14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 6 af 06. January 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Personer som allerede er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmægler i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz , og som ønsker at etablere sig som ejendomsmægler i Danmark, skal i henhold til lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer indgive ansøgning herom til Erhvervsstyrelsen. Ansøgningen skal være vedlagt følgende dokumentation:

  • 1) bevis for at ansøgeren har bopæl her i landet, i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz

  • 2) kursus- eller uddannelsesbevis, som giver adgang til at udøve erhverv som ejendomsmægler,

  • 3) attestation for ansøgerens eventuelle relevante erhvervserfaring,

  • 4) attestation for sikkerhedsstillelse, jf. § 6, stk. 1, nr. 7, i lov om formidling af fast ejendom m.v.

  • 5) attestation for, at ansøgeren ikke er i betalingsstandsning eller under konkurs efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet,

  • 6) attestation for, at ansøgeren er myndig, ikke er under værgemål, samværgemål eller begrænsninger i retten til at forpligte sig ved retshandler eller i retten til at råde over sin formue efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet, og

  • 7) attestation for, at ansøgeren ikke har forfalden gæld til en offentlig dansk myndighed på 50.000 kr. eller derover.

•••

Stk. 2 De i stk. 1, nr. 4-7, omhandlede dokumenter må ved fremlæggelsen ikke være mere end 3 måneder gamle.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen indhenter attestation fra ansøgerens hjemland på:

  • 1) at det ikke er forbudt ansøgeren at udøve virksomhed som ejendomsmægler i det land, hvor ansøgeren er etableret på ansøgningstidspunktet eller det land, hvor ansøgeren kommer fra, heller ikke midlertidigt, og

  • 2) at ansøgeren ikke har udvist en sådan i sin stilling eller sit erhverv, at der er grund til at antage, at erhvervet ikke vil blive udøvet på en forsvarlig måde.

•••
profile photo
Profilside