14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper

Bekendtgørelse nr. 2074 af 19. november 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper

I medfør af § 158, stk. 2 og 3, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 22. november 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Vaccinationer

§1 Regionsrådet yder gratis vaccination mod influenza til følgende personer med bopæl her i landet eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler:

 • 1) Personer, der er fyldt 65 år senest den 15. januar 2022.

 • 2) Førtidspensionister.

 • 3) Kronisk syge, som nævnt i litra a-g, efter en lægelig vurdering:

  • a) Personer med kroniske lungesygdomme.

  • b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk).

  • c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).

  • d) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

  • e) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.

  • f) Personer med kronisk lever- og nyresvigt.

  • g) Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

 • 4) Personer med svær overvægt (vejledende BMI>35) efter en lægelig vurdering.

 • 5) Børn fra 6 måneder og voksne med alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

 • 6) Personer i samme husstand som børn i øget risiko for alvorlig influenza jf. § 1, nr. 5.

 • 7) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

 • 8) Gravide i 2. og 3. trimester.

 • 9) Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, jf. nr. 3, litra d, efter en lægelig vurdering.

 • 10) Børn, der er fyldt 2 år, og som ikke er fyldt 7 år på tidspunkt for 1. vaccination. Børn, der har påbegyndt vaccination senest 15. januar 2021, men mangler 2. vaccination eller efter 1. vaccination er fyldt 7 år, kan færdigvaccineres inden 1. marts 2022.

 • 11) Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza., jf. stk. 1-7, og som er nævnt i litra a til dd:

  • a) Læger.

  • b) Sygeplejersker.

  • c) Farmaceuter.

  • d) Kiropraktorer.

  • e) Tandlæger.

  • f) Afspændingspædagoger.

  • g) Bandagister.

  • h) Bioanalytikere.

  • i) Ergoterapeuter.

  • j) Fysioterapeuter.

  • k) Jordemødre.

  • l) Kliniske diætister.

  • m) Optometrister.

  • n) Radiografer.

  • o) Audiologiassistenter.

  • p) Farmakonomer.

  • q) Fodterapeuter.

  • r) Neurofysiologiassistenter.

  • s) Tandklinikassistenter.

  • t) Tandplejere.

  • u) Tandteknikere.

  • v) Beskæftigelsesvejledere.

  • w) Plejere.

  • x) Plejehjemsassistenter.

  • y) Social- og sundhedsassistenter.

  • z) Social- og sundhedshjælpere.

  • aa) Psykologer.

  • bb) Lægesekretærer.

  • cc) Sundhedsservicesekretærer.

  • dd) Portører.

  • ee) Paramedicinere.

  • ff) Ambulancebehandlere.

  • gg) Ambulanceførere.

Stk. 2 Vaccination tilbydes i form af en 4-valent influenzavaccine, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3 Vaccination tilbydes i form af en 4-valent højdosis influenzavaccine til personer, der er fyldt 82 år inden den 15. januar 2022, og personer over 65 år, der bor på plejehjem, i plejebolig eller i friplejebolig og tilsvarende. Vaccinen kan også anvendes til personer, der ikke tåler de andre tilgængelige vacciner, såfremt de er fyldt 65 år. Sidstnævnte forventes dog at udgøre en meget lille gruppe.

Stk. 4 Vaccination tilbydes til børn mellem 2 og 7 år i henhold til Sundhedsstyrelses retningslinjer, det vil som udgangspunkt sige i form af en nasal 4-valent influenzavaccine.

Stk. 5 Vaccination tilbydes studerende, elever, ufaglærte, m.v., der varetager funktioner svarende til de i § 1, stk. 1, nr. 11, angivne professioner, og som har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza.

§2 Vaccination efter § 1 skal foretages af en læge, som i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed har tilladelse til selvstændigt virke som læge, eller en anden person på dennes ansvar.

Kapitel 2

Betaling

§3 Betaling til lægen for udførte vaccinationer
Patientens bopælsregion betaler lægen 187 kr. for enhver vaccination, der gives i henhold til § 1, stk. 2, 329 kr. for enhver vaccination, der gives i henhold til § 1, stk. 3, og 287,50 kr. for enhver vaccination, der gives i henhold til § 1, stk. 4, jf. dog stk. 5. For vaccination ydet til beboere på plejehjem m.v., jf. servicelovens § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder, betaler bopælsregionen tilsvarende 187 kr. for enhver vaccination, der gives i henhold til § 1, stk. 2, og 329 kr. for enhver vaccination, der gives i henhold til § 1, stk. 3, jf. dog stk. 5.

Stk. 2 Vaccinationer til personale i sundheds- og plejesektoren, som tilbydes vaccination i medfør af § 1, stk. 1, nr. 8, ydes ikke i eget hjem.

Stk. 3 Foretages vaccinationen af helbredsmæssige årsager i den vaccineredes eget hjem, jf. dog stk. 1 og 2, betaler bopælsregionen 359 kr. for enhver vaccination, der gives i henhold til § 1, stk. 2, 501 kr. for enhver vaccination, der gives i henhold til § 1, stk. 3, jf. dog stk. 5. Hvis vaccinationen foretages i eget hjem, hvor der samtidig udføres et sygebesøg, betaler patientens bopælsregion lægen 187 kr. for enhver vaccination, der gives i henhold til § 1, stk. 2, og 329 kr. for enhver vaccination, der gives i henhold til § 1, stk. 3, jf. dog stk. 5.

Stk. 4 Betalingen efter stk. 1 og 3 dækker alle udgifter til vaccinationen, herunder udgifter til vaccination, vaccine, kørsel og merværdiafgift.

Stk. 5 Stk. 1 og 3 gælder ikke for vaccination af børn i henhold til § 1, stk. 1, nr. 10, når vaccinationen foretages af en læge, som virker efter Overenskomst om almen praksis.

§4 Lægens betalingsanmodning i medfør af § 3, stk. 1-3, til regionen skal for hver enkelt vaccination indeholde oplysninger om:

 • 1) Vaccinationstidspunkt.

 • 2) Den vaccineredes navn, CPR-nummer og bopælsregion.

 • 3) Den vaccinerede:

  • a) Er fyldt 65 år senest den 15. januar 2022, er førtidspensionist, har en kronisk sygdom, lider af svær overvægt eller har en anden alvorlig sygdom, jf. § 1, stk. 1, nr. 1-5.

  • b) Er gravid i 2. eller 3. trimester, jf. § 1, stk. 1, nr. 8.

  • c) Har en medfødt eller erhvervet immundefekt eller er i husstand med en person med medfødt eller erhvervet immundefekt, jf. § 1, stk. 1, nr. 9.

  • d) Er sundhedspersonale, der har patientkontakt i sygehusvæsenet, almen praksis og speciallægepraksis som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 11, litra a til dd.

  • e) Er et barn, der er fyldt 2 år, og som ikke er fyldt 7 år på tidspunkt for 1. vaccination.

 • 4) Vaccination gennemføres i den vaccineredes eget hjem, jf. § 3, stk. 1 og 3.

 • 5) Navn og virksomhedsadresse, ansættelsessted eller bopæl for den læge, som har udført vaccinationen, eller den læge på hvis ansvar, vaccination er foretaget.

Stk. 2 Betalingsanmodningen skal fremsendes ugentligt eller månedligt i samlet form efter anvisning fra den region, som skal afholde udgiften. For praktiserende læger, som virker efter Overenskomst om almen praksis, aftales dog afregning mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation.

§5 Refusion af regionernes afholdte udgifter til vaccination
Staten refunderer de af regionerne afholdte udgifter til vaccination efter bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper. Det gælder dog ikke udgifter til vaccination af personer, der har ret til sygehjælp i Danmark efter EU-retten eller internationale aftaler, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2 Med henblik på at opnå refusion for afholdte udgifter skal hver region inden henholdsvis den 15. marts og den 15. april 2022 indsende en opgørelse over regionens udgifter til vaccination efter bekendtgørelsen til Sundhedsministeriet med angivelse af, hvor mange vaccinationer til henholdsvis 187 kr., 287, 50 kr., 329 kr., 359 kr. og 501 kr. den enkelte region har betalt og ønsker at modtage refusion for, opgjort i henhold til § 4, stk. 1, nr. 3-4.

Stk. 3 Det skal desuden oplyses i hvilket betalingsinstitut og på hvilket kontonummer, beløbet skal indsættes.

§6 Personer, der har ret til sygehjælp i Danmark efter EU-retten eller internationale aftaler
For personer, der har ret til vaccinationsydelser i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler, afholdes udgiften til vaccination af den region, hvori den pågældende bor/opholder sig, jf. sundhedslovens §§ 264 og 265.

Stk. 2 Ved EU-retten eller internationale aftaler forstås Rådets forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger og den dertil knyttede forordning (EF) nr. 987/09 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning 883/04, aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen), Nordisk Konvention om Social Sikring og aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber, dets medlemsstater og Schweiz om fri bevægelighed for personer, samt bilaterale sikringsaftaler.

Stk. 3 Refusion af udgifter til vaccination af personer, der er sygesikret til udgift for et andet land, som i medfør af EU-retten eller internationale aftaler skal overføres til det danske sundhedsvæsen, tilfalder den region, der har afholdt udgiften, jf. sundhedslovens § 264, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 564 af 29. april 2015 om refusion af offentlige sundhedsydelser og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten.

Kapitel 3

Ikrafttrædelse

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. november 2021 og finder anvendelse for vaccinationer foretaget senest den 15. januar 2022, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For gravide, jf. § 1, nr. 8, og for personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, jf. § 1, nr. 3, litra d, og personer i deres husstand, jf. § 1, nr. 9, finder bekendtgørelsen anvendelse for vaccinationer foretaget senest den 1. marts 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1841 af 22. september 2021 om gratis influenzavaccination til visse persongrupper ophæves.

profile photo
Profilside