14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendte revisorers garantistillelse og ansvarsforsikring § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1536 af 09. December 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Ansvarsforsikring
Det er en betingelse for, at en revisor kan blive godkendt efter revisorlovens § 3 og § 10, stk. 1, at der foreligger en erklæring fra et forsikringsselskab om, at vedkommende revisor er dækket af en ansvarsforsikring, og at forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for det erstatningsansvar, den godkendte revisor ifalder ved simpelt uagtsomt forhold, udvist af revisoren selv eller nogen, denne hæfter for i forbindelse med udførelsen af opgaver i henhold til § 1, stk. 2 og 3, i revisorloven.

•••

Stk. 2 I virksomheder, jf. § 13, og § 17, i revisorloven, med 10 eller flere godkendte revisorer skal ansvarsforsikringen have en samlet dækningssum pr. forsikringsår på mindst 20 mio. kr.

•••

Stk. 3 I virksomheder med under 10 godkendte revisorer skal ansvarsforsikringen efter stk. 1 have en samlet dækningssum pr. forsikringsår på mindst 2 mio. kr. multipliceret med det samlede antal godkendte revisorer i virksomheden, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 I virksomheder med under 6 godkendte revisorer kan ansvarsforsikringen efter stk. 1 tegnes uden kumulering af dækningssummen og med en dækningssum pr. forsikringsår pr. godkendt revisor på mindst 2 mio. kr. Denne dækningssum er det højeste beløb, som forsikringsselskabet skal udrede for en enkelt skade, selvom en eller flere godkendte revisorer er erstatningsansvarlige for den pågældende skade.

•••

Stk. 5 Erklæringen skal afgives i en form, der er fastsat af Erhvervsstyrelsen.

•••

Stk. 6 Forsikringsselskabet skal registrere erklæringen i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

•••
profile photo
Profilside