14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 6 af 06. January 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret

Kapitel 2

Midlertidig og lejlighedsvis levering af ejendomsmæglerydelser

§5 Personer, som er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmægler i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, kan midlertidigt og lejlighedsvis levere ejendomsmæglerydelser her i landet, jf. lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. Første gang en person midlertidigt og lejlighedsvist ønsker at udøve erhverv som ejendomsmægler i Danmark skal den pågældende, forud for påbegyndelsen heraf, indgive skriftlig anmeldelse herom til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Følgende dokumentation skal vedlægges anmeldelsen:

  • 1) oplysning om eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar,

  • 2) dokumentation for tjenesteyderens nationalitet,

  • 3) attestation for, at tjenesteyderen er lovligt etableret i et af de i stk. 1 nævnte lande for dér at udøve virksomhed som ejendomsmægler, og at det på tidspunktet for udstedelsen af attestationen ikke er forbudt vedkommende at udøve denne virksomhed, heller ikke midlertidigt,

  • 4) bevis for tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer, og

  • 5) hvis hvervet som ejendomsmægler ikke er lovreguleret i etableringslandet, bevis for, at tjenesteyderen har udøvet virksomhed som ejendomsmægler i mindst 2 år i løbet af de sidste 10 år.

§6 Anmeldelse, jf. § 5, skal fornyes en gang om året, hvis tjenesteyderen ønsker at opretholde muligheden for at udøve virksomhed som ejendomsmægler midlertidigt og lejlighedsvist i Danmark.

Stk. 2 Hvis der er tale om en væsentlig ændring af den situation, som er godtgjort i attestation vedlagt den oprindelige anmeldelse efter § 5, skal den fornyede anmeldelse i stk. 1 vedlægges ny og opdateret dokumentation.

Stk. 3 Hvis der i løbet af det år, hvor tjenesteyderen har meddelt, at han agter at levere midlertidig og lejlighedsvis virksomhed som ejendomsmægler i Danmark, opstår en væsentlig ændring af den situation, som er godtgjort i de vedlagte dokumenter, jf. § 5, stk. 2, nr. 1 og 3, skal tjenesteyderen underrette Erhvervsstyrelsen herom ved at fremsende ny og opdateret dokumentation.

profile photo
Profilside