14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer Kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2114 af 25. November 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Kapitel 3

Typegodkendelse m.v.

§7 Godkendelsesarter m.v.
Færdselsstyrelsen udsteder EU-typegodkendelser af ubegrænsede og små serier af nye køretøjer, national typegodkendelse af små serier af nye køretøjer og individuelle EU-godkendelser af visse nye køretøjer i henhold til følgende bekendtgørelser:

 • 1) Bekendtgørelse om godkendelse af nye motorkøretøjer m.v.

 • 2) Bekendtgørelse om godkendelse af nye to- eller trehjulede køretøjer m.v.

 • 3) Bekendtgørelse om godkendelse af nye landbrugs- og skovbrugstraktorer m.v.

Stk. 2 Et nyt registreringspligtigt køretøj kan tages i brug uden syn på grundlag af den tilhørende EU-typeattest, EF-typegodkendelsesattest eller national typeattest for komplet eller færdiggjort komplet køretøj eller den individuelle EU-godkendelse.

Stk. 3 Stk. 2 gælder dog ikke for et nyt registreringspligtigt køretøj produceret efter en national godkendelsesordning fra et andet land end Danmark.

Stk. 4 Færdselsstyrelsen udsteder desuden godkendelseserklæringer, der omfatter et enkelt køretøj eller chassis, hvor det færdigopbyggede køretøj skal synes inden ibrugtagning.

§8 Syn og ibrugtagning uden typegodkendelse
Følgende registreringspligtige køretøjer kan synes og tages i brug uden forudgående godkendelse:

 • 1) Personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet.

 • 2) Varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg).

 • 3) Motorcykler.

 • 4) Stor knallert.

 • 5) Traktorer.

 • 6) Motorredskaber.

 • 7) Påhængs- og campingvogne, som er forsynet med påløbsbremser eller ikke er forsynet med bremser.

 • 8) Påhængsvogne til traktorer og motorredskaber.

 • 9) Andre påhængsredskaber end campingvogne.

§9 En lille knallert, der er EF-typegodkendt, kan synes uden anden forudgående godkendelse på grundlag af en gyldig EF-overensstemmelsesattest, der dokumenterer en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen.

Stk. 2 For knallert omfattet af stk. 1, der er taget i brug inden den 1. juli 2006, skal synsrapport, hvoraf det fremgår, at knallerten er ikke-registreringspligtig, medbringes under kørsel.

§10 Ibrugtagning uden syn
En lille knallert, der er EF-typegodkendt og taget i brug inden den 1. juli 2006, kan fortsat anvendes uden forudgående syn, hvis den er EF-typegodkendt med

 • 1) en motoreffekt på højst 1 kW,

 • 2) en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 25 km i timen og

 • 3) pedaler.

§11 Godkendelsesgrundlag
Godkendelser udstedes efter ansøgning. Færdselsstyrelsen kan efter anmeldelse udstede godkendelse af køretøjer, hvortil dele af køretøjet i forvejen er godkendt i henhold til nærmere bestemte ECE-regulativer eller EF-direktiver.

Stk. 2 Før godkendelse efter ansøgning kan køretøjet (chassiset) kræves indleveret til forudgående undersøgelse hos en synsvirksomhed, eventuelt belastet. På tilsvarende måde kan dele af et køretøj kræves undersøgt af en godkendt prøvningsinstans, jf. bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område. Udgifterne hertil betales af ansøgeren.

Stk. 3 Godkendelse efter anmeldelse kan udstedes uden de i stk. 2 nævnte forudgående undersøgelser, medmindre der er grund til at antage, at køretøjet ikke opfylder kravene til køretøjers indretning og udstyr.

Stk. 4 Færdselsstyrelsen bestemmer, hvilke oplysninger der skal gives, samt hvilken dokumentation i form af tegninger, godkendelser, erklæringer m.v., der skal vedlægges en ansøgning eller anmeldelse efter stk. 1.

Stk. 5 Enhver ikke uvæsentlig ændring i et godkendt køretøjs (chassis) konstruktion, indretning eller udstyr, der medfører, at de pågældende køretøjer ikke længere er i overensstemmelse med godkendelsen, skal godkendes af Færdselsstyrelsen, som kan udstede en ny godkendelse, inden det ændrede køretøj (chassis) kan tages i brug.

§12 Kontrol
Færdselsstyrelsen foretager stikprøvevis kontrol med køretøjer, der er godkendt uden forudgående undersøgelse, jf. § 11, stk. 2 og 3.

Stk. 2 Godkendelsesindehaveren kan tilsiges til at indlevere et eksemplar af køretøjstypen til Færdselsstyrelsen eller en synsvirksomhed, eventuelt belastet.

Stk. 3 Hvis der ikke indleveres et eksemplar til undersøgelse, efter at Færdselsstyrelsen har erindret godkendelsesindehaveren om tilsigelsen, kan Færdselsstyrelsen tilbagekalde godkendelsen.

Stk. 4 Hvis det ved kontrol som nævnt i stk. 1 konstateres, at køretøjstypen ikke er i overensstemmelse med godkendelsen med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr eller i øvrigt ikke efter klargøring vil opfylde gældende krav til køretøjers indretning og udstyr, kan Færdselsstyrelsen tilbagekalde godkendelsen og bestemme, at godkendelsesindehaveren i en periode fra 2-6 måneder eller indtil videre ikke kan opnå godkendelse uden forudgående undersøgelse af køretøjstypen.

§13 Trykning af godkendelser
Færdselsstyrelsen sørger for trykning af det nødvendige antal eksemplarer af godkendelsen eller offentliggør disse på styrelsens hjemmeside, www.fstyr.dk. Udgifterne til trykning betales af godkendelsesindehaveren.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen kan tillade, at godkendelsesindehaveren sørger for trykning af typeattester.

§14 Typegodkendelse og godkendelseserklæring
Tidligere udstedte typegodkendelser er gyldige indtil følgende datoer:

 • 1) Lastbiler: 29. oktober 2012.

 • 2) Påhængs- og sættevogne: 29. oktober 2012.

Stk. 2 Fra de i stk. 1 nævnte datoer kan de nævnte fabriksnye køretøjer ikke godkendes ved syn på grundlag af typegodkendelse.

§15 Følgende køretøjer skal godkendes ved udstedelse af en godkendelseserklæring, medmindre der køretøjet er EU-typegodkendt som komplet eller færdiggjort komplet køretøj eller individuelt EU-godkendt, jf. § 7, stk. 1:

 • 1) Personbiler til flere end 9 personer, føreren medregnet.

 • 2) Lastbiler (tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg).

 • 3) Påhængsvogne til biler, hvis påhængsvognene er forsynet med andre bremser end påløbsbremser.

 • 4) Sættevogne.

 • 5) Campingvogne, som er forsynet med andre bremser end påløbsbremser.

§16 Brugte køretøjer
Brugte køretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet, og som har været registreret i mindst 3 måneder i udlandet, kan dog synes og tages i brug uden godkendelseserklæring, hvis det pågældende køretøj er i nøje overensstemmelse med en tidligere udstedt standardtypegodkendelse, anmeldt EF-typegodkendelse, EU-typegodkendelse eller individuel EU-godkendelse. Det samme gælder for køretøjer, der tidligere har været registreret efter de særlige regler om forsvarets eller redningsberedskabets køretøjer.

§17 EF-typegodkendte køretøjer
EF-typegodkendelse af registreringspligtige køretøjer, der ønskes taget i brug uden syn, skal anmeldes til Motorstyrelsen, jf. dog § 10. I øvrigt finder reglerne i §§ 13 og 31 om proceduren for ibrugtagning tilsvarende anvendelse ved EF-typegodkendte, registreringspligtige køretøjer. Anmeldelse til Motorstyrelsen foretages af fabrikanten eller dennes repræsentant i Køretøjsregisteret på grundlag af EF-overensstemmelsesattest.

Stk. 2 Med et EF-typegodkendt køretøj skal følge en gyldig EF-overensstemmelsesattest. Ved fremstilling til syn må fabrikantens erklæring på EF-overensstemmelsesattesten ikke være over 1 år gammel, medmindre attestens fortsatte gyldighed er bekræftet ved supplerende erklæring fra fabrikanten eller dennes repræsentant.

profile photo
Profilside