens § 8, stk. 5.

 • 6) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal foregå digitalt, jf. lovens § 29, stk. 1.

 • 7) Fastsættelse af regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign., jf. lovens § 29, stk. 2.

 • 8) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra bemyndigede i medfør af § 24 om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler fastsat i medfør heraf, skal foregå digitalt, jf. lovens § 30.

 • 9) Fastsættelse af regler om, at forskrifter udstedt i medfør af denne lov, som indeholder krav til virksomheder, elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel m.v., og tekniske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende, jf. lovens § 31, stk. 1.

 • 10) Fastsættelse af regler om, hvordan oplysning om indholdet af de forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. § 31, stk. 1, offentliggøres, jf. lovens § 31, stk. 2.

 • 11) Fastsættelse af regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. § 31, stk. 1, skal gælde, selv om de ikke foreligger på dansk, jf. lovens § 31, stk. 3.

 • 12) Fastsættelse af regler om bødestraf for overtrædelse af regler udstedt i medfør af § 5, jf. lovens § 34, stk. 2.

 • 13) Fastsættelse af overgangsregler, jf. lovens § 39.

§6 Følgende beføjelser i henhold til lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om at pyrotekniske artikler, der er beregnet til anvendelse som udløsermekanisme i sikkerhedsudstyr og selvoppusteligt redningsudstyr, er undtaget fra § 1, stk. 1, jf. lovens § 1, stk. 3.

 • 2) Fastsættelse af regler om, at fyrværkeriartikler med begrænset effekt og meget lav risiko, som er beregnet til anvendelse af forbrugere, er undtaget fra § 1, stk. 1, jf. lovens § 1, stk. 5.

 • 3) Fastsættelse af regler om undtagelser fra § 2, stk. 1-4, jf. lovens § 2, stk. 5.

 • 4) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt, jf. lovens § 2 b, stk. 1.

 • 5) Fastsættelse af regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign., jf. lovens § 2 b, stk. 2.

 • 6) Fastsættelse af regler om, at Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet, jf. lovens § 2 c, stk. 1.

 • 7) Fastsættelse af regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af den pågældende myndighed som afsender, jf. lovens § 2 c, stk. 2.

 • 8) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra en bemyndiget i medfør af § 1, stk. 1, om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt, jf. lovens § 2 d.

 • 9) Fastsættelse af regler om opbevaring, overdragelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovens § 3, nr. 1.

 • 10) Fastsættelse af regler om anvendelsesklassifikation og tekniske sikkerhedskrav til fyrværkeriartikler og andre pyrotekniske artikler, herunder krav om mærkning og brugervejledning og sikkerhedsinformation i forbindelse med opbevaring, anvendelse og håndtering, jf. lovens § 3, nr. 2.

 • 11) Fastsættelse af regler om krav om prøvning og godkendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, herunder krav om fremlæggelse af dokumentation for godkendt transportklassifikation, jf. lovens § 3, nr. 3.

 • 12) Fastsættelse af regler om forbud imod salg til personer under 18 år af fyrværkeri samt kemikalier, der kan anvendes til fremstilling af fyrværkeri, jf. lovens § 3, nr. 4.

 • 13) Fastsættelse af regler om uddannelse, herunder krav om efteruddannelse og godkendelse af festfyrværkere, jf. lovens § 3, nr. 5.

 • 14) Fastsættelse af regler om meddelelse af tilladelser og godkendelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov, herunder bestemmelser om vilkår, jf. lovens § 3, nr. 6.

 • 15) Fastsættelse af regler om tilbagekaldelse af tilladelser og godkendelser udstedt i medfør af denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov bortset fra i de af § 2 a, stk. 5, omfattede tilfælde, jf. lovens § 3, nr. 7.

 • 16) Fastsættelse af regler om krav om, at en ansøger om godkendelse efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov har tegnet ansvarsforsikring, jf. lovens § 3, nr. 8.

 • 17) Fastsættelse af regler om overgangsordninger vedrørende tilladelser og godkendelser meddelt i medfør af denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov, jf. lovens § 3, nr. 9.

 • 18) Fastsættelse af regler om kontrol med transportklassifikation af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der opbevares eller fremstilles, jf. lovens § 3, nr. 10.

 • 19) Fastsættelse af regler om placering, indretning og brug af virksomheder og steder, hvor der opbevares, anvendes eller fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. lovens § 3, nr. 11.

 • 20) Fastsættelse af regler om foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge eller formindske brandfare og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand ved opbevaring, anvendelse, håndtering og fremstilling af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, herunder brandvagt i forbindelse med anvendelse af fyrværkeri, jf. lovens § 3, nr. 12.

 • 21) Fastsættelse af regler om bestemmelser, som er nødvendige for at opfylde Danmarks forpligtelser på fyrværkeriområdet i henhold til EU-retten, jf. lovens § 3, nr. 13.

 • 22) Fastsættelse af regler om, at kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til Sikkerhedsstyrelsen om kontrol og tilsyn efter § 3 a, stk. 2, jf. lovens § 3 a, stk. 3.

 • 23) Fastsættelse af regler om kontrol med lovens overholdelse, herunder om Sikkerhedsstyrelsens og kommunalbestyrelsens adgang til at meddele påbud, som er nødvendige for at sikre overholdelse af loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven, eller påbud og forbud, som er nødvendige for at formindske risikoen for brand eller anden skade, jf. lovens § 3 a, stk. 4.

 • 24) Fastsættelse af regler om omkostninger i forbindelse med prøvninger og godkendelser efter regler udstedt i medfør af § 3, nr. 3, om, at omkostninger i forbindelse med kontrol efter regler udstedt i medfør af § 3, nr. 10, afholdes af den, der opbevarer eller fremstiller fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler, om omkostninger i forbindelse med foranstaltninger i henhold til regler udstedt i medfør af § 3, nr. 12, og om, at omkostninger ved eksterne tekniske undersøgelser, herunder omkostninger til transport, efter § 4, stk. 3, skal afholdes af den, som har fået meddelt et påbud eller forbud, jf. lovens § 5.

 • 25) Fastsættelse af regler om at forskrifter udstedt i medfør af denne lov, som indeholder krav til virksomheder, anlæg, installationer, indretninger, fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler m.v., og tekniske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende, jf. lovens § 6 b, stk. 1.

 • 26) Fastsættelse af regler om hvordan oplysninger om indholdet af tekniske forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende jf. § 6 b, stk. 1, kan fås, jf. lovens § 6 b, stk. 2.

 • 27) Fastsættelse af regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. § 6 b, stk. 1, skal være gældende, selvom de ikke foreligger på dansk, jf. lovens § 6 b, stk. 3.

 • 28) Fastsættelse af regler om bødestraf eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år for overtrædelse af regler udstedt i medfør af loven, jf. lovens § 7, stk. 2.

 • 29) Fastsættelse af regler om klageadgang, jf. lovens § 11.

§7 Følgende beføjelser i henhold til lov om tobaksvarer m.v. er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om de indberetninger, der er nævnt i § 3, stk. 1, herunder regler om, hvilke oplysninger der skal indberettes, hvornår der skal ske indberetning og i hvilken form, samt oplysninger ved ændring af tobaksvarer, jf. lovens § 3, stk. 2.

 • 2) Fastsættelse af regler om indsendelse af rapporter efter § 5, stk. 1, og om formkrav, jf. lovens § 5, stk. 3.

 • 3) Fastsættelse af regler om de oplysninger, der skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen efter § 7, stk. 1 og 2, jf. lovens § 7, stk. 4.

 • 4) Fastsættelse af regler om behandling af ansøgninger om godkendelse efter § 11, stk. 1, og indholdet i akkrediteringen efter § 11, stk. 2, jf. lovens § 11, stk. 4.

 • 5) Fastsættelse af regler om de oplysninger, der skal ledsage en registrering efter § 23, stk. 1, pligt til at give meddelelse til Sikkerhedsstyrelsen, såfremt der sker ændringer i disse oplysninger, og styrelsens behandling af registreringen, jf. lovens § 23, stk. 2.

 • 6) Fastsættelse af regler om de oplysninger og erklæringer, der skal ledsage en anmeldelse efter § 26, stk. 1, pligt til at give meddelelse til Sikkerhedsstyrelsen, såfremt der sker ændringer i disse oplysninger, og Sikkerhedsstyrelsens behandling af anmeldelsen, jf. lovens § 26, stk. 3.

 • 7) Fastsættelse af regler om de oplysninger, der skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen efter § 28, stk. 1, pligt til at give meddelelse til Sikkerhedsstyrelsen, såfremt der sker ændringer i oplysningerne, og Sikkerhedsstyrelsens behandling af de indberettede oplysninger, jf. lovens § 28, stk. 3.

 • 8) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler fastsat i medfør af denne lov, skal foregå digitalt, jf. lovens § 40, stk. 1.

 • 9) Fastsættelse af regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign., jf. lovens § 40, stk. 2.

 • 10) Fastsættelse af bestemmelser om bødestraf for overtrædelse af regler, der udstedes i medfør af § 8, stk. 2, § 9, stk. 2, § 21 eller § 30, stk. 2, jf. lovens § 45, stk. 2.

§8 Følgende beføjelser i henhold til lov om elektroniske cigaretter m.v. er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om de oplysninger og erklæringer, der skal ledsage en anmeldelse efter § 5, stk. 1, Sikkerhedsstyrelsens behandling af anmeldelsen, og hvilke produktændringer der kræver ny anmeldelse, jf. lovens § 5, stk. 3.

 • 2) Fastsættelse af regler om det system, der er nævnt i § 10, stk. 1, herunder regler om de oplysninger, der skal registreres, og de tekniske krav til systemet, jf. lovens § 10, stk. 2.

 • 3) Fastsættelse af regler om de oplysninger, der skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen efter § 12, stk. 1, jf. lovens § 12, stk. 3.

 • 4) Fastsættelse af regler om de oplysninger, der skal ledsage en registrering efter § 13, stk. 1, og styrelsens behandling af registreringen, jf. lovens § 13, stk. 2.

 • 5) Fastsættelse af regler om meddelelsespligten, hvorefter den registrerede ved ændringer i oplysningerne registeret efter regler fastsat i medfør af § 13, stk. 2, har pligt til at give meddelelse til Sikkerhedsstyrelsen herom, jf. lovens § 13, stk. 3.

 • 6) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af kapitel kapitel 3-5, § 15, stk. 2, §§ 19-22 og §§ 25-28 og kapitel 10 eller 11 eller af regler fastsat i medfør heraf, skal foregå digitalt, jf. lovens § 30, stk. 1.

 • 7) Fastsættelse af regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign., jf. lovens § 30, stk. 2.

 • 8) Fastsættelse af bestemmelser om bødestraf for overtrædelse af regler, der udstedes i medfør af § 7, stk. 2, § 8, § 9, stk. 2, § 10, stk. 2, § 12, stk. 3, § 13, stk. 2, § 15, stk. 3, og § 18, jf. lovens § 33, stk. 2.

§9 Følgende beføjelser i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om udarbejdelse af elinstallationsrapporten, herunder om de undersøgelser, som skal foretages til brug for udarbejdelsen af denne rapport, samt regler om tilsyn og gebyr, jf. lovens § 4 a, stk. 2.

 • 2) Fastsættelse af regler om anmeldelse, ansvarsforsikring og krav til uvildighed for autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter, jf. lovens § 4 a, stk. 3.

 • 3) Fastsættelse af regler om klageadgang, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, jf. lovens § 4 b.

§10 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 176 af 22. februar 2010 om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen ophæves.

profile photo
Profilside