14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret Kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 6 af 06. January 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret

Kapitel 3

Etablering som ejendomsmægler

§7 Personer som allerede er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmægler i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz , og som ønsker at etablere sig som ejendomsmægler i Danmark, skal i henhold til lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer indgive ansøgning herom til Erhvervsstyrelsen. Ansøgningen skal være vedlagt følgende dokumentation:

 • 1) bevis for at ansøgeren har bopæl her i landet, i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz

 • 2) kursus- eller uddannelsesbevis, som giver adgang til at udøve erhverv som ejendomsmægler,

 • 3) attestation for ansøgerens eventuelle relevante erhvervserfaring,

 • 4) attestation for sikkerhedsstillelse, jf. § 6, stk. 1, nr. 7, i lov om formidling af fast ejendom m.v.

 • 5) attestation for, at ansøgeren ikke er i betalingsstandsning eller under konkurs efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet,

 • 6) attestation for, at ansøgeren er myndig, ikke er under værgemål, samværgemål eller begrænsninger i retten til at forpligte sig ved retshandler eller i retten til at råde over sin formue efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet, og

 • 7) attestation for, at ansøgeren ikke har forfalden gæld til en offentlig dansk myndighed på 50.000 kr. eller derover.

Stk. 2 De i stk. 1, nr. 4-7, omhandlede dokumenter må ved fremlæggelsen ikke være mere end 3 måneder gamle.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen indhenter attestation fra ansøgerens hjemland på:

 • 1) at det ikke er forbudt ansøgeren at udøve virksomhed som ejendomsmægler i det land, hvor ansøgeren er etableret på ansøgningstidspunktet eller det land, hvor ansøgeren kommer fra, heller ikke midlertidigt, og

 • 2) at ansøgeren ikke har udvist en sådan i sin stilling eller sit erhverv, at der er grund til at antage, at erhvervet ikke vil blive udøvet på en forsvarlig måde.

§8 Erhvervsstyrelsen giver en ansøger tilladelse til at udøve virksomhed som ejendomsmægler, hvis ansøgeren er i besiddelse af et kursus- eller uddannelsesbevis, som i et EU-land, EØS-land eller i Schweiz, er foreskrevet som betingelse for at få adgang til eller for at udøve erhvervet som ejendomsmægler, jf. dog § 11.

Stk. 2 Kursus- eller uddannelsesbeviserne skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) de skal være udstedt af en kompetent myndighed i et EU-land, EØS-land eller i Schweiz, der er udpeget i overensstemmelse med dette lands love eller administrative bestemmelser, og

 • 2) de skal attestere, at den pågældende ansøger har erhvervsmæssige kvalifikationer, der i alt væsentlighed svarer til det niveau, der kræves i Danmark.

§9 Erhvervsstyrelsen giver en ansøger tilladelse til at udøve virksomhed som ejendomsmægler, hvis ansøgeren på fuldtidsbasis har udøvet virksomhed som ejendomsmægler i 1 år i løbet af de forudgående 10 år i et EU-land, EØS-land eller i Schweiz, hvor hvervet som ejendomsmægler ikke er lovreguleret. Endvidere skal ansøgeren være i besiddelse af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, som opfylder betingelserne i § 8, stk. 2, nr. 1 og 2, og som attesterer, at ansøgeren er forberedt til at udøve virksomhed som ejendomsmægler, jf. dog § 11.

§10 Erhvervsstyrelsen kan indhente en bekræftelse af ægtheden af certifikater og uddannelsesbeviser hos de kompetente myndigheder i det land, hvor certifikaterne eller uddannelsesbeviserne er udstedt.

Stk. 2 I tilfælde af begrundet tvivl, når et uddannelsesbevis er udstedt af en kompetent myndighed i et EU-land, EØS-land eller i Schweiz og omfatter en uddannelse, der helt eller delvis er taget på en læreanstalt, der er lovligt etableret i et af de ovenfor nævnte landes område, kan Erhvervsstyrelsen sammen med det kompetente organ i udstedelseslandet kontrollere:

 • 1) om uddannelsesforløbet ved den pågældende læreanstalt er formelt attesteret af den læreanstalt, der er etableret i udstedelseslandet,

 • 2) om det udstedte uddannelsesbevis er det samme som det, der ville være udstedt, hvis uddannelsesforløbet var fulgt i sin helhed i udstedelseslandet, og

 • 3) om uddannelsesbeviset giver samme erhvervsrettigheder som på udstedelseslandets område.

§11 Erhvervsstyrelsen kan kræve, at ansøgeren går op til en egnethedsprøve, selvom ansøgeren opfylder betingelserne i §§ 8 og 9, hvis:

 • 1) varigheden af den uddannelse, som ansøgeren har dokumenteret at have gennemgået i henhold til §§ 8 og 9, er mindst 1 år kortere end den uddannelsestid, der kræves i Danmark,

 • 2) den uddannelse, som ansøgeren har fået, omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af den uddannelse, som kræves i Danmark, eller

 • 3) erhvervet som ejendomsmægler i Danmark omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, der ikke forekommer i det tilsvarende erhverv i ansøgerens hjemland, og denne forskel er karakteriseret ved en særlig uddannelse, som kræves i Danmark, og som omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte kursus- eller uddannelsesbevis.

profile photo
Profilside