Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 202 af 21. marts 2023

I medfør af § 39, stk. 1, nr. 1 og 2, § 49 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel
Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde med stoffer og materialer, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering, samt enhver risiko for udsættelse på arbejdspladsen for stoffer og materialer.

Stk. 2 Bekendtgørelsen gælder også for arbejde omfattet af § 2, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø, og arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver.

Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) Et stofs 8-timers grænseværdi for luftforurening: Grænsen for stoffets tidsvægtede gennemsnitskoncentration i luften i en ansats indåndingszone i løbet af en otte timers arbejdsdag, målt eller beregnet.

  • 2) Et stofs korttidsgrænseværdi for luftforurening: Grænsen for stoffets tidsvægtede gennemsnitskoncentration i luften i en ansats indåndingszone i relation til en referenceperiode på 15 minutter, medmindre en anden referenceperiode er angivet.

  • 3) Et stofs loftværdi for luftforurening: Den øvre grænse for stoffets koncentration i luften i en ansats indåndingszone, og som derfor ikke på noget tidspunkt må overskrides.

  • 4) Et stofs biologiske grænseværdi: Grænsen for koncentrationen af stoffet i blod eller urin målt hos den enkelte.

  • 5) Sumværdi: Værdien af den samlede eksponering beregnet ved formlen angivet i bilag 1, når der optræder flere stoffer i luften samtidig.

Krav til overholdelse af grænseværdier
§ 3

Grænseværdierne for luftforurening i bilag 2 og de biologiske grænseværdier i bilag 3 skal overholdes.

Stk. 2 Hvor der i bilag 2 for et stof ikke er angivet en talværdi for korttidsgrænseværdien eller en loftværdi, er korttidsgrænseværdien to gange 8-timers grænseværdien.

Stk. 3 Når der optræder flere stoffer i luften samtidig, skal der tillige tages hensyn til deres samvirkning, idet den beregnede sumværdi ikke må overstige værdien 1.

Stk. 4 For hudgennemtrængelige stoffer markeret med anmærkningen ”H” i bilag 2 skal der tages højde for optagelse gennem huden som eksponeringsvej ved vurdering af risikoen for den enkeltes sikkerhed og sundhed.

Straf
§ 4

Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der:

  • 1) overtræder § 3, eller

  • 2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2 For overtrædelse af § 3 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden
§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1054 af 28. juni 2022 om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet ophæves.