Bekendtgørelse om grundlagsrente for livsforsikringsselskaber

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 667 af 01. juni 2023

I medfør af § 21, stk. 6, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 406 af 29. marts 2022, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for forsikringsselskaber, der udøver virksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, og filialer her i landet af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på forsikringsaftaler, hvor

 • 1) grundlaget for beregning af forsikringspræmier, tilbagekøbsværdier og fripoliceydelser indeholder en mulighed for at opdele den indbetalte forsikringspræmie i en del, for hvilken der optjenes en garanteret ydelse, og en del, som tilgår enten det kollektive bonuspotentiale eller det individuelle bonuspotentiale, og

 • 2) grundlaget som helhed er baseret på betryggende forudsætninger.

Grundlagsrente
§ 2

Grundlagsrenten er den eller de rentesatser, der lægges til grund ved beregningen af præmierne for en forsikringsaftale. Ved indgåelse af en forsikringsaftale eller ændring heraf skal grundlagsrenten være forsigtigt fastsat.

Stk. 2 Grundlagsrenten må ikke overstige den maksimale rentesats på 0,5 pct. p.a. inklusive det garanterede omkostnings- og sikkerhedstillæg, som måtte være indeholdt i grundlagsrenten, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Finanstilsynet kan i samråd med den kompetente tilsynsmyndighed i et andet medlemsland fastsætte en anden maksimal grundlagsrente for forsikringsaftaler, der indgås i en anden valuta end danske kroner.

§ 3

En forsikringsaftale må ikke afskære et forsikringsselskab fra at ændre grundlagsrenten for fremtidige præmieforhøjelser, bonustilskrivninger m.v. i en periode, der er længere end ét år.

Undtagelser til grundlagsrenten
§ 4

Bestemmelserne om grundlagsrenten i § 2 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

 • 1) Ved ændring af en forsikringsaftale, hvor værdien af de fremtidige præmier efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ikke forhøjes.

 • 2) Ved præmieforhøjelse for en forsikringsaftale, der er indgået i et ansættelsesforhold, i det omfang forhøjelsen modsvarer en tidligere præmienedsættelse og er forårsaget af, at forsikringstageren efter at have været deltidsbeskæftiget eller uden beskæftigelse får øget beskæftigelse eller på ny får beskæftigelse.

 • 3) Ved genoptagelse af præmieindbetalingen for en forsikringsaftale efter den har været afbrudt i ikke over 1 år.

 • 4) For forsikringsaftaler for hvilke forsikringsselskabet ikke har påtaget sig en investeringsrisiko.

 • 5) For indskudsbetalte forsikringsaftaler med en løbetid på indtil 8 år.

 • 6) For forsikringsaftaler uden ret til bonus.

 • 7) For livrenter uden tilbagekøbsværdi, der er opsat i højst 3 år.

Stk. 2 I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, må grundlagsrenten ikke overstige den hidtil anvendte grundlagsrente for forsikringsaftalen og den maksimale grundlagsrente efter § 2, stk. 2.

Dispensationsmuligheder
§ 5

Finanstilsynet kan dispensere fra § 2, stk. 1 og 2, i følgende tilfælde:

 • 1) Ved overdragelse af en livsforsikringsbestand fra en dansk eller grønlandsk virksomhed, herunder fusioner eller lignende, i overensstemmelse med §§ 204 og 252 i lov om finansiel virksomhed og kapitel 8 i lov om tilsyn med firmapensionskasser.

 • 2) Ved overdragelse af en livsforsikringsbestand fra en udenlandsk eller færøsk virksomhed til et forsikringsselskab omfattet af § 1, stk. 1, såfremt overdragelsen er godkendt af en tilsynsmyndighed i den overdragende virksomheds hjemland.

 • 3) Ved fortsættelse, forandring, regulering og lignende af et bestående forsikringsforhold, hvor anvendelsen af en højere grundlagsrente har en bagatelagtig økonomisk betydning for forsikringsselskabet og er rimelig og betryggende over for hver enkelt forsikringstager i selskabet.

 • 4) Når forsikringsselskabet af tekniske årsager midlertidigt ikke er i stand til at overholde § 2.

Stk. 2 I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, kan Finanstilsynet ikke give dispensation til, at grundlagsrenten overstiger den største af den grundlagsrente, der hidtil er anvendt i forsikringsaftalen, og den maksimale grundlagsrente efter § 2, stk. 2

Stk. 3 Dispensation efter stk. 1, nr. 3, til anvendelse af en grundlagsrente på 3 pct. p.a. forudsætter, at de samlede indbetalinger og bonustilskrivninger inden for et regnskabsår til forsikringer, der er oprettet i medfør af denne bestemmelse, ikke overstiger 2 promille af forsikringsselskabets samlede livsforsikringshensættelser. For højere eller lavere grundlagsrenter gælder en tilsvarende lavere eller højere grænse.

§ 6

Finanstilsynet kan dispensere fra § 3 for forsikringsaftaler, hvor tilsagn om forsikringsydelser afgives på baggrund af fremtidige præmieforhøjelser.

Stk. 2 Dispensation efter stk. 1 forudsætter, at forhøjelserne ved forsikringsaftalens indgåelse er præciseret med hensyn til såvel tidspunkt som størrelse, således at tilsagnet om forsikringsydelser får et reelt indhold ved aftalens indgåelse.

Straf
§ 7

Forsikringsselskaber omfattet af § 1, stk. 1, kan straffes med bøde for at overtræde § 2, stk. 2, § 3 og § 4, stk. 2.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 353 af 3. marts 2021 om grundlagsrente for livsforsikringsselskaber ophæves.