Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 44 af 19. januar 2015

I medfør af § 371 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014, og § 188 i lov nr. 597 af 12. juni 2013 om investeringsforeninger m.v., fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Beføjelser, som efter følgende love er tillagt erhvervs- og vækstministeren, udøves af Finanstilsynet, jf. dog § 2: Bekendtgørelse om fusioner af andelskasser, sparekasser og aktieselskaber, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed Bekendtgørelse om forsikringsselskabers rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation

 • 1) Lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014 som ændret ved § 2 i lov nr. 244 af 19. marts 2014.

 • 2) Lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013 som senest ændret ved § 11 i lov nr. 403 af 28. april 2014.

 • 3) Lov nr. 597 af 12. juni 2013 om investeringsforeninger m.v. som ændret ved § 7 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og § 9 i lov nr. 403 af 28. april 2014.

 • 4) Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 850 af 25. juni 2014 som ændret ved § 1, nr. 2, i lov nr. 244 af 19. marts 2014.

 • 5) Lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 25. juni 2014.

 • 6) Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007 som ændret ved § 3 i lov nr. 515 af 17. juni 2008, § 4 i lov nr. 517 af 17. juni 2008, § 5 i lov nr. 133 af 24. februar 2009, § 10 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, § 11 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, § 6 i lov nr. 1273 af 16. december 2009, § 8 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, § 28 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 7 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, § 231 i lov nr. 456 af 18. maj 2011, § 4 i lov nr. 155 af 28. februar 2012, § 44 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, § 11 i lov nr. 1287 af 19. december 2012, § 2 i lov nr. 615 af 12. juni 2013, § 5 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og § 10 i lov nr. 403 af 28. april 2014.

 • 7) Lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014.

 • 8) Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder som ændret ved § 6 i lov nr. 133 af 24. februar 2009, § 3 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, § 24 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 8 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, § 2 i lov nr. 1232 af 18. december 2012, § 1 i lov nr. 617 af 12. juni 2013, § 11 i lov nr. 634 af 12. juni 2013 og § 20 i lov nr. 403 af 28. april 2014.

 • 9) Lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011 som ændret ved § 1 i lov nr. 1369 af 28. december 2011, § 38 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, § 3 i lov nr. 1287 af 19. december 2012, § 6 i lov nr. 1383 af 23. december 2012, § 4 i lov nr. 378 af 17. april 2013, § 23 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, § 2 i lov nr. 1460 af 17. december 2013, § 11 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og § 8 i lov nr. 403 af 28. april 2014.

 • 10) Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014.

 • 11) Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 9. oktober 2014.

 • 12) Lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber som ændret ved § 42 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, § 13 i lov nr. 1287 af 19. december 2012, § 28 i lov nr. 639 af 12. december 2013, § 13 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og § 12 i lov nr. 403 af 28. april 2014.

 • 13) Lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. som ændret ved § 4 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og § 4 i lov nr. 403 af 28. april 2014.

§ 2

Erhvervs- og vækstministeren udøver fortsat beføjelserne, der fremgår af stk. 2-12.

Stk. 2 I lov om finansiel virksomhed:

 • 1) Beføjelsen til efter § 43, stk. 2, at fastsætte regler om god skik.

 • 2) Beføjelsen til efter § 43, stk. 3, at fastsætte regler om pris- og risikooplysninger for finansielle ydelser.

 • 3) Beføjelsen til efter § 43, stk. 4, at fastsætte regler om kompetencekrav til finansielle rådgivere.

 • 4) Beføjelsen til efter § 43, stk. 5, at fastsætte regler om udlevering af central investorinformation til detailinvestorer ved finansielle virksomheders formidling af andele i danske UCITS, specialforeninger og hedgeforeninger.

 • 5) Beføjelsen til efter § 77 a, stk. 9, at fastsætte nærmere regler om definitionen af andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil.

 • 6) Beføjelsen til efter § 125 f, stk. 1, at fastsætte den kontracykliske buffersats, beslutte fra hvilken dato virksomhederne skal anvende den kontracykliske buffersats og offentliggørelse af meddelelse herom.

 • 7) Beføjelsen til efter § 125 f, stk. 3 og 5-8, at beslutte den kontracykliske buffersats for udenlandske krediteksponeringer, beslutte fra hvilken dato virksomhederne skal anvende den kontracykliske buffersats og offentliggørelse af meddelelse herom.

 • 8) Beføjelsen til efter § 125 g, stk. 2, at fastsætte G-SIFI- buffersatsen for de enkelte underkategorier af globalt systemisk vigtige finansielle institutter (G-SIFI).

 • 9) Beføjelsen til efter § 125 h at fastsætte en systemisk buffersats til brug for opgørelse af en systemisk buffer, hvilke eksponeringer buffersatsen skal finde anvendelse på, beslutte fra hvilken dato virksomhederne skal anvende buffersatsen og offentliggørelse af meddelelse herom.

 • 10) Beføjelsen til efter § 147 a at fastsætte regler om et likviditetsdækningskrav for pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

 • 11) Beføjelsen til efter § 152 b, stk. 9, at fastsætte regler om forlængelse af særligt dækkede obligationer, herunder om rentefastsættelse.

 • 12) Beføjelsen til efter § 204, stk. 1, at tillade sammenlægning af to eller flere pengeinstitutter, hvis andel af pengeinstitutternes samlede arbejdende kapital (indlån + udstedte obligationer m.v. + efterstillet kapital + egenkapital) hver især udgør over 4 pct. og beføjelsen til at tillade sammenlægning af to eller flere realkreditinstitutter.

 • 13) Beføjelsen til efter § 245, stk. 1, 2. pkt., efter aftale med skatteministeren at udpege medlemmer til værdiansættelsesnævnet.

 • 14) Beføjelsen til efter § 247 g, stk. 3, 1. pkt., at godkende overdragelse af hele eller dele af boets forpligtelse i henhold til § 247 a og registrerede aktiver omfattet af § 247 b til et andet kreditinstitut, hvis overdragelsen udgør over 4 pct. af den arbejdende kapital (indlån + udstedte obligationer m.v. + efterstillet kapital + egenkapital).

 • 15) Beføjelsen til efter § 308, stk. 3, at udpege et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI).

 • 16) Beføjelsen til efter § 308, stk. 5, at beslutte at et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) ikke længere er systemisk.

 • 17) Beføjelsen til efter § 310, stk. 3, at fastsætte regler om opgørelsen af de i § 310, stk. 2, nævnte indikatorer samt beregning af systemiskheden af globalt systemisk vigtige finansielle institutter (G-SIFI).

 • 18) Beføjelsen til efter § 314 at fastsætte regler vedrørende et likviditetsdækningskrav for systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) og for globalt systemisk vigtige finansielle institutter (G-SIFI).

 • 19) Beføjelsen til efter § 333 a, stk. 1, 3 og 4, at udpege medlemmer og suppleanter til Penge- og Pensionspanelet.

 • 20) Beføjelsen til efter § 333 a, stk. 5, at fastsætte Penge- og Pensionspanelets forretningsorden.

 • 21) Beføjelsen til efter § 343 s, stk. 1, at nedsætte Det Systemiske Risikoråd.

 • 22) Beføjelsen til efter § 343 s, stk. 2, at udpege medlemmer og suppleanter til Det Systemiske Råd.

 • 23) Beføjelsen til efter § 343 s, stk. 9, at fastsætte forretningsordenen for Det Systemiske Råd.

 • 24) Beføjelsen til efter § 344, stk. 7, at fastsætte regler for Finanstilsynets procedurer i overensstemmelse med EU-retlige regler.

 • 25) Beføjelsen til efter § 344, stk. 9, at fastsætte regler om samordning af tilsynspraksis.

 • 26) Beføjelsen til efter § 345, stk. 1 og 3-5, at udpege direktøren for Finanstilsynet og medlemmer og en observatør til bestyrelsen.

 • 27) Beføjelsen til efter § 345, stk. 13, at godkende forretningsordenen for bestyrelsen.

 • 28) Beføjelsen til efter § 345 a at godkende satser for gebyrer, indskud og løbende bidrag til administration og reservefondsopbygning m.v. for lån, der finansieres med realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer, og hvortil der ydes statsstøtte, bortset fra lån inden for jordbrugsområdet.

 • 29) Beføjelsen til efter § 350 a, stk. 1, at fastsætte strengere nationale foranstaltninger indenfor rammerne af artikel 458, stk. 2, litra d, punkt i-vii, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssig krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

 • 30) Beføjelsen til efter § 350 a, stk. 2, at iværksætte den notifikations- og godkendelsesprocedure, der følger af artikel 458, stk. 3-9, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

 • 31) Beføjelsen til efter § 350 a, stk. 3, at øge risikovægte med op til 25 pct. for eksponeringer og reducere grænsen med op til 15 pct. for store eksponeringer.

 • 32) Beføjelsen til efter § 350 a, stk. 4, at forlænge anvendelsen for nationale foranstaltninger iværksat i henhold til § 350 a, stk. 2, med op til et år ad gangen.

 • 33) Beføjelsen til efter § 356, stk. 2, 2. pkt., at udarbejde retningslinjer for indberetning af formuedispositioner for Finanstilsynets direktør m.fl.

 • 34) Beføjelsen til efter § 356, stk. 3, at tillade, at direktøren for Finanstilsynet optager lån m.v. samt til at udarbejde retningslinjer for godkendelse af Finanstilsynets medarbejderes lån m.v.

 • 35) Beføjelsen til efter § 371 at fastsætte regler om klageadgang m.v.

 • 36) Beføjelsen til efter § 373 a, stk. 1, at fastsætte regler om administrative bødeforelæg.

Stk. 3 Beføjelsen til efter § 19, stk. 2, i lov om forsikringsformidling at fastsætte regler om god skik.

Stk. 4 I lov om investeringsforeninger m.v.:

 • 1) Beføjelsen til efter § 29, stk. 2, at fastsætte regler om god skik.

 • 2) Beføjelsen til efter § 161, stk. 3, at fastsætte regler for Finanstilsynets procedurer i henhold til EU-retlige regler.

 • 3) Beføjelsen til efter § 188 at fastsætte regler om klageadgang m.v.

Stk. 5 I lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.:

 • 1) Beføjelsen til efter § 6, stk. 12, at fastsætte regler om forlængelse af obligationer.

 • 2) Beføjelsen til efter § 33, stk. 2, at tillade overdragelse af en serie eller grupper af serier med seriereservefond.

 • 3) Beføjelsen til efter § 33, stk. 4, at træffe beslutning om, hvorvidt serien eller grupper af serier med seriereservefond kan overdrages i overensstemmelse med det fremsatte forslag.

Stk. 6 I lov om et skibsfinansieringsinstitut:

 • 1) Beføjelsen til efter § 10, 2. pkt., at modsætte sig en senere overdragelse af aktieselskabets aktiver og forpligtelser.

 • 2) Beføjelsen til efter § 13, stk. 3, at udpege et medlem til bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond.

Stk. 7 Beføjelsen til efter § 6 a, stk. 2, i lov om tilsyn med firmapensionskasser at fastsætte regler om god værdipapirhandelsskik.

Stk. 8 I lov om værdipapirhandel m.v.:

 • 1) Beføjelsen til efter § 3, stk. 2, at fastsætte regler om god skik.

 • 2) Beføjelsen til efter § 4 b, stk. 5, at fastsætte yderligere lande.

 • 3) Beføjelsen til efter § 60, stk. 3, at bestemme at en værdipapircentral i et nærmere bestemt omfang skal afgive oplysninger til en offentlig myndighed.

 • 4) Beføjelsen til efter § 77, stk. 2, at udnævne medlemmer og stedfortrædere til Klagenævnet for Værdipapircentraler.

 • 5) Beføjelsen til efter § 93 a, stk. 1, at fastsætte regler om administrative bødeforelæg.

 • 6) Beføjelsen til efter § 127 a, stk. 4, 1. pkt., at udnævne formanden for bestyrelsen for Værdipapircentralen samt de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 9 I lov om betalingstjenester og elektroniske penge:

 • 1) Beføjelsen til efter § 1, stk. 3, 2. pkt., at fastsætte supplerende regler for bestemte typer af tjenester.

 • 2) Beføjelsen til efter § 78, stk. 3, at fastsætte nærmere regler om forbud mod eller begrænsning af retten til at opkræve gebyr.

 • 3) Beføjelsen til efter § 80, stk. 3, at fastsætte nærmere regler om, hvorledes prisen for det årlige abonnement beregnes.

 • 4) Beføjelsen til efter § 80, stk. 7, at fastsætte nærmere regler om, hvilke særlige ordninger der vil kunne indgås aftale om.

 • 5) Beføjelsen til efter § 80, stk. 8, 1. pkt., at bestemme, at § 80 ikke finder anvendelse på internationale betalingsinstrumenter.

 • 6) Beføjelsen til efter § 80, stk. 8, 2. pkt., at fastsætte supplerende regler for internationale betalingsinstrumenter.

 • 7) Beføjelsen til efter § 84, stk. 2, at fastsætte nærmere regler om redelig forretningsskik og god praksis for virksomheder, der udbyder betalingstjenester.

 • 8) Beføjelsen til efter § 85, stk. 5, at bestemme, at stk. 3 fraviges i forskningsøjemed.

 • 9) Beføjelsen til efter § 85, stk. 6, at fastsætte regler om behandling i udlandet af de i stk. 3 nævnte oplysninger.

 • 10) Beføjelsen til efter § 100, stk. 2, at fastsætte nærmere regler om fastsættelse af betalingen og Forbrugerombudsmandens og Konkurrencestyrelsens opkrævning heraf.

Stk. 10 Beføjelsen til efter § 24 f i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension efter forhandling med beskæftigelsesministeren at fastsætte nærmere regler for indholdet af den i § 23 b, stk. 1, nr. 9, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension nævnte aflønningspolitik m.v.

Stk. 11 Beføjelsen til efter § 5 e i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond efter forhandling med beskæftigelsesministeren at fastsætte nærmere regler for indholdet af den i § 4 c, stk. 1, nr. 9, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond nævnte aflønningspolitik m.v.

Stk. 12 I lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.:

 • 1) Beføjelsen til efter § 5, stk. 7, at fastsætte nærmere regler om, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at der kan ske markedsføring over for detailinvestorer, samt regler for tilladelsen og markedsføringen vedrørende dette.

 • 2) Beføjelsen til efter § 5 a, stk. 2, at fastsætte regler om markedsføring af alternative investeringsfonde til detailinvestorer.

 • 3) Beføjelsen til efter § 18, stk. 3, at fastsætte nærmere regler om redelig forretningsskik og god praksis.

 • 4) Beføjelse til efter § 20, stk. 12, at fastsætte regler om definitionen af andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på forvalterens risikoprofil eller på risikoprofilen for de forvaltede alternative investeringsfonde.

 • 5) Beføjelsen til efter § 62, stk. 3, at fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger, der skal gives til detailinvestorer, og i hvilken form informationen skal gives.

 • 6) Beføjelsen til efter § 155, stk. 6, at fastsætte nærmere regler for Finanstilsynets procedure i overensstemmelse med bestemmelser herom fastsat i EU-retlige regler.

 • 7) Beføjelsen til efter § 188 at fastsætte regler om klageadgang m.v.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. januar 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 33 af 13. januar 2014 om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet ophæves.