14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 928 af 19. maj 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-19

I medfør af § 8, stk. 2, § 15, stk. 5, og § 16, stk. 6, § 158, stk. 2 og 3, § 158 b og § 222, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019, som ændret ved lov nr. 285 af 27. februar 2021, og § 18 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 24. juli 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Programmer for vaccination mod COVID-19

§1 Definitioner og generelle bestemmelser
Denne bekendtgørelse omfatter gratis vaccination mod coronavirussygdom 2019 (COVID-19) inden for det generelle anbefalede offentlige vaccinationsprogram (”det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19”), jf. kapitel 2, og tilvalg af gratis vaccination mod COVID-19 uden for det generelle anbefalede offentlige vaccinationsprogram (”tilvalgsordningen”), jf. kapitel 3.

Stk. 2 Ved vaccination i det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19 forstås vaccination med en vaccine, som har opnået markedsføringstilladelse fra Europa-Kommissionen, og som indgår i det offentligt anbefalede vaccinationsprogram mod COVID-19.

Stk. 3 Ved vaccination mod COVID-19 i tilvalgsordningen forstås vaccination mod COVID-19 med en vaccine, som har opnået markedsføringstilladelse fra EU-Kommissionen, og som indgår i et offentligt vaccinationsprogram mod COVID-19, som ikke generelt anbefales af Sundhedsstyrelsen.

§2 Regionsrådet skal højst yde vaccination mod COVID-19 til en person efter ét af de offentlige vaccinationsprogrammer mod COVID-19.

Stk. 2 Er en person berettiget til vaccination efter flere offentlige vaccinationsprogrammer mod COVID-19, kan personen højst vælge et vaccinationsforløb i ét af programmerne.

§3 Vaccination efter § 1 skal foretages af en læge, som i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed har tilladelse til selvstændigt virke som læge, eller af en anden person på lægens ansvar.

Kapitel 2

Det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19

§4 Personkreds
Regionsrådet skal i det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19 yde gratis vaccination mod COVID-19 til personer, der har bopæl her i landet efter sundhedslovens § 7 eller ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler i henhold til stk. 2.

Stk. 2 Ved EU-retten eller internationale aftaler forstås:

  • 1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger,

  • 2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger,

  • 3) Nordisk Konvention om Social Sikring,

  • 4) Aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen) med senere ændringer ved afgørelser fra Det Blandede EØS-udvalg,

  • 5) Aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber, dets medlemsstater og Schweiz om fri bevægelighed for personer som ændret ved afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af sociale sikringsordninger,

  • 6) rettigheder som vandrende arbejdstagere efter artikel 45 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og

  • 7) Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (2019/C 384 I/01) (Brexit udtrædelsesaftale).

§5 Regionsrådet skal i det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19 yde gratis vaccination mod COVID-19 til personer med midlertidigt ophold i Danmark af en vis varighed, der ikke har ret til vaccination under ophold i Danmark i medfør af § 4, jf. dog stk. 2 og 4.

Stk. 2 Tilbud om vaccination efter stk. 1 gælder ikke for personer, hvis eneste formål med ophold i Danmark af den visiterende sundhedsperson eller myndighed skønnes at være at opnå vaccination.

Stk. 3 Ved ophold af en vis varighed forstås ophold af mindst 30 dages forventet varighed. Vaccination kan tilbydes fra opholdets 14. dag.

Stk. 4 Kravet i stk. 1 om ophold af en vis varighed og stk. 2 gælder ikke for personer med bopæl inden for Rigsfællesskabet.

§6 Rammer og indhold
Vaccination mod COVID-19 tilbydes alle personer nævnt i § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1, på vilkår og efter procedurer, som er fastsat af Sundhedsstyrelsen og beskrevet i retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19.

Kapitel 3

Tilvalgsordningen

§7 Personkreds
Regionsrådet skal i tilvalgsordningen yde gratis vaccination mod COVID-19 til personer, der har bopæl her i landet efter sundhedslovens § 7 eller ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler i henhold til § 4, stk. 2.

§8 Ordination, information og samtykke
Vaccination i tilvalgsordningen skal ske ved lægelig ordination. Vaccinationen må alene ordineres til personer inden for vaccinens godkendte anvendelsesområde, og udgangspunktet for lægens vurdering og ordination er vaccinens godkendte produktresume samt vejledninger fra Sundhedsstyrelsen m.v.

§9 Ordination skal ske på baggrund af personens informerede samtykke i overensstemmelse med sundhedslovens §§ 15-16, bekendtgørelse nr. 359 af 4. april 2019 om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. og de supplerende krav, der følger af stk. 2-4.

Stk. 2 Informationen skal gives ved samtale med en læge. Information af personen og indhentelse af samtykke til vaccinationen kan ikke delegeres til en medhjælp.

Stk. 3 Informationen skal være egnet til at give personen et grundlag for frit at vælge mellem de tilgængelige vacciner i tilvalgsordningen. Personen skal altid informeres om alvorlige og sjældent forekommende komplikationer og bivirkninger ved vaccinationen og om, at vaccination efter tilvalgsordningen ikke sker som led i det af Sundhedsstyrelsen generelt anbefalede vaccinationsprogram.

Stk. 4 Samtykket til vaccination skal være udtrykkeligt og kan gives mundtligt eller skriftligt.

Stk. 5 Ordination, information og samtykke skal journalføres, jf. § 21, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

§10 Øvrige rammer og indhold
Vaccination mod COVID-19 tilbydes i tilvalgsordningen alle personer nævnt i § 7 på vilkår og efter procedurer, som er fastsat af Sundhedsstyrelsen og beskrevet i retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19 i tilvalgsordningen.

Kapitel 4

Personer, der har ret til sygehjælp i Danmark efter EU-retten eller internationale aftaler

§11 For personer, der har ret til vaccinationsydelser i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler, afholdes udgiften til vaccination af den region, hvori den pågældende bor eller opholder sig, jf. sundhedslovens §§ 264 og 265.

Stk. 2 Refusion af udgifter til vaccination af personer, der er sygesikret til udgift for et andet land, som i medfør af EU-retten eller internationale aftaler skal overføres til det danske sundhedsvæsen, tilfalder den region, der har afholdt udgiften, jf. sundhedslovens § 264, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 564 af 29. april 2015 om refusion af offentlige sundhedsydelser og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§12 Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. maj 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 636 af 13. april 2021 om gratis vaccination mod COVID-19 ophæves.

profile photo
Profilside