14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1468 af 12. december 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber
En erklæring om udvidet gennemgang af et regnskab skal i det mindste indeholde:

  • 1) En konklusion, jf. stk. 2.

  • 2) En omtale af grundlaget for den afgivne konklusion, jf. stk. 3 og 4.

  • 3) En omtale af væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift, jf. stk. 5.

  • 4) Fremhævelse af forhold i regnskabet, jf. § 7, stk. 1.

  • 5) En omtale af revisors ansvar for den udvidede gennemgang, jf. stk. 6.

  • 6) Oplysninger vedrørende andre forhold, jf. § 7, stk. 2.

  • 7) Hvor ledelsesberetning er udarbejdet, en udtalelse om ledelsesberetningen, jf. § 5, stk. 7 og 8.

  • 8) Andre erklæringer, jf. stk. 7.

•••

Stk. 2 Afsnittet om konklusion skal indeholde en identifikation af det regnskab, der er foretaget en gennemgang af, og det skal oplyses, hvilken regnskabsmæssige begrebsramme der er anvendt ved regnskabets udarbejdelse. Baseret på den udførte udvidede gennemgang skal revisors konklusion udtrykke, hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme eller andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav. Oplysningerne skal gives i et særskilt afsnit med overskriften »Konklusion«, jf. dog § 10, stk. 3-5.

•••

Stk. 3 Afsnittet om grundlaget for konklusionen skal oplyse om de erklæringsstandarder, der er anvendt ved den udvidede gennemgang, jf. stk. 4, og hvorvidt revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet bevis som grundlag for konklusionen. Oplysningerne skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: »Grundlag for konklusion«, jf. dog § 10, stk. 3-5.

•••

Stk. 4 En udvidet gennemgang af et årsregnskab i henhold til årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 2. pkt., skal være udført efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber), jf. bilag 1. En udvidet gennemgang af andre regnskaber skal være udført efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder eller en standard, der er ligeværdig med styrelsens standard.

•••

Stk. 5 Revisor skal oplyse, hvis der er væsentlige usikkerheder vedrørende begivenheder eller forhold, som kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Oplysningerne skal gives i et særskilt afsnit med overskriften: »Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift«.

•••

Stk. 6 I omtalen af revisors ansvar skal oplyses om den udvidede gennemgangs formål og karakter, herunder at omfanget af en udvidet gennemgang er mindre end omfanget af en revision, og at der ikke udtrykkes en revisionskonklusion. Det skal særskilt oplyses i erklæringen, hvis den udvidede gennemgang omfatter andet end regnskabet.

•••

Stk. 7 Har revisor indgået aftale med virksomhedens ledelse om at udføre handlinger rettet mod regnskabet udover de handlinger, der er krævet efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskabet), skal erklæringer som følge af disse handlinger angives i et særskilt afsnit efter erklæringen om den udvidede gennemgang af regnskabet.

•••

Stk. 8 Erklæringen skal dateres og underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at foretage den udvidede gennemgang. Hvor en revisionsvirksomhed er valgt, underskrives erklæringen af den eller de revisorer, til hvem den udvidede gennemgang er overdraget. Revisionsvirksomhedens navn og revisors navn samt angivelse af, om vedkommende er statsautoriseret eller registreret revisor, jf. dog stk. 9, skal tydeligt fremgå af erklæringen.

•••

Stk. 9 En revisor, der er godkendt efter revisorlovens § 10, stk. 1, skal angive den faglige titel, som den pågældende er berettiget til efter godkendelse i henhold til regler, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.

•••
profile photo
Profilside