Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1164 af 06. august 2022

§ 1

Kommissionens forordning (EU) 2022/720 af 10. maj 2022 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis finder tilsvarende anvendelse på aftaler, vedtagelser og samordnet praksis omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Dog finder artikel 6, stk. 1, artikel 7 samt artikel 10-11 i forordning (EU) 2022/720 af 10. maj 2022 ikke anvendelse.

Stk. 2 Forordningen er optrykt som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2

Alle henvisninger i forordningen til »traktatens artikel 101, stk. 1« skal forstås som en henvisning til »konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3«, og alle henvisninger til »traktatens artikel 101, stk. 3«, skal forstås som en henvisning til »konkurrencelovens § 8, stk. 1«.

§ 3

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan undlade at anvende denne bekendtgørelse, hvis parallelle net af ensartede vertikale begrænsninger dækker mere end 50 pct. af et relevant marked.

§ 4

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan inddrage gruppefritagelsen for de virksomheder m.v., som er involveret i en aftale m.v., der i et konkret tilfælde har virkninger, som er uforenelige med betingelserne i § 8, stk. 1.

§ 5

I perioden fra den 15. august 2022 til den 31. maj 2023 finder forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, ikke anvendelse på aftaler, der allerede var i kraft den 14. august 2022, og som ikke opfylder betingelserne for fritagelse efter denne bekendtgørelse, men som den 14. august 2022 opfyldte betingelserne for fritagelse efter bekendtgørelse nr. 739 af 23. juni 2010.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 739 af 23. juni 2010 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis ophæves.