Delegationsbekendtgørelsen for Sikkerhedsstyrelsen

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1310 af 14. juni 2021

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Følgende beføjelser i lov om produkter og markedsovervågning er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om de sikkerhedsmæssige, tekniske og formelle krav til et produkt omfattet af lovens § 2, herunder krav til et produkts egenskaber, udførelse, mærkning, markedsføring og anvendelse, jf. lovens § 8, stk. 1.

 • 2) Fastsættelse af regler om krav til de erhvervsdrivende, som er forpligtede i henhold til loven, jf. lovens § 8, stk. 2.

 • 3) Fastsættelse af regler, der er nødvendige for at gennemføre og håndhæve retsakter vedtaget af Den Europæiske Unions institutioner vedrørende produkter, der er omfattet af loven, jf. lovens § 8, stk. 3.

 • 4) Fastsættelse af regler om måleteknik og anvendelse af måleenheder for metrologi omfattet af § 2, stk. 1, nr. 13-19, og § 2, stk. 2, nr. 3, herunder måleteknisk kontrol, anmeldelsespligt for ibrugværende måleinstrumenter og, hvilke varer der skal sælges i bestemte enheder i henseende til mål og vægt, herunder klassificering og sortering, jf. lovens § 8 a, stk. 1.

 • 5) Fastsættelse af regler om etablering og vedligeholdelse af primær- og referencenormaler inden for afgrænsede metrologiske felter. Erhvervsministeren udpeger i den forbindelse tillige nationale metrologiinstitutter til at varetage etableringen og vedligeholdelsen, jf. lovens § 8 a, stk. 2.

 • 6) Fastsættelse af regler om akkreditering, som er nødvendige for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering, herunder regler om udpegning af et nationalt akkrediteringsorgan, dets opgavevaretagelse og kontrollen med akkrediteringsorganet, jf. lovens § 8 b, stk. 1.

 • 7) Indgåelse af de nødvendige aftaler med akkrediteringsorganet, herunder om organets mulighed for at kræve betaling for driftsopgaver, som relaterer sig til akkrediteringsydelsen, jf. lovens § 8 b, stk. 2.

 • 8) Indgåelse af særskilt aftale om, at organet kan foretage akkreditering i udlandet, jf. 8 b, stk. 3.

 • 9) Fastsættelse af regler om politiets bistand til gennemførelse af kontrol efter forhandling med justitsministeren, jf. lovens § 11, stk. 5.

 • 10) Bemyndigelse af en anden offentlig myndighed eller en offentlig eller privat virksomhed til at varetage de beføjelser, som kontrolmyndigheden har i medfør af § 12, stk. 1, jf. lovens § 12, stk. 5.

 • 11) Fastsættelse af regler efter forhandling med skatteministeren om told- og skatteforvaltningens bistand til gennemførelse af kontrol efter § 9, jf. lovens § 25, stk. 1.

 • 12) Fastsættelse af hvordan kontrolmyndigheden træffer afgørelse om, at et produkt ikke er i overensstemmelse med regler i loven, regler fastsat i medfør af loven eller produktforordninger inden for lovens anvendelsesområde, og om produktet kan konfiskeres og destrueres i regler fastsat i medfør af § 25, stk. 1, jf. lovens § 25, stk. 2.

 • 13) Udpegning af bemyndigede organer efter ansøgning fra private eller offentlige virksomheder, jf. lovens § 26, stk. 1.

 • 14) Fastsættelse af regler om udpegningen, herunder om akkreditering, tilsyn og kontrol med bemyndigede organer og hvilke opgaver disse skal udføre, jf. lovens § 26, stk. 2.

 • 15) Fastsættelse af regler efter forhandling med de relevante ministre om samarbejdet mellem myndigheder omfattet af § 27, stk. 1 og 2, jf. lovens § 27, stk. 3.

 • 16) Fastsættelse af regler om anvendelsen af Safety Gate RAPEX og underretningen af Europa-Kommissionen, jf. lovens § 28, stk. 3.

 • 17) Fastsættelse af regler om, at der kan opkræves betaling til dækning af omkostninger for medgået tid til sagsbehandling inden for lovens anvendelsesområde, jf. lovens § 29.

 • 18) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra myndigheder om forhold, som er omfattet af loven eller af regler udstedt i medfør af loven, produktforordninger eller markedsovervågningsforordningen, for så vidt angår lovens anvendelsesområde, skal foregå digitalt, jf. lovens § 31, stk. 1.

 • 19) Fastsættelse af regler om digital kommunikation og om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur og lign., jf. lovens § 31, stk. 2.

 • 20) Fastsættelse af regler om, at forskrifter fastsat i medfør af loven, som indeholder krav til virksomheder og produkter, og tekniske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende, jf. lovens § 32, stk. 1.

 • 21) Fastsættelse af regler om, hvordan oplysning om indholdet af de forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. § 32, stk. 1, kan fås, jf. lovens § 32, stk. 2.

 • 22) Fastsættelse af regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. § 32, stk. 1, skal være gældende, selv om de ikke foreligger på dansk, jf. lovens § 32, stk. 3.

 • 23) Etablering af et rådgivende organ som kan varetage rådgivende opgaver for Sikkerhedsstyrelsen vedrørende produkter og markedsovervågning efter loven og øvrige markedsovervågningsopgaver, jf. lovens § 33, stk. 1.

 • 24) Fastsættelse af regler om de opgaver, som det rådgivende organ skal varetage, jf. lovens § 33, stk. 2.

 • 25) Fastsættelse af regler om klageadgang vedrørende afgørelser, der er truffet på baggrund af regler udstedt i medfør af § 25, stk. 1 og 2, jf. lovens § 34, stk. 2.

 • 26) Fastsættelse af bødestraf i regler udstedt i medfør af loven. For regler om produktområderne omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-11 eller 13-15, eller stk. 2, nr. 1 eller 2 kan der fastsættes straf af bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel i op til 2 år. Der kan tillige fastsættes forlængede forældelsesfrister på op til 5 år i disse regler, jf. lovens § 37, stk. 6.

 • 27) Fastsættelse af regler om straf af bøde eller fængsel indtil 2 år for overtrædelse af produktforordningerne, jf. § 4, nr. 4, jf. lovens § 37, stk. 7.

 • 28) Fastsættelse af tidspunktet for ikrafttrædelse af § 40, jf. lovens § 38, stk. 3.

§ 2

Følgende beføjelser i henhold til gassikkerhedsloven er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om sikkerhed for udførelse, drift og vedligehold af gasanlæg, udførelse, drift og vedligehold af gasinstallationer, godkendelse af og forpligtelser for gasdistributionsselskaber og gaskvalitet, jf. lovens § 5, stk. 1.

 • 2) Fastsættelse af krav om dokumentation for udførelse, drift og vedligehold af gasanlæg og gasinstallationer og om dokumentation for opfyldelse af regler for gasdistributionsselskaber og opfyldelse af regler om gaskvalitet, jf. § 5, stk. 1, jf. lovens § 5, stk. 2.

 • 3) Fastsættelse af regler om særlige uddannelsesmæssige kompetencekrav for udførelse af visse typer af arbejder på gasanlæg og gasinstallationer, jf. § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. lovens § 5, stk. 3.

 • 4) Fastsættelse af regler om dokumentation efter § 7, stk. 2, jf. lovens § 7, stk. 3.

 • 5) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af loven eller regler udstedt i medfør heraf, skal foregå digitalt, jf. lovens § 26, stk. 1.

 • 6) Fastsættelse af regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign., jf. lovens § 26, stk. 2.

 • 7) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra gasdistributionsselskaber, jf. § 24, om forhold, som er omfattet af loven eller af regler fastsat i medfør heraf, skal foregå digitalt, jf. lovens § 27.

 • 8) Fastsættelse af regler om, at forskrifter udstedt i medfør af loven, som indeholder krav til virksomheder, gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel m.v., og tekniske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende, jf. lovens § 28, stk. 1.

 • 9) Fastsættelse af regler om, hvordan oplysning om indholdet af de forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. § 28, stk. 1, offentliggøres, jf. lovens § 28, stk. 2.

 • 10) Fastsættelse af regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. § 28, stk. 1, skal gælde, selv om de ikke foreligger på dansk, jf. lovens § 28, stk. 3.

 • 11) Fastsættelse af regler om betaling af omkostninger forbundet med Sikkerhedsstyrelsens kontrol efter §§ 12-22, jf. lovens § 29, stk. 3.

 • 12) Fastsættelse af regler om bødestraf for overtrædelse af regler udstedt i medfør af loven, jf. lovens § 31, stk. 2.

§ 3

Følgende beføjelser i henhold til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om undtagelse fra autorisationskravet for producenters udførelse af faste elektriske installationer i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder, producenters forberedelse af elektriske installationer ved fremstilling af bygningsdele, føring af elkabler af personer, der har gennemført et kursus godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og udførelse af simple arbejder, jf. lovens § 3, stk. 1.

 • 2) Fastsættelse af regler om installation og servicering af ikkekonventionelle elproducerende anlæg og regler om undtagelse fra autorisationskravet for disse anlæg, jf. lovens § 3, stk. 2.

 • 3) Fastsættelse af regler om krav til godkendelse af de kurser, som er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 3, herunder krav om, at kurset skal gøre kabelmontøren i stand til at fastmontere kablerne korrekt, så de ikke beskadiges, give kabelmontøren viden om kabeltyper, begrænsning af brandspredning, elektrisk dokumentation og egnet materiel og gøre vedkommende i stand til at vælge kabeltyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation, jf. lovens § 3, stk. 3.

 • 4) Fastsættelse af regler om undtagelse fra autorisationskravet for arbejder, som personale ansat hos gasdistributionsselskaber eller i vandforsyningsvirksomheder udfører inden for deres forsyningsområde, og arbejder, som personale ansat i vandselskaber og personale ansat i serviceselskaber, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, udfører inden for vandselskabets forsyningsområde som et naturligt led i deres arbejde som ansvarlige for distributions- eller vandforsyningsledninger, producenters udførelse af faste gas-, vand- og afløbsinstallationer i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder, producenters forberedelse af gasinstallationer og vandinstallationer samt af afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger ved fremstilling af bygningsdele, føring af vandrør af personer, der har gennemført et kursus godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og udførelse af simple arbejder, jf. lovens § 6, stk. 1.

 • 5) Fastsættelse af regler om krav til godkendelse af de kurser, som er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 3, herunder krav om, at kurset skal gøre rørmontøren i stand til at fastmontere vandrørene korrekt, så de ikke beskadiges, give rørmontøren viden om forskellige rørtyper, begrænsning af brandspredning, dokumentation og egnet materiel og gøre vedkommende i stand til at vælge rørtyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation, jf. lovens § 6, stk. 2.

 • 6) Fastsættelse af regler om undtagelse fra autorisationskravet for arbejder, som personale ansat i vandselskaber og personale ansat i serviceselskaber, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, udfører inden for vandselskabets forsyningsområde ved afløbsinstallationer, som er tilsluttet vandselskabets hovedkloak, eller arbejder, som den, der er ansvarlig for en hovedkloak, ved eget personale udfører ved installationer, som er tilsluttet denne hovedkloak, som et naturligt led i deres arbejde som ansvarlige for hovedkloakken, og udførelse af simple arbejder, jf. lovens § 8.

 • 7) Fastsættelse af regler om, hvilke afgrænsede arbejdsområder der kan ansøges om delautorisation til, jf. lovens § 10, stk. 3.

 • 8) Fastsættelse af regler om, hvilke faglige kvalifikationer den fagligt ansvarlige og de udførende medarbejdere skal være i besiddelse af, for at virksomheden kan meddeles en virksomhedsgodkendelse på gasområdet, jf. lovens § 11, stk. 3.

 • 9) Fastsættelse af regler om udøvelse af autoriseret virksomhed og virksomhed med en virksomhedsgodkendelse på gasområdet, den fagligt ansvarliges tilknytning til virksomheden, kompetencekrav til medarbejdere, der udfører autorisationskrævende arbejde hos autoriserede kloakmestervirksomheder, og emner, som er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, der er omfattet af autorisationskrav i medfør af loven og regler fastsat i medfør af loven i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer med senere ændringer, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked med senere ændringer og EU-regulering om sikkerhed ved tjenesteydelser, jf. lovens § 12.

 • 10) Fastsættelse af regler om hvilke opgaver den fagligt ansvarlige i autoriserede virksomheder og virksomheder med en virksomhedsgodkendelse på gasområdet har, kompetencegivende prøver, der giver adgang til at ansøge om godkendelse som fagligt ansvarlig, administration af de kompetencegivende prøver på vvs- og kloakområdet og gasområdet i øvrigt, herunder gebyrer for deltagelse i prøverne, og udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for el-, vvs- og kloakområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer, herunder om forbud mod midlertidig eller lejlighedsvis udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig, jf. § 9, stk. 1, nr. 1, for personer, som ikke opfylder kvalifikationskravene, jf. lovens § 15.

 • 11) Fastsættelse af regler om adgangen til dispensation fra kravet i § 9, stk. 1, nr. 1, jf. lovens § 17, stk. 2.

 • 12) Fastsættelse af regler om størrelsen og opkrævningen af gebyrerne i § 18, stk. 1, jf. lovens § 18, stk. 2.

 • 13) Fastsættelse af regler om det i § 20, stk. 1, nævnte kvalitetsledelsessystems indhold, omfang, godkendelse og efterprøvning, undtagelse fra kravet om efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet for virksomheder, der er etableret, i et andet EU- eller EØS-land, og som udfører arbejde som midlertidig tjenesteyder i Danmark, undtagelse fra kravet om efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet for virksomheder uden cvr-nummer, som ved lovens ikrafttræden har autorisation, og som har tilknyttet en bibeskæftiget person som personligt autoriseret eller teknisk ansvarlig, ekstraordinær efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet i tilfælde, hvor virksomheden har udvist forsømmelighed ved udførelse af installationsarbejde, godkendelse af kontrolinstanser til at udføre opgaver efter § 20, stk. 1, og efterprøvning af de godkendte kontrolinstanser og kontrolinstanser, som er etableret i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med, med henblik på implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked med senere ændringer og EU-regulering om sikkerhed ved tjenesteydelser, jf. lovens § 20, stk. 3.

 • 14) Fastsættelse af regler om akkreditering af kontrolinstanserne, herunder om, at den enkelte kontrolinstans afholder omkostningerne i forbindelse med akkreditering og efterprøvning af sine kompetencer og sit kvalitetsledelsessystem, jf. lovens § 20, stk. 5.

 • 15) Fastsættelse af regler om fremgangsmåden ved ansøgning om autorisation, virksomhedsgodkendelse på gasområdet og godkendelse som fagligt ansvarlig og andre ansøgninger i medfør af loven, jf. lovens § 31.

 • 16) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af loven eller af regler udstedt i medfør af loven, skal foregå digitalt, jf. lovens § 32, stk. 1.

 • 17) Fastsættelse af regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign., jf. lovens § 32, stk. 2.

 • 18) Fastsættelse af regler om, at Sikkerhedsstyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter loven eller regler udstedt i medfør af loven uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet, jf. lovens § 33, stk. 1.

 • 19) Fastsættelse af regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Sikkerhedsstyrelsen som afsender, jf. lovens § 33, stk. 2.

 • 20) Fastsættelse af regler om, at forskrifter udstedt i medfør af loven, som indeholder krav til virksomheder m.v., og tekniske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende, jf. lovens § 34, stk. 1.

 • 21) Fastsættelse af regler om, hvordan oplysning om indholdet af de forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. § 34, stk. 1, kan fås, jf. lovens § 34, stk. 2.

 • 22) Fastsættelse af regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. § 34, stk. 1, skal være gældende, selv om de ikke foreligger på dansk, jf. lovens § 34, stk. 3.

 • 23) Fastsættelse af bestemmelser om bødestraf for overtrædelse af regler, der fastsættes i medfør af §§ 3, 6, 8, 12 og 15, jf. lovens § 36, stk. 2.

§ 4

Følgende beføjelser i henhold til elsikkerhedsloven er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen: Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.

 • 1) Fastsættelse af regler om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske anlæg, udførelse og drift af elektriske installationer og udførelse og drift af andre anlæg i nærheden af eller i forbindelse med elektriske anlæg eller elektriske installationer, jf. lovens § 5, stk. 1.

 • 2) Fastsættelse af krav om dokumentation for udførelse og drift af elektriske anlæg og elektriske installationer, jf. § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. lovens § 5, stk. 2.

 • 3) Fastsættelse af regler om dokumentation efter § 7, stk. 2, jf. lovens § 7, stk. 3.

 • 4) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af loven eller regler udstedt i medfør heraf, skal foregå digitalt, jf. lovens § 29, stk. 1.

 • 5) Fastsættelse af regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign., jf. lovens § 29, stk. 2.

 • 6) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra bemyndigede i medfør af § 24 om forhold, som er omfattet af loven eller af regler fastsat i medfør heraf, skal foregå digitalt, jf. lovens § 30.

 • 7) Fastsættelse af regler om, at forskrifter udstedt i medfør af loven, som indeholder krav til virksomheder, elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel m.v., og tekniske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende, jf. lovens § 31, stk. 1.

 • 8) Fastsættelse af regler om, hvordan oplysning om indholdet af de forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. § 31, stk. 1, offentliggøres, jf. lovens § 31, stk. 2.

 • 9) Fastsættelse af regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. § 31, stk. 1, skal gælde, selv om de ikke foreligger på dansk, jf. lovens § 31, stk. 3.

 • 10) Fastsættelse af regler om bødestraf for overtrædelse af regler udstedt i medfør af § 5, jf. lovens § 34, stk. 2.

 • 11) Fastsættelse af overgangsregler, jf. lovens § 39.

§ 5

Følgende beføjelser i henhold til lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om at pyrotekniske artikler, der er beregnet til anvendelse som udløsermekanisme i sikkerhedsudstyr og selvoppusteligt redningsudstyr, er undtaget fra § 1, stk. 1, jf. lovens § 1, stk. 3.

 • 2) Fastsættelse af regler om, at fyrværkeriartikler med begrænset effekt og meget lav risiko, som er beregnet til anvendelse af forbrugere, er undtaget fra § 1, stk. 1, jf. lovens § 1, stk. 5.

 • 3) Fastsættelse af regler om undtagelser fra § 2, stk. 1-4, jf. lovens § 2, stk. 5.

 • 4) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen om forhold, som er omfattet af loven eller af regler udstedt i medfør af loven, skal foregå digitalt, jf. lovens § 2 b, stk. 1.

 • 5) Fastsættelse af regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign., jf. lovens § 2 b, stk. 2.

 • 6) Fastsættelse af regler om, at Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter loven eller efter regler udstedt i medfør af loven uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet, jf. lovens § 2 c, stk. 1.

 • 7) Fastsættelse af regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af den pågældende myndighed som afsender, jf. lovens § 2 c, stk. 2.

 • 8) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra en bemyndiget i medfør af § 1, stk. 1, om forhold, som er omfattet af loven eller af regler udstedt i medfør af loven, skal foregå digitalt, jf. lovens § 2 d.

 • 9) Fastsættelse af regler om opsendelse af små ikkestatslige raketter, jf. stk. 1, herunder krav til raketternes indretning, under hvilke forhold raketterne må opsendes og kontrollen med disse ikkestatslige raketopsendelser, jf. lovens § 2 e, stk. 2.

 • 10) Fastsættelse af regler om opbevaring, overdragelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovens § 3, nr. 1.

 • 11) Fastsættelse af regler om anvendelsesklassifikation og tekniske sikkerhedskrav til fyrværkeriartikler og andre pyrotekniske artikler, herunder krav om mærkning og brugervejledning og sikkerhedsinformation i forbindelse med opbevaring, anvendelse og håndtering, jf. lovens § 3, nr. 2.

 • 12) Fastsættelse af regler om krav om prøvning og godkendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, herunder krav om fremlæggelse af dokumentation for godkendt transportklassifikation, jf. lovens § 3, nr. 3.

 • 13) Fastsættelse af regler om forbud imod salg til personer under 18 år af fyrværkeri samt kemikalier, der kan anvendes til fremstilling af fyrværkeri, jf. lovens § 3, nr. 4.

 • 14) Fastsættelse af regler om uddannelse, herunder krav om efteruddannelse og godkendelse af festfyrværkere, jf. lovens § 3, nr. 5.

 • 15) Fastsættelse af regler om meddelelse af tilladelser og godkendelser efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven, herunder bestemmelser om vilkår, jf. lovens § 3, nr. 6.

 • 16) Fastsættelse af regler om tilbagekaldelse af tilladelser og godkendelser udstedt i medfør af loven eller efter regler fastsat i medfør af loven bortset fra i de af § 2 a, stk. 5, omfattede tilfælde, jf. lovens § 3, nr. 7.

 • 17) Fastsættelse af regler om krav om, at en ansøger om godkendelse efter loven eller efter regler udstedt i medfør af loven har tegnet ansvarsforsikring, jf. lovens § 3, nr. 8.

 • 18) Fastsættelse af regler om overgangsordninger vedrørende tilladelser og godkendelser meddelt i medfør af loven eller efter regler fastsat i medfør af loven, jf. lovens § 3, nr. 9.

 • 19) Fastsættelse af regler om kontrol med transportklassifikation af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der opbevares eller fremstilles, jf. lovens § 3, nr. 10.

 • 20) Fastsættelse af regler om placering, indretning og brug af virksomheder og steder, hvor der opbevares, anvendes eller fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. lovens § 3, nr. 11.

 • 21) Fastsættelse af regler om foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge eller formindske brandfare og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand ved opbevaring, anvendelse, håndtering og fremstilling af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, herunder brandvagt i forbindelse med anvendelse af fyrværkeri, jf. lovens § 3, nr. 12.

 • 22) Fastsættelse af regler om bestemmelser, som er nødvendige for at opfylde Danmarks forpligtelser på fyrværkeriområdet i henhold til EU-retten, jf. lovens § 3, nr. 13.

 • 23) Fastsættelse af regler om, at kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til Sikkerhedsstyrelsen om kontrol og tilsyn efter § 3 a, stk. 2, jf. lovens § 3 a, stk. 3.

 • 24) Fastsættelse af regler om kontrol med lovens overholdelse, herunder om Sikkerhedsstyrelsens og kommunalbestyrelsens adgang til at meddele påbud, som er nødvendige for at sikre overholdelse af loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven, eller påbud og forbud, som er nødvendige for at formindske risikoen for brand eller anden skade, jf. lovens § 3 a, stk. 4.

 • 25) Fastsættelse af regler om omkostninger i forbindelse med prøvninger og godkendelser efter regler udstedt i medfør af § 3, nr. 3, om, at omkostninger i forbindelse med kontrol efter regler udstedt i medfør af § 3, nr. 10, afholdes af den, der opbevarer eller fremstiller fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler, og om omkostninger i forbindelse med foranstaltninger i henhold til regler udstedt i medfør af § 3, nr. 12, jf. lovens § 5.

 • 26) Fastsættelse af regler om at forskrifter udstedt i medfør af loven, som indeholder krav til virksomheder, anlæg, installationer, indretninger, fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler m.v., og tekniske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende, jf. lovens § 6 b, stk. 1.

 • 27) Fastsættelse af regler om hvordan oplysninger om indholdet af tekniske forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende jf. § 6 b, stk. 1, kan fås, jf. lovens § 6 b, stk. 2.

 • 28) Fastsættelse af regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. § 6 b, stk. 1, skal være gældende, selvom de ikke foreligger på dansk, jf. lovens § 6 b, stk. 3.

 • 29) Fastsættelse af regler om bødestraf eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år for overtrædelse af regler udstedt i medfør af loven, jf. lovens § 7, stk. 2.

 • 30) Fastsættelse af regler om klageadgang, herunder om afskæring af klager og om, at klager kan indbringes for Erhvervsankenævnet, jf. lovens § 11.

§ 6

Følgende beføjelser i henhold til lov om tobaksvarer m.v. er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om de indberetninger, der er nævnt i § 3, stk. 1, herunder regler om, hvilke oplysninger der skal indberettes, hvornår der skal ske indberetning og i hvilken form, samt oplysninger ved ændring af tobaksvarer, jf. lovens § 3, stk. 2.

 • 2) Fastsættelse af regler om indsendelse af rapporter efter § 5, stk. 1, og om formkrav, jf. lovens § 5, stk. 3.

 • 3) Fastsættelse af regler om de oplysninger, der skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen efter § 7, stk. 1 og 2, jf. lovens § 7, stk. 4.

 • 4) Fastsættelse af regler om behandling af ansøgninger om godkendelse efter § 11, stk. 1, og indholdet i akkrediteringen efter § 11, stk. 2, jf. lovens § 11, stk. 4.

 • 5) Fastsættelse af regler om de oplysninger, der skal ledsage en registrering efter § 23, stk. 1, pligt til at give meddelelse til Sikkerhedsstyrelsen, såfremt der sker ændringer i disse oplysninger, og styrelsens behandling af registreringen, jf. lovens § 23, stk. 2.

 • 6) Fastsættelse af regler om de oplysninger og erklæringer, der skal ledsage en anmeldelse efter § 26, stk. 1, pligt til at give meddelelse til Sikkerhedsstyrelsen, såfremt der sker ændringer i disse oplysninger, og Sikkerhedsstyrelsens behandling af anmeldelsen, jf. lovens § 26, stk. 3.

 • 7) Fastsættelse af regler om de oplysninger, der skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen efter § 28, stk. 1, pligt til at give meddelelse til Sikkerhedsstyrelsen, såfremt der sker ændringer i oplysningerne, og Sikkerhedsstyrelsens behandling af de indberettede oplysninger, jf. lovens § 28, stk. 3.

 • 8) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af loven eller af regler fastsat i medfør af loven, skal foregå digitalt, jf. lovens § 40, stk. 1.

 • 9) Fastsættelse af regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign., jf. lovens § 40, stk. 2.

 • 10) Fastlæggelse af regler om undtagelser fra fordelingen af gebyrer efter § 43, stk. 2, jf. lovens § 43, stk. 4.

 • 11) Fastlæggelse af regler om størrelsen og opkrævningen af gebyrer efter § 43, stk. 1, jf. lovens § 43, stk. 5.

 • 12) Fastlæggelse af regler om undtagelser fra opkrævningen af gebyrerne nævnt i § 44, stk. 1, jf. lovens § 44, stk. 2.

 • 13) Fastlæggelse af regler om størrelsen og opkrævningen af gebyrer efter § 44, stk. 1, jf. lovens § 44 stk. 3.

§ 7

Følgende beføjelser i henhold til lov om elektroniske cigaretter er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om de oplysninger og erklæringer, der skal ledsage en anmeldelse efter § 5, stk. 1, Sikkerhedsstyrelsens behandling af anmeldelsen, og hvilke produktændringer der kræver, at der indgives ny anmeldelse, jf. lovens § 5, stk. 3.

 • 2) Fastsættelse af regler om registreringsordningen, herunder regler om fremstilling, oplagring og markedsføring af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin fra en ikke fast eller midlertidig lokalitet, jf. lovens § 5 a, stk. 6.

 • 3) Fastsættelse af regler om de oplysninger og erklæringer, der skal ledsage en anmeldelse efter lovens § 5 b, stk. 2, Sikkerhedsstyrelsens behandling af anmeldelsen, og hvilke produktændringer der kræver, at der indgives en ny anmeldelse, jf. lovens § 5 b, stk. 3.

 • 4) Fastsættelse af regler om det system, der er nævnt i § 10, stk. 1, herunder regler om de oplysninger, der skal registreres, og de tekniske krav til systemet, jf. lovens § 10, stk. 2.

 • 5) Fastsættelse af regler om de oplysninger, der skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen efter § 12, stk. 1, jf. lovens § 12, stk. 3.

 • 6) Fastsættelse af regler om de oplysninger, der skal ledsage en registrering efter § 13, stk. 1, og styrelsens behandling af registreringen, jf. lovens § 13, stk. 2.

 • 7) Fastsættelse af regler om meddelelsespligten efter § 13, stk. 3, 1. pkt., hvorefter den registrerede ved ændringer i oplysningerne registeret efter regler fastsat i medfør af § 13, stk. 2, har pligt til at give meddelelse til Sikkerhedsstyrelsen herom, jf. lovens § 13, stk. 3.

 • 8) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af kapitel 3-5, § 15, stk. 2, §§ 19-22 og §§ 25-28 og kapitel 10 eller 11 eller af regler fastsat i medfør heraf, skal foregå digitalt, jf. lovens § 30, stk. 1.

 • 9) Fastsættelse af regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign., jf. lovens § 30, stk. 2.

 • 10) Fastsættelse af regler om undtagelser fra opkrævningen af gebyrer efter § 32, stk. 1, jf. lovens § 32, stk. 2.

 • 11) Fastsættelse af regler om størrelsen og opkrævningen af gebyrer efter § 32, stk. 1, jf. lovens § 32, stk. 3.

 • 12) Fastsættelse af bestemmelser om bødestraf for overtrædelse af regler, der udstedes i medfør af § 10, stk. 2, § 12, stk. 3, og § 13, stk. 2, jf. lovens § 33, stk. 2.

§ 8

Følgende beføjelser i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om, at tilstandsrapporten skal indeholde yderligere oplysninger, herunder oplysning om restlevetiden på bygningens tag, jf. loven § 2 a, stk. 2, 1.pkt.

 • 2) Fastsættelse af regler om, at der med tilstandsrapporten skal udleveres en generel typebeskrivelse, der er relevant for den bygning, som tilstandsrapporten vedrører, jf. lovens § 2 a, stk. 2, 2. pkt.

 • 3) Fastsættelse af regler om virksomheden som bygningssagkyndig, herunder om den bygningssagkyndiges undersøgelse til brug for udarbejdelsen af en tilstandsrapport og regler om den bygningssagkyndiges vederlag, jf. lovens § 4, stk. 2.

 • 4) Fastsættelse af regler om udarbejdelse af elinstallationsrapporten, herunder om de undersøgelser, som skal foretages til brug for udarbejdelsen af denne rapport, samt regler om tilsyn og gebyr, jf. lovens § 4 a, stk. 2.

 • 5) Fastsættelse af regler om anmeldelse, ansvarsforsikring og krav til uvildighed for autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter, jf. lovens § 4 a, stk. 3.

 • 6) Fastsættelse af regler om klageadgang, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, jf. lovens § 4 b, stk. 2.

§ 9

Følgende beføjelser i henhold til lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Beskikkelse af bygningssagkyndige til udarbejdelse af tilstandsrapporter efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovens § 1, stk. 1.

 • 2) Fastlæggelse af regler om beskikkelsen som bygningssagkyndig, herunder om ansvarsforsikring og andre betingelser for beskikkelsen, om gebyr for beskikkelsen m.v., om bortfald af beskikkelsen og om administration af beskikkelsesordningen, jf. lovens § 1, stk. 2.

 • 3) Sekretariat for disciplinær- og klagenævnet, jf. lovens § 2, stk. 2.

 • 4) Fastsættelse af regler om nævnets virksomhed og sagsbehandling, klageadgang, opkrævning af gebyr, syn og skøn, afhøring af vidner, fordeling af sagsomkostninger, offentliggørelse af nævnets afgørelse og offentliggørelse af navne på og firmatilknytningsforhold for bygningssagkyndige, der er tildelt en advarsel, pålagt en bøde eller frakendt beskikkelsen som bygningssagkyndig, jf. lovens § 14.

 • 5) Fastsættelse af regler om klageadgang, herunder at klager ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed, jf. lovens § 15, stk. 2.

§ 10

Følgende beføjelser i henhold til lov om solarier m.v. er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om kontrolmåling af solarier, jf. lovens § 7, stk. 5.

 • 2) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af loven eller af regler udstedt i medfør af loven, skal fremgå digitalt, jf. lovens § 8, stk. 1.

 • 3) Fastsættelse af regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign., jf. lovens § 8, stk. 2.

§ 11

Følgende beføjelser i henhold til tatoveringsloven er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om registrering efter § 4, stk. 1, herunder regler om afgrænsning af de tatoveringssteder, der skal lade sig registrere, jf. lovens § 5.

 • 2) Fastsættelse af regler om, at registrering og skriftlig kommunikation med Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af loven eller af regler udstedt i medfør af loven, skal foregå digitalt, jf. lovens § 6, stk. 1.

 • 3) Fastsættelse af regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign., jf. lovens § 6, stk. 2.

 • 4) Fastsættelse af regler om størrelsen og opkrævningen af gebyrer efter § 16, stk. 1, herunder om, at Sikkerhedsstyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra opkrævningen af gebyr, jf. lovens § 16, stk. 2.

§ 12

Følgende beføjelser i henhold til lægemiddelloven er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om, at inspektionsvarsler, afgørelser, inspektionsrapporter, klager over afgørelser og anden kommunikation mellem Sikkerhedsstyrelsen og virksomheder i forbindelse med Sikkerhedsstyrelsens tilsynsopgaver i medfør af loven skal foregå digitalt, herunder om anvendelse af bestemte digitale løsninger, som Sikkerhedsstyrelsen anviser (digital selvbetjening), jf. lovens § 102 a, stk. 2.

§ 13

Følgende beføjelser i henhold til lov om ædle metaller og konfliktmineraler m.v. er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om holdighedsstempel af varer efter § 5, stk. 3, om, hvornår det er tilladt at anvende dele af ædelt metal eller ikkemetalliske materialer i varer af ædle metaller, og om, hvilke betegnelser der må anvendes ved markedsføring af varer påført et lag af ædle metaller, jf. lovens § 5, stk. 4.

 • 2) Fastsættelse af regler om navnestemplers anmeldelse til og optagelse i navnestempelregistret, jf. lovens § 6, stk. 5.

 • 3) Fastsættelse af regler for stempling af varer af ædle metaller med Sikkerhedsstyrelsens kontrolstempel, jf. lovens § 8, stk. 3.

 • 4) Fastsættelse af regler om størrelsen og opkrævningen af gebyr efter § 9, stk. 1, jf. lovens § 9, stk. 2.

 • 5) Fastsættelse af regler til gennemførelse af beslutninger om tekniske spørgsmål truffet af den stående komité artikel 10, stk. 4, i konventionen om kontrol og stempling af varer af ædle metaller af 15. november 1972 med senere ændringer, jf. lovens § 10.

 • 6) Fastsættelse af regler, der er nødvendige for at gennemføre eller anvende EU-retsakter om fastlæggelse af due diligence-forpligtigelse i forsyningskæden for EU-importører af konfliktmineraler, jf. lovens § 11.

 • 7) Fastsættelse af regler om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med virksomheder, som har et registreret navnestempel, jf. § 6, og med virksomheder, som sælger varer af ædle metaller eller udbyder disse til salg uden at være omfattet af § 6, jf. lovens § 12, stk. 4.

 • 8) Fastsættelse af regler om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med en juridisk person bemyndiget efter stk. 1, jf. lovens § 13, stk. 5.

 • 9) Fastsættelse af regler efter forhandling med justitsministeren, om politiets bistand efter § 14, stk. 2, jf. lovens § 14, stk. 3.

 • 10) Fastsættelse af regler for dækning af omkostninger forbundet med kontrollen og undersøgelser efter § 15, stk. 1 og 2, herunder regler om, hvilke omkostninger der kan kræves refunderet efter § 15, stk. 2, jf. lovens § 15, stk. 3.

 • 11) Fastsættelse af regler om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med EU-importører af konfliktmineraler i henhold til artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/821/EU af 17. maj 2017 om fastlæggelse af due diligence-forpligtigelser i forsyningskæden for EU-importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører fra konfliktramte områder og højrisikoområder, i det omfang dette er nødvendigt for at føre passende kontrol med, at EU-importørerne overholder forpligtigelserne i artikel 4-7 i forordningen, herunder om udstedelse af påbud efter forordningens artikel 16, jf. lovens § 17, stk. 1.

 • 12) Fastsættelse af regler om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med virksomheder, der formodes at importere konfliktmineraler, der er omfattet af § 1, jf. lovens § 17, stk. 2.

 • 13) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af loven eller af regler udstedt i medfør af loven, skal foregå digitalt, jf. lovens § 18, stk. 1.

 • 14) Fastsættelse af regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digitale signaturer el.lign., jf. lovens § 18, stk. 3.

 • 15) Fastsættelse om regler om, at Sikkerhedsstyrelsen kan indhente ikke offentligt tilgængelige oplysninger fra private virksomheder eller erhvervs- eller forbrugerorganisationer med henblik på registersamkøring i kontroløjemed, jf. lovens § 19, stk. 3.

 • 16) Fastsættelse af regler om adgangen til at klage over Sikkerhedsstyrelsens eller en bemyndiget juridisk persons afgørelser efter loven og regler fastsat i medfør heraf, herunder om, at en klage ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet en klage, jf. lovens § 20, stk. 1, 1. pkt.

 • 17) Fastsættelse af regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klagen, jf. lovens § 20, stk. 1, 2. pkt.

 • 18) Fastsættelse af bestemmelser om bødestraf for overtrædelse af regler, der udstedes i medfør af § 6, stk. 5, § 12, stk. 4 og 17, jf. lovens § 21, stk. 2.

§ 14

Følgende beføjelser i henhold til lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om alderskontrolsystemet nævnt i § 6, stk. 1, herunder om de nærmere krav til systemet, og om forhandlerens pligt til at give kontrolmyndigheden oplysninger om systemets indhold og anvendelse, jf. lovens § 6, stk. 2.

 • 2) Fastlæggelse af regler om kontrol med salg og markedsføring af lattergas til forbrugere, herunder om udstedelse af forbud og påbud, jf. lovens § 7.

 • 3) Fastsættelse af regler, i medfør af § 11, stk. 1, om hvordan kontrolmyndigheden træffer afgørelse om, at et produkt ikke er i overensstemmelse med regler i loven eller regler fastsat i medfør af loven, og om produktet kan konfiskeres og destrueres, jf. lovens § 11, stk. 2.

 • 4) Fastsættelse af tidspunktet for ikrafttrædelse af § 6, jf. lovens § 13, stk. 2.

§ 15

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2302 af 18. december 2020 om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1085 af 11. juli 2016 om henlæggelse af visse beføjelser vedrørende huseftersynsordningen til Erhvervsstyrelsen samt om afskæring af klageadgang ophæves.