14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1468 af 12. december 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Revisionspåtegningen skal i det mindste indeholde:

  • 1) En konklusion, jf. stk. 2 og 3.

  • 2) En omtale af grundlaget for den afgivne konklusion, jf. stk. 4.

  • 3) En omtale af væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift, jf. stk. 5.

  • 4) Fremhævelse af forhold i regnskabet, jf. § 7, stk. 1.

  • 5) En omtale af revisors ansvar for revisionen, jf. stk. 6.

  • 6) Oplysninger vedrørende andre forhold, jf. § 7, stk. 2.

  • 7) Hvor ledelsesberetning er udarbejdet, en udtalelse om ledelsesberetningen, jf. stk. 7 og 8.

•••

Stk. 2 Oplysningerne efter stk. 1, nr. 1, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: »Konklusion«, jf. dog § 6, stk. 4-6.

•••

Stk. 3 Afsnittet om konklusion skal indeholde en identifikation af det reviderede regnskab, og det skal oplyses, hvilken regnskabsmæssige begrebsramme der er anvendt ved regnskabets udarbejdelse. Det skal endvidere oplyses, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle andre krav til regnskabsaflæggelsen. Hvis det er foreskrevet i lovgivningen eller i andre bestemmelser, skal det oplyses, hvorvidt regnskabet, giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme eller opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav.

•••

Stk. 4 Afsnittet om grundlaget for konklusionen skal oplyse om de revisionsstandarder, der er anvendt ved revisionen, og hvorvidt revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for konklusionen. Oplysningerne skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: »Grundlag for konklusion«, jf. dog § 6, stk. 4-6.

•••

Stk. 5 Revisor skal oplyse, hvis der er væsentlige usikkerheder vedrørende begivenheder eller forhold, som kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Oplysningerne skal gives i et særskilt afsnit med overskriften: »Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift«.

•••

Stk. 6 I omtalen af revisors ansvar skal oplyses om den udførte revision, revisionens formål og karakter. Det skal særskilt oplyses i erklæringen, hvis revisionen omfatter andet end regnskabet.

•••

Stk. 7 Revisor skal gennemlæse ledelsesberetningen og baseret på den udførte revision af årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab afgive en udtalelse om

  • 1) Hvorvidt ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab og er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav, og

  • 2) hvorvidt revisor har fundet væsentlige fejlagtige angivelser i ledelsesberetningen, og i givet fald oplyse arten af de fejlagtige angivelser.

•••

Stk. 8 Revisors udtalelse om ledelsesberetningen skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: »Udtalelse om ledelsesberetningen«.

•••

Stk. 9 Revisionspåtegningen skal dateres og underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at foretage revisionen. Hvor en revisionsvirksomhed er valgt, underskrives revisionspåtegningen af den eller de revisorer, til hvem revisionen er overdraget. Revisionsvirksomhedens navn og revisors navn samt angivelse af, om vedkommende er statsautoriseret eller registreret revisor, jf. dog stk. 10, skal tydeligt fremgå af påtegningen.

•••

Stk. 10 En revisor, der er godkendt efter revisorlovens § 10, stk. 1, skal angive den faglige titel, som den pågældende er berettiget til efter godkendelse i henhold til regler, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.

•••
profile photo
Profilside