14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1468 af 12. december 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber
En erklæring om gennemgang (review) af et regnskab skal i det mindste indeholde:

  • 1) En identifikation af det gennemgåede regnskab.

  • 2) En omtale af revisors ansvar, jf. stk. 2.

  • 3) En omtale af, at omfanget af en gennemgang er mindre end omfanget af en revision, og at der derfor ikke udtrykkes en revisionskonklusion.

  • 4) Modifikationer, jf. § 13.

  • 5) En konklusion, jf. stk. 3.

  • 6) Fremhævelse af forhold i regnskabet, jf. § 14.

  • 7) Andre erklæringer, jf. stk. 4.

•••

Stk. 2 I omtalen af revisors ansvar skal oplyses om de standarder, der er anvendt ved revisors gennemgang (review).

•••

Stk. 3 Revisors konklusion skal udtrykke, om revisor ved sin gennemgang (review) er blevet opmærksom på forhold, der giver anledning til at konkludere, at regnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme eller andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav (begrænset sikkerhed). Oplysningerne skal gives i et særskilt afsnit med overskriften »Konklusion«, jf. dog § 13, stk. 3-5.

•••

Stk. 4 Har revisor indgået aftale med virksomhedens ledelse om at udføre handlinger rettet mod regnskabet udover de handlinger, der er krævet efter den anvendte standard, skal erklæringer som følge af disse handlinger angives i et særskilt afsnit efter erklæringen om gennemgang (review) af regnskabet.

•••

Stk. 5 Erklæringen skal dateres og underskrives af den eller de revisorer, der er udpeget til at foretage gennemgangen. Hvor en revisionsvirksomhed er udpeget, underskrives erklæringen af den eller de revisorer, til hvem gennemgangen er overdraget. Revisionsvirksomhedens navn og revisors navn samt angivelse af, om vedkommende er statsautoriseret eller registreret revisor, jf. dog stk. 6, skal tydeligt fremgå af påtegningen.

•••

Stk. 6 En revisor, der er godkendt efter revisorlovens § 10, stk. 1, skal angive den faglige titel, som den pågældende er berettiget til efter godkendelse i henhold til regler, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.

•••
profile photo
Profilside