Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1411 af 27. november 2023

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 MINDSTEKRAV VEDRØRENDE PRØVNINGENS INDHOLD OG ANBEFALEDE METODER
 • Bilag 2 MINDSTEKRAV TIL INDHOLDET AF EN SYNSRAPPORT

Der er 2 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 259 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Færdselsret
 • Trafik
 • Transportret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 Almindelige bestemmelser
Godkendelsespligt m.v.
§ 1

Bil, motorcykel og knallert skal være typegodkendt eller godkendt ved syn, inden køretøjet tages i brug på færdselslovens område. Det samme gælder påhængs- og sættevogn til bil og motorcykel samt campingvogn. Bil og påhængskøretøj til bil kan endvidere individuelt EU-godkendes.

Stk. 2 Traktor, bortset fra dem, der er nævnt i § 3 i lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 1. marts 2020, registreringspligtigt motorredskab og registreringspligtigt påhængskøretøj til disse samt andet registreringspligtigt påhængsredskab og blokvogn skal være typegodkendt eller godkendt ved syn, inden køretøjet tages i brug på færdselslovens område.

Stk. 3 Bekendtgørelsens regler om registreringspligtige og registrerede køretøjer gælder også for godkendelsespligtige og godkendte traktorer, jf. § 4 i lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 1. marts 2020.

Stk. 4 Ved typegodkendelsen eller godkendelsen attesteres, at køretøjet opfylder de relevante administrative bestemmelser og tekniske krav som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858.

Kapitel 2 Myndigheder m.v.
Færdselsstyrelsen
§ 2

Færdselsstyrelsen fører tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i relation til reglerne om syn af køretøjer og fungerer som klageinstans for afgørelser truffet af disse virksomheder.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser om gennemførelse og administration af reglerne i denne bekendtgørelse.

Synsvirksomheder
§ 3

Synsvirksomhederne foretager syn af køretøjer. Synsvirksomhederne undersøger, om køretøjerne er i forskriftsmæssig stand og opfylder lovgivningens krav. Undersøgelsernes formål er især kontrol af de dele af køretøjet, der har væsentlig betydning for færdselssikkerheden og miljøet.

Stk. 2 Synsvirksomhederne kan tillige foretage omsyn af køretøjer, jf. § 4.

Stk. 3 Det kræver tilladelse fra Færdselsstyrelsen at foretage syn af køretøjer, jf. § 5, stk. 1, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Omsynsvirksomheder
§ 4

Omsynsvirksomhederne foretager omsyn af køretøjer. Ved omsyn forstås en teknisk kontrol af, om de ved syn konstaterede fejl ved et køretøj er udbedret.

Stk. 2 Det kræver tilladelse fra Færdselsstyrelsen at foretage omsyn af køretøjer, jf. § 5, stk. 1, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Køretøjsregisteret
§ 5

Registrering af køretøjer sker i et for hele landet fælles register (Køretøjsregisteret), der indeholder oplysninger om hvert enkelt køretøj, herunder om indkaldelse til syn og godkendelse ved syn. Motorstyrelsen forvalter Køretøjsregisteret.

Stk. 2 Motorstyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser om gennemførelse og administration af reglerne i §§ 65 og 67.

Forsvarets køretøjer
§ 6

Forsvarsministeren fastsætter regler om kontrol af forsvarets køretøjer, jf. § 4, stk. 5, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Kapitel 3 Typegodkendelse m.v.
Godkendelsesarter m.v.
§ 7

Færdselsstyrelsen udsteder EU-typegodkendelser af ubegrænsede og små serier af nye køretøjer, national typegodkendelse af små serier af nye køretøjer og individuelle EU-godkendelser af visse nye køretøjer i henhold til følgende bekendtgørelser:

 • 1) Bekendtgørelse om godkendelse af nye motorkøretøjer m.v.

 • 2) Bekendtgørelse om godkendelse af nye to- eller trehjulede køretøjer m.v.

 • 3) Bekendtgørelse om godkendelse af nye landbrugs- og skovbrugstraktorer m.v.

Stk. 2 Et nyt registreringspligtigt køretøj kan tages i brug uden syn på grundlag af den tilhørende EU-typeattest, EF-typegodkendelsesattest eller national typeattest for komplet eller færdiggjort komplet køretøj eller den individuelle EU-godkendelse.

Stk. 3 Stk. 2 gælder dog ikke for et nyt registreringspligtigt køretøj produceret efter en national godkendelsesordning fra et andet land end Danmark.

Stk. 4 Færdselsstyrelsen udsteder desuden godkendelseserklæringer, der omfatter et enkelt køretøj eller chassis, hvor det færdigopbyggede køretøj skal synes inden ibrugtagning.

Syn og ibrugtagning uden typegodkendelse
§ 8

Følgende registreringspligtige køretøjer kan synes og tages i brug uden forudgående godkendelse:

 • 1) Personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet.

 • 2) Varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg).

 • 3) Motorcykler.

 • 4) Stor knallert.

 • 5) Traktorer.

 • 6) Motorredskaber.

 • 7) Påhængs- og campingvogne, som er forsynet med påløbsbremser eller ikke er forsynet med bremser.

 • 8) Påhængsvogne til traktorer og motorredskaber.

 • 9) Andre påhængsredskaber end campingvogne.

§ 9

En lille knallert, der er EF-typegodkendt, kan synes uden anden forudgående godkendelse på grundlag af en gyldig EF-overensstemmelsesattest, der dokumenterer en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen.

Stk. 2 For knallert omfattet af stk. 1, der er taget i brug inden den 1. juli 2006, skal synsrapport, hvoraf det fremgår, at knallerten er ikke-registreringspligtig, medbringes under kørsel.

Ibrugtagning uden syn
§ 10

En lille knallert, der er EF-typegodkendt og taget i brug inden den 1. juli 2006, kan fortsat anvendes uden forudgående syn, hvis den er EF-typegodkendt med

 • 1) en motoreffekt på højst 1 kW,

 • 2) en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 25 km i timen og

 • 3) pedaler.

Godkendelsesgrundlag
§ 11

Godkendelser udstedes efter ansøgning. Færdselsstyrelsen kan efter anmeldelse udstede godkendelse af køretøjer, hvortil dele af køretøjet i forvejen er godkendt i henhold til nærmere bestemte ECE-regulativer eller EF-direktiver.

Stk. 2 Før godkendelse efter ansøgning kan køretøjet (chassiset) kræves indleveret til forudgående undersøgelse hos en synsvirksomhed, eventuelt belastet. På tilsvarende måde kan dele af et køretøj kræves undersøgt af en godkendt prøvningsinstans, jf. bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område. Udgifterne hertil betales af ansøgeren.

Stk. 3 Godkendelse efter anmeldelse kan udstedes uden de i stk. 2 nævnte forudgående undersøgelser, medmindre der er grund til at antage, at køretøjet ikke opfylder kravene til køretøjers indretning og udstyr.

Stk. 4 Færdselsstyrelsen bestemmer, hvilke oplysninger der skal gives, samt hvilken dokumentation i form af tegninger, godkendelser, erklæringer m.v., der skal vedlægges en ansøgning eller anmeldelse efter stk. 1.

Stk. 5 Enhver ikke uvæsentlig ændring i et godkendt køretøjs (chassis) konstruktion, indretning eller udstyr, der medfører, at de pågældende køretøjer ikke længere er i overensstemmelse med godkendelsen, skal godkendes af Færdselsstyrelsen, som kan udstede en ny godkendelse, inden det ændrede køretøj (chassis) kan tages i brug.

Kontrol
§ 12

Færdselsstyrelsen foretager stikprøvevis kontrol med køretøjer, der er godkendt uden forudgående undersøgelse, jf. § 11, stk. 2 og 3.

Stk. 2 Godkendelsesindehaveren kan tilsiges til at indlevere et eksemplar af køretøjstypen til Færdselsstyrelsen eller en synsvirksomhed, eventuelt belastet.

Stk. 3 Hvis der ikke indleveres et eksemplar til undersøgelse, efter at Færdselsstyrelsen har erindret godkendelsesindehaveren om tilsigelsen, kan Færdselsstyrelsen tilbagekalde godkendelsen.

Stk. 4 Hvis det ved kontrol som nævnt i stk. 1 konstateres, at køretøjstypen ikke er i overensstemmelse med godkendelsen med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr eller i øvrigt ikke efter klargøring vil opfylde gældende krav til køretøjers indretning og udstyr, kan Færdselsstyrelsen tilbagekalde godkendelsen og bestemme, at godkendelsesindehaveren i en periode fra 2-6 måneder eller indtil videre ikke kan opnå godkendelse uden forudgående undersøgelse af køretøjstypen.

Trykning af godkendelser
§ 13

Færdselsstyrelsen sørger for trykning af det nødvendige antal eksemplarer af godkendelsen eller offentliggør disse på styrelsens hjemmeside, www.fstyr.dk. Udgifterne til trykning betales af godkendelsesindehaveren.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen kan tillade, at godkendelsesindehaveren sørger for trykning af typeattester.

Typegodkendelse og godkendelseserklæring
§ 14

Tidligere udstedte typegodkendelser er gyldige indtil følgende datoer:

 • 1) Lastbiler: 29. oktober 2012.

 • 2) Påhængs- og sættevogne: 29. oktober 2012.

Stk. 2 Fra de i stk. 1 nævnte datoer kan de nævnte fabriksnye køretøjer ikke godkendes ved syn på grundlag af typegodkendelse.

§ 15

Følgende køretøjer skal godkendes ved udstedelse af en godkendelseserklæring, medmindre der køretøjet er EU-typegodkendt som komplet eller færdiggjort komplet køretøj eller individuelt EU-godkendt, jf. § 7, stk. 1:

 • 1) Personbiler til flere end 9 personer, føreren medregnet.

 • 2) Lastbiler (tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg).

 • 3) Påhængsvogne til biler, hvis påhængsvognene er forsynet med andre bremser end påløbsbremser.

 • 4) Sættevogne.

 • 5) Campingvogne, som er forsynet med andre bremser end påløbsbremser.

Brugte køretøjer
§ 16

Brugte køretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet, og som har været registreret i mindst 3 måneder i udlandet, kan dog synes og tages i brug uden godkendelseserklæring, hvis det pågældende køretøj er i nøje overensstemmelse med en tidligere udstedt standardtypegodkendelse, anmeldt EF-typegodkendelse, EU-typegodkendelse eller individuel EU-godkendelse. Det samme gælder for køretøjer, der tidligere har været registreret efter de særlige regler om forsvarets eller redningsberedskabets køretøjer.

EF-typegodkendte køretøjer
§ 17

EF-typegodkendelse af registreringspligtige køretøjer, der ønskes taget i brug uden syn, skal anmeldes til Motorstyrelsen, jf. dog § 10. I øvrigt finder reglerne i §§ 13 og 31 om proceduren for ibrugtagning tilsvarende anvendelse ved EF-typegodkendte, registreringspligtige køretøjer. Anmeldelse til Motorstyrelsen foretages af fabrikanten eller dennes repræsentant i Køretøjsregisteret på grundlag af EF-overensstemmelsesattest.

Stk. 2 Med et EF-typegodkendt køretøj skal følge en gyldig EF-overensstemmelsesattest. Ved fremstilling til syn må fabrikantens erklæring på EF-overensstemmelsesattesten ikke være over 1 år gammel, medmindre attestens fortsatte gyldighed er bekræftet ved supplerende erklæring fra fabrikanten eller dennes repræsentant.

Kapitel 4 Pligt til syn
Køretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet
§ 18

Ethvert registreringspligtigt køretøj, der ikke tidligere har været registreret her i landet, samt køretøjer, der har været registreret til forsvaret eller redningsberedskabet, skal fremstilles til syn og godkendes inden køretøjet tages i brug.

Stk. 2 Et fabriksnyt køretøj kræves ikke godkendt ved syn inden ibrugtagning, såfremt køretøjet er EU-typegodkendt komplet eller færdiggjort komplet eller individuelt EU-godkendt. Følgende køretøjer skal dog altid fremstilles til syn, medmindre godkendelsen omfatter køretøjets anvendelse:

 • 1) Køretøjer, som på ikke uvæsentlig måde afviger fra godkendelsen med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr.

 • 2) Køretøjer, som ønskes anvendt til

  • a) øvelseskørsel,

  • b) slæbning, eller

  • c) udrykningskørsel.

 • 3) Køretøjer, som ønskes anvendt til erhvervsmæssig persontransport i henhold til tilladelse efter taxiloven til

  • a) taxikørsel,

  • b) limousinekørsel, eller

  • c) kørsel for en offentlig myndighed, som myndigheden udfører med hjemmel i lov.

 • 4) Køretøjer, som ønskes anvendt til

  • a) ambulancekørsel eller

  • b) buskørsel, herunder rutekørsel.

Køretøjer, der tidligere har været registreret her i landet
§ 19

Et registreringspligtigt køretøj, der har været afmeldt i mere end 1 år eller senest har været registreret i udlandet, skal fremstilles til syn og godkendes, inden det tages i brug. En afmeldt knallert skal dog kun synes og godkendes, inden den tages i brug, i de tilfælde, der er nævnt i stk. 3, nr. 3-6.

Stk. 2 Et køretøj, der er underkastet periodisk syn, og som har været afmeldt i højst 1 år, skal synes, hvis det er omfattet af

 • 1) § 56, stk. 1, registreret første gang for mere end 1 år siden og senest synet og godkendt for mere end 1 år siden,

 • 2) § 56, stk. 2, registreret første gang for mere end 2 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden,

 • 3) § 56, stk. 3, registreret første gang for mere end 4 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden, eller

 • 4) § 56, stk. 4, registreret første gang for mere end 35 år siden og senest synet og godkendt for mere end 8 år siden.

Stk. 3 Et køretøj, der ikke er underkastet periodisk syn, og som har været afmeldt i højst 1 år, skal synes, hvis

 • 1) køretøjet er registreret første gang for mellem 5 og 10 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden,

 • 2) køretøjet er registreret første gang for mere end 10 år siden og senest synet og godkendt for mere end 1 år siden,

 • 3) der på køretøjet er foretaget ændringer, der medfører synspligt for et registreret køretøj, jf. §§ 21-23,

 • 4) en synsvirksomhed har udstedt synsresultatet »Køretøjet er ikke godkendt«, jf. § 53, stk. 2,

 • 5) politiet ved en undersøgelse i medfør af færdselslovens § 77, stk. 1, har konstateret fejl ved køretøjet, der ville danne grundlag for indkaldelse til syn i medfør af § 2, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer, eller

 • 6) køretøjets afmelding skyldes, at nummerpladerne er fjernet på grund af fejl ved køretøjet.

Stk. 4 Ved beregningen af de i stk. 2-3 nævnte frister lægges den seneste registreringsattests eller synsrapports oplysninger til grund.

Stk. 5 Køretøjet kræves ikke synet, hvis afmelding sker samtidig med anmeldelse til registrering for samme ejer (bruger).

Ejerskifte (brugerskifte)
§ 20

Når et registreret køretøj skifter ejer (bruger), har den nye ejer (bruger) pligt til snarest muligt og senest inden 3 uger efter ejerskiftet (brugerskiftet) at fremstille køretøjet til syn og få det godkendt, når dette følger af stk. 3-4, medmindre køretøjet afmeldes forinden, jf. dog stk. 5.

Stk. 2 Ejerskifte (brugerskifte) kan ikke finde sted, hvis fristen for et indkaldt periodisk syn af køretøjet er overskredet.

Stk. 3 Et køretøj, der er underkastet periodisk syn, skal synes og godkendes, hvis det er omfattet af

 • 1) § 56, stk. 1, registreret første gang for mere end 1 år siden og senest synet og godkendt for mere end 1 år siden,

 • 2) § 56, stk. 2, registreret første gang for mere end 2 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden,

 • 3) § 56, stk. 3, registreret første gang for mere end 4 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden, eller

 • 4) § 56, stk. 4, registreret første gang for mere end 35 år siden og senest synet og godkendt for mere end 8 år siden.

Stk. 4 Et køretøj, der ikke er underkastet periodisk syn, skal bortset fra knallert synes og godkendes, hvis

 • 1) køretøjet er registreret første gang for mellem 5 og 10 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden, eller

 • 2) køretøjet er registreret første gang for mere end 10 år siden og senest synet og godkendt for mere end 1 år siden.

Stk. 5 De i stk. 4 nævnte køretøjer kræves ikke synet, hvis

 • 1) ejerskifte (brugerskifte) sker mellem ægtefæller eller registrerede partnere,

 • 2) en ægtefælle/registreret partner efter den anden ægtefælles/registrerede partners død eller i tilfælde af skilsmisse eller separation overtager et køretøj, der er registreret i den anden ægtefælles/registrerede partners navn,

 • 3) en person overtager et køretøj, der er registreret i en samboendes navn, hvis den fælles bopæl har bestået de sidste 5 år,

 • 4) en person ved dødsfald overtager et køretøj, der er registreret i afdødes navn, hvis vedkommende har haft fælles bopæl med afdøde de sidste 2 år før dødsfaldet, eller

 • 5) en person ved ophævelse af fælles bopæl overtager et køretøj, der er registreret i en samboendes navn, hvis den fælles bopæl har bestået de sidste 5 år før samlivsophævelsen.

Ændret indretning og udstyr m.v.
§ 21

Hvis et registreringspligtigt køretøjs indretning og udstyr er ændret, har køretøjets ejer (bruger) pligt til at fremstille det ændrede køretøj til syn og få det godkendt, inden det tages i brug,

 • 1) ved konstruktive ændringer af køretøjets styreapparat, bremser, motor eller bærende konstruktion,

 • 2) ved montering eller ændring af tilkoblingsanordning, herunder til sidevogn til tohjulet motorcykel, jf. dog stk. 4,

 • 3) hvis køretøjets køreklare vægt eller egenvægt ændres med mere end 50 kg, eller

 • 4) ved andre ændringer af registrerede tekniske data.

Stk. 2 Det samme gælder,

 • 1) hvis ændringer i køretøjets køreklare vægt eller egenvægt på 50 kg eller derunder ønskes registreret, eller

 • 2) ved ændring af køretøjets tilladte vægte bortset fra nedsættelse af »påhængskøretøjs største totalvægt m/bremser«, jf. bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg.

Stk. 3 Hvis et køretøj er godkendelsespligtigt efter reglerne i § 15, og der er foretaget konstruktive ændringer af køretøjets styreapparat, bremser, motor, bærende konstruktion eller tilkoblingsanordning på påhængskøretøj, skal køretøjet inden fremstilling til syn være godkendt på ny ved udstedelse af en godkendelseserklæring, medmindre køretøjet er i nøje overensstemmelse med en tidligere udstedt standardtypegodkendelse, anmeldt EF-typegodkendelse eller typegodkendelse.

Stk. 4 Biler med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, der monteres med tilkoblingsanordning, jf. bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, skal dog ikke fremstilles til syn, hvis anmeldelsen til registrering foretages højst 8 år efter bilens første registrering.

Ændret art og anvendelse
§ 22

Hvis et registreringspligtigt køretøjs art er ændret, har køretøjets ejer (bruger) pligt til at fremstille køretøjet til syn og få det godkendt, inden det tages i brug.

Stk. 2 Hvis køretøjets anvendelse er ændret, har køretøjets ejer (bruger) pligt til at fremstille køretøjet til syn og få det godkendt, inden det tages i brug til:

 • 1) Erhvervsmæssig persontransport i henhold til tilladelse efter taxiloven til

  • a) taxikørsel,

  • b) limousinekørsel, eller

  • c) kørsel for en offentlig myndighed, som myndigheden udfører med hjemmel i lov.

 • 2) Ambulancekørsel.

 • 3) Buskørsel, herunder rutekørsel.

 • 4) Udlejning uden fører.

 • 5) Øvelseskørsel.

 • 6) Slæbning (kun for bjærgningskøretøj).

 • 7) Udrykningskørsel, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Kravet om syn af udrykningskøretøjer gælder ikke for motorkøretøjer, der tilhører politiet og normalt anvendes til kontrolkørsel og lignende formål og kun undtagelsesvis til udrykningskørsel.

Benyttelse til særlig transport
§ 23

Et køretøj skal, i det omfang det kræves i nedenstående bekendtgørelser, fremstilles til syn og godkendes, inden det benyttes til transport af

 • 1) farligt gods, jf. bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods, eller

 • 2) dyr, jf. bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport.

Kapitel 5 Sammenkobling af køretøjer
Fælles bestemmelser
§ 24

Bil må kun sammenkobles med registreringspligtigt påhængskøretøj, som bilen er godkendt til at måtte sammenkobles med.

Stk. 2 Motorcykel må kun sammenkobles med sidevogne og/eller med registreringspligtigt påhængskøretøj, som motorcyklen er godkendt til at måtte sammenkobles med.

Stk. 3 Stor knallert må kun sammenkobles med registreringspligtig påhængsvogn, som knallerten er godkendt til at måtte sammenkobles med.

Stk. 4 Ubelæsset kørsel med uregistreret påhængskøretøj og/eller uregistreret trækkende køretøj forsynet med prøveskilt/prøvemærke er tilladt i de tilfælde, der er omfattet af lov om registrering af køretøjer, såfremt koblingsdelene passer til gensidig sammenkobling, og sammenkoblingen i øvrigt er forsvarlig, jf. færdselslovens § 67, stk. 3.

Bestemte kombinationer
§ 25

En bil, der skal anvendes i forbindelse med et bestemt påhængskøretøj (fast kombination) eller flere bestemte påhængskøretøjer (variabel kombination), skal sammen med påhængskøretøjet(rne) fremstilles til syn og godkendes, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 2 Motorcykel, der skal anvendes i forbindelse med en eller flere sidevogne eller et eller flere registreringspligtige påhængskøretøjer, skal sammen med disse køretøjer fremstilles til syn og godkendes.

Stk. 3 Stor knallert, der skal anvendes i forbindelse med en eller flere påhængsvogne, skal sammen med disse fremstilles til syn og godkendes.

Stk. 4 Et påhængskøretøj, der er standardtypegodkendt og fabriksnyt, skal dog ikke fremstilles til syn.

Stk. 5 Synsvirksomheden kan tillade, at kun det ene af de køretøjer, der skal indgå i et vogntog, fremstilles til syn, hvis der for det andet køretøj er udstedt koblingsspecifikation, jf. § 47, og synsvirksomheden finder det forsvarligt, at spørgsmålet om godkendelse af sammenkoblingen af køretøjerne afgøres, uden at begge køretøjer fremstilles til syn.

Stk. 6 Er der udstedt koblingsspecifikation for både det trækkende køretøj og påhængskøretøjet, kan synsvirksomheden tillade, at spørgsmålet om godkendelse af sammenkoblingen afgøres, uden at hverken det trækkende køretøj eller påhængskøretøjet fremstilles til syn.

Synsfri sammenkobling
§ 26

En bil eller et påhængskøretøj, der skal anvendes til synsfri sammenkobling, skal godkendes hertil, jf. reglerne i bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg og bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af lastbil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

Kørsel med påhængskøretøjer, der er ensartede
§ 27

Synsvirksomheden kan under særlige omstændigheder tillade, at et trækkende køretøj godkendes til kørsel med et ubestemt antal påhængskøretøjer, der er ensartede. Køretøjet skal fremstilles til syn og godkendes hertil. Det afgøres af synsvirksomheden, om det er nødvendigt at kræve ét af påhængskøretøjerne fremstillet til syn sammen med det trækkende køretøj.

Kapitel 6 Syn og omsyn
Synsstedet
§ 28

Fremstilling til syn og omsyn kan ske hos en synsvirksomhed, der har tilladelse til at foretage den pågældende type syn af den pågældende køretøjskategori.

Stk. 2 For følgende køretøjskategorier kan fremstilling til omsyn tillige ske hos en omsynsvirksomhed, der har tilladelse til at foretage omsyn af den pågældende køretøjskategori:

 • 1) Biler til højst 9 personer, føreren medregnet, og med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg samt påhængskøretøjer til biler, hvor påhængskøretøjet har et samlet tilladt akseltryk på højst 3.500 kg.

 • 2) Traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer hertil.

 • 3) Motorcykler, knallerter, påhængskøretøjer til motorcykler og påhængsvogne til stor knallert.

Fremstiller
§ 29

Såfremt køretøjet ikke fremstilles til syn eller omsyn af dets ejer (bruger), varetages ejerens (brugerens) interesse af den, der fremstiller køretøjet. Det samme gælder ved genfremstilling, jf. § 39.

Fremstilling
§ 30

Ved fremstilling til syn af et køretøj skal fremstiller medbringe dokumentation for køretøjets mærke, model, variant og stelnummer, jf. dog kapitel 10-13.

Stk. 2 Fremstiller skal desuden give oplysninger om køretøjets art, anvendelse, drivkraft, om køretøjet er nyt eller brugt, og om der er foretaget konstruktive ændringer i forhold til det senest godkendte.

Synsgrundlaget
§ 31

Ved fremstilling til syn af et køretøj, der ikke tidligere har været registreret her i landet, eller som senest har været registreret efter de særlige regler om forsvarets eller redningsberedskabets køretøjer, skal fremstilleren aflevere:

 • 1) Dokumentation, jf. § 30.

 • 2) Typeattest eller individuel EU-godkendelse, hvis køretøjet er typegodkendt eller individuelt EU-godkendt, men ikke kan tages i brug uden fremstilling til syn, jf. § 18, stk. 2. Hvis køretøjet afviger fra typegodkendelsen eller den individuelle EU-godkendelse, skal fabrikanten, dennes repræsentant eller forhandler på typeattesten eller ved erklæring som tillæg til den individuelle EU-godkendelse anføre, hvilke ændringer, der er foretaget.

 • 3) Den udenlandske registreringsattest eller anden dokumentation for køretøjets udenlandske registrering, hvis køretøjet er indført brugt fra udlandet. Toldattest kan ikke anses som dokumentation herfor. Hvis dokumentation ikke kan fremskaffes, skal der vedlægges tilladelse fra Motorstyrelsen til at syne køretøjet uden at fremlægge dokumentation for tidligere registrering.

 • 4) Typegodkendelse eller godkendelseserklæring, hvis køretøjet efter §§ 14 eller 15, skal typegodkendes eller godkendes ved udstedelse af en godkendelseserklæring. Hvis køretøjet er fabriksnyt, skal godkendelseserklæringen være forsynet med en erklæring fra den, som godkendelsen er udstedt til, om at køretøjet (chassiset) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, samt at de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjers indretning og udstyr. Hvis køretøjet er typegodkendt som komplet eller færdiggjort komplet køretøj eller individuelt EU-godkendt, kan typeattesten eller den individuelle EU-godkendelse dog erstatte godkendelseserklæringen, medmindre køretøjet afviger fra godkendelsen med hensyn til styreapparat, bremser, motor, bærende konstruktion eller for påhængskøretøj tilkoblingsanordning.

 • 5) EF-overensstemmelsesattesten for lille knallert, der er omfattet af § 9.

 • 6) Vægtseddel fra vejning udført af en virksomhed akkrediteret til vejning. Synsvirksomheden kan dog frafalde kravet om aflevering af vægtseddel, hvis køretøjets køreklare vægt eller egenvægt kan bestemmes med fornøden sikkerhed på grundlag af anden vejning eller synsvirksomhedens kendskab til det pågældende køretøjs type og udstyr.

Stk. 2 Synsvirksomheden kan desuden kræve dokumentation til belysning af forhold, der ikke kan undersøges med synsvirksomhedens normale udstyr, herunder dokumentation for, at køretøjet opfylder gældende bestemmelser om køretøjers indretning og udstyr. Denne dokumentation kan fx bestå af en dataerklæring fra fabrikanten, dennes repræsentant eller en godkendt prøvningsinstans, jf. bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område, eller af en gyldig EF-overensstemmelsesattest.

Stk. 3 Hvis et køretøj er indført brugt fra udlandet, og fremstilleren ønsker, at det aktuelle syn ikke skal omfatte kontrol af vedligeholdelse, jf. § 34, stk. 9, skal denne aflevere dokumentation for godkendelse ved periodisk syn i et EU- eller EØS-land inden for den periode, der fremgår af § 56.

Stk. 4 Ved første syn af motorkøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg skal fremstilleren fremlægge dokumentation for, at køretøjet opfylder gældende regler i følgende tilfælde

 • 1) når køretøjet ikke er EF-typegodkendt,

 • 2) når køretøjet er konstruktivt ændret, eller

 • 3) når køretøjet ønskes godkendt som replicabil.

Stk. 5 Kopi af den i stk. 4 nævnte dokumentation skal afleveres til synsvirksomheden.

§ 32

Ved fremstilling til syn, bortset fra syn efter kapitel 10-13, af et køretøj, der er eller tidligere har været registreret her i landet, skal fremstilleren aflevere:

 • 1) Dokumentation, jf. § 30, hvis køretøjet ikke er registreret her i landet.

 • 2) Eventuelle supplerende attester. Registreringsattest eller tilladelse fra Motorstyrelsen til at syne uden registreringsattest skal kunne forevises på forlangende.

 • 3) Eventuel godkendelseserklæring efter § 15.

Stk. 2 Hvis der er foretaget synspligtige ændringer af køretøjet, jf. §§ 21 eller 22, skal dette oplyses. Yderligere dokumentation kan kræves fremlagt i samme omfang som nævnt i § 31, stk. 2.

Dokumenter
§ 33

De øvrige ved synet afleverede dokumenter samt eventuelle nye attester, jf. §§ 45-47, udleveres til fremstilleren efter synet.

Stk. 2 Ved indberetning til Motorstyrelsen af første registrering i Danmark, ændringer af art/anvendelse eller ændringer af tekniske data udleveres samtidig en udskrift af det indberettede registreringsgrundlag.

Kapitel 7 Gennemførelse af syn og omsyn
Undersøgelse af køretøjet
§ 34

Synsvirksomheden kontrollerer, om køretøjet er i forskriftsmæssig stand, jf. § 3, stk. 1, og køretøjets identitet.

Stk. 2 Et køretøj, der skal (om)synes, skal være i en sådan stand, herunder rengjort, at synet kan gennemføres uden vanskelighed.

Stk. 3 Et påhængskøretøj skal altid fremstilles tilkoblet et egnet trækkende køretøj, selv om det kun er påhængskøretøjet, der skal (om)synes.

Stk. 4 Køretøjet kan kræves adskilt eller belæsset, hvis dette er nødvendigt af hensyn til (om)synets gennemførelse eller for bedømmelsen af køretøjets egenskaber. Syn udføres ved hjælp af eksisterende teknikker og udstyr og for periodiske syn uden brug af værktøj til at afmontere eller fjerne nogen del af køretøjet. For hvert kontrolpunkt indeholder bilag 1 en liste over mulige mangler og deres alvorsgrad.

Stk. 5 De mangler, der konstateres under et periodisk syn, klassificeres i en af følgende grupper:

 • 1) Mindre mangler, som ikke har væsentlig indflydelse på køretøjets sikkerhed eller indvirkning på miljøet, og andre mindre uoverensstemmelser.

 • 2) Væsentlige mangler, som kan påvirke køretøjets sikkerhed eller have indvirkning på miljøet eller udsætte andre trafikanter for risiko, og andre mere alvorlige uoverensstemmelser.

 • 3) Farlige mangler, som udgør en direkte og umiddelbar risiko for trafiksikkerheden eller har indvirkning på miljøet, som berettiger et forbud mod anvendelse af køretøjet på offentlige veje.

Stk. 6 Under synet skal der som hovedregel foretages en prøvekørsel, hvor køretøjet føres af synsvirksomhedens personale. Fremstilleren kan deltage i prøvekørslen. Ved prøvekørsel med køretøj, der er registreret til transport af farligt gods, kan det kræves, at fremstilleren deltager i prøvekørslen.

Stk. 7 Hvis køretøjet er eller tidligere har været registreret her i landet, skal synsvirksomheden kontrollere, at det fremstillede køretøj er identisk med det senest registrerede. Hvis køretøjet er ombygget, skal det kontrolleres, om der herved er foretaget sådanne ændringer af køretøjet, at der indtræder registreringsafgiftspligt. Hvis dette er tilfældet, eller der er tvivl herom, skal køretøjet henvises til Motorstyrelsen. Hvis køretøjet godkendes, før Motorstyrelsen har truffet afgørelse, skal dette indberettes til Motorstyrelsen.

Stk. 8 Ved syn af en brugt lastbil eller en brugt personbil til flere end 9 personer (bus), som skal være forsynet med hastighedsbegrænser, jf. bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, og som ikke er synet og godkendt inden for de seneste 6 måneder, skal synsvirksomheden kontrollere hastighedsbegrænserens funktion,

 • 1) enten ved at modtage dokumentation for, at hastighedsbegrænseren er kontrolleret inden for 6 måneder før synsdatoen i form af en af Færdselsstyrelsen godkendt attest udstedt af et værksted, der er autoriseret til at installere, justere og plombere hastighedsbegrænsere, eller

 • 2) ved at afprøve hastighedsbegrænseren ved hjælp af et prøveapparat, der aflæser takografens konstant og simulerer hastighedssignal.

Stk. 9 Hvis køretøjet er indført brugt fra udlandet, og der er dokumentation for, at køretøjet er godkendt ved syn, jf. § 31, stk. 3, skal synsvirksomheden alene kontrollere, at køretøjets konstruktion og udstyr opfylder gældende bestemmelser, men ikke køretøjets vedligeholdelsesstand.

Stk. 10 Ved syn af et køretøj, der ikke tidligere har været registreret her i landet, eller som senest har været registreret efter de særlige regler om forsvarets eller redningsberedskabets køretøjer, skal synsvirksomheden til brug for identifikation af køretøjet

 • 1) foretage en visuel inspektion af køretøjet, og

 • 2) anvende en anordning for tilslutning til køretøjets elektroniske grænseflade, som f.eks. et OBD scanningsværktøj, hvis køretøjet er forsynet med et OBD-system, som muliggør udlæsning.

Stk. 11 Ved syn af et køretøj, der er eller tidligere har været registreret her i landet, skal synsvirksomheden til brug for identifikation af køretøjet

 • 1) foretage en visuel inspektion af køretøjet, og

 • 2) anvende en anordning for tilslutning til køretøjets elektroniske grænseflade, som f.eks. et OBD scanningsværktøj, hvis køretøjet er forsynet med OBD-system, som muliggør udlæsning.

Synsrapport
§ 35

Synsvirksomheden udsteder i forbindelse med syn, omsyn og genfremstilling en synsrapport, på hvilken ét af følgende synsresultater noteres:

 • 1) Køretøjet er godkendt.

 • 2) Køretøjet er betinget godkendt.

 • 3) Køretøjet kan godkendes efter omsyn.

 • 4) Køretøjet er ikke godkendt.

 • 5) Ufuldstændigt syn.

Stk. 2 Synsresultatet »Køretøjet er betinget godkendt« må dog normalt ikke benyttes ved omsyn og genfremstilling.

Stk. 3 Synsresultatet »ufuldstændigt syn« anvendes, når et syn er påbegyndt, men ikke afsluttet. Synsresultatet indberettes til Færdselsstyrelsens synsdatabase, og der udstedes en synsrapport, når det er muligt, hvorpå der anføres »Ufuldstændigt syn«. Det ufuldstændige syn kan påklages til Færdselsstyrelsen, jf. § 75.

Stk. 4 Det skal fremgå af synsrapporten, om der er givet tilladelse til genfremstilling, om omsyn kun kan ske hos en synsvirksomhed, samt om der er stillet vilkår for kørsel eller er udstedt kørselsforbud. Hvis køretøjet er godkendt i henhold til § 34, stk. 9, skal dette anføres på synsrapporten.

Stk. 5 Alle konstaterede fejl ved køretøjet skal anføres i synsrapporten. Hvis køretøjet er i så dårlig stand, at en udtømmende opregning af samtlige konstaterede fejl vil være ekstraordinært tidskrævende, eller hvis en tilbundsgående undersøgelse vil kræve yderligere rengøring af køretøjet, skal dog kun de væsentligste og mest iøjnefaldende fejl anføres i synsrapporten. Synsrapporten skal i disse tilfælde indeholde oplysning om, at den ikke er udtømmende.

Stk. 6 Afgørelsen omsyn kan kun ske hos en synsvirksomhed« skal altid træffes for køretøjskategorier, der efter reglerne i § 28 kun kan omsynes hos en synsvirksomhed. Afgørelsen kan derudover kun træffes, hvis årsagen til, at køretøjet ikke kan godkendes, er

 • 1) manglende dokumenter,

 • 2) fejl, som medfører, at synet ikke kan gennemføres, eller

 • 3) fejl vedrørende regler, hvis opfyldelse er en forudsætning for køretøjets godkendelse med ændret indretning og udstyr m.v. med ændret art og anvendelse eller til særlig transport, jf. §§ 21-23.

Stk. 7 Synsrapporten skal udleveres til fremstilleren af køretøjet straks efter (om)synet eller genfremstillingen.

Stk. 8 Oplysningerne i synsrapporten skal indberettes til Færdselsstyrelsen straks efter (om)synet eller genfremstillingen.

§ 36

Synsvirksomheden, der har udført et syn af et køretøj, udsteder en synsrapport for dette køretøj, som mindst angiver de standardiserede elementer fra de respektive harmoniserede EU- koder, der er fastsat i bilag 2.

Stk. 2 Et køretøj, med mangler i mere end én gruppe af de i § 34, stk. 5, anførte mangler, klassificeres i den gruppe, der svarer til den alvorligste mangel.

Stk. 3 I tilfælde af omregistrering af et køretøj, der allerede er registreret i en anden EU-medlemsstat, anerkendes en synsrapport udstedt af denne anden medlemsstat på samme måde, som hvis synsrapporten havde været udstedt af en godkendt dansk (om)synsvirksomhed, forudsat at synsrapporten stadig er gyldig med hensyn til kontrolhyppigheden efter danske regler.

Synsattest
§ 37

Synsvirksomheden, der har foretaget et periodisk syn af et køretøj, som er registreret i Danmark, skal fremlægge en attest, såsom en påtegning i registreringsattesten, en selvklæbende mærkat, et certifikat eller anden lettilgængelig oplysning, for ethvert køretøj, som er godkendt ved periodisk syn. På attesten angives den dato, hvor det næste periodiske syn skal finde sted.

Omsyn
§ 38

Er køretøjet ved synet behæftet med så væsentlige fejl, at det ikke straks kan godkendes betinget med påpegede fejl, kan synsvirksomheden tillade, at køretøjet inden for en frist på 33 kalenderdage (regnet fra og med synsdatoen) fremstilles til ét eller flere omsyn.

Stk. 2 Der kan dog ikke gives tilladelse til omsyn, hvis synsrapporten ikke er udtømmende, jf. § 35, stk. 5.

Stk. 3 Hvis et køretøj kan godkendes efter omsyn hos en (om)synsvirksomhed, indberettes dette til Motorstyrelsen.

Stk. 4 Fristen i stk. 1 kan dog aldrig blive længere end en evt. frist givet som påbud af Færdselsstyrelsen i forbindelse med manglende syn eller godkendelse eller om afmelding.

§ 39

Er årsagen til, at køretøjet ikke kan godkendes, kun manglende dokumenter, hvis indhold ikke skal sammenholdes med køretøjets indretning og udstyr, kan synsvirksomheden tillade omsyn hos en synsvirksomhed inden for en frist på 33 kalenderdage (regnet fra og med synsdatoen), jf. § 38, stk. 1.

Stk. 2 Ved manglende godkendelse på grund af, at den aftagelige del af kuglekobling ikke er medtaget til syn, kan omsyn hos en (om)synsvirksomhed tillades, jf. stk. 1.

§ 40

Ved omsyn kan fristen fastsat af synsvirksomheden, jf. § 38, stk. 1, og § 39, ikke forlænges.

§ 41

Fremstilling til omsyn skal ske inden for fristen fastsat af synsvirksomheden ved det seneste (om)syn, jf. § 38, stk. 1, og § 39.

Stk. 2 Ved fremstilling til omsyn skal fremstilleren aflevere:

 • 1) Synsrapporten fra det seneste (om)syn.

 • 2) Eventuelle krævede dokumenter ifølge ovennævnte synsrapport.

Stk. 3 Ved genfremstilling kun som følge af manglende dokumenter, jf. § 39, stk. 1, skal køretøjet ikke medbringes.

§ 42

Ved fremstilling til omsyn hos en omsynsvirksomhed skal alle de ved det seneste (om)syn konstaterede fejl ved køretøjet være udbedret. Indtil dette er tilfældet, kan omsynsvirksomheden ikke afslutte omsynet og godkende køretøjet. Afslutning af omsynet og godkendelse af køretøjet kan dog ikke ske efter fristen for fremstilling til omsyn, jf. § 41, stk. 1.

Tilladt kørsel
§ 43

Et køretøj, der er betinget godkendt med påpegede fejl, må, indtil det er bragt i forskriftsmæssig stand, kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

Stk. 2 Det samme gælder et køretøj, som har tilladelse til omsyn efter § 38, stk. 1.

Stk. 3 Synsvirksomheden kan fastsætte vilkår for kørsel til reparation, og kørsel kan helt forbydes. Køretøjet må kun benyttes til kørsel i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

Kapitel 8 Afslutning af syn og omsyn
Køretøjet godkendes
§ 44

Hvis køretøjet godkendes, indberettes dette til Motorstyrelsen, jf. dog kapitel 10-13. Godkendelsen er gyldig i 1 år til den anførte art og anvendelse m.v.

Stk. 2 Hvis køretøjet godkendes af en synsvirksomhed, anføres godkendelsen tillige på synsrapporten, jf. § 35, stk. 1.

Stk. 3 Hvis køretøjet godkendes af en omsynsvirksomhed, udstedes en ny synsrapport.

Stk. 4 Oplysning om køretøjets godkendelse skal indberettes til Færdselsstyrelsen straks efter (om)synet eller genfremstillingen.

Stk. 5 Hvis køretøjet er betinget godkendt i henhold til § 34, stk. 9, indberettes dette samt datoen for det udenlandske syn til Motorstyrelsen.

Supplerende attester
§ 45

Hvis et køretøj godkendes til speciel anvendelse eller med speciel indretning, skal synsvirksomheden udstede én eller flere supplerende attester, der angiver, hvad køretøjet er godkendt til. Det skal indberettes til Motorstyrelsen, hvilke supplerende attester, der er udstedt.

§ 46

Supplerende attest skal udstedes, når

 • 1) en motorcykel godkendes til sammenkobling med flere sidevogne,

 • 2) et trækkende køretøj godkendes til sammenkobling med flere bestemte påhængskøretøjer,

 • 3) et trækkende køretøj under særlige omstændigheder godkendes til sammenkobling med et ubestemt antal påhængskøretøjer, der er ensartede, eller

 • 4) et køretøj godkendes i flere udførelser.

Stk. 2 Den supplerende attest efter stk. 1, nr. 1-3, eller kopi heraf skal medbringes under kørsel med tilkoblet køretøj.

Stk. 3 Den supplerende attest efter stk. 1, nr. 4, eller kopi heraf skal medbringes under kørsel.

Koblingsspecifikation
§ 47

I forbindelse med godkendelsen af et køretøj til kørsel med tilkoblet (trækkende) køretøj skal synsvirksomheden efter anmodning på grundlag af oplysninger, der skal tilvejebringes af anmelderen, udstede en koblingsspecifikation, der skal indeholde oplysninger om køretøjets og tilkoblingsanordningens art. Specifikationen skal indeholde sådanne oplysninger, at det er muligt at afgøre, om køretøjet uden fremstilling til syn vil kunne godkendes til kørsel med bestemte andre tilkoblede (trækkende) køretøjer, jf. § 25, stk. 4 og 5.

Angivelse af fabrikationsår
§ 48

Hvis køretøjet er indført som brugt fra udlandet eller tidligere har været registreret efter de regler, der gælder for forsvarets og redningsberedskabets køretøjer, og datoen for den tidligere første registrering ikke fremgår af dokumentationen for den tidligere registrering, indberetter synsvirksomheden køretøjets fabrikationsår til Motorstyrelsen.

Stk. 2 For ikke-fabriksnye køretøjer, der ikke har været registreret her i landet eller i udlandet, indberettes køretøjets fabrikationsår, der fastslås af synsvirksomheden om fornødent på grundlag af et skøn. Det samme gælder køretøjer fremstillet ved genopbygning af et ældre køretøj eller under anvendelse af dele fra flere ældre køretøjer under sådanne omstændigheder, at fornyet registreringsafgift skal betales ved dets registrering.

Midlertidig godkendelse af køretøj, der ikke opfylder de gældende forskrifter
§ 49

Hvis et køretøj på enkelte punkter ikke opfylder de gældende forskrifter for køretøjet, men synsvirksomheden skønner, at køretøjet uden fare kan benyttes midlertidigt, kan der undtagelsesvis meddeles en midlertidig godkendelse af køretøjet. Midlertidig godkendelse kan normalt ikke meddeles, hvis køretøjet afviger fra en typegodkendelse.

Stk. 2 Reglerne i §§ 44-47 finder tilsvarende anvendelse, dog må dokumenterne ikke udleveres til fremstilleren, før der til synsvirksomheden er afleveret en ansøgning om dispensation fra de ikke opfyldte forskrifter. Dispensationsansøgningen skal med synsvirksomhedens udtalelse indsendes til Færdselsstyrelsen til afgørelse.

§ 50

Hvis Færdselsstyrelsen giver afslag på ansøgning om dispensation i henhold til § 49, stk. 2, skal køretøjets ejer (bruger) inden 14 dage fra afslaget tage køretøjet ud af brug eller ændre køretøjet, så det opfylder forskrifterne og få det synet og godkendt.

§ 51

Hvis opholdet her i landet for ejeren (brugeren) af et fra udlandet indført køretøj, der er registreringspligtigt her i landet, må antages kun at vare kort tid ud over tidspunktet for registreringspligtens indtræden, kan køretøjet af synsvirksomheden godkendes midlertidigt. Dette gælder kun, hvis synsvirksomheden skønner, at køretøjet midlertidigt kan benyttes uden fare, selv om det på enkelte punkter ikke er i forskriftsmæssig stand.

Stk. 2 Hvis køretøjet godkendes til midlertidig anvendelse, indberettes det til Motorstyrelsen, at køretøjet er midlertidigt godkendt i medfør af stk. 1.

Særlig godkendelse af veterankøretøj
§ 52

Hvis et køretøj, der er registreret første gang for mere end 30 år siden, og som udelukkende skal anvendes af teknisk-historiske grunde til lejlighedsvis kørsel med prøvemærker, ikke opfylder de i henhold til færdselsloven fastsatte krav til dets indretning og udstyr m.v., kan synsvirksomheden dog godkende køretøjet, hvis dette må anses for forsvarligt under hensyn til dets anvendelse som veterankøretøj. Ved godkendelsen kan synsvirksomheden fastsætte yderligere vilkår. Køretøjet må kun benyttes til kørsel i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

Køretøjet godkendes ikke
§ 53

Hvis et registreret køretøj ved syn, bortset fra syn efter kapitel 10-11, har fået tilladelse til omsyn eller genfremstilling, indberettes dette til Motorstyrelsen.

Stk. 2 Hvis et registreret køretøj ved syn, bortset fra syn efter kapitel 10-11, har fået synsresultatet »Køretøjet er ikke godkendt«, jf. § 35, stk. 1, indberettes dette til Motorstyrelsen.

Stk. 3 Et køretøj, der er omfattet af stk. 2, må, indtil det er bragt i forskriftsmæssig stand, kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. Synsvirksomheden kan fastsætte vilkår for kørsel til reparation, og kørsel kan helt forbydes. Køretøjet må kun benyttes til kørsel i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

Godkendelsesbetingelser ikke opfyldt
§ 54

Hvis det efter godkendelsens foretagelse konstateres, at godkendelsesgrundlaget ikke har været i orden, kan Færdselsstyrelsen bestemme, at køretøjet skal indkaldes til syn, eller at dets godkendelse skal inddrages.

Kapitel 9 Syn efter indkaldelse
§ 55

Et registreret eller godkendt køretøj skal fremstilles og godkendes ved syn efter indkaldelse, jf. § 3, stk. 1, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Stk. 2 Politiet kan inddrage et køretøjs nummerplader, hvis køretøjet efter indkaldelsen ikke fremstilles eller godkendes ved syn eller omsyn, jf. § 3, stk. 2, 1. pkt., i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Kapitel 10 Periodisk syn
Synspligtige køretøjer
§ 56

Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn, første gang 1 år efter første registrering og derefter med 1 års mellemrum:

 • 1) Lastbiler (tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg).

 • 2) Påhængs- og sættevogn til bil med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg.

 • 3) Køretøjer godkendt til transport af farligt gods.

 • 4) Udrykningskøretøjer, jf. dog § 22, stk. 3.

 • 5) Motorkøretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport i henhold til tilladelse efter taxiloven til

  • a) taxikørsel,

  • b) limousinekørsel, eller

  • c) kørsel for en offentlig myndighed, som myndigheden udfører med hjemmel i lov.

 • 6) Motorkøretøjer, der anvendes til

  • a) ambulancekørsel eller

  • b) buskørsel, herunder rutekørsel.

 • 7) Personbiler til flere end 9 personer, føreren medregnet.

Stk. 2 Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn første gang 2 år efter første registrering, dog for registreringspligtige påhængskøretøjer til bil, der er godkendt til Tempo 100, 2 år efter første registrering til Tempo 100, og derefter med 2 års mellemrum:

 • 1) Varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg) og motorcykler, der benyttes til udlejning uden fører eller til øvelseskørsel.

 • 2) Registreringspligtige påhængskøretøjer til bil med et samlet tilladt akseltryk på over 750 kg og højst 3.500 kg, som er godkendt til Tempo 100, jf. bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil, dog undtaget påhængskøretøjer til bil opbygget på sættevognschassis.

Stk. 3 Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn første gang 4 år efter første registrering og derefter med 2 års mellemrum:

 • 1) Personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet.

 • 2) Varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg). Varebiler, der er registreret første gang før den 1. januar 1989, skal dog synes periodisk første gang 5 år efter første registrering.

Stk. 4 Køretøjer registreret til veterankørsel er underkastet periodisk syn første gang 35 år efter første registrering og derefter med 8 års mellemrum.

Indkaldelse
§ 57

Færdselsstyrelsen indkalder det enkelte køretøj til syn. Indkaldelsen sendes til køretøjets ejer (bruger). Indkaldelsen indeholder oplysning om den seneste dato for fremstilling af køretøjet til syn og udsendes senest 1 måned før denne dato. Færdselsstyrelsen kan af hensyn til kapaciteten fastsætte den seneste frist for fremstilling af køretøjet til syn i tidsrummet fra 2 måneder før til 3 måneder efter datoen for første registrering.

Stk. 2 Indkaldelsen bortfalder, hvis et køretøj, der er indkaldt til periodisk syn, afmeldes. Hvis køretøjet registreres på ny uden syn, overføres synssagen til det nye registreringsnummer, og eventuel rykker og nummerpladeinddragelse fortsætter under dette registreringsnummer. Bruger modtager meddelelse herom.

Stk. 3 Indkaldelsen bortfalder ikke, hvis et køretøj, der er indkaldt til periodisk syn, ejerskiftes (brugerskiftes), selv om køretøjet ejerskiftes (brugerskiftes) uden syn. Motorstyrelsen orienterer den nye ejer (bruger) herom. Eventuel rykker sendes til den nye bruger.

Stk. 4 Køretøjer registreret til veterankørsel indkaldes ikke med synsfrist i perioden 1. november til 31. marts.

Ændring af synsfrist
§ 58

Frister for periodisk syn fastsættes på baggrund af køretøjets første indregistreringsdato, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Fremstilles køretøjet til syn uden forudgående indkaldelse, vil en ny frist for periodisk syn blive fastsat på baggrund af datoen for det gennemførte syn.

Stk. 3 Køretøjets synsfrist ændres dog ikke, hvis

 • 1) køretøjet er registreret og ikke er fremstillet og godkendt ved det seneste periodiske syn, køretøjet har været indkaldt til, eller

 • 2) en person- eller varebil omfattet af § 56, stk. 3, er godkendt ved syn inden 2 år efter datoen for første registrering.

Stk. 4 Hvis køretøjet er godkendt i henhold til § 34, stk. 9, fastsættes synsfristen på grundlag af datoen for det udenlandske syn.

Udsættelse af periodiske syn for køretøjer
§ 59

Færdselsstyrelsen kan efter ansøgning udsætte seneste frist for fremmøde til periodisk syn for køretøj, der er omfattet af § 56 om periodisk syn, hvis:

 • 1) Det relevante forsikringsselskab erklærer, at selskabet vil meddele Færdselsstyrelsen, når deponerede nummerplader atter udleveres til køretøjets ejer/bruger, eller at stilstandsforsikringen ophører, i tilfælde hvor køretøjet er

  • a) betydeligt trafikskadet,

  • b) udsat for hærværk, eller

  • c) under omfattende restaurering.

 • 2) Ejeren (brugeren) fremlægger dokumentation for, at køretøjet er blevet stjålet eller tilsvarende, der umuliggør godkendelse ved syn, herunder at køretøjet er på værksted og nødvendige reservedele er i dokumenteret restordre.

 • 3) Ved dokumenterede force majeure-situationer, der er kendt fra forsikringspraksis, hvor ejeren/brugeren er uden skyld eller indflydelse.

 • 4) Ejeren på tilsvarende måde uden egen skyld ikke kan undgå at overskride synsfristen.

Stk. 2 Der kan ikke gives fristudsættelse, hvis seneste frist for fremmøde til periodisk syn er passeret på ansøgningstidspunktet.

Stk. 3 Ansøgning efter stk. 1 skal vedlægges følgende dokumentation

 • 1) ansøgers identitet,

 • 2) køretøjets identitet, stelnummer og registreringsnummer,

 • 3) begrundelse for ansøgningen, herunder dokumentation for det aktuelle forhold, som ligger til grund for ansøgningen, og

 • 4) angivelse af den periode i hvilken synet ønskes udsat.

Synets gennemførelse m.v.
§ 60

Periodisk syn skal gennemføres under overholdelse af reglerne i EU-direktiv 2014/45/EU samt de skærpede krav til køretøjer fastsat i danske regler.

Stk. 2 For køretøjer, der er omfattet af stk. 1, skal synsvirksomheden sikre, at den tekniske kontrol mindst omfatter de områder, der er omhandlet i bilag 1, punkt 2.

§ 61

Ved fremstilling til periodisk syn skal fremstilleren aflevere eventuelle supplerende attester og eventuel godkendelseserklæring efter § 15. I øvrigt finder reglerne i §§ 28-29, § 31, stk. 2, og § 33, § 34, stk. 1-9, og §§ 35-43, om fremstilling til syn og synets gennemførelse tilsvarende anvendelse på periodisk syn.

Stk. 2 Hvis et køretøj fremstilles til syn efter den i indkaldelsen anførte dato for, hvornår køretøjet senest skal være fremstillet, kan det ikke afvises fra syn.

Stk. 3 Hvis det ved et periodisk syn konstateres, at der er foretaget synspligtige ændringer af køretøjet, jf. §§ 21-22, som ikke er godkendt ved syn, gennemfører synsvirksomheden synet i overensstemmelse med reglerne for registreringssyn, jf. kapitel 6-8. Det periodiske syn og registreringssynet anses som ét syn.

§ 62

Hvis køretøjet godkendes, indberetter (om)synsvirksomheden oplysning om godkendelsen til Færdselsstyrelsen straks efter (om)synet eller genfremstillingen. Færdselsstyrelsen videresender oplysningen til Motorstyrelsen.

Stk. 2 Hvis køretøjet godkendes af en synsvirksomhed, anføres godkendelsen tillige på synsrapporten, jf. § 35, stk. 1.

Stk. 3 Hvis køretøjet godkendes af en omsynsvirksomhed, anføres godkendelsen tillige på synsrapporten fra det seneste (om)syn. Godkendelsespåtegningen skal dateres og underskrives af omsynsvirksomheden med angivelse af virksomhedens stempel og tilladelsesnummer.

Stk. 4 Når et køretøj er blevet godkendt af en omsynsvirksomhed, skal køretøjet forblive på virksomhedens område i mindst 5 minutter efter, at køretøjets godkendelse er blevet indberettet til Færdselsstyrelsen, jf. stk. 1. Hvis Færdselsstyrelsen inden for de nævnte 5 minutter meddeler, at køretøjet er udtaget til stikprøvekontrol, jf. bekendtgørelse om omsynsvirksomheder, skal køretøjet forblive på virksomhedens område indtil kontrollen er foretaget, dog maksimalt 1 time fra godkendelsen er indberettet til Færdselsstyrelsen.

§ 63

Hvis køretøjet har fået synsresultatet »Køretøjet er ikke godkendt«, jf. § 35, stk. 1, indberettes dette til Færdselsstyrelsen, der videresender oplysningen til Motorstyrelsen.

Stk. 2 Et køretøj, der er omfattet af stk. 1, må, indtil det er bragt i forskriftsmæssig stand, kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. Synsvirksomheden kan fastsætte vilkår for kørsel til reparation, og kørsel kan helt forbydes. Køretøjet må kun benyttes til kørsel i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

Stk. 3 Hvis et køretøj ikke fremstilles til periodisk syn inden den i indkaldelsen anførte seneste fremstillingsdato, erindrer Færdselsstyrelsen køretøjets ejer (bruger) om tilsigelsen.

Kontrol
§ 64

Til brug for politiets kontrolindsats, jf. § 55, registrerer Motorstyrelsen, om køretøjer, der er indkaldt til periodisk syn, er fremstillet og godkendt.

Kapitel 11 Syn i medfør af § 2, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer
Beslutning om syn
§ 65

Hvis der ved undersøgelse af et registreret eller godkendt køretøj i medfør af færdselsloven § 77, stk. 1, er fundet fejl, som ikke har medført inddragelse af nummerpladerne, men som betyder, at køretøjet bør indkaldes til syn til konstatering af, om fejlene er udbedret, underrettes Motorstyrelsen. Politiet indkalder i medfør af § 2, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer med en kort frist køretøjet til syn hos en synsvirksomhed. Indkaldelsen sendes til køretøjets ejer (bruger).

Stk. 2 Hvis et køretøj i øvrigt på grund af brand, færdselsuheld eller anden årsag skal indkaldes til syn i medfør af § 2, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer, finder reglerne i stk. 1 tilsvarende anvendelse.

Synets gennemførelse
§ 66

Reglerne i §§ 61-63 finder tilsvarende anvendelse på gennemførelsen af disse syn. Fremstilleren skal tillige aflevere indkaldelsen til (om)synsvirksomheden.

§ 67

Motorstyrelsen kontrollerer, at køretøjet fremstilles og godkendes inden for den fastsatte frist. I forbindelse hermed kan Motorstyrelsen undtagelsesvis tillade en kort fristforlængelse. Hvis køretøjet ikke fremstilles og godkendes inden fristens udløb, skal Motorstyrelsen straks anmode politiet om at inddrage køretøjets nummerplader.

Kapitel 12 Stikprøvekontrol med typegodkendte køretøjer m.v.
§ 68

Færdselsstyrelsen kan foretage stikprøvevis kontrol ved at indkalde køretøjer, der er taget i brug uden syn på grundlag af typeattest, samt køretøjer, der er taget i brug til synsfri sammenkobling uden syn, til syn hos en synsvirksomhed. Indkaldelsen sendes til køretøjets ejer (bruger).

Meddelelse til Færdselsstyrelsen
§ 69

Synsvirksomheden meddeler resultatet af synet til Færdselsstyrelsen.

Eventuel indkaldelse
§ 70

Hvis køretøjet ikke fremstilles til syn, afgøres det af Færdselsstyrelsen, om køretøjet eventuelt skal indkaldes til syn i medfør af § 2, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer. I så fald anmodes Motorstyrelsen om at indkalde køretøjet til syn efter reglerne i §§ 65-67.

Godkendelsesindehavers og forhandlers ansvar m.v.
§ 71

Hvis det konstateres, at indehaveren af en typegodkendelse eller anmeldt EF-typegodkendelse gentagne gange har afgivet urigtig erklæring på typeattesten om, at det udleverede køretøj var i overensstemmelse med godkendelsen med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr, samt at køretøjet efter klargøring opfyldte gældende krav til køretøjers indretning og udstyr, kan Færdselsstyrelsen tilbagekalde godkendelsen eller bestemme, at køretøjer leveret af den pågældende godkendelsesindehaver i en periode fra 2-6 måneder eller indtil videre ikke kan tages i brug uden forudgående syn og godkendelse.

Stk. 2 Hvis det konstateres, at fabrikanten eller dennes repræsentant gentagne gange har afgivet urigtig anmeldelse til Motorstyrelsen om EF-typegodkendelse på grundlag af EF-overensstemmelsesattest, kan Færdselsstyrelsen bestemme, at køretøjer leveret af den pågældende fabrikant eller repræsentant i en periode fra 2-6 måneder eller indtil videre ikke kan tages i brug uden forudgående syn og godkendelse.

Stk. 3 Hvis det konstateres, at en forhandler gentagne gange har afgivet urigtig erklæring om, at det udleverede køretøj var fabriksnyt, klargjort efter fabrikantens anvisning og i forskriftsmæssig stand, kan Færdselsstyrelsen bestemme, at køretøjer leveret af den pågældende forhandler i en periode fra 2-6 måneder eller indtil videre ikke kan tages i brug uden forudgående syn og godkendelse.

Stk. 4 Hvis det konstateres, at en forhandler eller et værksted gentagne gange har afgivet den i bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg nævnte erklæring med urigtige oplysninger, kan Færdselsstyrelsen bestemme, at køretøjer fra den pågældende forhandler eller det pågældende værksted i en periode fra 2-6 måneder eller indtil videre ikke kan tages i brug til synsfri sammenkobling uden forudgående syn og godkendelse.

Kapitel 13 Frivillige syn
§ 72

Et registreret eller godkendt køretøj kan fremstilles til syn for en synsvirksomhed til frivillig kontrol af, om køretøjet er i forskriftsmæssig stand.

Stk. 2 Ved fremstillingen til syn skal fremstilleren aflevere eventuelle supplerende attester samt eventuel godkendelseserklæring efter § 15. Registreringsattest eller tilladelse fra Motorstyrelsen til at syne uden registreringsattest skal kunne forevises på forlangende. I øvrigt finder reglerne i §§ 28-31, § 32, stk. 2, §§ 33-44, 49-50, 52-53 og 58 tilsvarende anvendelse på køretøjer, der fremstilles frivilligt til syn.

Kapitel 14 Syn med henblik på registrering på danske grænsenummerplader m.v.
§ 73

Reglerne i §§ 18-19 og 28-53 finder tilsvarende anvendelse på syn af køretøjer, der ønskes registreret på danske grænsenummerplader.

Stk. 2 Et køretøj kan dog godkendes til registrering på danske grænsenummerplader, selv om det på enkelte punkter ikke er i forskriftsmæssig stand, hvis synsvirksomheden skønner, at køretøjet midlertidigt kan benyttes uden fare, og det opfylder de i den internationale færdselskonvention af 8. november 1968 indeholdte krav til køretøjers indretning og udstyr. Synsvirksomheden skal i så fald indberette til Motorstyrelsen, at køretøjet er godkendt i medfør af denne bestemmelse.

§ 74

Et køretøj, der er udført på danske grænsenummerplader, men på ny indføres her i landet efter at være blevet registreret i udlandet, skal, hvis det fortsat ønskes benyttet her i landet, jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer m.v., godkendes på ny efter reglerne for køretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet.

Stk. 2 Et køretøj, der på ny indføres her til landet uden at være blevet registreret i udlandet, og et køretøj, der har været registreret på danske grænsenummerplader under en udlændings midlertidige ophold her i landet og eventuelt under feriekørsel i udlandet, skal, hvis det fortsat ønskes benyttet her i landet, godkendes på ny i samme omfang, som køretøjer, der tidligere har været registreret her i landet. Et køretøj, der er godkendt i medfør af § 73, stk. 2, skal dog fremstilles til syn og godkendes til registrering på almindelige nummerplader.

Kapitel 15 Klageadgang
§ 75

Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed eller af Motorstyrelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan indbringes for Færdselsstyrelsen.

Stk. 2 Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Stk. 3 Klage over en afgørelse fritager ikke klageren for at efterkomme denne.

Stk. 4 Færdselsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed, jf. § 12 i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Kapitel 16 Straffebestemmelser

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 17 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Ikrafttrædelse m.v.
§ 77

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1121 af 17. august 2023 om godkendelse og syn af køretøjer ophæves.